Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/09/2004

Escoltar

20/09/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 14/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint de setembre de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència la senyora Pilar González Agàpito , 1ra. Tinent d'Alcalde i el senyor Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

No assisteix el senyor Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 6 de setembre de 2004.

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 140.500'00.-EUR., IVA. INCLÒS

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vistos els informes de dates 11/08 i 07/09/2004 efectuats pel Coordinador de Projectes i Informació de Base d'aquesta Corporació, en el qual sol·licita la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), per a l'automatització de processos de negoci per optimitzar-ne la gestió mitjançant la seva automatització.

L'import màxim fixat per a la present contractació és de 140.500'00.-EUR., IVA. inclòs, per la qual cosa haurà de convocar-se concurs per a la seva adjudicació, essent el procediment obert per ésser el genèricament utilitzar per aquest servei i en tant que el servei promotor no fa cap previsió en aquest sentit.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 13/09/2004, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 36100/12100Z/64000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti enguany, essent que igualment es preveu l'anterior destinar crèdit adequat i suficient al pressupost que s'aprovi per al proper any, a la partida abans esmentada, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 140.500'00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de fins a 140.500'00.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida 36100/12100Z/64000 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'esmenten:

  • ANY 2004: 79500'00.-EUR. (doc. comptable A núm. 200400039660).
  • ANY 2005: 61.000'00.-EUR. (doc. comptable AFUT núm. 200400039661).

D'acord amb el previst a l'art. 69.3 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes de la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 36100/12100Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat 2005, a fi de poder atendre les obligacions que meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Secretaria General-

4 - DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 473/2004 DE 30.4.2004 DEL TSJC, SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ PRIMERA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚM. 688/1999 INTERPOSAT PER LA SENYORA DOLORES REVERTER VERA CONTRA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXPEDIENT GABINET JURÍDIC MM68/96).

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent:

"En data 2 de juliol de 2004 ha estat notificat a l'Ajuntament la devolució de l'expedient administratiu i la fermesa de la Sentència número 473/2004 de data 30 d'abril de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 688/1999 interposat per la senyora Dolores Reverter Vera.

El recurs es va interposar contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 23 de febrer de 1999 pel que es desestimava la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial a causa d'una caiguda en la Riera en el tram comprés entre el carrer d'En Pujol i el carrer Barcelona el dia 12.6.1996 (Expedient Gabinet Jurídic MM68/96). En la reclamació administrativa es demanava la quantitat de 2.197.000 pessetes (13.204,24 euros)

La Sentència recaiguda estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat i anul·la el decret de data 23 de febrer de 1999, amb condemna a l'Ajuntament de Mataró a abonar a l'actora la quantitat de 256.500 pessetes (1.541,60 euros) resultant de l'aplicació dels criteris que s'indiquen a la sentència. No hi ha condemna en costas.

La companyia asseguradora FIATC ha procedit a consignar les quantitats objecte de condemna i s'ha declarat la fermesa de la sentència per que no s'ha interposat recurs.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 473/2004 de data 30 d'abril de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 688/1999 interposat per la senyora Dolores Reverter Vera contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 23 de febrer de 1999 pel que es desestimava la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial a causa d'una caiguda en la Riera en el tram comprés entre el carrer d'En Pujol i el carrer Barcelona el dia 12.6.1996 (Expedient Gabinet Jurídic MM68/96). En la reclamació administrativa es demanava la quantitat de 2.197.000 pessetes (13.204,24 euros)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la senyora Dolores Reverter Vera."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

5 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL VIAL VEÏNAL DEL PLA ESPECIAL "EL GOLF DE LLAVANERES".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró (PGOU-96) en la delimitació del Pla Especial Golf de Llavaneres, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 17 d'abril de 2002 preveu, entre els seus objectius la urbanització del camí veïnal inclòs a l'àmbit.

El 22 de juny de 2004, el Club de Golf Llavaneres ha presentat el projecte d'urbanització del vial veïnal del Pla especial "el Golf de Llavaneres" redactat per l'Enginyer Jordi San Millan i Filbà. El pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de vint-i-set mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb quaranta cèntims (27.486,40€).

Aquest projecte té com objectiu definir i valorar les obres d'urbanització del vial veïnal, en una longitud de 210 m, que és el tram inclòs a l'àmbit del Pla especial del golf de Llavaneres. Inclou la neteja i esbrossada de la superfície d'actuació, la formació de la caixa del vial, la construcció d'unes riostres transversals de formigó armat i una cuneta revestida, i la formació del paviment del vial amb sauló-ciment, sobre una base de tot-ú artificial.

Al planejament urbanístic, aquest vial té una amplada total de 8 m. El present projecte urbanitza el vial fins una amplada de 4,5 m, deixant per una segona fase d'urbanització fins l'amplada total de 8 m. Això és degut a que hi ha la intenció de mantenir temporalment l'ús d'aquesta franja de 3,5 m per les activitats del golf i per tant la seva urbanització es proposa per una fase posterior. En aquest sentit es formalitzarà un conveni de cessió d'ús dels esmentats terrenys.

Els serveis tècnics dels Serveis Municipals d'Obres i d'Urbanisme han informat que es pot procedir a l'aprovació inicial amb el benentès que abans de l'aprovació definitiva caldrà completar la informació en relació al punt 2 (dimensió total del vial veïnal respecte de l'àmbit urbanitzat a la primera fase) tant a nivell de memòria i com de plànols.

El règim jurídic i Procediment d'aprovació d'aquest projecte d'urbanització, de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya vindrà regulat pels als arts. 64 i següents del Real Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria Urbanística. També manté la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, l'aplicació dels reglaments estatals en la matèria en allò que no sigui contrari al text de la mateixa i del seu recent desenvolupament reglamentari parcial.

En base a tots aquests antecedents i al que s'indica en els informes tècnics i jurídic adjunts, proposo a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment, el projecte d'urbanització del vial veïnal del Pla especial " El Golf de Llavaneres", presentat pel Club de Golf Llavaneres i redactat per l'enginyer Jordi San Millán, amb el benentès que abans de l'aprovació definitiva caldrà completar la informació en relació al punt 2 (dimensió total del vial veïnal respecte de l'àmbit urbanitzat a la primera fase) tant a nivell de memòria i com de plànols.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipals i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya.

Tercer.-

Notificar el present acord al Club de Golf Llavaneres i al Servei Municipal d'Obres."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ENDEGAMENT D'UN TRAM DEL TORRENT DE VALLVERDERA.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró (PGOU-96) en la delimitació del Pla Especial Golf de Llavaneres, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 17 d'abril de 2002 preveu, entre els seus objectius, el condicionament del Torrent de Vallverdera dins l'àmbit del Pla, per millorar les seves condicions hidràuliques.

El 22 de juny de 2004, el Club de Golf Llavaneres ha presentat el projecte d'endegament d'un tram del Torrent de Vallverdera redactat per l'Enginyer Jordi San Millan i Filbà. El pressupost d'aquestes obres ascendeix a la quantitat de seixanta-nou mil cinc-cents noranta-nou euros amb vint cèntims (69.599,20€).

Aquest projecte té com objectiu definir i valorar les obres d'endegament del Torrent de Vallverdera en un tram de 397 m, aigües amunt de la carretera C-32.

Concretament el projecte preveu la neteja de la llera i els marges del torrent, en una llargària de 397 m, amb la protecció de diversos trams dels marges dret i esquerra amb escullera, i la fixació de la llera mitjançant la formació de travesses de formigó armat, col·locant una tanca de separació dels marges, al límit de la qualificació del sistema hidrològic fixada pel Pla Especial.

Els serveis tècnics dels Serveis Municipals d'Obres i d'urbanisme han informat que es pot procedir a l'aprovació inicial i adverteixen de la necessitat de demanar informe a l'agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, a la vista de que les obres a realitzar es troben incloses en zona d'afectació de l'autopista C-32 i la franja de protecció hidrològica.

El règim jurídic i Procediment d'aprovació d'aquest projecte d'urbanització, de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya vindrà regulat pels als arts. 64 i següents del Real Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria Urbanística. També manté la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, l'aplicació dels reglaments estatals en la matèria en allò que no sigui contrari al text de la mateixa i del seu recent desenvolupament reglamentari parcial.

En base a tots aquests antecedents i al que s'indica en els informes tècnics i jurídic adjunts, proposo a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment, el projecte d'endegament d'un tram del torrent de Vallverdera de l'àmbit del Pla especial " El Golf de Llavaneres", presentat pel Club de Golf Llavaneres i redactat per l'enginyer Jordi San Millán.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipals i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya.

Tercer.-

Demanar informe previ a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Carreteres del Departament de política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

Quart.-

Notificar el present acord al Club de Golf Llavaneres i als serveis municipals de Ciutat Sostenible i d'Obres."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

7 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL CARRER D'ÚMBRIA AMB CAMÍ DELS CAPUTXINS, AMADEU VIVES I TIMBALER DEL BRUC.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de supressió de barreres arquitectòniques al carrer d'Úmbria amb Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i Timbaler del Bruc", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 67.621,13 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de supressió de barreres arquitectòniques al carrer d'Úmbria amb Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i Timbaler del Bruc", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 67.621,13 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.