Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals i Planificació. 14/10/2004

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals i Planificació. 14/10/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS i PLANIFICACIÓ

Data: 14 d'octubre de 2004

Núm: 21

Caràcter: ordinària

Hora: 9'15 a 9'35 hores

Lloc: Sala reunions 1r. Soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Pilar González-Agàpito Presidenta

Jaume Graupera Vilanova Vice-President

Esteve Terradas Yus Vocal

Alicia Romero Llano Vocal

Joaquim Fernández Oller Vocal

Immaculada Pruna Ribas Secretària

També hi assisteixen els tècnics municipals: Josep Canal, Joan Campmajó, Ricard Bonastre, Pilar Soler i Josep Palacios.

S'ha excusat d'assistir-hi:

David Rovira Suñé Vocal

Antoni Civit Rey Vocal

Paulí Mojedano Singla Vocal

Antoni Valls Pou Vocal

No ha assistit:

 

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 7 d'octubre de 2004.

   S'aprova per unanimitat

   2. Despatx oficial.

   3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

   Es donen per assabentats en la relació que comença 7105 i acaba 7474.

   4. Línies d'actuació                                                                                                   

   5.  Propostes Junta de Govern

  SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

  5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de Gestió del Telèfon d'Atenció Ciutadana 010 de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, per dos anys de durada (des del 01/03/2005 al 28/02/07) i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 426.418,81.-EUR., IVA. inclòs (exp. 78/2004).

  Es dictamina favorablement

  5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, per dos anys de durada (01/12/2004 al 30/11/2006) i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 279.804,81.-EUR., IVA. inclòs.

  Es dictamina favorablement

  5.3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de supressió de barreres arquitectòniques al c/ d'Úmbria amb el Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i Roig i del Timbaler del Bruc, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 67.621'13.-EUR., IVA. inclòs.

  Es dictamina favorablement.

   6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

6.1 Declaració compatibilitat a un funcionari

Es dictamina favorablement

6.2 Expedient de modificació de plantilla

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  7. Precs i preguntes

La Presidenta aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària Vist i Plau

La Presidenta