Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 19/02/2004

Escoltar

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 19/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS

Data: 19 de febrer de 2004

Núm: 3

Caràcter: ordinària

Hora: 9'15 a 9'30 hores

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Pilar Gonzàlez-Agàpito Presidenta

Esteve Terradas Yus Vocal

Alicia Romero Llano Vocal

Joaquim Fernández Oller Vocal

Antoni Civit Rey Vocal

José Manuel López González Vocal

Immaculada Pruna Secretària

També hi assisteixen els tècnics municipals: Josep Canal i Ricard Bonastre.

S'ha excusat d'assistir-hi:

David Rovira Suñé

Jaume Graupera Vilanova

Antoni Valls Pou

ORDRE DEL DIA

1.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 5 de febrer de 2004.

S'aprova per unanimitat, amb la següent rectificació:

En el punt 5.1 Posada a disposició del solar de propietat municipal, situat a la confluència dels carrers Camí Ral, Prat i Solís, de Mataró, a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció i establiment d'un centre docent públic d'educació infantil i primària (anxaneta), es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió.

2.  Despatx oficial.

3.  Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

Es donen per assabentats en la relació que comença 616 i acaba 990.

4.  Línies d'actuació

5. Propostes Comissió de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació del enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres), de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 109.996'07.- EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

5.2 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació del enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, passatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres), de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 100.167,75.-EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

5.3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres), de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 102.982,78.-EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

5.4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres), i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 120.556,28.-EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

5.5 Aprovar els plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el concurs per a l'homologació de mobiliari i de designació dels proveïdors, per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 285.306'00.-EUR., IVA. inclòs

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular.

5.6 Donar compta de la sentència 29/2004, de 15/01/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena, respecte del recurs ordinari núm. 187/2000 interposat per Rolan Interiorismo, SL. contra l'Ajuntament de Mataró, per desestimació de reclamació de quantitat (2.286.559.-PTES., IVA. inclòs.).

Es dictamina favorablement

6.  Precs i preguntes

El President aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i Plau

La Presidenta