Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Circulació i Transports. 17/03/2004

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Circulació i Transports. 17/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell de Circulació i Transports

Data: 17 de març de 2004

Núm: 02

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio, Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa, Cap Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons, Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Josep Maria Feliu i Selga Delegat Empresa CASAS

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Helena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Manuel Mas i Estela Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrera García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Quitèria Guirao Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Albert Prat i Vilar Assistencial Club

Jaume Parera Sardà Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Anselmo G. Ruiz Empresa CASAS

Pedro Curado Bola ONCE

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Óscar Guzman Rodríguez Sindicat Comissions Obreres

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Seguiment del transport urbà Mataró BUS
 3. Ordenança del Taxi
 4. Balanç de funcionament de les zones blaves
 5. Seguiment de projectes 2004
 6. Presentació PMU: Estat dels treballs i pla d'actuació
 7. Precs i preguntes
 8. Desenvolupament de la reunió

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. El Secretari esmenta que ha tingut errors en la tramesa per correu electrònic tant de l'acta de la sessió anterior com de la convocatòria, pel que facilita el llistat de correus electrònics per tal de corregir-los.

   El Secretari esmenta una petició d'esmena respecte l'acta anterior. Al punt "PLA DE MOBILITAT URBANA", atès que no es va recollir exactament el contingut. On diu

   "El Sr. Miró explica que aquests Consells han de ser de caràcter supralocal, i que actualment a nivell metropolità existeix el consell de l'Autoritat del Transport Metropolità.

   El Sr. Vice-President explica que l'Ajuntament ha d'elaborar el Pla de Mobilitat, aprovar-lo en ple, i consensuar posteriorment les mesures concretes derivades a executar."

   Ha de dir:

   "El Sr. Miró explica que la Llei de Mobilitat preveu les autoritats territorials de Mobilitat i s'entén que han de ser de caràcter supralocal, i que actualment a nivell metropolità existeix l'Autoritat del Transport Metropolità.

   El Sr. Vice-President explica que l'Ajuntament ha d'elaborar el Pla de Mobilitat, i que abans d'aprovar-lo en Ple, el passarà a informació del Consell Municipal de Circulació i Transports, el qual té la consideració de Consell Territorial de Mobilitat en els termes definits per la Llei de Mobilitat"

   Sense cap més intervenció s'aprova l'acta anterior esmenada.

  3. Seguiment del transport urbà Mataró BUS.
  4. El Sr. Bruguera explica l'evolució del Servei Urbà de transport Mataró BUS a l'any 2003: les línies més utilitzades, amb més increments i l'evolució dels títols, informació recollida en la documentació facilitada a la Reunió.

   El Sr. Sánchez del Campo pregunta quina és la diferència entre puntualitat i horaris, al que el Sr. Bruguera explica que les millores en puntualitat és el major compliment dels horaris, i les millores en horaris és en quant a la freqüència de pas.

   El Sr. Sánchez del Campo esmenta que la puntualitat no es compleix per les diverses obres, la indisciplina viària, la tolerància per part del Servei de Policia Local i perquè hi ha horaris massa ajustats (per exemple posa la línia 2). Per a evitar els embussos al Centre de la ciutat donats darrerament per l'afluència de vehicles privats a les escoles en les hores d'entrada i sortida, proposa que el bitllet sigui gratuït pels menors de 12 anys, i que aquesta gratuïtat sigui exclusiva en períodes escolars, per a fomentar el transport públic. El Sr. Vice-President contesta que es recull la proposta i serà estudiada, però la experiència diu que no funcionaria perquè els pares volen portar els nens fins a la mateixa porta de l'escola.

   El Sr. Roca aprova l'actitud de parar 2 minuts el Servei Mataró BUS com a condemna dels atemptats de Madrid de l'11 de març.

   El Sr. Roca es queixa que hi ha parades de l'autobús que estan ocupades, i posa com a exemple la de la Ronda Sant Oleguer. Com a solució posa la plataforma, però es queixa de la plataforma ubicada a l'Avinguda Perú que la rampa d'accés té un pendent molt elevat.

   El Sr. Roca es queixa que les plataformes mòbils dels autobusos no funcionen, a la que li respon el Sr. Bruguera que fan el manteniment i funcionen totes, i el Sr. Pérez diu que funcionen però que a vegades no la poden fer servir perquè no poden fer servir la parada adequadament perquè hi ha cotxes aparcats.

   El Sr. Roca es queixa que la megafonia no funciona i el Sr. Vice-President explica el nou sistema a implementar de megafonia d'acord amb el SAE.

   El Sr. Roca es queixa que els minusvàlids hagin de pagar bitllet, mentre que els treballadors de Correus no paguen. El Sr. Vice-President explica que això és a resultes d'un acord-conveni que es va arribar i que es pot estudiar la proposta.

   El Sr. Pérez explica que el dia 1 de març es va trobar amb el carrer Sant Pere (desviació natural pel tall de Camí Ral) tallat culpant a l'Ajuntament del fet. El Secretari explica que el tall del Camí Ral no tenia permís. El Sr. Pérez es va queixar que no va anar ningú a atendre la situació.

   El Sr. Pérez explica que la parada de Taxis del carrer Churruca hauria d'estar més ben senyalitzada perquè ell, com a conductor dels autobusos, es troba que molts usuaris li pregunten on és la parada dels taxis i els hi ha d'indicar. El Sr. Vice-President diu que serà estudiada si s'escau la possibilitat de major senyalització.

  5. Ordenança del Taxi
  6. El Sr. Miró explica que s'ha refet l'Ordenança Municipal del Servei d'Auto-Taxi de Mataró, com a resultes de l'aplicació de la nova Llei del Taxi. La nova Ordenança, revisada i consensuada amb el col·lectiu Sindicat de taxistes de Mataró, serà presentada en la Comissió de Via Pública el dia 31 de març i portada al Ple del mes d'Abril per la seva aprovació.

   El Sr. Roca demana si hi haurà ampliació de taxis adaptats per a minusvàlids, al que el Sr. Vice-President contesta que de moment no. A la queixa del Sr. Roca referent a que un dia no va trobar disponibilitat de vehicle adaptat, els taxistes li recomanen acordar aquests serveis amb antelació.

  7. Balanç de funcionament de les zones blaves
  8. El Sr. Soler explica l'evolució sobre el funcionament de les 854 places de zona blava a Mataró, documentada en el dossier facilitat. Explica que l'evolució de l'índex usuari/hora ha augmentat, pel que la implementació d'aquesta regulació es considera positiva tant pels comerciants com pels usuaris. Respecte les "zones verdes" o aquelles zones blaves mixtes on els residents hi tenen avantatges d'estacionament, hi ha saturació per part d'aquests últims i esmenta que deixen de tenir rotació.

  9. Seguiment de projectes 2004
  10. El Sr. Miró explica el seguiment d'implementació d'un nou tram de carril bicicleta a l'Avinguda Lluís Companys, com a continuació del ja existent tant per la banda del Camí del Mig com del Polígon Les Hortes, tancant aquesta anella de caràcter lúdic, amb la possibilitat de connexió posterior amb el Passeig Marítim.

   El Sr. Vice-President proposa replantejar el Pla Director del carril bicicleta, al que el Sr. De Haro replica que no s'hauria de començar de zero. El Sr. Vice-President proposa la creació d'una Subcomissió per l'estudi i implementació del carril bicicleta, revisant l'estat actual del Pla Director.

   Respecte la regulació a adoptar al carrer Rosselló, el Sr. Vice-President explica que s'han mantingut 2 reunions amb veïns (partidaris de la peatonalització) i botiguers (partidaris que hi hagi rotació d'estacionament), i que sembla que s'arribarà a un acord en el camí d'implementar estacionament en semibateria a l'Av. Gatassa de rotació.

   Respecte l'accés al Centre Històric, el Sr. Vice-President explica que s'han configurat 3 portes d'entrada al Centre que configuren 3 zones, les quals tindran controlat l'accés dels residents fora de l'horari obert de càrrega i descàrrega. S'ha dissenyat una enganxina per a cada zona per tal d'identificar aquells vehicles dels residents. EL funcionament del control d'accés serà mitjançant pilona al carrer Sant Francesc d'Assís i al carrer Sant Josep. En aquest darrer cas dependrà la seva ubicació exacta del règim de funcionament de l'aparcament de la Riera (obert o per resident). Finalment, el control per la porta de la Baixada de les Espenyes anirà a partir del dia 5 d'abril mitjançant càmera digital, que sancionarà aquells vehicles no acreditats que hi accedeixin en l'horari restringit.

   El Sr. Saborido explica que els foranis de la zona no s'assabentaran de la prohibició de circular per les zones restringides, al que el Sr. Vice-President explica que es farà una campanya de comunicació, a més de la senyalització existent que ho regula.

   El Sr. Sánchez del Campo pregunta de que depèn el sistema final de funcionament del pàrquing de la Riera, a la que el Sr. Vice-President explica que aquest aparcament és privat, per tant la decisió dependrà dels seus gestors.

  11. Presentació PMU: Estat dels treballs i pla d'actuació.
  12. El Sr. Miró explica la primera proposta tècnica presentada per l'equip redactor del projecte. Aquesta explicació va completada amb dos dossiers: un de diagnosi i l'altra de propostes.

   El Sr. Vice-President comenta el calendari de treball previst; actualment el projecte es troba en revisió per part dels tècnics dels diferents Serveis de l'Ajuntament, i a partir d'aquest moment s'exposa als membres de la Corporació i als òrgans de participació com és el Consell de Circulació i Transports. La data prevista de tancament del document és el mes d'octubre de 2004, per portar-lo a l'Autoritat Territorial de Mobilitat per l'obtenció de l'informe favorable, l'aprovació inicial al Ple de l'Ajuntament al mes de desembre de 2004 i posteriorment aprovació definitiva.

  13. Precs i preguntes

  El Sr. Roca es queixa que hi ha molts carrers amb passos de vianants senyalitzats, però sense rebaixos adaptats. També es queixa que alguns rebaixos, com els que hi ha a la zona del Camí de la Serra són impracticables. El Sr. Miró contesta que s'avança amb decisió en aquest aspecte, però que hi ha molta feina a fer, i per tant s'ha de prioritzar uns vials, però que la Llei que aprova el Codi d'accessibilitat ja obliga que qualsevol obra nova contempli l'accessibilitat.

  El Sr. Sánchez del Campo denuncia que hi ha molts camions, inclús amb tràilers , estacionats als carrers de Mataró, i pregunta aleshores perquè hi ha el Parc Logístic. El Sr. Miró contesta que, si no hi ha senyalització específica que ho prohibeixi, l'estacionament de camions no està prohibit. El Sr. Vice-President informa que s'està treballant en la nova Ordenança que regularà aquests aspectes.

  El Sr. Saborido diu que les zones de Càrrega i descàrrega sempre estan ocupades pels mateixos vehicles, que van canviant el rellotge horari o bé n'hi ha que ni tan sols en posen. El Sr. Soler explica que el principal motiu per sanció és l'estacionament incorrecte en zones de càrrega i descàrrega.

  El Sr. Vice-President informa que durant el mes d'abril es convocarà la reunió de Seguiment del Pacte per la Mobilitat.

  El Sr. Roca informa que el GIMM comença una campanya anti-Renfe per la poca accessibilitat de les seves instal·lacions.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

  Conseller delegat de Mobilitat

  (Vice-President del Consell )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

  Enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN

  Mataró, 17 de març de 2004