Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 26/01/2004

Escoltar

Comissió de Govern. 26/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

508/2004 de 22 de gener

Assumpte:

Ordre del dia sessió Comissió de Govern 26 de gener de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de gener de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                    ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 15.12.2003 i 29.12.2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Autoritzar i disposar l'import de 123.253'80.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums d'aigua dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

4 Autoritzar i disposar l'import de 94.200'00.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums de gas dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

5 Autoritzar i disposar l'import de 1.323.486'00.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums elèctrics dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

6 Ratificar el decret núm. 9450/2003, de 30 de desembre, pel que s'inicia i adjudica per raons tècniques (propietària intel·lectual de les aplicacions) a l'empresa TAO, Tècnics en Automatització d'Oficines, SA., l'expedient de contractació del servei de manteniment de les aplicacions TAO per a l'any 2004.

7 Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 15/12/2003, per a la prestació del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, de Mataró, i convocar nova licitació.

8 Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 01/12/2003, per a la prestació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària, i convocar nova licitació.

9 Ratificació decret núm. 9454/2003 de 30 de desembre, pel que s'adjudiquen les obres del projecte de reurbanització del c/ La Palma, a l'empresa Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA".

10 Aprovar l'adjudicació del servei d'assistència en la gestió integral administrativa i jurídica en els tràmits, resolucions i recursos que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària a favor de Tribugest Gestión de Tributos, SA.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut-

11 Aprovació bases particulars reguladores de la concessió de les subvencions per a casals d'estiu i convocatòria de concurs públic.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor