Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 22/01/2004

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 22/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca  la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 22 de gener de 2004

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 18 de desembre de 2003.

2.  Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

4.1 Dispositiu eleccions generals

5. Propostes a la Comissió de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Autoritzar i disposar l'import de 123.253'80.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums d'aigua dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

5.2 Autoritzar i disposar l'import de 94.200'00.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums de gas dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

5.3 Autoritzar i disposar l'import de 1.323.486'00.-EUR., IVA. inclòs, per al pagament de consums elèctrics dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

5.4 Ratificar el decret núm. 9450/2003, de 30 de desembre, pel que s'inicia i adjudica per raons tècniques (propietària intel·lectual de les aplicacions) a l'empresa TAO, Tècnics en Automatització d'Oficines, SA., l'expedient de contractació del servei de manteniment de les aplicacions TAO per a l'any 2004, per l'import de 30.585'21.-EUR., IVA. inclòs.

5.5. Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 15/12/2003, per a la prestació del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, de Mataró, i convocar nova licitació.

5.6 Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 01/12/2003, per a la prestació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària, i convocar nova licitació.

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.1 Desestimació de la sol·licitud efectuada per Cintra Aparcamientos, SA., concessionària de l'explotació de l'estacionament subterrani de la Pl. de les Tereses, relativa a la revisió per a l'anualitat del 2004 de la tarifa màxima a aplicar per hora o fracció d'estacionament.

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 19 de gener de 2004