Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 13/12/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 13/12/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9366/2004 de 9 de desembre

Assumpte:Ordre del Dia Junta de Govern Local 13 de desembre de 2004¡

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de desembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 de  novembre de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'ingressos-

3. Aprovació calendari fiscal per a l'any 2005

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Donar compliment a la sol·licitud presentada per Telefónica Móbiles España, SA Sociedad Unipersonal, en relació als criteris d'adjudicació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

5. Ratificació dels decrets núms. 6898/2004, de 13 de setembre, i 9085/2004, de 24 de novembre, pels que s'aprova i adjudica, respectivament, la compra de mobiliari per al nou edifici de Via Pública, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús de mobiliari homologat. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 96.000'00.-EUR., IVA. inclòs. Adjudicació: Comercial Prous, SA.: 36.609'43.-EUR. (mobiliari d'oficina i específic); El Corte Inglés, SA.: 14.075'44.-EUR. (complements i mobiliari específic) i Comercial Contel, SA., 45.299'74.-EUR. (cadires i mobiliari específic).

6. Ratificació del decret núm. 8713/2004, de 12 de novembre, pel que s'aprova el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat per tractar-se de mobiliari homologat, del subministrament de mobiliari d'oficina, cadires i cortines per al Centre Cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 101.034'82.-EUR., IVA. Inclòs.

7. Aprovar l'adjudicació del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials.

-Servei de Recursos Humans-

8.  Donar compte de la sentència dictada l'1 de setembre de 2004 pel Jutjat de lo Social núm. 2 de Mataró en les actuacions núm. 194/04 seguides a instància del senyor Miquel Alis Paretilla en matèria de classificació professional.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Cultura-

9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró, l'Institut Català de les Indústries Culturals i Visualsonora SCCL per al projecte "Casa de la Música Popular".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ma Pau Ortillés Cadena