Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 22/12/2004

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 22/12/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9606/2004 de 17 de desembre

Assumpte:Ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 22 de desembre de 2004, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 2004.

2. Declarar sense efecte la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Mataró.

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

3. Aprovació inicial de la modificació de l'article 96 del Reglament Orgànic Municipal sobre nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà de Mataró.

4. Nomenament del Defensor del Ciutadà de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

5. Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2005 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

-Servei d'Ingressos-

6. Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2005.

7. Aprovació tarifes del subministrament d'aigua potable d'Aigües de Mataró, SA per a l'exercici 2005.

8. Aprovació tarifes del servei del clavegueram d'Aigües de Mataró, SA per a l'exercici 2005.

9. Aprovació preus dels Serveis, Treballs i Subministraments complementaris a la venda d'aigua, d'Aigües de Mataró, SA

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor