Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 15/01/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 15/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i Ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

135/2004 de 12 de gener

Assumpte:

Ordre del dia ple 15.1.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 15 de gener de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1  DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

2 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Socialistes, Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya i Popular, per a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la campanya "Documents Plurals".

3 Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre la declaració d'impacte ambiental del trasvasament del riu Ebre del Ministerio de Medio Ambiente.

4 Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Socialistes, Iniciativa per Catalunya -Verds i Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya, sobre l'adhesió als actes de rebuig a la reforma del Codi Penal.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

5 Designar com a representant del grup municipal del Partit Popular a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) al Sr. Jaime Jesús Jofre Pocovi.

6 Nomenament representant de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

7 Acceptar la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Consol Prados.

8 Modificació acord assignacions als regidors municipals per canvi del portaveu del grup municipal del Partit Popular.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

9 Ratificar Decret de l'Alcalde núm. 9397/2003 de 19 de desembre, aprovació Preu Públic per abonament cicle Teatre, Música i Dansa del Patronat Municipal de Cultura.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Ratificació del Decret del conseller delegat núm. 9392/2003 de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Mataró (La Riera,48), adjudicat a favor de Dentell, SL.

11 Ratificació del decret del conseller delegat núm. 9393/2003 de 19 de desembre, relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers, adjudicat a favor de Recuperaciones Masnou, SL.

-Servei de Recursos Humans-

12 Donar compte del Decret de la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda núm. 7539/2003 de 13 d'octubre, relatiu a la contractació temporal pel tràmit d'urgència d'un coordinador del projecte de revisió cadastral.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del "Camí de la Geganta"

14 Aprovació definitiva de la taxació conjunta de l'expropiació de "Can Solaret"

15 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró "Nova Caserna dels Bombers de Mataró".

16 Segona aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró àmbit "Quintana-Puigblanch" i ratificació decret d'Alcaldia de 15.12.2003.

17 Suspensió de llicències àmbit Passatge/Passeig Cabanelles.

18 Aprovació provisional modificació del Pla General "La Fornenca"-i (definició parcel·les 41-43)

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

19 Nomenament de vocals del Consell Plenari i de la Junta Executiva del Patronat Municipal d'Esport'.

-Servei de Benestar Social-

20 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de la Gent Gran de Mataró

21 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de Consum.

22 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats.

23 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de la Salut de Mataró.

CMI DE VIA PÚBLICA

24 Aprovació del Manual d'Actuació per a establiments amb risc químic.

CMI DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

-Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals-

25 Aprovació del Text Refós del Programa d'Orientació per als equipaments comercials de Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a favor del canvi de nom de la Plça d'Espanya pel de Plaça Miquel Martí i Pol.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'ús del transport públic gratuït per gent gran i persones amb discapacitats.

28 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió sobre la realització d'un pla d'accessibilitat i mobilitat específic pel centre històric.

PRECS I PREGUNTES

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el servei de recollida d'escombreries i el de neteja viària.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular en relació al recorregut de la línia 3 del Mataró Bus.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el seguiment de l'estat de les persones afectades pel brot de legionel·losis l'estiu del 2002 a la ciutat de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la campanya Pro-Bust a Pau Casals.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de Mataró.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a donar el nom de Salvador Dalí a un dels carrers de la ciutat.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a les conclusions de l'estudi del Síndic de Greuges de Catalunya referent als límits sonors de les motocicletes.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular referent a la suspensió de llicències en l'àmbit del Passatge/passeig Cabanelles.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la participació ciutadana en la vida política de la ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Teatre Monumental.

39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la campanya "Voluntaris per la Llengua".

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el pla de mobilitat de la ciutat.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les intencions del Govern Municipal respecte de la dinamització del mercat de la plaça de Cuba.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la correspondència tramesa des dels grups municipals.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor