Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari del mes de juny. 17/06/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari del mes de juny. 17/06/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4650/2004 de 14 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 17 de juny de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 17 de juny de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 15-4-2004 i 13-5-2004 i extraordinàries dels dies 30-4-2004, 10-5-2004 i 17-5-2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'aplicació d'un recàrrec als carburants..

4. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la LOCE.

5. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa a reclamar competències en immigració pel govern de la Generalitat de Catalunya.

6. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per al reconeixement de la llengua catalana com a llengua de la Constitució Europea.

ALCALDIA

7. Ratificació del decret d'alcaldia núm. 3838/2004 de 18 de maig relatiu a la correcció d'errades en la composició de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i de Serveis Personals.

8. Nomenament representant de l'Ajuntament de Mataró al Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística.

9. Nomenament representants de l'Ajuntament de Mataró en el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, en el Consorci Sanitari del Maresme i en el Pacte Industrial Regió Metropolitana.

10. Modificació estructura del personal eventual de l'Ajuntament de Mataró.

11. Designació dels patrons de la Fundació privada Unió de Cooperadors de Mataró.

12. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 4443/2204 de 7 de juny, de modificació en la delegació de competències en el Pla Integral del Centre-Eixample.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

13. Aprovació dels preus públics 2004 del Servei d'Incubadora d'empreses de base tecnològica de l'IMPEM.

-Servei de Gestió Econòmica-

14. Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani en el subsòl de la U.A, 45 (carrers Solís, Capmany, Floridablanca i Prat) de Mataró.

-Servei de Recursos Humans-

15. Modificació de la relació de llocs de treball.

16. Modificació de la plantilla.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17. Aprovació inicial de la modificació del Pla General àmbit "El Rengle".

18. Resoldre el recurs de reposició interposat pel "Club Deportiu Ronda" contra l'acord del Ple Municipal d'aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta de "Can Solaret".

19. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de la finca "Casabella Formatge" ("Finca Bon Recés" sud-oest).

-Servei d'Obres-

20. Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera "Les Sureres" i imposició de contribucions especials per raó de l'execució de les obres a l'Àmbit de les Sureres i de quotes d'urbanització als Àmbits de Lo Bassal I i Lo Bassal II.

-Servei Municipals i Manteniment-

21. Ratificació del decret d'alcaldia 3836/2004 de 17 de maig pel qual s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de l'Agencia de Residus de Catalunya amb la Societat Ecovidrio.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

22. Valoració i definició dels llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura.

23. Constitució de la Comissió Municipal del Nomenclator de Mataró.

-Servei de Participació Ciutadana-

24. Incorporació com a membre de l'Associació Ponts de Mediació, Associació Internacional per a la gestió de conflictes.

-Servei de Benestar Social-

25. Ratificació del decret 4306/2004 de 3 de juny d'atorgament d'una subvenció nominativa a retornar a favor de la Llar Santa Maria Assumpta, per import de 30.050,60 euros.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

26. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè Mataró sigui la capital de la cultura catalana 2006.

27. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació de l'Institut Municipal de persones amb disminució de Mataró.

28. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la violència de gènere.

PRECS I PREGUNTES

29. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre quins seran els criteris per a l'elecció del nou director/a de la Fundació Hospital.

30. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'impacte econòmic de la despesa de la carta d'acomiadament del Sr. Manuel Mas en els pressupostos generals de l'Ajuntament.

31. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els motius del retard en l'aprovació del Pla d'Actuació 2004 del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

32. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per desenvolupar un conjunt d'actes a la ciutat per honorar la figura del músic Pau Casals.

33. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a descomptar de la mensualitat de les famílies la part proporcional per la vaga de les educadores de les Escoles Bressol.

34. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els darrers robatoris en domicilis de la nostra ciutat.

35. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l'Ajuntament de Mataró intervingui a favor de la Fundació El Maresme.

36. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a la supressió de les barreres arquitectòniques dels edificis de la ciutat.

37. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de places públiques a les Escoles Bressol.

38. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els criteris organitzatius de la Jornada de Comunicació Local.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

                En dono fe,

                EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor