Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

19/09/2005

Escoltar

19/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7316/2005 de 15 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia sessió Junta de Govern Local sessió del 19.9.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de setembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de setembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat durant les anualitats del 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de telefonia IP per al centres cívics i del sistema IPCC, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica durant l'any 2005, formalitzat amb l'empresa ID Group, SA., per ampliació del preu inicial del contracte en 30.000'00.-EUR.

6 Comunicació a l'Arca del Maresme SLL. dels motius pels que es refusa la seva proposta per a l'adjudicació de la gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret (Pla d'en Boet), i de les característiques de la proposició de l'adjudicatari, Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC., SA.) mitjançant lliurament de còpia de l'informe-proposta determinant de l'adjudicació.

7 Adjudicació de les obres del projecte d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, a Mataró, a favor de l'empresa "Construcciones JA Barbany, SL" fins un import de 217.765,17 Euros, IVA inclòs.

8 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'acondicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas a favor de la mercantil Bassa Mar, SA, per l'import de 74.366,90,- Euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte executiu de substitució parcial de la coberta del convent, situat al carrer Sant Josep núm. 9.

10 Presentació d'al·legacions a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, sol·licitant la inclusió de l'actuació Construcció d'un local social al carrer València en l'anualitat 2006, programada inicialment per l'any 2007, per motius d'interès públic.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A1-A1'del Pla parcial "Roques Albes".

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Joventut i Dona-

12 Acceptació de la renúncia de diferents entitats a part de l'import total de la subvenció atorgada de la convocatòria 12/05 per a casals d'estiu per causa de la disminució del nombre d'inscripcions previstes.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 17/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia dinou de setembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito Alcaldessa accidental

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € Aprovació de l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 5 de setembre de 2005.

El senyor Paulí Mojedano Singla, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta que en el punt número 7 de l'Acta que es porta a aprovació, relatiu a l'adjudicació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2005 i 2006, el seu vot va ser d'abstenció.

L'alcaldessa accidental, senyora Pilar González Agàpito, recull l'esmena feta pel senyor Mojedano, manifestant que per part del senyor secretari general es procedirà a rectificar l'acta de la sessió del 5 de setembre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE LA CIUTAT DURANT LES ANUALITATS DEL 2006 I 2007, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 22/07/2005 efectuat pel Cap i l'enginyer del Servei de Mobilitat es sol·licita la contractació del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró per a les anualitats del 2006 i 2007, per un import global pels dos anys de durada del contracte de 584.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informà en data 09/09/2005 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 20100/513210/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2006 i del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant els expressats exercicis pressupostaris.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró per a les anualitats del 2006 i 2007, amb tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 584.000'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 584.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 20100/513210/21000 d'acord amb els imports i anualitats que es detallen a continuació:

Any 2006

 • 292.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200500039557).
 • Any 2007

  • 292.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200500039558)
  • Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 20100/513210/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats 2006 i 2007."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TELEFONIA IP PER AL CENTRES CÍVICS I DEL SISTEMA IPCC, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

   "El Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita mitjançant informe de data 06/09/2005 el subministrament de telefonia IP per als centres cívics i l'adquisició d'un sistema IPCC a fi d'implementar els assistents automàtics en cues de trucades, que ofereixin informació sobre temps mig d'espera, etc. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 47.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

   Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 12/09/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

   Tenint en compte que a la partida núm. 30630/52112Z/62600 (operació A 200500038892), del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest subministrament enguany.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'un sistema de Telefonia IP per als centres cívics i d'adquisició d'un sistema IPCC, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus base de licitació de fins a 47.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   Tercer.-

   Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Quart.-

   Autoritzar l'import de 47.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30630/52112Z/62600 (document tipus a núm. 200500038892) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005."

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   5 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA DURANT L'ANY 2005, FORMALITZAT AMB L'EMPRESA ID GROUP, SA., PER AMPLIACIÓ DEL PREU INICIAL DEL CONTRACTE EN 30.000'00.-EUR.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

   "Per acord de la Junta de Govern Local de dia 2 de maig de 2005 s'adjudicà a favor de la mercantil ID GRUP, SA. la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró durant l'anualitat del 2005, per l'import de 50.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

   Mitjançant informe de data 8 d'agost de 2005 el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el Coordinador de Suport Informàtic del mateix servei sol·liciten una ampliació del contracte per import de 30.000,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'obertura del Telecentre i altres centres oberts al ciutadà, així com per poder atendre les noves necessitats de hardware de l'Ajuntament.

   Aquesta modificació suposa un increment del 60 % respecte del preu inicial d'adjudicació. Consta l'acceptació de l'entitat adjudicatària mitjançant escrit de data 09/08/2005, el qual ha tingut entrada al Registre General en la data de 26/08/2005.

   L'art. 101 en relació amb els arts. 189 i 192.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes.

   Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 8 de setembre de 2005, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei promotor de la contractació.

   Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 i concordants del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   Tenint en compte que a les partides 30620/46325Z/62600 i 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar l'ampliació del contracte de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 30.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Autoritzar i disposar l'import de 30.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor de ID GRUP, SA., import el qual anirà a càrrec de les partides que a continuació s'assenyalen, d'acord amb els imports que igualment s'expliciten, del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005:

   • 30620/46325Z/62600: 16.000'00.-EUR., IVA. inclòs (operació tipus AD núm. 200500039913).
   • 30620/12132Z/62600: 14.000'00.-EUR., IVA. inclòs (operació tipus ADC núm. 200500039914).

   Tercer.-

   Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que dintre del termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 1.200'00.-EUR."

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   6 - COMUNICACIÓ A L'ARCA DEL MARESME SLL. DELS MOTIUS PELS QUE ES REFUSA LA SEVA PROPOSTA PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL C/ FRANCESC LAYRET (PLA D'EN BOET), I DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSICIÓ DE L'ADJUDICATARI, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. (FCC., SA.) MITJANÇANT LLIURAMENT DE CÒPIA DE L'INFORME-PROPOSTA DETERMINANT DE L'ADJUDICACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

   "Mitjançant escrit de data 08/08/2004, els Srs. Domingo Font i Pretel Caparrós, legals representants de la mercantil l'Arca del Maresme, SLL., un cop rebuda la notificació de l'acord d'adjudicació de la contractació del servei públic de gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret (Pla d'en Boet), sol·liciten conèixer les causes de la desestimació de la proposta efectuada per aquesta empresa per a l'adjudicació del servei.

   L'anterior es contempla a l'art. 93.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el que es manifesta que l'òrgan de contractació comunicarà a tot candidat que ho sol·liciti els motius dels refusament de la seva proposta i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor.

   Per a l'adjudicació del contracte tant la Mesa de Contractació (proposta de data 25/07/2005) com l'acord d'adjudicació (decret de l'Alcalde núm. 6466/2005, de 25 de juliol, ratificat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en la data de 058/09/2005) es basen en el contingut de l'informe-proposta d'adjudicació efectuada pel Cap del Servei de Serveis Municipals i el Cap de Residus i Neteja Viària, de data 21/07/2005. A l'expressat informe es puntuen les propostes rebudes pels dos licitadors existents, l'Arca del Maresme, SLL. i Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC., SA.) conforme al previst als criteris d'adjudicació que consten al plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, amb justificació de la ponderació de la puntuació en base a les raons tècniques exposades.

   A l'expressat informe consten les característiques de la proposició de l'adjudicatària, determinants de l'adjudicació al seu favor, i en conseqüència, els motius pels que la proposició efectuada per l'Arca del Maresme, SLL., no va ser la que millor s'adequava als criteris d'adjudicació, per la qual cosa no va resultar adjudicatària.

   Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Únic.-

   Donar compliment a la sol·licitud efectuada per l'Arca del Maresme, SLL., i, mitjançant lliurament a l'esmentada societat de còpia de l'informe-proposta d'adjudicació efectuat pel Cap del Servei de Serveis Municipals i el Cap de Residus i Neteja Viària, de data 21/07/2005, comunicar a l'expressada mercantil els motius de refusament de la seva proposició així com la comunicació de les característiques de la proposició de l'adjudicatari, determinants de l'adjudicació a favor d'aquell del servei públic de gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret."

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   7 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL NOU EQUIPAMENT CÍVIC DE PARTICIPACIÓ PER A ENTITATS VEÏNALS DEL BARRI DE CERDANYOLA, A MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES JA BARBANY, SL" FINS UN IMPORT DE 217.765,17 EUROS, IVA INCLÒS.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte d'execució del nou equipamentcívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, a Mataró.

   Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 6 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte d'execució del nou equipamentcívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, a Mataró, a l'empresa "Construcciones JA Barbany, SL" fins un import de 217.765'17 €, IVA inclòs.

   Tenint en compte que les previsions de la partida 40220/46320E/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

   Tenint en compte que a la partida 40220/46320E/62200 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'execució del nou equipamentcívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, a Mataró, a l'empresa "Construcciones JA Barbany, SL" fins un import de 217.765'17 €, IVA inclòs.

   Segon.-

   Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti el certificat positiu d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

   Tercer.-

   Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46320E/62200 de la següent manera:

   • Any 2005 120.000'00 € (doc. compt. D núm. 43354).
   • Any 2006 97.765'17 € (doc. compt. ADFUT núm. 43355)

   Quart.-

   D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

   Cinquè.-

   Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 43356, de 109.226'49 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

   Sisè.-

   Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.710'61 € i pagui l'import de 206'05 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Setè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   8 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DEL CEIP TOMÀS VIÑAS A FAVOR DE LA MERCANTIL BASSA MAR, SA, PER L'IMPORT DE 74.366,90,- EUROS, IVA INCLÒS.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres de condicionament de la pista esportiva del col·legi Tomàs Viñas, a Mataró.

   Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 1 de setembre de 2005, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 74.366'90 €, IVA inclòs.

   Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de setembre de 2005, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

   Tenint en compte que a la partida 40220/42251E/63200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres de condicionament de la pista esportiva del col·legi Tomàs Viñas, a Mataró, a favor de l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 74.366'90 €, IVA inclòs.

   Segon.-

   Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.088'08 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

   Tercer.-

   Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42251E/63200 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 43351).

   Quart.-

   Autoritzar l'anotació comptable inversa de 9.379'63 € (doc. compt. A/ núm. 43353), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

   Cinquè.-

   Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.974'68 € i pagui l'import de 197'12 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   CMI SERVEIS TERRITORIALS

   -Servei d'Obres-

   9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA COBERTA DE L'EDIFICI PÚBLIC, SITUAT AL CARRER SANT JOSEP NÚM. 9.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "Examinat el "Projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep número 9", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó i Ramon, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte substituir la coberta d'aquest edifici municipal, malmesa a conseqüència del colapse parcial d'una de les encavellades i biguetes de la zona sud i oest, amb un pressupost d'execució per contracte de 168.662,48 €, IVA inclòs.

   Actualment aquesta coberta té una superfície de 315 m2i està formada per unes encavellades i biguetes de fusta, encadellat ceràmic i teula àrab.

   La nova coberta estarà formada per encavallades metàl·liques, les quals són les que s'han col·locat provisionalment a conseqüència del desmuntatge de la coberta, biguetes tubulars metàl·liques de 100x80x3, un tauler hidròfuc superior, aïllament tèrmic central i fusta interior xapada de fusta de castanya, plaques de fibraciment i es recol·locarà la mateixa teula àrab que hi ha instal·lada actualment .

   Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

   Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

   La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep número 9", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó i Ramon, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte substituir la coberta d'aquest edifici municipal, malmesa a conseqüència del colapse parcial d'una de les encavellades i biguetes de la zona sud i oest, amb un pressupost d'execució per contracte de 168.662,48 €, IVA inclòs.

   Segon.-

   Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

   Tercer .-

   Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica - Secció de Patrimoni-, al Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental i a la Institució Religiosa als seus efectes.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   10 - PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, SOL·LICITANT LA INCLUSIÓ DE L'ACTUACIÓ CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL AL CARRER VALÈNCIA EN L'ANUALITAT 2006, PROGRAMADA INICIALMENT PER L'ANY 2007, PER MOTIUS D'INTERÈS PÚBLIC.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4416 de 30 de juny de 2005 apareix publicat un Edicte del Departament de Governació i Relacions Institucionals, d'informació pública de la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 2006, fins al 30 de setembre de 2005.

   En data 13 de juliol de 2005 els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya, ens ha comunicat mitjançant escrit amb . 0111S/11.524/2005 de registre de sortides del dia 6 de juliol, que ha quedat obert, fins al proper dia 30 de setembre, el tràmit d'informació pública de l'anualitat 2006 del Pla.

   Conjuntament amb l'esmentada comunicació figura un annex on apareixen reflectides les actuacions municipals que la Comissió de Cooperació Local ha atribuït, inicialment, en el PUOSC 2006 a aquest Ajuntament, i que són:

   Respecte a l'actuació 2006 PG, Ampliació del Casal d'avis de Cerdanyola, actualment contractada i en fase d'execució, no cal formular-hi observacions, tota vegada que l'Ajuntament de Mataró per interès públic va acordar, al seu càrrec, avançar l'anualitat per al 2005, i en conseqüència figura inclosa en l'anualitat 2006, que és la que li correspon.

   Pel que fa a l'altra actuació anomenada PG Reurbanització del carrer Cooperativa, entre els carrers germans Thos i Codina i Camí Ral, programada inicialment per a l'anualitat 2006, amb un ajut de 107.631,00 €, i vist l'interès municipal en executar també dins de l'anualitat 2006 l'actuació 2007 PG Construcció d'un local social al carrer València amb una subvenció atribuïda de 60.000,00 €, procedeix formular-hi les corresponents al·legacions en aquest sentit.

   L'interès municipal en executar l'any 2006 l'actuació Construcció d'un local social al carrer València es justifica per la necessitat de dotar al barri de Cerdanyola, àmbit territorial on s'ubica el projecte, d'un nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals per a ús d'una trentena d'associacions que actualment treballen en aquest barri, que inclouen associacions veïnals, culturals, de solidaritat i convivència.

   L'Ajuntament de Mataró disposa del corresponent projecte executiu, aprovat en data 19 de maig de 2005, amb un pressupost d'execució per contracte de 229.226,49 € IVA inclòs, i amb el títol "Projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola".

   Atesa la necessitat urgent de donar resposta a les demandes participatives del barri i que aquestes puguin iniciar-se sense demora, l'Ajuntament de Mataró ha convocat la pertinent licitació, segons anunci publicat en el DOGC núm. 4422 de 8 de juliol de 2005.

   Aquesta actuació està presentada en la convocatòria del Ministeri d'Administracions Públiques, Ordre APU1070/2005 de 15 d'abril, sobre la concessió de subvencions públiques destinades al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, exercici 2005 (BOE núm. 97 de 23/04/05), pendent de resolució.

   Vistos els articles 15.1 i 18.2 del Decret 189/2003 d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, 2004-2007, que estableixen que els ens beneficiaris, durant el tràmit d'informació pública, poden sol·licitar la modificació de l'objecte de les actuacions aprovades inicialment en la planificació quadriennal per a l'anualitat corresponent, per tal d'adaptar-les a les necessitats sobrevingudes o al canvi de prioritats decidit pels equips de govern al llarg del seu mandat.


   Vist l'article 22.3 de l'anterior normativa que preveu que l'atribució inicial pot ser modificada atenent a les al·legacions que presentin els ajuntaments en els períodes d'informació pública.

   Vist l'article 23.1 de la mateixa normativa sobre els percentatges de finançament de les actuacions i la seva compatibilitat amb altres programes de subvencions concedides per altres administracions amb els límits que estableixen les bases respectives.

   Vista la base 12.1 de les d'execució del PUOSC sobre la legalitat d'avançar, a càrrec de les entitats locals beneficiàries, la contractació i execució de les actuacions incloses en la planificació quadriennal 2004-20007.

   La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Presentar al·legacions a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya any 2006, davant la Secretaria de la Subcomissió Territorial Local, Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, dins del tràmit d'informació pública, en el sentit següent:

   1.- L'actuació 2007 PG Construcció d'un local social al carrer València, atribuïda amb una subvenció de 60.000,00 € sigui inclosa també en l'anualitat 2006 PUOSC, conjuntament amb la planificada inicialment anomenada 2006 PG Reurbanització del carrer de la Cooperativa, entre els carrers Germans Thos i Codina i Camí Ral, que disposa d'un ajut de 107.631,00 €, la qual s'executarà dins de les anualitats 2006-2007.

   2.- El calendari d'execució de les anteriors actuacions, s'ajusta a la planificació quadriennal PUOSC 2004-2007, segons la distribució dels ajuts següent:

   Segon.-

   Facilitar un exemplar del Projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, objecte de la subvenció, als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, segons disposa l'article 18.5 del Decret 189/ 2003, d'1 d'agost .

   Tercer.-

   Prestar la conformitat municipal a la incorporació de l'actuació Ampliació del Casal d'avis de Cerdanyola en l'anualitat 2006 perquè es tracta de l'anualitat que li correspon, encara que l'Ajuntament per motius d'interès públic n'avança la seva contractació i execució.

   Quart.-

   Donar trasllat d'aquests acords a la Secretaria de la Subcomissió Territorial de Cooperació Local dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Relacions Institucionals mitjançant certificat, als seus efectes.

   Cinquè.-

   Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Compres i Contractacions, Ingressos i Participació Ciutadana."

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   -Servei d'Urbanisme-

   11 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES EDIFICACIONS SITUADES A L'ILLA A1-A1'DEL PLA PARCIAL "ROQUES ALBES".

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A1-A1' del Pla Parcial de Roques Albes, redactada i presentada per Alonso-Balaguer i arquitectes associats.

   Amb l'esmentat Estudi de Detall es pretén la modificació de la volumetria establerta pel document de Modificació del Pla Parcial de Roques Albes aprovat definitivament en data 16/10/96, de l'edificació corresponent a la illa A1-A1' situada entre els carrers Passatge Jeroni Boada, Via Europa i Passatge Angeleta Ferrer i Sensat, per a l'obtenció d'uns habitatges amb unes superfícies ajustades més compensades tant a la torre com al bloc lineal, segons permet el Pla General vigent.

   Consta a l'expedient informe de l'arquitecta municipal del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació de l'Estudi de Detall, en tant s'ajusta plenament a les normes del Pla General. A més, la redacció d'aquest instrument per aconseguir els objectius d'ordenació de volumetria en el cas que ens ocupa, és un requisit exigit per l'article 13 de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació de Mataró vigent.

   Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovada per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A1-A1' del Pla Parcial de Roques Albes, redactada i presentada per Alonso-Balaguer i arquitectes associats.

   Segon.-

   Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

   Tercer.-

   Notificar la present resolució als interessats, comunicar-la al Servei de Ciutat Sostenible €Llicencies d'obres- i recordar als redactors del document que abans de l'aprovació definitiva hauran d'aportar quatre exemplars del document i un en suport informàtic."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   CMI SERVEIS PERSONALS

   -Servei de Joventut i Dona-

   12 - ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE DIFERENTS ENTITATS A PART DE L'IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA DE LA CONVOCATÒRIA 12/05 PER A CASALS D'ESTIU PER CAUSA DE LA DISMINUCIÓ DEL NOMBRE D'INSCRIPCIONS PREVISTES.

   El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió informativa municipal de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

   "Relació de fets

   El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

   Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 es van aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu 2005 (convocatòria 12/05) per un import màxim de 71.000 euros i la corresponent convocatòria, obrint-se el període de presentació de sol·licituds entre les dies 4 de gener a 7 de febrer de 2005.

   Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2005, es va aprovar la modificació d'aquestes bases amb l'ampliació de l'import màxim de subvenció en 30.000 euros més i l'avançament del pagament del 50% de les subvencions previ a la seva justificació.

   Un cop examinades les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 4 de maig de 2005, va acordar-ne la valoració.

   Per decret 4862 de data 31 de maig de 2005, i ratificat per la Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2005, la aleshores consellera delegada de Joventut, Esports i Dona va acordar l'atorgament de subvencions per a casals d'estiu 2005 i el pagament del 50% avançat.

   Amb dates 23 de juny i 8 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Torre Llauder ha presentat sol·licituds de renúncia a part de l'import total de 6.502,60 euros concedit per a casals d'estiu, per disminució del nombre d'inscripcions previstes del casal de juliol i per manca d'inscripcions del casal de setembre, quedant la quantitat acceptada en 3.853,39 euros.

   Amb data 7 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer ha presentat sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 4.300,10 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat acceptada en 3.440,08 euros.

   Amb data 7 de juliol de 2005, el Centre Jove Sant Jordi € Grup d'Esplai L'Olla de Grills ha presentat sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 6.292,83 euros concedit per a casals d'estiu de juliol i setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat acceptada en 5.244,03 euros.

   Amb data 8 de juliol de 2005, l'Associació Teens Center ha presentat sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 1.573,21 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat acceptada en 1.101,25 euros.

   Amb data 13 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Menéndez y Pelayo ha presentat sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 629,28 euros concedit per a casal d'estiu de setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat acceptada en 503,42 euros.

   Fonaments de dret

   D'acord amb l'article 128.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, el beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi, sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

   En conseqüència, d'acord a les noves competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juny de 2005, aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

   Primer.-

   Acceptar la renúncia de l'AMPA CEIP Torre Llauder a part de l'import total de 6.502,60 euros concedit per a casals d'estiu per disminució del nombre d'inscripcions previstes del casal de juliol i per manca d'inscripcions del casal de setembre, quedant la quantitat atorgada en 3.853,39 euros.

   Segon.-

   Acceptar la renúncia de l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer a part de l'import total de 4.300,10 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat atorgada en 3.440,08 euros.

   Tercer.-

   Acceptar la renúncia del Centre Jove Sant Jordi € Grup d'Esplai L'Olla de Grills a part de l'import total de 6.292,83 euros concedit per a casals d'estiu de juliol i setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat atorgada 5.244,03 euros.

   Quart.-

   Acceptar la renúncia de l'Associació Teens Center a part de l'import total de 1.573,21 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat atorgada en 1.101,25 euros.

   Cinquè.-

   Acceptar la renúncia de l'AMPA CEIP Menéndez y Pelayo a part de l'import total de 629,28 euros concedit per a casal d'estiu de setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes, quedant la quantitat atorgada en 503,42 euros.

   Sisè.-

   Aprovar els documents comptables inversos de la relació D/ número 20050001482 per un import total de 5.155,85 euros.

   Setè.-

   Notificar aquest acord a les entitats interessades."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

    

   Precs i Preguntes :

   No se'n formulen.

   I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.