Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat 15/06/2005

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat 15/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL DE MOBILITAT

Data: 15 de juny de 2005.

Núm: 09

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado i Zambuido Vice-President del Consell

Joan Miró Farrerons Cap del servei de Mobilitat

Alonso Sánchez Aunión Gremi de Taxistes

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i Maresme

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró Bus

José Manuel Ortiz Martínez Col·lectiu conductors CTSA

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Joan Baldó Jaraba Sindicat CC OO

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jesús Reyes Policia Local de Mataró

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Marco A. Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea Via Pública

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Joan Saborido i Badia Grup Municipal d'ERC

Pedro Curado Bola ONCE

Quitèria Guirao Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS/CASAS

José Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró.

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat UGT

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal C i U

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Salvador Serra Abellan Secretari.

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Exposició del sistema de mobilitat CarSharing, per part del Sr. Pau Noy.
  3. Exposició per part del Defensor del Ciutadà de l'informe de funcionament de l'Oficina del Defensor del Ciutadà.
  4. Organització del Dia Sense Cotxes (22 de setembre) i de la Setmena de la Mobilitat Sostenible i Segura (del 22 al 29 de setembre)
  5. Donar compte dels canvis de circulació al carrer del Rosselló.
  6. Donar compte dels canvis de circulació als carrers Berguedà i Sant Sebastià.
  7. Donar compte dels canvis de circulació al carrer d'Alemanya
  8. Servei Mataró Bus: Nova implementació de millores: Reforç nocturn i reforç línia 3.
  9. Temes sobrevinguts.
  10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior

Cap dels presents reclama esmenes amb el que s'aprova l'acta anterior nº 08

2.- Exposició del sistema de mobilitat CarSharing, per part del Sr. Pau Noy.

El Sr. Pau Noy President de la societat Catalunya CarSharing, fa una llarga exposició del que consisteix aquesta nova forma de mobilitat amb vehicle privat, ajudat amb la projecció de diapositives. El defineix com un instrument de mobilitat que diferencia la tinença, de l'ús del vehicle, pensat per usuaris quotidians del transport col·lectiu o del no motoritzat, i que resulta econòmicament favorable per aquells usuaris que realitzen menys de 15.000 km/any amb cotxe. S'entén com un instrument de reducció de la mobilitat en vehicle privat ja que es paga el cost real de l'ús del vehicle cada cop que s'utilitza.

En aquests moments només està implementat en el municipi de Barcelona i explica que cal fer l'Ajuntament interessat en llur implantació.

En el torn de preguntes el Sr. Roca diu si es disposa ja de algun vehicle adaptat en la flota, i el Sr. Pau Noy respon que encara no, dons la massa crítica d'associats encara no ho permet.

Acte seguit, els assistents baixem a l'aparcament de l'edifici per comprovar el sistema d'ús d'un vehicles de la flota.

El Sr. Pau Noy abandona la reunió, tot agraïnt-li la seva presència i explicacions.

3.- Exposició per part del Defensor del Ciutadà de l'informe de funcionament de l'Oficina del Defensor del Ciutadà.

El Sr. Fermí Manchado excusa l'assistència del Defensor del Ciutadà a qui s'emplaça a assistir en la propera reunió del Consell,

4.- Organització del Dia Sense Cotxes (22 de setembre) i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (del 22 al 29 de setembre).

El Sr. Joan Miró confirma que la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005, proposada per la Comissió Institucional serà del 22 al 29 de setembre, i convida als assistents a formalitzar propostes d'activitats durant la setmana, que s'haurien de confirmar en una propera reunió de la Comissió de Coordinació que es convocarà en breu i a la que hi estan tots convidats.

El Sr. Joan Baldó manifesta el seu interès en nom del sindicat CC OO en participar a la Comissió, i dóna les dades al Sr. Miró per a ser convocat.

5.- Donar compte dels canvis de circulació al carrer del Rosselló.

El Sr. Vice-President explica els canvis i actuacions realitzades i previstes, arrel dels acords entre l'AA VV de Cerdanyola i l'entitat Cerdanyola Comercial, conduents a una restricció del trànsit i de l'estacionament al carrer del Rosselló per a possibilitar el caràcter cívic, comercial i de vianants d'aquest important carrer de Cerdanyola.

6.- Donar compte dels canvis de circulació als carrers Berguedà i Sant Sebastià.

El Sr. Vice-President explica el seguit de canvis transitoris de circulació produïts en aquests carrers, arrel de les queixes sorgides per part de l'AMPA de l'escola de La Llàntia. Explica la proposta definitiva de sentit "baixada" pel carrer i passatge Mas Sant Jordi i "pujada" pel carrer Berguedà un cop hagin acabat les obres d'eixamplament de voreres de Mas Sant Jordi, que entraran previsiblement en funcionament el 4 de juliol d'enguany. A més informa que en el pressupost de 2006 s'hi preveurà la despesa per a col·locar semàfors en la cruïlla dels carrers Berguedà amb Sant Josep de Calassanç.

El Sr. Marco Antonio Fernández demana quin ha estat el cost econòmic de les intervencions, i perquè no es va informar d'aquests canvis de circulació al Consell. El Sr. Vice-President li contesta que desconeix el cost, però que s'ha executat amb el personal i pressupost de la contracta de conservació i manteniment de la senyalització, i que recorda haver comentat els canvis en un anterior Consell. El Sr. Marco A. Fernández li recorda que la informació dels canvis de circulació en aquests carrers no figuren recollits en les actes de cap Consell de Circulació i Transports, i que entén que el que no figura en les actes, no te perquè haver-se informat. En aquest punt el Sr. Vice-president emplaça al Sr. Marco A. Fernández a discutir aquestes versions més polítiques del tema en un altre lloc diferent del Consell.

El Sr. Roca demana si el nou semàfor serà amb avisador acústic per invidents, a lo que el Sr. Vice-president li respon que si, com a qualsevol nova instal·lació.

7.- Donar compte dels canvis de circulació al carrer d'Alemanya.

El Sr. Vice-president informa de les queixes rebudes pels comerciants del carrer arrel dels canvis en els sentits de circulació al carrer d'Alemanya, el que ha motivat una trobada amb totes les parts, Associació de Veïns i de comerciants, per arribar a una solució consensuada dels nous sentits de circulació. Aquests seran els corresponents a l'alimentació del flux des del carrer Irlanda, es a dir des d'Irlanda a Euzkadi, i des d'Irlanda a Via Europa. El canvis es van produir el dia 13 de juny.

8.- Servei Mataró Bus: Nova implementació de millores: Reforç nocturn i reforç de la línia 3.

Pren la paraula el Sr. Jaume Bruguera per explicar ambdós reforços del servei. De 8:30 a 13:15 h i de 17 a 20 h aproximadament amb un nou autobús per la línia 3, i d'ampliació del servei nocturn de les línies 1,3 i 5, fins aproximadament les 23 hores d'arribada a cotxeres. Informa també de les campanyes d'informació , de les noves guies i plànols, del nou format d'horaris de pas en parades i marquesines més visibles des de una cadira de rodes, i informació en les marquesines de les tarifes i llocs de venda de targetes.

9.- Temes sobrevinguts.

El Sr. Vice-president passa la paraula al Sr. Miró que explica el projecte del carril bicicleta en la Ronda Cervantes, en tràmit de licitació, i que es preveu senyalitzar a partir del mes de setembre d'enguany.

10.- Precs i preguntes.

El Vice-president dóna la paraula a les següents intervencions:

a) Sr. Javier Sánchez: Demana informació sobre el bloqueig de trànsit, i sobretot dels autobusos urbans i interurbans, al carrer El Torrent arrel d'un suïcidi el dia 6 de maig. Cap dels presents sap donar informació dels fets, i s'emplaça a donar-la en el proper Consell.

Reclama modificar la localització de les bandes reductores de velocitat en el nou pas de vianants de l'Avinguda de la Gatassa al davant de l'escola Sol Ixent al coincidir la interdistància amb la de les rodes dels autobusos urbans, incrementant les molèsties dels usuaris del bus.

Posa en evidència la dificultat d'entrada dels autobusos a la plaça França pujant per la Via Europa, i se li contesta que la solució ha de venir amb la reducció del trànsit arrel de la construcció dels nous accessos a/de Barcelona en l'enllaç Mataró Nord.

Demana informació sobre l'aprovació del Reglament del Consell de Mobilitat i se li diu que està aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, i en tràmit d'exposició pública.

Reclama la gratuïtat del bus "Nit de Focs" per les Santes, i el Vice-president li contesta que ho proposarà al Govern, tot i que ho veu difícil per la manca de finançament al pressupost 2005.

b) Sr. Joan Baldó, com a responsable de Mobilitat de la Unió intercomarcal Vallès Oriental - Maresme del sindicat CC OO , s'adhereix a la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, demana ser convocat a les reunions de la Comissió organitzadora , i presenta una moció a Rodalies de Renfe de millores al servei, per a llur adhesió del Ple de l'Ajuntament.

c) El Sr. Joan de Haro, reclama poder pujar bicicletes al tren.

d) El Sr. Marco Antonio Fernández demana informació dels llocs i dades recollides pel radar de lectura de velocitats. El Vice-president es compromet a donar la informació disponible en el proper Consell.

e) El Sr. Miguel García reclama incrementar el temps de sortida del bus - taxi al semàfor de la Ronda Alfons X amb el Passeig Cabanelles. Demana explicacions sobre el gran nombre de camions aparcats a la Ronda Cervantes els caps de setmana, al que se li diu que amb el projecte de carril bicicleta aquest estacionament ja no serà possible. Reclama que s'elimini el formigó basat a la calçada del carrer Hospital, més amunt de la Baixada de Les Espenyes, i que s'estudiï donar preferència a la incorporació del carrer Sant Felicià a l'Avinguda del Maresme.

f) El Sr. Antoni Roca reclama resposta a un escrit entrat en el passat Consell sobre deficiències en marquesines i parades. El Sr. Bruguera li contesta que degut al nombrós nombre de reclamacions incorporades a l'escrit, encara no han pogut estudiar-les totes.

g) El Sr. Marco Antonio Fernández denuncia el fet de que la frondositat del brancam dels arbres amb l'esclat de la primavera, ha minvat la visibilitat de moltes senyals verticals. El Sr. Vice-president es compromet a passar l'avís al servei de Manteniment per veure que s'hi pot fer.

h) Els Sr. Javier Sànchez, reclama repintar el pas de vianants del final del Passeig Marítim en contacte amb la riera de Sant Simó.

S'aixeca la sessió a les 21 hores.

 

El Conseller delegat de Mobilitat

Vice-president del Consell

Fermí Manchado i Zambudio

El Cap del servei de Mobilitat

Secretari en funcions

Joan Miró Farrerons

1 de setembre de 2005