Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 19/01/2005

Escoltar

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 19/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Acta 1/05

A Mataró, a dinou de gener de 2005, es reuneix la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la presidència del senyor Jaume Graupera Vilanova.

Hi assisteixen:

 • Sra. Anna Bruguera i Àlvarez.
 • Sr. Ivan Pera i Itxart
 • Sr. Carlos Fernández Baez.
 • Sra. M. José Recoder i Sellarès.
 • Sr. Miquel Spà.
 • Sr. Ramon Prujà i Noè.
 • Sra. Sara Moreno i Colom
 • Sra. Mercè Colomer i Busquets
 • Sr. Jordi Vilana.
 • Sra. Immaculada Llorens i Villagrasa.
 • Sr. Rafael Salazar
 • Sr. Toni Cabré, director del Patronat.

Assistits de la secretària-delegada del Patronat, Rosa Ferrer, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors Jordi Ferri i Manuel Roca.

Oberta la sessió a les vint-i-una hores i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

1.- Aprovació, si escau, de l'acta 12/04 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2004.

S'aprova per unanimitat l'acta 12/04 corresponen a la sessió del dia 15 de desembre de 2004.

2.- Presentació del projecte "Casa de la Música Popular".

La presidència informa, com en anteriors sessions, del conveni pel projecte de la "Casa de la Música Popular", que gestionarà el Clap amb el suport de l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació.

Aquest conveni inicialment està previst per tres anys.

Dóna la paraula als representants del Clap que expliquen a bastament el projecte, que la Casa de la Música Popular és, en essència, una proposta de nou model d'equipament cultural dedicat principalment a la formació, creació, exhibició i difusió de la música popular, que doni resposta a les noves expressions musicals latents a la nostra societat, que doni eines als creadors i obri possibilitats al públic.

L'equipament comptarà amb una sala gran, amb un aforament aproximat de 600 persones, una sala petita amb capacitat per a 100 persones, sales d'assaig, aula de música i tecnologia, estudi de gravació i oficines.

La participació de l'administració en el projecte no ha de ser simplement una subvenció sinó la garantia de l'execució de les activitats programades, i per fer el seguiment i l'avaluació d'aquestes activitats, és prevista una comissió formada per representants de la Generalitat, de l'Ajuntament i del Clap.

S'obre un ampli debat entre els assistents:

Anna Bruguera pregunta com encaixa en aquest projecte l'aula de Música Tradicional.

Rafael Salazar explica que s'ha assabentat que l'Ajuntament de Barcelona disposa d'instruments decomissats als músics de carrer i que possiblement destruiran. Valdria la pena informar-se.

Miquel Spà s'interessa per com es contempla en aquest projecte la música clàssica.

Mercè Colomer demana com es farà aquesta avaluació.

Els representants del Clap expliquen que la Diputació ha designat una persona per assessorar en la posada en marxa i la programació de l'equipament i per fer un seguiment del dia a dia. Al mateix temps demanaran assessorament per disposar d'indicadors de la situació actual i d'aquí a tres anys.

Jordi Vilana felicita als promotors del projecte i a les administracions que li han donat suport. Constata que és un projecte ambiciós que cobreix les necessitats actuals, que en crearà de noves, i es pregunta com anirà d'aquí a tres anys.

3. Debat sobre la proposta de modificació dels estatuts (incorporació d'una subcomissió de treball).

La presidència informa que el senyor Manuel Roca, un dels impulsors de la proposta, ha demanat ajornar aquest punt per una propera reunió, ja que per motius personals no pot assistir a la reunió d'avui.

S'acorda:

Ajornar-ho per a la propera reunió.

4.- Presentació i aprovació, si escau, de les clàusules específiques del Patronat per a la convocatòria de subvencions de l'any 2005.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Vist que el Ple de l'Ajuntament del 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.

D'acord amb el que preveu l'article 8.1 de les bases reguladores de subvencions abans esmentades, i vista la proposta de convocatòria i bases particulars reguladores de subvencions del Patronat Municipal de Cultura.

El President del Patronat Municipal de Cultura proposa a la Junta l'adopció dels següents:

Acords:

Primer.-

Aprovar les bases particulars de la convocatòria de subvencions del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2005.

Segon.-

Publicar la convocatòria a la premsa local per a coneixement dels interessats.

Tercer.-

Les subvencions es faran efectives amb càrrec a les partides 451820 48900 del pressupost del Patronat per a l'any 2005, per un import màxim de 77.000 euros."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

5.- Proposta d'adhesió al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Ajuntaments de diferents ciutats, entre els qual hi ha l'Ajuntament de Mataró, promovem des de l'any 2001 projectes culturals comuns (revista Transversal, exposicions itinerants, €) i col·laborem en diverses propostes de coproducció d'exposicions, d'espectacles i d'altres activitats i iniciatives culturals.

L'assemblea de regidors de la Xarxa Transversal celebrada el passat mes de juny de 2004 va atorgar la presidència de la Xarxa a l'Alcalde d'Olot, amb el mandat exprés i unànime de donar forma jurídica al Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals abans de finalitzar l'any 2004.

Aquest Consorci vol consolidar, ampliar el marc d'intervenció, donar cos jurídic a la Xarxa Transversal i obrir-la a altres ciutats mitjanes de Catalunya, que com les que integren avui la xarxa, vulguin assumir el risc de la producció de noves propostes, especialment en l'àmbit de la creació i la cultura contemporànies.

Aquesta voluntat ha de permetre:

Compartir experiències, la informació, les programacions, les eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a l'optimització de l'activitat particular de cada ciutat i en general del país.

Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels diferents ajuntaments esdevinguin productes qualitativament i quantitativement importants.

Fer servir l'associació per optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes particulars de qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi produir.

Difondre en el territori les produccions pròpies de qualitat dels diferents ajuntaments així com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant canals estables d'informació, difusió i consum.

Afavorir la creació pròpia i general del país impulsant, entre tots, accions i polítiques de promoció, producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres.

El Ple de l'Ajuntament d'Olot, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2004, va aprovar la constitució del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals (CTXAC) i l'aprovació inicial dels seus estatuts.

Per tal de formalitzar la creació del Consorci, és preceptiu que tots els ajuntaments que en vulguin formar part com a membres fundadors aprovin aquests estatuts en els seus respectius plens.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo a la Junta del Patronat Municipal de Cultura:

 • Elevar al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
 • Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Mataró de constituir i integrar-se en el "Consorci Transversal. Xarxa d'activitats culturals".
 • Aprovar els estatuts del "Consorci Transversal. Xarxa d'activitats culturals".
 • Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del documents necessaris per fer efectius els presents acords."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

6.- Proposta i aprovació, si escau, de la contractació d'un Auxiliar tècnic d'arts escèniques.

La presidència proposa a la Junta del patronat l'adopció dels següents acords:

"El Patronat Municipal de Cultura, en data 21 de gener de 2004, va aprovar les bases i convocatòria per a cobrir una plaça de Auxiliar tècnic d'arts escèniques amb contracte laboral indefinit

Vistes les actuacions practicades per cobrir l'esmentada plaça.

Considerant el resultat de les diferents fases del procés de selecció que es fan constar en les actes del tribunal qualificador.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per decret d'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, i de conformitat amb el que preveu 6è r) dels estatuts del Patronat, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la contractació de l'aspirant Joan Companyó Fibla, amb contracte laboral indefinit, d'acord amb el que preveu la base 8 d) del procés de selecció.

Segon.-

Contra aquest acord, es pot interposar recurs ordinari, davant la Junta del Patronat, en el termini d'un mes a comptar des del dia en què els resultats s'hagin exposat al tauler d'anuncis.

Tercer.-

Comunicar el present acord a les persones interessades."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

7.- Presentació i aprovació, si escau, de les bases de la IV Mostra d'art jove.

La presidència proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

"El Patronat Municipal de Cultura (PMC) convocarà la 4a. Mostra d'Art Jove. per l'any 2005 amb l'objectiu de promoure l'art i la creativitat artística.

El director del PMC, en informe de 14 de gener de 2005, proposa aprovar les bases de la convocatòria, d'acord amb el document que s'acompanya.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per acord del Decret de l'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo a la Junta del Patronat , l'adopció dels següents acords:

 1. Aprovar les bases de la 4ta Mostra d'Art Jove, d'acord amb el document que s'acompanya.
 2. Autoritzar la despesa per un import de 2.000 euros, a càrrec de la partida 451610 48100 del pressupost del Patronat Municipal de Cultura de l'any 2005.

Tercer.-

Iniciar els tràmits de difusió per a general coneixement de totes les persones interessades."

La presidència explica que en el document de les bases que es va enviar junt amb la convocatòria, a última hora s'han introduït unes petites modificacions. S'ha demanat a l'entitat Arcàdia Café Cultural que faci de secretaria dels ajuts, en la primera i segona Mostra ja ho havien fet i els resultats varen ser molt bons, per aquest motiu s'han modificat les bases quarta i vuitena, on consta que els treballs s'han de presentar a l'Arcàdia Café Cultural, i la sisena que incorpora al jurat un membre de la secretaria del certamen, sense vot.

Les bases preveuen que el jurat estigui format, entre d'altres, per dos representants de la Junta i un artista reconegut a escollir per la Junta del PMC.

Es proposen per formar part del jurat en representació del Patronat, Sara Moreno i Ramon Prujà, i 'artista NEFER.

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

8.- Informacions presidència.

 • Indicadors
 • La presidència explica que, tal com ja havia informat en la reunió anterior, mensualment donarà informació dels indicadors de les activitats del Patronat del mes anterior, entrega un document amb els indicadors del mes de gener, els del mes de desembre i el total de l'any 2004.

  • Procés de contractació d'un nou director.

  La presidència exposa que en el moment d'enviar la convocatòria de la Junta s'estava treballant per trobar la persona idònia pel càrrec, motiu pel qual en la convocatòria es va incloure dins les informacions de presidència.

  En aquest moment hi ha una persona que compleix el perfil que es buscava: tècnic, relacionat en l'àmbit de la cultura i coneixedor de l'administració.

  El senyor Rafael Milán i Amat actualment és Tècnic Superior de Cultura i Cap del Departament de Cultura i Joventut de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Des de l'any 1988 treballa a l'administració en el departament de Cultura.

  Presenta un ampli currículum de participació en els diferents àmbits culturals.

  Per aquest motiu la presidència proposa a la Junta tractar en aquesta sessió, per urgència, el sotmetre al Ple municipal la proposta de nomenament del senyor Rafel Milan com a director del Patronat i l'acceptació de la renúncia del senyor Toni Cabré.

  S'obre un ampli debat entre els assistents:

  Jordi Vilana demana que consti en acta la seva perplexitat, ja que no entén el paper de la Junta en una qüestió tant important com el nomenament del director, que es presenta com un fet consumat, sense haver demanat l'opinió dels membres de la Junta.

  Jaume Graupera exposa que és un càrrec de confiança del president i com a tal el proposa.

  M. Josep Recoder està d'acord que es un càrrec de confiança, però es mostra en total desacord amb el procediment.

  Després de diverses intervencions dels assistents sobre aquest aspecte es posa a votació la proposta de tractar-ho per urgència

  S'acorda:

  Aprovar-ho amb 6 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra.

  Una vegada aprovat el tractament per urgència, la presidència proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

  "El senyor Toni Cabré i Masjuan, va ser nomenat director del Patronat Municipal de Cultura pel Ple de l'Ajuntament en data 7 de febrer de 2002, a proposta de la Junta del Patronat.

  Vista la carta del senyor Toni Cabré en què renúncia al seu càrrec com a director del Patronat.

  D'acord amb l'informe del president en què exposa la proposta del nou director del Patronat.

  D'acord amb el que preveu l'article 6è h dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, en el qual s'estableix que la Junta sotmetrà al Ple de l'Ajuntament la proposta de nomenament o cessament de la direcció del PMC.

  El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents

  ACORDS:

  Primer.-

  Sotmetre al Ple de l'Ajuntament l'acceptació de la renúncia del senyor Toni Cabré Masjuan, com a director del Patronat Municipal de Cultura.

  Segon.-

  Sotmetre al Ple de l'Ajuntament el nomenament del senyor Rafael Milán Amat com a director del Patronat Municipal de Cultura, amb els drets i obligacions inherents al càrrec i d'acord amb el que estableix l'article 11è dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura.

  Tercer.-

  El senyor Rafael Milán Amat tindrà la condició de personal eventual d'acord amb les condicions establertes en el capítol 1 base 3 de la Llei 214/1990 de 30 de juliol per la qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, amb una retribució anual de 57.325,54 euros, d'acord amb el que preveu el pressupost i la plantilla de personal del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2005."

  S'acorda:

  Aprovar-ho amb 6 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra.

  9. Ratificar les Resolucions del President:

  • Contractar un Tècnic Auxiliar de biblioteconomia-documentació per substitucions.
  • Contractar un ajudant de serveis per acumulació de tasques.
  • Contractar una auxiliar administrativa per substitució.
  • Nomenar Eulàlia Gelonch com a treballadora del PMC amb caràcter fix, amb la categoria de Tècnica de Cultura.

  La presidència proposa a la Junta la ratificació dels següents acords:

  Contractar un Tècnic Auxiliar de biblioteconomia-documentació per substitucions.

  "Les tècniques auxiliar de biblioteconomia-documentació del Patronat Municipal de Cultura (PMC), gaudiran d'uns dies de vacances del 29 al 31 de desembre de 2004.

  El director del PMC, Sr. Toni Cabré i Masjuan, emet informe en data 23 de desembre de 2004, en què proposa contractar la senyora Maria José Vega Delgado, procedent de llista d'espera, per cobrir les vacances de les esmentades persones.

  En virtut de les competències que tinc conferides pel decret d'Alcaldia del dia 11 de maig de 2004,

  Resolc:

  En virtut de les competències delegades per Resolució d'Alcaldia del dia 11 de maig de 2004,

  Resolc:

  Primer. Contractar el senyor Ignasi Lòpez Llinares, com a ajudant de serveis del Patronat Municipal de Cultura, amb les condicions laborals següents:

  • Contracte per acumulació de tasques.
  • Jornada parcial de 18,12 hores a la setmana (50% jornada).
  • De l'1 de desembre de 2004 al 7 de gener de 2005
  • Retribució aplicable a l'ajudant de serveis i proporcional a la mitja jornada de treball efectiu (674,88 euros sou base i 12,45 euros de plus de perillositat al mes)

  Segon. Autoritzar i disposar la despesa prevista per a retribucions salarials per un import de 1.089,00 euros, a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:

   2004 451000 14100 Retribucions bàsiques pers. temporal 688,00 euros

   2005 451000 14100 Retribucions bàsiques pers. temporal 401,00 euros

  Tercer. Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en la primera sessió ordinària que celebri.

  Quart. Comunicar el present acord a la persona interessada."

  Contractar una auxiliar administrativa per substitució.

  "El Patronat Municipal de Cultura necessita contractar un/a auxiliar administratiu/va per cobrir la baixa per malaltia de la senyora Cèlia Navarro Alvarez. Aquesta baixa s'havia cobert amb la contractació de la senyora Gemma Rubí que ha demanat la seva baixa voluntària per motius professionals.

  El director del PMC emet informe en data 22 de desembre de 2004, en què proposa contractar la senyora Eva Garcia Ortega per cobrir l'esmentada baixa.

  En virtut de les competències que tinc conferides pel decret d'Alcaldia del dia 11 de maig de 2004,

  Resolc:

  Primer. Contractar la senyora Eva García Ortega, amb contracte d'interinitat a partir del 23 de desembre de 2004, per cobrir la baixa de la senyora Cèlia Navarro i Àlvarez, auxiliar administrativa del Patronat Municipal de Cultura, que es troba de baixa per malaltia, amb les característiques següents del contracte:

  a) Des del 23 al 31 de desembre de 2004, amb una dedicació de 36,25 hores a la setmana.

  b) Des de l'1 de gener de 2005 i fins a la incorporació de la senyora Cèlia Navarro al seu lloc de treball, amb una dedicació de 26,25 hores a la setmana

  Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 1.807,37 euros, a càrrec de les partides del pressupost del PMC, que es relacionen a continuació:

  • 2004 451000 14100 Retribucions del personal temporal 441,82 €
  • 2005 451000 14100 Retribucions del personal temporal 1.032,16 €
  • 2005 451000 16000 Assegurances Socials 333,39 €

  Tercer. Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura en la primera sessió ordinària que celebri.

  Quart. Notificar el present acord a la persona interessada."

  Nomenar Eulàlia Gelonch com a treballadora del PMC en caràcter fix, amb la categoria de Tècnica de Cultura.

  "El Patronat Municipal de Cultura, en data 16 de juny de 2004 va aprovar la contractació de Eulàlia Gelonch i Batalla d'acord amb les condicions establertes en la base 8 d) del procés de selecció per proveir una plaça de Tècnic/a de Cultura.

  De conformitat amb la base 8d) de les bases l'esmentat procés i el que preveu l'article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en què s'estableix dins del procés de selecció un període de pràctiques que serà de 6 mesos, per tal de garantir la idoneïtat del candidat a les plaça convocada.

  El tribunal qualificador es reunirà per proposar el nomenament com a treballador laboral amb caràcter indefinit de la plantilla del Patronat o bé, en cas que el candidat no hagi superat aquesta fase, nomenar en pràctiques el següent aspirant de la llista, sempre que aquest hagi superat tot el procés de selecció.

  D'acord amb la proposta del tribunal qualificador.

  Resolc:

  Primer.-

  Aprovar la contractació de la senyora Eulàlia Gelonch Batalla com a Tècnica de cultura amb caràcter indefinit.

  Segon.-

  Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en la primera sessió ordinària que celebri.

  Tercer.-

  Comunicar el present acord a la persona interessada."

  S'acorda:

  Ratificar per unanimitat els acords anteriors acords.

  10.- Donar compte de les Resolucions del President.

  La presidència dóna compte de les Resolucions registrades des del dia 13 al 31 de desembre de 2004 números 743 al 844.

  11.- Torn obert de paraules.

  El senyor Miquel Spà pregunta perquè es va programar una pel·lícula de contingut pornogràfic un diumenge a la tarda.

  El senyor Toni Cabré vol manifestar el seu agraïment als membres de la Junta pel suport que ha rebut durant aquest tres anys així com al regidor la confiança que li ha dipositat, constata que per a ell ha sigut una experiència important i gratificadora treballar per la cultura a la seva ciutat.

  I, sense més assumptes a tractar, essent les onze hores i quaranta minuts de la nit, s'aixeca la sessió de tot el qual com a secretària, certifico.

  M. Rosa Ferrer i Oriol

  Secretària-delegada

   

  Vist i plau

  El President

  Jaume Graupera i Vilanova