Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell per a la convivència de 9/07/2005

Escoltar

Acta del Consell per a la convivència de 9/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 9 de juliol del 2005

Núm: 7

Caràcter: ordinari

Hora: 9:30h. a 13:45h.

Lloc: Can Solaret

Hi assisteixen:

   
     
 • Vice-president
 

Oriol Batista Gázquez

 • Grup municipal ERC
 

Magda Huguet i Maén

Montserrat Graupera

 • Grup municipal de CIU
 

Patricia Montserrat Ferrer

 • Grup municipal PSC
 

Rosa Herrero Anton

 • Grup municipal PP
 

Juan Carlos Ferrando Casaseca

 • Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal
 

Toni Martínez

 • Salesians Sant Jordi
 

Juan Manuel Cabrera Moreno

 • Moviment Educatiu del Maresme
 

Jaume Aguilar Vallés

 • Associació Cultural Musulmana Al Ouahda
 

Driss Ahmadi

 • ICS- Centres d'atenció primària de Mataró
 

Rafael Rodríguez Rodríguez

 • Centre Sant Pau i Càrites interparroquial de Mataró
 

Meritxell Pérez

 • Associació infantil i juvenil - Casal Xerinola
 

Laura Sánchez

 • A títol personal
 

Beatriz Ballestín González

 • Comissionat Pla de Nova Ciutadania
 

Josep Palacios Manuel

 • Secretària tècnica del Consell
 

Elena Carrasco

     

Excusen la seva absència:

   
     
 • Alcalde € President de l'Ajuntament de Mataró
 

Joan Antoni Barón Espinar

 • Grup municipal ICV - EUIA
 

Xavier Ramírez

 • CITE- Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers
 

El Hasse M. Idrissa Djiba

 • Organización del inmigrante de Mali en España
 

Fassiriman Traore

 • Federació d'Associacions de Veïns de Mataró
 

Àngel Prat Palència

 • Associació Muso Kafo
 

Jalika Jammeh / Adama Cham

 • Entitat cultural Fèlix Cucurull
 

Carla Mulet Matas

 • Associació cultural musulmana Annour
 

Karim Belbah i Mofadal Jebari

 • Associaciació familiar mixta d'africans de Catalunya
 

Momodou Bah Jim

 • Associació de mediadors "vine amb mi"
 

Badia Bouia

 • Associació club Jama Kafo
 

Kaoussou Goudiaby

 • Associació Planeta
 

Michel Dajbi

 • Associació de veïns de Cerdanyola
 

Alfonso Nievas

 • Creu Roja € assemblea local
 

Santi De Arcos Milà

 • Associació cultural islàmica Ansar
 

M.Zein Alnehlawi

 • Centre de normalització lingüística
 

Carme Torrelles Surís

 • Associació de veïns de Rocafonda
 

Cristina Sarràs

 • Associació d'immigrants per la convivència cultural i artística
 

Mustafa El Kaderi / Abdesamat El Kaderi

 • Associació de veïns del Palau
 

Asmaa Aouattah

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
 2. Informació del resultat del procés de Normalització del Reglament de la Llei d'Estrangeria
 3. Estudi de la població 2005: evolució demogràfica i adaptació dels serveis a la ciutat
 4. PAM 2006 i pressupostos
 5. Acollida i recepció
 6. Altres (Consell de ciutat€)
 7. Torn obert de paraules.
 8. Desenvolupament de la reunió

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. S'acorda que l'aprovació de l'acta anterior sigui en la propera reunió.

  3. Informació del resultat del procés de Normalització del Reglament de la Llei d'Estrangeria
  4. El Sr. Josep Palacios informa de com està evolucionant el procés de normalització i s'adjunta documentació.

   El Sr. Oriol Batista agraeix la col·laboració de les entitats que han participat en el procés de Normalització: CITE, AMIC, Al Ouhada, Annour, Jama Kafo, entre altres.

   Explica les dificultats per obtenir la informació de les dades de l'INSS.

   També fa menció de l'impacte de previsió del Procés de Normalització a la ciutat de Mataró en diferents àmbits com l'educatiu, en el sector sanitari, al d'habitatge,€

   El Sr. Josep Palacios comenta que s'ha de fer les previsions en base a la regularització sense arribar a crear alarma social.

   El Sr. Oriol Batista informa de l'arribada de recursos econòmics cap al Pla de Nova Ciutadania per part de la Secretaria d'Immigració i la Diputació de Barcelona.

  5. Estudi de la població 2005: evolució demogràfica i adaptació dels serveis a la ciutat

  El Sr. Josep Palacios informa sobre la possibilitat d'accedir a aquest Estudi de la Població a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Mataró.

  La Sra. Beatriz Ballestín opina que s'hauria d'adaptar l'estudi a criteris més prioritaris per la ciutat. Seria necessari desglossar els "altres països" país per país més que per grups com per exemple l'Orient Llunyà (no és el mateix Paquistan que la Xina). S'hauria de fer una altra catalogació.

  El Sr. Josep Palacios explica el document sobre l'Estudi de la Població:

  • Quines són les condicions que marca la llei d'empadronament per optar a empadronar-se a la ciutat de Mataró.
  • Informa de 13-14% de mitjana de població immigrant a la localitat .

  La Sra. Beatriz Ballestín informa sobre l'Institut d'Infància i Món Urbà que pot corroborar que el tema dels naixements de població immigrada s'acomoda a patrons autòctons rebaixant el nombre de fills que poden passar de 6 a 3 fills.

  El Sr. Josep comenta que segons els valors culturals xinesos, hi ha la tendència a retornar al seu país d'origen, i que, a més, porten la seva pròpia dinàmica.

  El Sr. Oriol Batista exposa que hi ha una concentració de població immigrada en alguns sectors del territori, però el cas dels xinesos es diferent perquè hi ha més dispersió per no competir entre ells, sobre tot entre els comerciants.

  La Sra. Montse Graupera pregunta com és què no hi ha cap representant xinès al Consell ?.

  El Sr. Josep Palacios diu per una banda existeix una Associació Xinesa d'Empresaris amb la qual es poden tractar alguns temes com el de l'adaptació dels horaris, però no hi ha cap altra de caire social a la ciutat amb la que es pugui comptar pel Consell.

  El Sr. Rafael Rodríguez pregunta que on són els representats dels immigrants ?

  El Sr. Jaume Aguilar comenta que les dades de l'Observatori haurien de ser públiques i que el Consell tingués accés. Aportar dades com la matriculació a les escoles, sanitat, els nuclis de concentració als barris,€ Reclama que es donin les dades reals que es tenen a l'Observatori.

  El Sr. Josep Palacios apunta que des de l'Observatori no es disposa de les dades reals perquè el Departament d'Ensenyament no ens les passa.

  El Sr. Jaume Aguilar diu que faria falta conèixer quina és la tendència de les dades fiables, les que té l'Ajuntament.

  El Sr. Oriol Batista comenta que es pot posar a disposició del Consell aquestes dades.

  El Sr. Josep Palacios diu que s'adjuntarà l'últim informe de l'Observatori a la propera acta del Consell.

  El Sr. Jaume Aguilar creu que hi ha previsions que es poden fer a partir de les dades, i que es pot saber quina és la progressió i cap a on van aquestes tendències.

  El Sr. Josep Palacios parla també de les dades de l'IME, i que en l'Observatori es no contemplen les dades de l'àmbit sanitari i d'educació.

  El Sr. Jaume Aguilar diu que com pot ser que l'Ajuntament no pugui tenir accés a aquestes dades. Són dades que tenen tots els partits polítics que participen al Consell d'Educació.

  La Sra. Beatriz Ballestín pregunta que quines dades i quins criteris s'han fet servir per obtenir-les.

  El Sr. Jaume Aguilar diu que ja es tenen les dades reals de les persones inscrites a cada escola, però faltaria la previsió per poder atendre a tothom correctament en properes ocasions.

   

  1. Informació sobre el procés participatiu del Consell de Ciutat € PAM i pressupostos.

  El Sr. Oriol Batista fa la presentació del Consell de Ciutat.

  La Sra. Elena Carrasco explica quin és el circuit de participació.

  El Sr. Josep Palacios comenta que participaran les entitats i que es presenta la proposta de línies prioritàries. Al PAM no hi ha gaires actuacions adreçades a immigrants perquè es vol treballar de forma transversal. Són 5 les línies prioritàries ja recollides al Pla i al Pacte :

  1. Infants i joves. S'ha de potenciar la inversió en segones generacions, fer una feina de suport complementari que les entitats volen assumir com fer reforç escolar, treballar l'idioma, reforçar el paper dels pares,€
  2. Dones nouvingudes. Fer un treball amb xarxa amb dones, treballar la incorporació del català, la socialització,€tot el que ja s'està treballant des de la Vocalia de Dones.
  3. Acollida i recepció.
  4. Sensibilització de la població autòctona. Treballar els Plans territorials de Rocafonda, Cerdanyola, Centre,€ i reforçar la comissió on es treballa la cohesió social amb les diferents entitats que en formen part.
  5. Desenvolupament dels convenis amb Al Ouahda i Annour.

  S'informa que el mateix dia hi ha una conferència a 2/4 de 8 del vespre a la seu d'Annour sobre el medi ambient a l'Islam. Aquestes associacions estan col·laborant amb la ciutat amb diferents àmbits com el Consell Territorial.

  És necessari potenciar aquests convenis.

  El Sr. Juan Manuel Cabrera explica què és la Comissió de Cohesió Social que s'ha creat a Cerdanyola.

  El Sr. Rafael Rodríguez diu que les comissions quan hi ha pressupost tothom participa. Creu que s'hauria d'obligar d'alguna manera a assistir als membres de les entitats, perquè no estan participant al Consell.

  El Sr. Oriol Batista comenta que les entitats que tenen conveni sí que participen.

  El Sr. Juan Carlos Ferrando exposa que seria necessari crear un Observatori de Treball, no només d'estadística. Creu que no hi ha un treball "científic" on es pugui posar de manifest les opinions des de diferents punts de vista. Creu que si és parteix de dades reals es poden fer aproximacions concretes, no a nivell intuïtiu.

  El Sr. Oriol Batista comenta que l'Observatori és una eina a nivell intern que ja ens proporciona dades però que no és una de les prioritats. Que es treballarà per fer una aproximació prospectiva sobre quines conseqüències tindrà el procés de normalització.

  El Sr. Jaume Aguilar opina que els convenis amb Al Ouahda i Annour s'ha de desenvolupar en l'àmbit públic i no en el privat (religiós). Els pressupostos s'han de destinar a l'àmbit públic, no a accions privades.

  El Sr. Josep Palacios diu que ja es tracta d'àmbit públic.

  El Sr. Jaume Aguilar exposa que hi ha altres col·lectius que també haurien d'estar representats com a entitats i sudamericans, xinesos,€Dins del àmbit públic s'han de potenciar els centres cívics, els espais de les escoles públiques que es poden obrir per altres accions. També s'han de fer servir els mitjans de comunicació (TV, ràdio,..) com a difusors en el tema de la sensibilització.

  Què vol dir treball amb infants i joves ? amb qui ? amb joventut ?€

  El Sr. Josep Palacios informa que ja s'està parlant amb les entitats perquè es facin rendibles els recursos i que seria convenient treballar amb projectes concrets.

  El Sr. Juan Manuel Cabrera pregunta què passa amb les entitats que ja treballen en l'àmbit d'infància i adolescència ?. Creu que es podrien aprofitar les instal·lacions i les actuacions que ja es fan. Demana que la coordinació de les entitats es faci a nivell municipal per estalviar temps i recursos a les entitats.

  El Sr. Oriol Batista afirma que la coordinació territorial ja es comença a fer. Quan comenci el pla d'infància es començarà a desenvolupar en l'àmbit sectorial.

  El Sr. Juan Manuel Cabrera comenta que hi ha un dèficit d'indicadors de cohesió social, faltaria una visió social més àmplia.

  La Sra. Patricia Ferrer pregunta si es pot obtenir el conveni de les entitats Al Ouahda i Annour ?

  El Sr. Josep Palacios confirma que sí, que és públic.

  El Sr. Juan Carlos Ferrando diu que les dues associacions són com una ONG amb una perspectiva pública, que no és prioritari el tema religiós.

  El Sr. Josep Palacios aclareix el tema dels espais, tant si és públic com privat el que importa és que siguin activitats obertes a la ciutadania.

  El Sr. Rafael Rodriguez creu necessari aglutinar la informació i la participació de les entitats.

  La Sra. Montse Graupera comenta que pensava trobar molta més gent al Consell. Vol saber perquè no venen i proposa parlar-ne.

  El Sr. Oriol Batista diu que ja es va parlar en l'altra sessió extraordinària.

  1. Informació sobre Acollida i Recepció.
  2. El Sr. Josep Palacios informa que actualment s'està fent però a un nivell petit des de l'Oficina d'Atenció a l'Immigrant , des de diferents entitats com CITE, AMIC, Sant Pau, Al Ouahda i Annour,..

   Ara han d'arribar pressupostos que ens permetrà ampliar i oferir un millor servei d'acollida, garantint que es doni la mateixa informació des de tots els serveis i entitats, creant convenis amb les entitats

  3. Torn de paraules

  El Sr. Juan Manuel Cabrera opina que ha estat més interessant l'última part del debat. Creu que és desproporcionat el temps que es dedica a l'exposició dels diferents temes en relació al temps que dedica al debat. No hi ha prou temps perquè les entitats es puguin expressar.

  El Sr. Josep Palacios justifica aquest fet.

  El Sr. Juan Carlos Ferrando creu que a aquestes alçades de la legislatura ja s'haurien de donar solucions que permetessin mantenir el consens polític, però el seu electorat l'està pressionant perquè no veuen canvis, potser es veurà obligat a trencar el pacte.

  El Sr. Jaume Aguilar creu que fa falta més informació sobre el Pla d'Acollida. El Pla és municipal encara que es rebin pressupostos externs, per això creu necessari que s'exposi la totalitat del Pla d'Acollida i les altres línies.

  Es tanca la sessió a les 13:45

   

  El Vicepresident La Secretària Tècnica

  Oriol Batista i Gazquez Elena Carrasco i López