Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 02/05/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 02/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET 

3734/2005 de 28 d'abril

Assumpte:Ordre del dia Junta de Govern Local 2 de maig de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de maig de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2005

 2.        DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

              SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el centre d'acollida municipal, mitjançant concurs, procediment obert i amb la modalitat de concessió, i convocar licitació.

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la homologació de transportistes i gestors autoritzats per al transport i/o tractament final dels residus recollits a les deixalleries municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del sistema d'homologació de proveïdors de l'Ajuntament de Mataró.

6. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

 7. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

8. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per a l'Ajuntament, organismes autònoms i PUMSA, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

9. provació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament de circuit de cross, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10. Resolució de mutu acord del contracte per a l'execució de les obres incloses al projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, formalitzat amb la mercantil TIFERCA, SA., per error material en l'oferta presentada per aquesta societat, i adjudicació del contracte d'obres a favor de Construcciones Juanes, SA., següent licitador per ordre de valoració de les ofertes.

11. Adjudicació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005 a favor de la mercantil ID Grup, SA., per l'import de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. 17/2005), mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

12. Rectificació de l'acord pres per la Junta de Govern en la data de 21/02/2005, relatiu a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, a favor de la mercantil "Vías y Construcciones, SA., per error en l'import d'un dels documents comptables.

13. Aprovar l'adjudicació del subministrament de vestuari per la Policia Local, a favor de "Paco Garcia Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", fins un pressupost de 65.984,48 euros.

14. Aprovar l'adjudicació del subministrament de vestuari pel personal de serveis generals, servei de manteniment i conserges d'escoles, a favor de l'empresa "Vira Europea, SL", fins un import total de 51.046,90 euros IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

15. Ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 3458/2005, de 21 d'abril, pel que s'adjudica el concurs per a la contractació d'una mútua de la Seguretat Social a favor de  "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61".

16. Ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 3457/2005 de 21 d'abril, pel que s'adjudica el concurs per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central vell, de Mataró, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", per un import de fins a 157.758'28.-EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17. Incloure en els plecs tècnics del Projecte executiu d'arranjament de circuit de Cross, aprovat inicialment en data  4 d'abril de 2005,  la preceptiva classificació prèvia  exigible al contractista  per  executar les obres contemplades en aquest projecte.

-Servei d'Urbanisme-

18. Aprovació inicial projecte d'urbanització complementari  del Pla Parcial CAN SERRA (serveis tècnics parcel.la CAN BOFARULL).

19. Aprovació inicial de l'operació jurídica complementària al Projecte de Reparcel.lació de la UA-72 CAN QUIRZE.

20. Aprovació inicial del Pla Especial d'assignació d'usos a diversos equipaments.

21. Donar compte de la Sentencia del TS de 26/1/2005, dictada en recurs de cassació interposat per Josep Riera Porta , contra la sentencia del TSJC de 21/9/2001, dictada en RCA 1713/1997 s/ aprovació definitiva PEMU La Bobila.

22. Donar compte de la Sentència del TSJC de 1/4/2005 nº 265, dictada en recurs d'apel.lació nº 17/2005, interposat per Roser Aliberas i Marina Rodriguez contra Auto dictat pel Jutjat contenciós administratiu nº 11 de Barcelona, s/projecte de reparcel.lació EL RENGLE.

23. Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a El Torrent, 50, 1r pis.

24. Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Marià Ribas, 30, 4t 1ª.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor