Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 13/06/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 13/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5131/2005 de 9 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 13 de juny de 2005

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de juny de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 de maig de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

PRESIDÈNCIA

-Secció de Civisme i Cooperació-

3 Aprovació del model de conveni amb entitats ciutadanes per a la prestació substitutiva prevista en l'ordenança de civisme de Mataró.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'una galeria de tir a la Comissaria de la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 4859/2005, de 31 de maig, pel que s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic de gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret (Pla d'en Boet), mitjançant concessió, concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, adjudicat a la mercantil ID GRUP, SA., per ampliació del seu import en 16.464'00.-EUR., IVA. inclòs, equivalent al 32'9 % de l'import inicial del contracte, degut a les noves necessitats informàtiques produïdes pel trasllat a la nova seu de Via Pública (informatització de noves sales, ampliació de les existents i renovació de l'equipament actual).

7 Adjudicació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms a favor de la mercantil OSIATIS, SA., per l'import de 373.239'42.-EUR., IVA. Inclòs.

8 Aprovació de la resolució del contracte d'obres per a l'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.) per culpa de l'entitat contractista, amb incautació de la garantia dipositada a la Tresoreria de Fons Municipal, d'import 49.538'42.-EUR., mitjançant aval bancari efectuat amb la Caixa de Catalunya.

9 Ratificació del decret núm. 5130/2005 de 9 de juny, de l'Alcaldia, pel que s'acorda l'adjudicació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics al centre municipal, a favor de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, per l'import de225.015 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

        1.- Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola-bressol Les Figueteres a favor de l'empresa Infraestrures I Obres Mataró, SA (IOMSA), per l'import de 59.630,00 EUR., IVA. inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

11 Aprovació bases específiques procés selectiu d'1 plaça de capatàs de cementiri, mitjançant concurs oposició., inclosa a l'oferta pública d'ocupació de 2005.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte d'acondicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas.

13 Aprovació del Projecte modificat de la rehabilitació de la nau de la " Cooperativa Mataronense, projectada per Gaudi i urbanització de l'entorn al carrer de la Cooperativa, cantonada amb Germans Thos i Codina, actualment plaça Gaudí.

-Servei d'Urbanisme-

14 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de l'edifici comercial de Can Xammar.

15 Ordre de retirada de rètols al c. Sant Cugat, 53, bxs .

16 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a l'av. Puig i Cadafalch, 28, bxs.

17 Ordre de retirada d'antena parabòlica a l'av. Jaume Recoder, 67, 7è 1ª.

-Servei de Manteniment-

18 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'urbanització dels entorns de la plaça Fivaller.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor