Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 07/07/05

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 07/07/05

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5756/2005 de 4 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 7 de juliol de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de juliol de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Modificació composició Comissions Informatives Municipals.

4 Ratificació Decret Alcaldia 4680/2005 de 27 de maig, designació patró de la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró.

5 Aprovació Calendari Festes Locals a Mataró per a l'any 2006.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

6 Proposta de Resolució que presenten el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i el grup municipal Socialista per demanar el traspàs de les oficines de Benestar Social de la Generalitat als Ajuntaments.

7 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de recolzament als parlamentaris viatge de diputats catalans al Sahara.

8 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport al procés de pau al Sàhara Occidental.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per reclamar que el règim local sigui competència exclusiva de la Generalitat.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

10 Autoritzar a la Societat Municipal PROHABITATGE Mataró SA a la concertació d'una operació de préstec per import de 359.764,00 € davant l'entitat financera Banc Santander Central Hispano , SA. per al finançament de les obres de rehabilitació de 14 habitatges al C/ Madoz 28-30.

11 Autoritzar a la societat mercantil PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, a la concertació d'una operació de crèdit de 6.000.000,00 €, davant l'entitat financera del Banc Santander Central Hispano SA, per al finançament de la participació de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA en el 50% de la constitució de la Societat Mixta per al desenvolupament del sector urbanístic IVECO-RENFE-Farinera / veïnat de Valldeix.

-Servei de Compres i Contractacions-

12 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concessió, del servei públic de construcció, explotació i conservació de dos aparcaments subterranis, situats al Parc de Cerdanyola (lot núm. 1) i a la Pl. Occitània (lot núm. 2), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

-Servei de Recursos Humans-

13 Modificació de la plantilla de personal.

14 Declaració de compatibilitat a personal de l'Ajuntament.

15 Donar compte del nomenament del senyor Ramon Viader com a tresorer accidental.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARO

16 Proposta d'acord del Consell Rector d'elevació del nomenament del Director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró a la Universitat Politècnica de Catalunya.

17 Proposta d'acord del Consell Rector d'actualització de l'estudi organitzatiu i valoració de llocs de treball de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. Relació de llocs de treball i modificació de la plantilla.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

18 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general que afecta l'entorn de "Mas Miralles" UA 05 i UA 47 ".

19 Rectificar l'error material del Text Refós normativa del Pla General d'Ordenació Municipal, relatiu a l'àmbit de la UA-74 Lepanto-Gravina .

20 Aprovació inicial (segona) de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, que afecta els àmbits IVECO-RENFE/Farinera -Veïnat de Valldeix i aprovació de la proposta de conveni amb ADIF (abans RENFE).

-Servei d'Obres-

21 Aprovació inicial del Projecte de reforma i condicionament de la masia de " Can Trissac de Dalt" a l'àmbit de Les Hortes del Camí Ral, promogut per l'empresa pública municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA.

22 Aprovació inicial del Projecte bàsic d'aparcament al Parc de Cerdanyola, promogut per l'empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA.

23 Aprovació inicial del Projecte bàsic d'aparcament subterrani a la plaça Occitània de Mataró. (Maresme), promogut per l'empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

24 Aprovar el compromís de creació de noves places d'escola bressol municipal.

25 Acceptació subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

-Patronat Municipal de Cultura-

26 Modificació de la Plantilla de personal i relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Parc Forestal de Mataró.

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la delimitació d'un territori d'especial protecció per a fomentar un espai natural i un "corredor biològic" a la part Nord i Nord-Est del territori municipal de Mataró.

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als ajuts i actuacions per a promoure la instal·lació d'ascensors als pisos antics de Mataró

30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a promoure les actuacions de rehabilitació d'habitatges dels barris del Centre, l'Havana i l'Eixample.

PRECS I PREGUNTES

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular referent als desperfectes enregistrats a dues finques del carrer Sant Francesc de Paula.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la retirada de vehicles en estat d'abandonament.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les queixes de la Unió de Botiguers de Mataró i l'Associació Cerdanyola Comercial.

34 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la lectura fàcil.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la coordinació i gestió de les incidències a la via pública.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre un projecte d'Escola de Música.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació del carrer Rosselló.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les actuacions per paliar els efectes dels canvis en la mobilitat al centre de la ciutat.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre un anunci publicitant la Fira del Mar.

40 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el Polígon Industrial de Mata-Rocafonda.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre partits de futbol de matinada a la Ronda Pintor Estrany.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Jornada "Mataró ciutat mediterrània : un repte, una aposta de futur", organitzada per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la supressió de dos grups de 1er d'ESO a la ciutat de Mataró.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els barracons a la ciutat de Mataró.

45 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'acabament del complex esportiu El Sorrall.

46 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el projecte "Espai Musical a l'Escola".

47 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la planta de tractament de residus situada al carrer Galicia.

48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la prohibició al nostre representant al Patronat Municipal d'Esports de fer unes fotos a l'estadi d'atletisme.

49 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el futur urbanístic de la ciutat.

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les obres de construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Francesc de Paula núm. 22 i 24.

51 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la situació del mercat de El Pilar.

PROPOSTA D'URGÈNCIA-Gestió Econòmica-

52 Avalar a la Casa Cultural "Sabor Andaluz" de Mataró davant l'entitat financera Banc Bilbao Vizcaya Argentaria en l'operació de préstec per import de 186.000,00 euros per la operació de compra d'un local social.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor