Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari. 03/11/2005

Escoltar

Ple Ordinari. 03/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8741/2005 de 28 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 3 de novembre de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de novembre de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 5 de maig de 2005 i 2 de juny de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Modificació en la composició Comissió Municipal Informativa de Via Pública.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per reclamar el quart cinturó.

5 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya per a l'aprovació de la Llei de la Memòria Històrica.

6 Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds- EUiA demanant que s'aturin les mesures repressives envers les persones subsaharianes que intenten traspassar la frontera de Ceuta i Melilla.

7 Adhesió a la Declaració amb motiu del dia de les persones sordes.

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

8 Aprovació definitiva de la modificació de l'article 96 del Reglament Orgànic Municipal sobre nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ-Servei de Compres i Contractacions-

9 Aprovació de la revisió dels coeficients que conformen l'estructura de costos d'operació i aprovació del pressupost de subvenció per la prestació durant l'any 2006 del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, adjudicat a l'empresa CTSA MATARÓ BUS.

-Servei de Recursos Humans-

10 Declaració de compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació de la rectificació d'errors del Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla General.

12 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets en l'expropiació de les finques situades a la Unitat d'Actuació 57, a la rotonda Vista Alegre.

13 Aprovació definitiva de l'estudi de detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A-1 - A-1' del Pla Parcial de Roques Albes.

CMI DE SERVEIS PERSONALS-Institut Municipal d'Educació-

14 Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació de l'any 2005.

-Patronat Municipal Cultura-

15 Inclusió de nous carrers al nomenclàtor de la ciutat

16 Nomenament del representat del grup Municipal ICV-EUIA a la Junta del Patronat Municipal de Cultura.

17 Aprovació del Conveni de cooperació transfronterera per la constitució del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals i aprovació de la modificació dels Estatuts.

CMI DE VIA PÚBLICA-Servei de Mobilitat-

18 Aprovació Tarifes taxis 2006.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la creació d'un Pla Municipal de Voluntariat..

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació d'un Pla específic d'autoprotecció per a actes massius, revetlles populars, festes i activitats similars.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el futur ús de la nau Gaudí.

PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció d'una torre de nou pisos als terrenys de Can Gassol.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el criteri emprat per convidar ponents i tertulians a actes municipals.

24 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos de la nau Gaudí.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l'Ajuntament de Mataró intervingui a favor dels disminuïts psíquics de Mataró i Maresme davant la Fundació El Maresme.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la inversió de l'Ajuntament de l'IES Miquel Biada.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la reoordenació del Pla General en l'entorn de la Riera de Cirera.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres d'urbanització de la Ronda Rafael Estrany.

29 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l'IME gestioni la demanda d'un menjador escolar propi pel CEIP Josep Manuel Peramàs.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor