Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/10/2006

Escoltar

02/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8525/2006 de 28 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 2.10.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 d'octubre de 2006, a dos quarts de nou del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de setembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 Aprovació conveni entre l'Ajuntament de Mataró i Activa Multimèdia S.L. per l'execució d'un projecte de TDT i serveis al ciutadà.

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS -Servei d'Ingressos-

4 Donar compte de la Sentència recaiguda en procediment contenciós a Instàncies de BANKINTER.

-Servei de Secretaria General-

5 Donar compliment de la Sentència número 46/2006, de data 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 575/2001, interposat pel Sr. Francisco Reina Aguilar, (Expedient: AGC12/99)

6 Donar compliment de la Sentència número 478, de data 26 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 659/2003 interposat pel Sr. Manuel Cañete Serena, (Expedient: AGC7/02)

7 Donar-se per assabentats de la Sentència número 608, de data 26 de juny de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1996/2001 interposat pel Sr. Núria Ripoll Nogueras, (Expedient: AGC 19/00)

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4, mitjançant concurs.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4, mitjançant concurs.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de poda de l'arbrat viari a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs.

11 Imposar a Pasquina, SA una penalització de 2.584,30 euros per endarreriment en el termini ofert per a l'execució de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós.

12 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 8382/2006 de 22 de setembre pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

13 Adjudicació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, a favor de l'empresa "Nietos de Garcia Cano, SL", fins un import de 97.067,63.-EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicació dels treballs de fusteria, a favor de l'empresa de Núria Bassas i Solà, fins un import de 113.290,86.-EUR, IVA inclòs.

15 Adjudicació dels treballs de paleta en edificacions, a favor de l'empresa "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL", fins un import de 96.161,92.-EUR, IVA, inclòs.

16 Adjudicació dels treballs de serralleria, a favor de l'empresa "Serveis Caldereria Mataró, SL", fins un import de 102.653,22.-EUR, IVA, inclòs.

17 Adjudicació del servei de lloguer de maquinària pesada, a favor de l'empresa "Transports i Excavacions Mataró, SL", fins un import de 69.094,96.-EUR, IVA, inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 Ratificació de la resolució 8182/2006 de 18 de setembre de la Consellera Delegada d'Obres relativa a l'aprovació del Projecte de subministrament de l'equipament de la cuina CEIP Anxaneta

19 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram carrer Sant Isidor, entre Jaume Isern i Moratin. Mataró (El Maresme), promogut per Aigües Mataró SA. i autorització per executar les obres.

20 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de l'Av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso.

-Servei d'Urbanisme-

21 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de l'activitat de dipòsit de terres i rocalla, en zona verda i equipament, a la urbanització de Can Marqués .

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Benestar Socail-

22 Ratificació decret d'aprovació de signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2006 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família subscrit a l'any 2005.

-Servei de Salut Pública i Consum-

23 Aprovar l'acord de subvenció número 2005316 de la Comunitat Europea i acordar la participació de l'Ajuntament de Mataró en el projecte Shape Up. amb P.A.U. Education d'Espanya, com a projecte vinculat a les propostes de la comunitat europea per fer front als elevats índex d'obesitat de la població infantil i juvenil.

-Institut Municipal d'Educació-

24 Aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

CMI VIA PÚBLICA

25 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 18/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 2 D'OCTUBRE DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dos d'octubre de dos mil sis, essent dos quarts de nou del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcaldeç

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 18 de setembre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ACTIVA MULTIMÈDIA S.L. PER L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE DE TDT I SERVEIS AL CIUTADÀ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atesa la manifesta voluntat a nivell català, estatal i europeu d'impuls de la TDT i de desenvolupament d'un nou servei públic local, plasmada en diferents legislacions com el Plan Tecnico Nacional de la TDT o les mesures urgents d'impuls de la TDT.

Atès que a nivell local, des de l'any 2004 en que el ple municipal va sol·licitar per unanimitat la llicència de TDT local, i en les diferents reunions a nivell comarcal i local al llarg de l'any 2005 i 2006 i en últim terme el passat dia 7 de setembre de 2006 en que la corporació va aprovar la seva adhesió i impuls del consorci de la per la gestió del canal públic de la TDT a la nostra demarcació, expliquen la clara aposta del nostre municipi per aquest nou medi de comunicació. Aposta conjunta i complementària a l'estratègia multicanal que el nostre Ajuntament està posant a l'abast del ciutadà.

Atès que Activa Multimèdia S.L. (filial de la CCRTV) ens ha proposat signar aquest conveni de col·laboració per a realitzar el projecte anomenat "T-Govern" que preten obtenir dades i analitzar la viabilitat de posar en marxa serveis interactius directes entre les administracions i el ciutadà a través de la TDT.

Atès que el govern municipal creu de manera ferma tant en la tecnologia com element de diferenciació com en la comunicació i participació dels ciutadans com a característica principal de la nostra administració.

Atès que l'empresa Activa Multimèdia Digital S.L., societat filial de la Corporació Catalana de Radio i Televisió de Catalunya, és una de les empreses i entitats referents en el desenvolupament de noves aplicacions vinculades a la TDT.

Atès que aquest projecte forma part dels treballs generals de l'anàlisi de possibilitats tecnològiques i comunicatives que està impulsant la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. I que per tant te la consideració de prova pilot en aquest àmbit amb el reconeixement que suposa.

Atès que aquest projecte potencia també la participació d'un dels nostres organismes autònoms, el Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró que està impulsant entre altres la formació i la recerca en l'àmbit de l'audiovisual.

Finalment, atès que aquesta iniciativa contribueix igualment a seguir vinculat la nostra ciutat amb els projectes punters i referents a Catalunya tant des de la vessant de la pròpia administració, de la tecnologia com de les iniciatives audiovisuals.

El Conseller Delegat que subscriu proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i Activa Multimèdia Digital S.L. que s'acompanya a la proposta.

Segon.-

Facultar a l'Alcalde per portar a terme la signatura i gestions necessàries per l'execució i formalització dels presents acords.

Tercer.-

Comunicar i donar trasllat d'aquests acords a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, a la Corporació Catalana de Radio i Televisió, a Activa Multimèdia Digital S.L. i a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

4 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT CONTENCIÓS A INSTÀNCIES DE BANKINTER.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 197/2002 interposat en el seu dia per BANKINTER S.A. contra el Decret d'aquest Ajuntament desestimatori del Recurs de reposició deduït contra les actes de disconformitat 338/98, 339/98 i 340/98, aixecades en concepte d'Impost d'Activitats Econòmiques, exercicis de 1992 a 1996.

La sentència recaiguda, en relació a la qual ens han notificat la fermesa en data 13 de setembre de 2006, ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajustava a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.-

Donar-se per assabentada de la sentència de la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 197/2002 interposat en el seu dia per BANKINTER S.A. contra el Decret d'aquest Ajuntament desestimatori del Recurs de reposició deduït contra les actes de disconformitat 338/98, 339/98 i 340/98, aixecades en concepte d'Impost d'Activitats Econòmiques, exercicis de 1992 a 1996. Aquesta sentència ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajustava a dret."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Secretaria General-

5 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 46/2006, DE DATA 19 DE MAIG DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 575/2001, INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO REINA AGUILAR, (EXPEDIENT: AGC12/99)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 4 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 46, de 19 de maig de 2006, dictada en el Recurs número 575.01, interposat pel Sr. Francisco Reina Aguilar (actualment per la seva hereva Sra. Ana Oliva González), contra el decret del conseller-delegat de Serveis Centrals número 801, de 7 de febrer de 2001.

El Decret número 5048 de 28 d'agost de 2000 va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Ana Oliva González i pel Sr. Francisco Reina Aguilar en caure del desnivell de la vorera del c/ Torrent de la Pólvora, a l'alçada del número 129, mentre es trobaven el dia 21 de març de 1999 presenciant una processó al voltant de les 20:30 hores.

L'Ajuntament de Mataró va estimar la reclamació presentada per la Sra. Ana Oliva González a qui es reconeixen uns danys i perjudicis per un import de 713.410 PTA i al Sr. Francisco Reina Aguilar a qui es reconeix una indemnització de 4.554.220 PTA. Contra aquesta resolució els reclamants van interposar recurs de reposició perquè estaven disconformes amb la quantia de la indemnització.

El Decret número 801 de data 7 de febrer de 2001 del conseller delegat de Serveis Centrals va resoldre estimar en part el recurs de reposició presentat i aprovar la finalització convencional de la reclamació presentada per la Sra. Ana Oliva per una import de 1.538.900 PTA. La resolució va desestimar la petició d'incrementar l'import de la indemnització reconeguda al Sr. Francisco Reina Aguilar; el reclamant va interposar recurs contenciós € administratiu contra aquest decret.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs interposat pel Sr. Francisco Reina Aguilar, sense costes, perquè:

"La cuestión aquí debatida se centra en determinar no la responsabilidad de la Administración, que se halla expresamente reconocida, sino el quantum indemnizatorio de las secuelas y su reconocimiento.

Al respecto, frente a las alegaciones de la actora, en la pericial practicada con plenas garantías de contradicción, acredita un total de 35 puntos por secuelas, frente a los 30 reconocidos por la Administración en la resolución recurrida, por lo que procede en aplicación del baremo orientador de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, la estimación parcial del presente recurso, a razón de 668,77 euros el punto, lo que da un total por secuelas de 23.406,95 euros, a lo que debe añadirse la indemnización por días de hospitalización, 16, y días impeditivos 199, en el que coinciden tanto la resolución recurrida como el dictamen pericial, a razón los primeros de 48,08 euros y 39,06 euros los segundos, lo que da un total de 8.542,18 euros. Total indemnización 31.949,13 euros".

La companyia asseguradora municipal ha procedit a la consignació judicial de 32.042,46 euros en concepte de principal i interessos.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment de la Sentència número 46/2006, de data 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 575/2001, interposat pel Sr. Francisco Reina Aguilar, contra el Decret número 5048 de 28 d'agost de 2000, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC12/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 478, DE DATA 26 DE MAIG DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 659/2003 INTERPOSAT PEL SR. MANUEL CAÑETE SERENA, (EXPEDIENT: AGC7/02)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 19 de juliol de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 478, de 26 de maig de 2006, dictada en el Recurs número 659/2003, interposat pel Sr. Manuel Cañete Serena, contra el decret del conseller-delegat de Serveis Centrals número 1777, de 4 de març de 2003.

El decret va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. Manuel Cañete Serena, al patir un accident quan circulava amb la seva moto el dia 30 de gener de 2002 pel pas subterrani El Cargol del Passeig del Callao i va topar amb una massa de ciment de un centímetre de gruix que el va fer relliscar i caure al terra. Quantificava l'import de la reclamació en 4.921,52 euros en concepte de danys materials i personals.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs interposat pel Sr. Manuel Cañete i reconeix la responsabilitat de l'Ajuntament de Mataró per un import de 1.942,45 euros perquè: "Examinados los elementos probatorios aportados, ha quedado probada la realidad del accidente y la forma en que se produjo, como la alegada por la actora. Concretamente que con ocasión de circular por el paso subterráneo "El Caracol" y a la salida del mismo se encontró con una mancha de cemento que producía un desnivel en la calzada de aproximadamente 1 centímetro de grosor que desequilibró el ciclomotor al pasar por el mismo, perdió el dominio del vehículo que conducía, cayendo al suelo, a consecuencia de la cual se produjo las lesiones y daños en la motocicleta."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment de la Sentència número 478, de data 26 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 659/2003 interposat pel Sr. Manuel Cañete Serena, contra el Decret número numero 1777, de 4 de març de 2003, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC7/02)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 608, DE DATA 26 DE JUNY DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 1996/2001 INTERPOSAT PEL SR. NÚRIA RIPOLL NOGUERAS, (EXPEDIENT: AGC 19/00)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 6 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 608, de 26 de juny de 2006, dictada en el Recurs número 1996/2001, interposat per la Sra. Núria Ripoll Nogueras, contra el decret del conseller-delegat de Serveis Centrals número 6261/2001, de 10 d'octubre de 2001.

El decret va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Ripoll per raó d'una caiguda que va patir el dia 10 de juny de 2000 en l'interior de l'edifici del Mercat de la Plaça de Cuba per l'existència d'unes caixes de peix que desprenen aigua i suc del gel i del peix; segons l'Administrador del Mercat, la causa de la caiguda va ser una fulla d'enciam al terra. La reclamant demanava l'abonament de 1.922.734 PTA.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat per la Sra. Núria Ripoll Nogueras perquè: "En relación con el presente asunto, nos encontramos con que la actora fundamenta su solicitud en que su caída de fecha 10 de junio de 2000 a las 9:00 horas se produjo delante de las paradas de pescado al resbalar con la mezcla de agua y substancia de pescado que proceden del apiñamiento de cajas de pescado y de patatas en un lugar corriente de paso para los clientes del mercado. Consta informe sobre la existencia de un servicio periódico de limpieza del mercado y de mantenimiento e incidencias del mismo durante el tiempo en el que éste permanece al público. Por otra parte, constan las testificales propuestas por la actora de las que se infiere que la caída se produjo en el lugar indicado por el recurrente y debido a estado mojado del suelo. De lo actuado se infiere que efectivamente la caída se produjo en el Mercado, ahora bien, resultando clienta habitual del mismo y constatando por los testigos que la zona de paso se encuentra mojada como consecuencia del deshielo de las cajas de pescado €extremo que no era imprevisible -, se imponía a la señora Ripoll andar con especial cuidado en un recorrido que se aventura de riesgo conocido y asumible por todas las personas que acceden al lugar. En definitiva, la recurrente contribuyó de modo decisivo a su caída€ ."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 608, de data 26 de juny de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1996/2001 interposat pel Sr. Núria Ripoll Nogueras, contra el Decret número numero 6261/2001, de 10 d'octubre de 2001, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 19/00)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ D'EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'OBRES SOBRE W4, MITJANÇANT CONCURS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 28/08/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients d'obres sobre W4, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 70.860,06.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 48.401,48.-EUR, IVA, inclòs pel 2006 i 22.458,58.-EUR, IVA, inclòs pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 19/09/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients d'obres sobre W4, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 70.860,06.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 70.860,06.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 30610/43121Z/64000 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 48.401,48.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 37035)

Any 2007: 22.458,58.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 37036)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ D'EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS SOBRE W4, MITJANÇANT CONCURS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 28/08/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 150.000,00.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 102.458,58.-EUR, IVA, inclòs pel 2006 i 47.541,42.-EUR, IVA, inclòs pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 19/09/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 150.000,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 150.000.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 30610/43121Z/64000 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 102.458,58.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 37033)

Any 2007: 47.541,42.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 37034)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT VIARI A LA CIUTAT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 26/07/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de poda de l'arbrat viari a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 134.462,22.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 67.231,11.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 67.231,11.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 22/09/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar a la partida 40533/434140/21000 crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de poda de l'arbrat viari a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 134.462,22.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 134.462,22.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 40533/434140/21000 amb els imports i anualitats següents:

Any 2007

67.231,11.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 34376, Projecte 4341405001)

Any 2008

67.231,11.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 34378, Projecte 4341405001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - IMPOSAR A PASQUINA, SA UNA PENALITZACIÓ DE 2.584,30 EUROS PER ENDARRERIMENT EN EL TERMINI OFERT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS DE PROVENÇA, D'ARNAU DE PALAU, DE GOYA, DE MONTSERRAT CUADRADA I EL PASSATGE DE CARLES PADRÓS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2006 es va iniciar procediment sancionador a l'empresa Pasquina SA, per endarreriment en el termini ofert per a l'execució de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós.

SEGON. Consten a l'expedient les al·legacions presentades per Pasquina, SA, basades essencialment en els següents extrems:

 1. D'acord amb el terminis parcial oferts i el realment executats, l'endarreriment de 56 dies hàbils, i no de 73 com apuntava l'informe del Servei de Manteniment.
 2. Degut a les queixes dels veïns, la direcció d'obra va manar canviar el sistema constructiu, cosa que va comportar un menor rendiment dels treballs.
 3. La coincidència de les obres amb les que realitzava la Companyia d'Aigües de Mataró, va endarrerir 18 dies l'inici del carrer Goya.
 4. Així mateix, la coincidència amb les obres amb la Companyia d'Aigües de Mataró, va provocar endarreriments.
 5. Les reparacions no han incidit en l'endarreriment de l'obra.
 6. L'endarreriment ha estat motivat per l'exigència de l'execució no simultània dels diferents carrer: l'exigència en l'execució no simultània en les voreres d'un mateix carrer; la interferència dels treballs de la Companyia d'Aigües de Mataró, i l'increment d'obra en el carrer Montserrat Cuadrada.

TERCER. Consta a l'expedient informe del director de les obres de resposta a les al·legacions de Pasquina, SA, que es pot resumir de la següent manera:

- Admet que l'endarreriment total és de 43 dies naturals.

- L'increment de la durada de les obres fou provocat per partides d'obra mal executades i una manca de medis i recursos, i no per l'alteració del procés constructiu.

- L'endarreriment provocat per la companyia d'aigües va ser de 12 dies hàbils, i 2 dies hàbils.

- La col·locació dels embornals es troba definida al projecte es troba definida la projecte, i l'operació per realitzar les connexions dels embornals es contempla a la memòria tècnica del projecte.

- L'endarreriment de l'obra es provocat per: 1) Partides d'obres executades incorrectament que s'han hagut d'enderrocar i tornar a fer. 2) L'obra roman tancada per voluntat de l'empresa constructora les dues setmanes de Nadal. 3) Manca de medis i de recursos per l'empresa constructora.

QUART. Per informe de data 12 de juliol de 2006, el cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, en el qual assumeix les al·legacions del tècnic director de les obres que consten en l'anterior apartat i, en conseqüència, proposa la desestimació de les al·legacions, amb excepció de la primera, en el sentit de que el dies d'endarreriment de les obres són 43 en lloc de 101.

Fonaments de dret

PRIMER. Les al·legacions presentades per Pasquina, SA, no han aconseguit desvirtuar els incompliments que se l'imputen, a excepció del total de dies d'endarreriment, que queden fixats en 43 dies naturals, per la qual cosa es procedent l'aplicació de l'article 95 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, el qual estableix la possibilitat d'imposar penalitats en el supòsit d'incompliment dels terminis per causes imputables al contractista.

SEGON. En aplicació de la clàusula 47a. dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres i instal·lacions aprovades pel Ple d'aquesta Corporació, el càlcul de la penalització és el següent: 43 dies naturals x 60,10 euros/dia = 2.584,30 euros.

TERCER. L'article 99 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix que els imports de les penalitzacions per demora es faran efectius mitjançant deducció en les certificacions de les obres o en els documents de pagament al contractista. En tot cas, la garantia respondrà de la seva efectivitat, d'acord amb l'article 43.2. a) de Reial decret legislatiu 2/2000.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Estimar l'al·legació primera presentada per Pasquina.SA, fixant els dies d'endarreriment en 43 dies naturals, i desestimar la resta, per les raons exposades en els fonaments de dret de la present proposta.

Segon.-

Imposar a Pasquina, SA una penalització de 2.584,30 euros per endarreriment en el termini ofert per a l'execució de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós.

Tercer.-

Deduir la quantia de 2.584,30 euros de les certificacions pendents d'abonar, o bé, cas de no existir-ne, de la garantia dipositada en el seu dia per Pasquina, SA. Aquesta quantitat haurà de ser retornada a la partida 40543/51112Z/61100, per tal d'atendre les despeses que meriti la finalització de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 8382/2006 DE 22 DE SETEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT DE LA CUINA DEL CEIP ANXANETA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8382/2006, de 22 de setembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta i aprovació dels plecs de clàusules disposant en el mateix que fos ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8382/2006, de 22 de setembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei d'Obres, de data 21/08/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 55.065,01 euros, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 20/09/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que per decret de la consellera delegada d'Obres núm. 8182/2006, de 18 de setembre es declara la urgència de la contractació, donat que l'equipament de la cuina s'ha d'instal·lar i entrar en funcionament abans de que finalitzin les obres de construcció del centre.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 55.065,01 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 55.065,01 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40220/42251C/62200 (operació A núm. 36765).

QUART: Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, donat que l'equipament de la cuina del nou CEIP Anxaneta s'ha d'instal·lar i entrar en funcionament abans de que finalitzin les obres de construcció del centre.

CINQUÈ: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE NOU ASCENSOR A L'IMPEM, A FAVOR DE L'EMPRESA "NIETOS DE GARCIA CANO, SL", FINS UN IMPORT DE 97.067,63.-EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 6 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, a l'empresa "Nietos de García Cano, SL" fins un import global de 97.067,63 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/12184L/63200 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, a l'empresa "Nietos de García Cano, SL" fins un import de 97.067,63 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa de 97.067,63.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a la partida 40220/12184L/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació D núm. 200600039625)

Tercer

.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 2.285,11.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 39626)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.882,70 € i pagui l'import de 163,16 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 - ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE FUSTERIA, A FAVOR DE L'EMPRESA DE NÚRIA BASSAS I SOLÀ, FINS UN IMPORT DE 113.290,86.-EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 6 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, a l'empresa "Núria Bassas i Solà" fins un import global de 113.290,86 EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/121810/21500, 40513/422500/21200, 40513/422500/21500, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007 i 2008.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, a l'empresa "Núria Bassas i Solà (Nif: 38.814.295-R)" fins un import de 113.290,86 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Nuria Bassas i Solà" aporti, en el termini de quinze dies naturals, fotocòpia de les clàusules de la pòlissa de responsabilitat civil.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, imports i anualitats següents:

 • Partida 40513/121810/21200

Any 2006: 4.808,10.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39823)

Any 2007: 19.232,39.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39829, projecte 1218105001)

Any 2008: 14.424,29.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39835, projecte 1218105001)

 • Partida 40513/121810/21500

Any 2006: 751,27.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39824)

Any 2007: 3.005,07.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39830, projecte 1218105001)

Any 2008: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39836, projecte 1218105001)

 • Partida 40513/422500/21200

Any 2006: 5.258,86.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39825)

Any 2007: 21.035,43.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39831, projecte 4225005001)

Any 2008: 15.776,57.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39837, projecte 4225005001)

 • Partida 40513/422500/21500

Any 2006: 751,27.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39826)

Any 2007: 3.005,07.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39832, projecte 4225005001)

Any 2008: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39838, projecte 4225005001)

 • Partida 40513/445110/21000

Any 2006: 338,07.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39827)

Any 2007: 1.352,28.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39833, projecte 4451105001)

Any 2008: 1.014,21.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39839, projecte 4451105001)

 • Partida 40533/434140/21000

Any 2006: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39828)

Any 2007: 9.015,19.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39834, projecte 4341405001)

Any 2008: 6.761,39.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39840, projecte 4341405001)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.531,63 € i pagui l'import de 147,37 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

15 - ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE PALETA EN EDIFICACIONS, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES SANTIAGO RAMÍREZ SANZ, SL", FINS UN IMPORT DE 96.161,92.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de paleta en edificacions amb una durada de dos anys.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 6 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs de paleta en edificacions amb una durada de dos anys, a l'empresa "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL" fins un import global de 96.161,92 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007 i 2008.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de paleta en edificacions amb una durada de dos anys, a l'empresa "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL (Nif: B-60716586)" fins un import de 96.161,92 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL" aporti, en el termini de quinze dies naturals, fotocòpia de les clàusules de la pòlissa de responsabilitat civil i rebut d'estar al corrent de pagament de la mateixa.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, imports i anualitats següents:

 • Partida 40513/121810/21200

Any 2006: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39817)

Any 2007: 18.030,36.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39819, projecte 1218105001)

Any 2008: 12.020,24.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39821, projecte 1218105001)

 • Partida 40513/422500/21200

Any 2006: 10.016,87.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39818)

Any 2007: 30.050,60.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39820, projecte 4225005001)

Any 2008: 20.033,73.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39822, projecte 4225005001)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.846,47 € i pagui l'import de 145,62 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

16 - ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE SERRALLERIA, A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVEIS CALDERERIA MATARÓ, SL", FINS UN IMPORT DE 102.653,22.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de serralleria per un termini de dos anys.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 6 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs de serralleria per un termini de dos anys, a l'empresa "Serveis Caldereria Mataró, SL" fins un import global de 102.653,22 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007 i 2008.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de serralleria per un termini de dos anys, a l'empresa "Serveis Caldereria Mataró, SL (Nif: B-60475332)" fins un import de 102.653,22 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Serveis Caldereria Mataró, SL" aporti, en el termini de quinze dies naturals, document que demostri la seva solvència econòmica.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, imports i anualitats següents:

 • Partida 40513/121810/21200

Any 2006: 3.891,67.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39758)

Any 2007: 11.675,00.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39763, projecte 1218105001)

Any 2008: 7.783,33.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 397681, projecte 1218105001)

 • Partida 40513/422500/21200

Any 2006: 7.011,81.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39759)

Any 2007: 21.035,42.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39764, projecte 4225005001)

Any 2008: 14.023,61.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39769, projecte 4225005001)

 • Partida 40513/445110/21000

Any 2006: 200,34.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39760)

Any 2007: 601,01.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39765, projecte 4451105001)

Any 2008: 400,67.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39771, projecte 4451105001)

 • Partida 40513/511170/21000

Any 2006: 3.005,06.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39761)

Any 2007: 9.015,18.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39766, projecte 5111705001)

Any 2008: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39772, projecte 5111705001)

 • Partida 40533/434140/21000

Any 2006: 3.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39762)

Any 2007: 9.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39767, projecte 4341405001)

Any 2008: 6.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39773, projecte 4341405001)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.106,12 € i pagui l'import de 143,87 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

17 - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA PESADA, A FAVOR DE L'EMPRESA "TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ, SL", FINS UN IMPORT DE 69.094,96.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del servei de lloguer de maquinària pesada .

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 6 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de lloguer de maquinària pesada, a l'empresa "Transports i Excavacions Mataró, SL" fins un import global de 69.094,96 EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 40533/434140/20300, 40513/445110/20300, 40533/445140/20300 i 40513/511170/20300 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007 i 2008.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de lloguer de maquinària pesada, a l'empresa "Transports i Excavacions Mataró, SL (Nif: B-59535930)" fins un import de 69.094,96 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, imports i anualitats següents:

 • Partida 40533/434140/20300

Any 2006: 3.505,71.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39717)

Any 2007: 10.517,12.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39730, projecte 4341405001)

Any 2008: 7.011,41.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39741, projecte 4341405001)

 • Partida 40513/445110/20300

Any 2006: 2.000.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39718)

Any 2007: 6.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39734, projecte 4451105001)

Any 2008: 4.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39742, projecte 4451105001)

 • Partida 40533/445140/20300

Any 2006: 2.003,37.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39719)

Any 2007: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39738, projecte 4451405001)

Any 2008: 4.006,75.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39743, projecte 4451405001)

 • Partida 40513/511170/20300

Any 2006: 4.006,75.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 39720)

Any 2007: 12.020,24.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39740, projecte 5111705001)

Any 2008: 8.013,49.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 39744, projecte 5111705001)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.763,79 € i pagui l'import de 141,53 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 8182/2006 DE 18 DE SETEMBRE DE LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT DE LA CUINA CEIP ANXANETA

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8182/2006 de 18 de setembre, la consellera delegada d'Obres acordà aprovar el "Projecte de subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 67.000 Euros, IVA inclòs..

Aquest projecte inclou els treballs de paleta i tot el subministrament de l'equipament que s'ha d'instal·lar a la cuina del CEIP Anxaneta, actualment en construcció, pel seu funcionament. ajudes de paleta.

En l'esmentada resolució es justificaven les raons urgents d'aprovar l'esmentat projecte per decret, malgrat que pel seu import li correspon a la Junta de Govern Local.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Ratificar el Decret 8182/2006 de 18 de setembre, dictat per la consellera delegada d'Obres, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"Actualment s'estan executant les obres de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio Solís i de Floridablanca, "Anxaneta" per l'empresa Vias y Construcciones SA, adjudicatària de les mateixes, segons Concurs 88/2004.

Aquesta actuació figura subvencionada per la Generalitat de Catalunya, segons el Conveni de Cooperació formalitzat en data 17 de novembre de 2004 entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP, en substitució de l'actual CEIP Anxaneta.

Donat l'estat de desenvolupament que presenta l'obra, ara es el moment d'iniciar els tràmits tècnics administratius necessaris per tal de descriure i valorar els bens que s'han d'adquirir i instal·lar per tal que la cuina del centre estigui equipada totalment, abans que s'acabin les obres.

Per aquest motiu els serveis tècnics han procedit a redactar el document tècnic pertinent.

Examinat el "Projecte de subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció dels elements necessaris per l'equipament d'una cuina al CEIP Anxaneta de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 67.000 Euros IVA inclòs.

Aquest projecte inclou tot el subministrament de l'equipament que s'ha d'instal·lar a la cuina del CEIP Anxaneta pel seu funcionament i ajudes de paleta.

La cuina està distribuïda en sis zones, segons els treballs a realitzar i el recorregut dels aliments:

La zona 1 correspon a l'entrada dels aliments, equipada amb:

 • Arcó congelador
 • Armari frigorífic

La zona 2 correspon a la preparació dels aliments , equipada amb:

 • Rentamants automàtic
 • Peladora de patates
 • Suport base per a peladora de patates
 • Filtre anti-escuma per adaptar a suport base peladora de patates
 • Talladora-ratlladura
 • Discs talladors
 • Reixetes
 • Fregador de 2 sines i 1 escorredor
 • Taula mural de preparacions amb 1 calaix
 • Taula mural de preparacions amb 2 calaixos

La zona 3 correspon a la cocció dels aliments, equipada amb:

 • Cuina a gas
 • Placa radiant per foc
 • Fregidora a gas
 • Element neutre
 • Marmita a gas
 • Campana d'extracció de fums central dotada amb 8 filtres de malla inoxidable i 4 pantalles de 36 W inoxidable encastades.
 • Armari alt amb portes per estoc vaixella neta

La zona 4 correspon a la distribució dels aliments, equipada amb:

 • Taula calenta central
 • Carro de transport

La zona 5 correspon al rentat de vaixella, equipada amb:

 • Taula de pre-rentat amb 1 sina i dutxa
 • Rentavaixelles
 • Descalcificador automàtic
 • Taula de sortida
 • Armari de peu per estoc vaixella

La zona 6 correspon al rebost, equipada amb:

 • Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 • Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 • Exterminador d'insectes

Vist que l'òrgan competent per aprovar aquest projecte pel seu import és la Junta de Govern Local.

Vista la necessitat de declarar la urgència d'aquest procediment, justificada en els motius següents:

 • l'equipament de la cuina s'ha d'instal·lar i entrar en funcionament abans de que finalitzin les obres de construcció del centre.

 • L'import de l'equipament serà objecte de subvenció per part de la Generalitat de Catalunya, com addenda al Conveni de cooperació signat en data 17 de novembre de 2004, que exigeix l'aprovació prèvia del projecte com a condició per iniciar aquests trànsits

Atès el que disposen els articles 67.1, 171 180 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre el subministrament.

Atès l'article 71 de l'anterior normativa sobre la tramitació urgent dels procediments contractuals.

Fent us de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781//1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local Llei 8/1987 de15 d'abril municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret de l'Alcaldia de delegació d'11 de maig de 2004,

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar "Projecte de subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció dels elements necessaris per l'equipament d'una cuina al CEIP Anxaneta de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 67.000 Euros IVA inclòs.

Segon.- Facilitar al Servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per que procedeixi a la seva contractació amb caràcter d'urgència.

Tercer.- Facilitar un exemplar del projecte a l'Oficina de supervisió de projectes del Departament d'Educació i Universitat de la Generalitat de Catalunya .

Quart .- Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació i al servei municipals de Gestió Econòmica als seus efectes.

Cinquè.- Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern Local en la propera sessió que es celebri".

Segon.-

Notificar aquests acords a l'Oficina de supervisió de projectes del Departament d'Educació i Universitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació i als Serveis municipals de Compres i Contractacions i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

19 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM CARRER SANT ISIDOR, ENTRE JAUME ISERN I MORATIN. MATARÓ (EL MARESME), PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA. I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram carrer Sant Isidor entre Jaume Isern i Moratín. Mataró (El Maresme)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar el conjunt d'obres necessàries per realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Sant Isidor entre els carrers de Jaume Isern i de Leandro Fernández de Moratín, mitjançant la instal·lació d'un tub de diàmetre 800 mm de PVC, amb un pressupost d'execució per contracte de 97.146,62 € IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d'un nou col·lector de 62 m, amb una pendent del 4,5 %, en el carrer de Sant Isidor entre els carrers de Jaume Isern i de Leandro Fernández de Moratín.

Es connectaran tots els claveguerons que estiguin en servei i es substituiran aquells que estiguin en mal estat. Aquestes connexions s'executaran amb una peça especial d'empelt anellada i encolada per tal d'assegurar la seva estanqueïtat.

La reposició de la pavimentació d'aquest tram del carrer de Sant Isidor es farà amb una secció de ferm de 20 cm de base de formigó en massa, que s'executarà sobre les rases obertes i compactades. A la resta es fressarà el paviment existent i es farà una secció tipus formada per 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus D-8.

L'enginyer de Camins municipal del Servei d'Obres, en data 12 de setembre de 2006, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram carrer Sant Isidor entre Jaume Isern i Moratín. Mataró (El Maresme)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar el conjunt d'obres necessàries per realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Sant Isidor entre els carrers de Jaume Isern i de Leandro Fernández de Moratín, mitjançant la instal·lació d'un tub de diàmetre 800 mm de PVC, amb un pressupost d'execució per contracte de 97.146,62 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

 • Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:
  • 20 cm de subbase de sauló
  • 20 cm de base granular de tot-ú artificial.

  • Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

  • 20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

  • La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

  • 7 cm de base S-20
  • 5 cm de rodadura D-12.

  • Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-12; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

  • Les voreres es reposaran amb la següent secció:

  • 15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa
  • El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent.

  • Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la re1stitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

  Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

  Quart -

  Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Serveis Públics als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  20 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PERÚ, ENTRE LA PLAÇA JOSEP CUSACHS I EL CARRER PABLO RUIZ PICASSO.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte de reurbanització de l'av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que són necessàries executar per tal de reurbanitzar el tram comprès dins de l'àmbit territorial format per l'av. Perú, la plaça de Josep Cusachs, el carrer Pablo Ruiz Picasso i els carrers Tàrrega i Salvador, amb un pressupost d'execució per contracte de 983.293,66 € IVA inclòs.

  L'objectiu d'aquesta actuació és el de recuperar l'espai públic dels carrers existents per la millora de la qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, ampliant l'espai de voreres pels vianants i incorporant arbrat.

  L'av. Perú esta situada al barri de Rocafonda i el tram que es objecte del projecte té una llargària de 400 m i una amplada de 15 m.

  La superfície total dels carrers a urbanitzar és de 7.500 m2.

  L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA realitzarà les actuacions de millora necessàries a la xarxa de clavegueram i aigua potable.

  El paviment del carrer es disposarà al mateix o a diferent nivell, diferenciant la calçada, voreres, guals i espais d'estacionament de vehicles amb diferent tipologia de paviment (d'aglomerat asfàltic en calent, panot, peça de formigó i llamborda, respectivament), delimitant-se amb una rigola de peces prefabricades de formigó.

  S'ampliarà l'enllumenat públic l'existent amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer, millorant i ampliant les característiques de l'enllumenat existent.

  S'instal.larà nou mobiliari urbà, senyalització i jardineria amb un sistema de rec amb xarxa automatitzada.

  Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització de l'av. Perú, entre plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que son necessàries executar per tal de reurbanitzar el tram compres dins de l'àmbit territorial format per l'av. Perú, la plaça de Josep Cusachs , el carrer Pablo Ruiz Picasso i els carrers Tàrrega i Salvador, amb un pressupost d'execució per contracte de 983.293,66 € IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer

  .- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Servei d'Urbanisme-

  21 - DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE L'ACTIVITAT DE DIPÒSIT DE TERRES I ROCALLA, EN ZONA VERDA I EQUIPAMENT, A LA URBANITZACIÓ DE CAN MARQUÉS .

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

  "Transports i Excavacions Vinardell, SL ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26.06.2006, que li ordena retirar les terres, blocs de pedres, rocalla i qualsevol altra material dipositat a la finca, a la urbanització Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler, al no ser legalitzable.

  Al·lega que l'acord impugnat es basa entre altres motius en la falta de sol·licitud d'informe previ de l'activitat, adjunta fotocòpia de la sol·licitud de certificació de compatibilitat urbanística, que fins la data no ha estat resolt. Sol·licita la concessió d'un termini més ampli per retirar els blocs de pedra en cas de ser la certificació negativa.

  Respecte a l'al·legació que havia sol·licitat informació prèvia resulta que les certificacions d'informe previ de l'activitat i de compatibilitat urbanística són diferents i consten en registres i Serveis també diferents, d'aquí que fos negativa la consulta efectuada abans de l'ordre de retirada.

  Respecte a l'al·legació que no ha rebut resposta a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística resulta que ha estat expedit, tramés per correu certificat amb avís de recepció i consta rebuda a l'adreça de la societat interessada el 22.05.2006. Tal com consta en el certificat l'ús de magatzem és incompatible amb les condicions d'ús dels sistemes d'espais lliures, equipaments i viari; la parcel·la està inclosa en la Unitat d'actuació 56, Can Marqués, pendent d'executar, i mentre no s'executi no s'admet la instal·lació de cap tipus d'activitat.

  Respecte a la sol·licitud de més temps per procedir a la retirada es de suposar que des de la recepció del certificat té confirmat que no pot utilitzar la finca com a magatzem, i disposa de dos mesos més des de la resolució d'aquest recurs per efectuar la retirada. A més el temps concedit és suficient per poder retirar el material dipositat, sens perjudici de que en cas de dificultats pugui sol·licitar una pròrroga amb justificació documental dels tràmits efectuats i els impediments sorgits.

  Vist l'informe jurídic precedent, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Desestimar el recurs de reposició interposat per Transports i Excavacions Vinardell, SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26.06.2006, que li ordena retirar les terres, blocs de pedres, rocalla i qualsevol altra material dipositat a la finca, a la urbanització Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler.

  Segon.-

  Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Benestar Social-

  22 - RATIFICACIÓ DECRET D'APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL PROTOCOL ADDICIONAL I DELS SEUS ANNEXOS PER A L'ANY 2006 AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR I FAMÍLIA SUBSCRIT A L'ANY 2005.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

  "Per decret número 8248/2006, de data d'avui, el conseller delegat de Benestar Social ha resolt aprovar la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2006 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família subscrit a l'any 2005

  El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2006.

  En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

  Primer.-

  Ratificar el decret número 8248/2006, de data d'avui, que disposa el següent:

  " El Govern de la Generalitat va aprovar en data 19 d'abril de 2005 el finançament de serveis socials d'atenció primària als ens locals, mitjançant aportació d'abast plurianual 2005-2008.

  L'aportació prevista per a l'exercici 2006 a l'Ajuntament de Mataró pel foment dels serveis socials d'atenció primària és de 401.847 euros.

  L'Ajuntament de Mataró en data 19 de juliol de 2006 va sol.licitar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la formalització del protocol addicional al conveni 2005-2008 en matèria de serveis socials i benestar i família per a l'exercici 2006, d'acord amb l'Ordre BEF/290/2006 de convocatòria de subvencions, per altres programes de serveis socials.

  En data 15 de setembre de 2006 la Cap de l'Oficina de Coordinació Territorial del Departament de Benestar i Família de la Generalitat ha comunicat les següents aportacions econòmiques per a l'any 2006 del protocol addicional i els seus annexos al conveni de cooperació interadministrativa subscrit a l'exercici 2005:

  • Atenció primària.SAD.Extraordinària: 111.223,52 euros
  • Atenció primària. Indicadors: 61.706,20 euros
  • Atenció primària. Programes específics: 8.802,61 euros
  • Atenció social drogodependències: 3.687,97 euros
  • Prodep: 73.612 euros
  • Inclusió social: 12.414 euros
  • Transport adaptat: 47.236,18 euros
  • Centres oberts: 41.200 euros
  • Activitats comunitàries i cíviques en l'ambit de la lluita contra l'exclusió social: 36.403,80 euros

  El protocol addicional al conveni marc i els seus annexos recullen els serveis i programes en què es concreta la col·laboració i cooperació del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l'any 2006.

  En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig 2004, RESOLC:

  1.- Aprovar la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'exerici 2006 al conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya subscrit a l'any 2005.

  2.- Acceptar les aportacions que consten en el protocol addicional i els seus annexos al conveni, per un import total de 798.133,28 euros, pels següents conceptes:

  • Annex 1: Serveis d'atenció social primària:
   • Foment: 401.847 euros
   • SAD.Extraordinària: 111.223,52 euros
   • Indicadors: 61.706,20 euros
   • Programes específics: 8.802,61 euros
  • Annex 2: Transport adaptat: 47.236,18 euros
  • Annex 5: Atenció especialitzada a toxicòmans: 3.687,97 euros
  • Annex 6: Programes i actuacions de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència:
   • Centres oberts: 41.200 euros
  • Annex 9: Programes d'actuacions comunitàries i cíviques en l'ambit de la lluita contra l'exclusió social: 36.403,80 euros
  • Annex 10: Atenció a les persones en situació de dependència en el marc del programa Prodep: 73.612 euros
  • Annex 11: Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la inclusió social: 12.414 euros

  3.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

  4.- Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del protocol addicional i els annexos a l'esmentat conveni. "

  Segon.-

  Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró per la signatura del protocol addicional i els seus annexos.

  Tercer.-

  Notificar aquest acord al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Servei de Salut Pública i Consum-

  23 - APROVAR L'ACORD DE SUBVENCIÓ NÚMERO 2005316 DE LA COMUNITAT EUROPEA I ACORDAR LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL PROJECTE SHAPE UP. AMB P.A.U. EDUCATION D'ESPANYA, COM A PROJECTE VINCULAT A LES PROPOSTES DE LA COMUNITAT EUROPEA PER FER FRONT ALS ELEVATS ÍNDEX D'OBESITAT DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

  "El gener de 2005 comença a gestar-se el PROJECTE SHAPE UP vinculat a les propostes de la Comunitat Europea per fer front als elevats índexs d'obesitat de la població infantil i juvenil.

  Es tracta d'un projecte ubicat a l'escola per involucrar els infants col·lectivament en un procés participatiu d'educació per a la salut, orientat a l'acció entorn l'alimentació i l'exercici físic amb la participació i col·laboració de la comunitat i conjuntament amb altres escoles europees.

  P.A.U. Education, és una organització privada sense ànim de lucre amb llarga experiència en projectes europeus on treballen especialment en els àmbits socials i educatius. P.A.U Education està activament compromesa en projectes educatius i participatius per la salut arreu del món conjuntament amb l' UNESCO i UNAIDS.

  El febrer de 2005 aquesta entitat va demanar la col·laboració del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Mataró en atenció a l'experiència històrica que en pro de la millora dels hàbits alimentaris dels escolars s'ha portat a terme des d'aquesta administració local. Tasca que s'ha mantingut al llarg dels anys, des de diversos programes (Pla municipal de Salut) que vinculen la salut i l'escola i que continuen a l'actualitat.

  El Projecte SHAPE UP vol facilitar l'acció i el canvi amb l'objectiu de millorar les habilitats i competències dels infants i joves al voltant de l'alimentació i l'exercici físic de manera que ells puguin ajudar a canviar les seves condicions de vida en el seu entorn immediat.

  El Projecte SHAPE UP crearà una plataforma europea de participació que es construirà amb la xarxa d'escoles i que ajudarà a implementar canvis sostenibles arreu d'Europa amb el mateix enfocament tot respectant la diversitat cultural i les diferències socioeconòmiques. El projecte SHAPE UP va adreçat als escolars de 4 a 16 anys (educació infantil, primària i secundària).

  Tots els serveis que treballen a l'escola, des dels Serveis d'inspecció del Departament d'educació de la Generalitat i des de l'Ajuntament, van considerar molt positivament la proposta. Finalment, aquesta es va concretar en dos centres escolars de la ciutat: el CEIP La Llàntia i l' IES Puig i Cadafalch, que ja actualment treballen en projectes comuns.

  El projecte va ser presentat a la Comissió Europea l'abril de 2005 i acceptat per aquesta, a finals del mes d'agost del mateix any. Posteriorment la Comissió Europea va incloure algunes modificacions al projecte, que quedar concretat definitivament el mes de novembre de 2005. En el Projecte SHAPE UP hi participen els vint-i-cinc països de la comunitat europea.

  Els coordinadors del projecte són P.A.U. Education (Espanya) i The Research Programme for Environmental and Health Education, de la Danish University of Education (Dinamarca). La universitat danesa opera com un òrgan consultor sobre educació per a la salut per a la Oficina Regional Europea de la OMS.

  Fonaments de dret

  La llei 7/ 1985 de 2 d'abril reguladora de las Bases del Règim Local estableix en el seu article 25 les competències del municipi en la gestió dels interessos i àmbit de les seves competències que entre d'altres en l'àmbit sanitari són entre d'altres la protecció de la salubritat pública, la participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

  La llei 8/ 1987 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya en el seu article 63 estableix que el municipi per la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. I reitera les competències descrites en l'apartat anterior.

  La llei General de Sanitat, però principalment, la llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, 15/ 1990 de 9 de juliol estableix que en el marc del sistema públic de Catalunya i les competències dels Ajuntaments. El què reitera i ratifica la Llei 7/2003 de 25 d'abril de Protecció de la salut, que recull en el seu article 45 i següents, les competències i les obligacions mínimes en aquest sector de les administracions locals.

  Atès l'acord de subvenció de número 2005316 de data 24 d'abril de 2006, la Comunitat Europea notifica la inclussió, en el projecte Shape Up, de l'Ajuntament de Mataró. Es pressuposta per aquest beneficiari, el cinquanta per cent de la següent quantia: cent-tres mil cinc-cents setanta-nou euros, que es gestionaran des del Programa 4131 Salut, Subprograma 41321 Pla de Salut, i projecte 41321 06 01 Shape Up.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar l'acord de subvenció número 2005316 de la Comunitat Europea mitjançant el qual l'Ajuntament de Mataró assumeix el compromís de participar en el PROJECTE SHAPE UP, projecte vinculat a les propostes de la Comunitat Europea per fer front als elevats índex d'obesitat de la població infantil i juvenil, el qual es desenvoluparà durant els anys 2006 a 2008. El cost total del projecte vinculat a la ciutat de Mataró és de 103.579 euros, per a les tres anualitats abans esmentades; d'aquest cost total, l'Ajuntament de Mataró assumeix el 50%.

  Segon.-

  Acceptar la subvenció que prové de la Comunitat Europea per import de 51.789 euros per a l'execució total del projecte, en virtut de l'esmentat acord de subvenció número 2005316.

  Tercer.-

  Atorgar poders de representació a P.A.U. Education, com a beneficiari principal del PROJECTE SHAPE UP, als efectes de signar amb la Comunitat Europea l'acord de subvenció número 2005316 i els seus pactes addicionals. Aquests poders resten condicionats, pel que fa als pactes addicionals, a què l'Ajuntament de Mataró n'hagi tingut coneixement i hagi manifestat el vistiplau de forma expressa i prèvia a la signatura.

  Quart.-

  Notificar aquesta resolució a P.A.U. Education als efectes previstos en l'acord de subvenció. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Institut Municipal d'Educació-

  24 - APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  El 16 de març de 2005, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró varen signar un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, a través del Pla Educatiu d'Entorn.

  En data 12 de juny de 2006, es va prorrogar aquest conveni, mitjançant addenda, per als cursos acadèmics 2006-2007 i 2007-2008.

  El desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses que cal atendre.

  El Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha rebut i validat el Pla Educatiu d'Entorn de la ciutat de Mataró per al curs 2006-2007.

  Per poder signar el text definitiu de l'addenda del conveni cal que la Junta de Govern Local n'aprovi l'acceptació de l'aportació econòmica.

  Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar l'aportació econòmica al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

  Segon.-

  Aprovar l'aplicació al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 02000 422320 45501 de la quantitat de 156.649,00 euros.

  Tercer.-

  Notificar aquest acord al Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

  Quart.-

  Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  CMI VIA PÚBLICA

  25 - IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta les propostes següents:

  A)

  "Relació de fets

  En data 22/02/2006 el Sr. Celestino Chacon Embolo passejava un gos de la raça Rottweiler, anomenat DANA, sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

  • Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
  • Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
  • No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.
  • Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

  Fonaments de dret

  Primer.- Per Decret 2708/2006 de 24 de març es va incoar expedient sancionador a Celestino Chacon Embolo, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada en data 22 de febrer a les 13:39:00 hores pels Agents de la Policia Local de Mataró núm. 232, al carrer Alaruna, 17 de Mataró.

  Segon.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i la proposta de l'instructor al Celestino Chacon Embolo en data 15/06/2006, on es comunicà als interessats el termini corresponent per a formular al·legacions.

  Tercer.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

  Quart.- L'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local ratifiqui el decret 7780/2006 de 5 de setembre i adopti la resolució següent:

  Únic.-

  Imposar a Celestino Chacon Embolo les següents sancions:

  • Per la infracció a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, una sanció de 2.404,05,-euros.
  • Per la infracció a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, una sanció de 150,25,-euros.
  • Per a la infracció a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, una sanció de 300,51,-euros."

  B)

  "Relació de fets

  En data 15/01/2006 la Sra.Helena Ballester carbonell i la Sra.Violeta Pau Rodríguez passejaven dos gossos de la raça American Staffordshire i l'altre un encreuament de Pitbul, sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

  - Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

  - Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

  Fonaments de dret

  Primer.- Per Decret 1533/2006 de 22 de febrer es va incoar expedient sancionador a Helena Ballester carbonell i Violeta Pau Rodríguez, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta número 20922/06 aixecada en data 15 de gener a les 14:15:00 hores pels Agents del Cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP Mataró núm. 8298 i 11579, a la Plaça Occitània de Mataró.

  Segon.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i la proposta de l'instructor al

  Helena Ballester carbonell en data 07/04/2006 i Violeta Pau Rodríguez en data 07/04/2006, on es comunicà als interessats el termini corresponent per a formular al·legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

  Tercer.- L'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local ratifiqui el decret 7804/2006 de 6 de setembre i adopti la resolució següent:

  Únic.-

  Proposar a la Junta de Govern Local imposar a Helena Ballester Carbonell i Violeta Pau Rodríguez una sanció de 150,-euros per les infraccions greus i/o molt greus a la Llei 10/1999 i/o a la Ley 50/1999 a dalt ressenyades."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.