Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/04/2006

Escoltar

03/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2923/2006 de 30 de març

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 3 d'abril de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d'abril de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de març de 2006.

 

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment de la Sentència número 1417, de data 23 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 318/2001, interposat per AEGON Unión Aseguradora SA. (Expedient AGC73/99)

 

4 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 13/2006, de data 27 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 14 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 21/2005, interposat per la Sra. Rosa Luisa Siberta Bruguera. (Expedient: AGC 54/03)

 

-Servei d'Ingressos-

5 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per Caixa d'Estalvis Laietana en matèria d'IAE.

6 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per Caixa d'Estalvis de Catalunya en matèria d'IAE.

7 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per un ciutadà en matèria de quotes de manteniment d'un local i d'un pallol al Port de Mataró.

8 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat pel Banco Español de Crédito contra una taxa per ocupació de la via pública (caixer automàtic)

 

-Servei de Compres i Contractacions-

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria, a favor de l'empresa "Establiments Sabater, SA" fins un import de 42.070,84 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals, a favor de l'Associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de 50.000,00 EUR, IVA inclòs.

12 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de l'enllumenat públic dels quadres "AV", "AX", "EZ", "AT", a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 262.989,17 EUR.

13 Ratificar el decret 2657/2006, de 23 de març, s/l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a favor de l'empresa Microarquitectura, SL, per un import de 49.880,00 EUR, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

14 Aprovació de les bases-convocatòria de selecció d'1 plaça de caporal, mitjançant promoció interna.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Ratificació de la resolució 2390/2006 de 16 de març dictada per la consellera delegada d'Obres, relativa a la presentació del projecte de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch dins de la convocatòria CTC/510/2006 de 6 de febrer del Departament de Comerç, Turisme i Consum d'ajuts destinats a la millora de zones de preferència de vianants.

16 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat entorns de la nova escola Anxaneta.

17 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització dels entorns de polisportiu de Cirera, i carrer Terrassa.

18 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Madoz i Mitja Galta.

 

-Servei d'Urbanisme-

19 Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 29 bxs.

20 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 363, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al c. El Carreró, 5, bxs.

22 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 578, bxs.

23 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc de construcció al c. Vista Alegre, 25

 

-Servei de Ciutat Sostenible-

24 Aprovació de la pròrroga de la suspensió de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació pel termini d'una any, en tot el terme municipal de Mataró.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

25 Aprovar del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional.

CMI VIA PÚBLICA

26 Aprovació del Pla Estratègic de la Policia Local

 

27 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment abreujat núm. 659/04-LL.

28 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 341/03-N.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDESSA acctal.

Pilar González Agàpito

 

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 7/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 3 D'ABRIL DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tres d'abril de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 26 de l'ordre del dia

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 20 de març de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1417, DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2005, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 318/2001, INTERPOSAT PER AEGON UNIÓN ASEGURADORA SA. (EXPEDIENT AGC73/99)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 22 de febrer de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 417, de 23 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Recurs número 318/2001 interposat per AEGON Unión Aseguradora SA.

El recurs es va interposar contra el Decret 1400/2001, de 28 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per aquesta companyia asseguradora i que es fonamentà en caiguda el dia 14 de setembre de 1999 d'un llamp que va desprendre una gran llosa de pedra de la coberta de l'edifici del mercat de la Plaça de Cuba; l'import reclamat era de 3.300.000 PTA

El decret va desestimar la reclamació perquè la descàrrega elèctrica és un fenomen meteorològic natural que eximeix a l'Ajuntament de Mataró de responsabilitat en la concurrència del dany, al tractar-se d'un supòsit de força major.

Malgrat tot, la sentència estima el recurs contenciós € administratiu interposat per la companyia asseguradora AEGON al considerar que "de toda la prueba practicada se infiere el deterioro del mercado que se alega por la recurrente" quins indicis confirmen la tesis de la part actora respecte que la caiguda de dues grans pedres del sostre de l'edifici del Mercat són pel seu deteriorament. Per aquesta raó, estima la demanda presentada per un import de 20.133 euros. Sense costes.

La companyia asseguradora municipal ha procedit a la consignació de la quantitat establerta per sentencia.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment a la Sentència número 1417, de data 23 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 318/2001, interposat per AEGON Union Aseguradora SA, contra el Decret 1400/2001, de 28 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 73/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

4 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 13/2006, DE DATA 27 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NUMERO 14 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 21/2005, INTERPOSAT PER LA SRA. ROSA LUISA SIBERTA BRUGUERA. (EXPEDIENT: AGC 54/03)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 27 de gener de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 13/2006, de la mateixa data, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el Recurs número 21/2005 BY interposat per la Sra. Rosa Luisa Siberta Bruguera.

El recurs es va interposar contra el Decret 8510/2004, de 8 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentà en caiguda al carrer Argüelles numero 4, degut al mal estat de les llambordes del carrer, el dia 19 de juny. La reclamant va quantificar el dany en via administrativa en 6.078,02 euros.

El Decret 8510/2004, de 8 de novembre, va desestimar la reclamació perquè la part actora no va acreditar que les llambordes estiguessin en mal estat i tampoc va provar la concurrència de nexe causal entre el dany produït i el funcionament del servei públic. La sentència desestima el recurs i confirma el decret, sense costes.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 13/2006, de data 27 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 14 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 21/2005, interposat per la Sra. Rosa Luisa Siberta Bruguera, contra el Decret 8510/2004, de 8 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 54/03)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona."

Es donen per assabentats

 

-Servei d'Ingressos-

5 - DONAR COMPTE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT INTERPOSAT PER CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA EN MATÈRIA D'IAE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 2727/1997 S interposat en el seu dia per la CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA contra el Decret de data 20 d'octubre de 1997, que va estimar de manera parcial les al·legacions formulades contra les liquidacions de l'IAE exercicis 1992, 1993 i 1994. La quantia del procediment era de 34.573.283.- Pta.

La sentència recaiguda ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.-

Donar-se per assabentada de la sentència de la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 2727/1997 S interposat en el seu dia per la CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA contra el Decret de data 20 d'octubre de 1997, que va estimar de manera parcial les al·legacions formulades contra les liquidacions de l'IAE exercicis 1992, 1993 i 1994. Aquesta sentència ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret."

Es donen per assabentats

 

6 - DONAR COMPTE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT INTERPOSAT PER CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA D'IAE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 2396/1995 interposat en el seu dia per la CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA contra el Decret d'aquest Ajuntament desestimatori del Recurs de reposició deduït contra liquidacions de l'IAE, exercicis 1992, 1993 i 1994 i quantia de 14.549.052.-pta.

La sentència recaiguda ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.-

Donar-se per assabentada de la sentència de la secció primera de la Sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 2727/1997 S interposat en el seu dia per la CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA contra el Decret d'aquest Ajuntament desestimatori del Recurs de reposició deduït contra liquidacions de l'IAE, exercicis 1992, 1993 i 1994 i quantia de 14.549.052.-pta. Aquesta sentència ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret."

 

Es donen per assabentats

7 - DONAR COMPTE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT INTERPOSAT PER UN CIUTADÀ EN MATÈRIA DE QUOTES DE MANTENIMENT D'UN LOCAL I D'UN PALLOL AL PORT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 504/2004-A, interposat pel senyor JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ, de forma acumulada, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu dels recurs de reposició interposat, en data 2 de febrer de 2004, contra el núm. de rebut 935927-0, en reclamació de la suma de 4.679,13.- euros, en concepte de "Q. Manteniment local 3004 de 1994 a 1997", contra el núm. de rebut 935928-0, en reclamació de 80,36 euros, en concepte de "Q. Manteniment Pallol 48 de 1996 a 1997"; i contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat en data 3 de juny de 2004, contra la Notificació de Liquidació/Carta de Pagament de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 d'abril de 2004, en reclamació de les quantitats abans esmentades.

La sentència recaiguda ha estimat el recurs presentat i considera que no consten a les actuacions proves suficients per acreditar que les reclamacions i liquidacions formulades tenen prou cobertura jurídica, i per aquest motiu anul·la les resolucions impugnades així com les reclamacions i liquidacions practicades.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 504/2004-A, interposat pel senyor JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ, de forma acumulada, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu dels recurs de reposició interposat, en data 2 de febrer de 2004, contra el núm. de rebut 935927-0, en reclamació de la suma de 4.679,13.- euros, en concepte de "Q. Manteniment local 3004 de 1994 a 1997"; contra el núm. de rebut 935928-0, en reclamació de 80,36 euros, en concepte de "Q. Manteniment Pallol 48 de 1996 a 1997"; i contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat en data 3 de juny de 2004, contra la Notificació de Liquidació/Carta de Pagament de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 d'abril de 2004, en reclamació de les quantitats abans esmentades. Aquesta sentència ha estimat el recurs presentat i considera que no consten a les actuacions proves suficients per acreditar que les reclamacions i liquidacions formulades tenen prou cobertura jurídica, i per aquest motiu anul·la les resolucions impugnades així com les reclamacions i liquidacions practicades.

Segon.- Donar compliment de la sentència esmentada i en conseqüència:

 • ANUL·LAR el rebut 935927-0, en reclamació de la suma de 4.679,13.- euros, en concepte de "Q. Manteniment local 3004 de 1994 a 1997", el qual encara no ha estat abonat
 • ANUL·LAR el rebut 935928-0, en reclamació de 80,36 euros, en concepte de "Q. Manteniment Pallol 48 de 1996 a 1997" i, degut a que ja s'ha abonat, PROCEDIR a la seva devolució, junt amb la devolució dels recàrrecs, interessos i costes.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Quart.- Comunicar-la al Jutjat contenciós administratiu núm. 4 i a l'ORGT, als efectes pertinents. "

 

Es donen per assabentats

 

 

 

8 - DONAR COMPTE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT INTERPOSAT PEL BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO CONTRA UNA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (CAIXER AUTOMÀTIC)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 20/05-B, interposat pel BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. contra el Decret 8622 d'11 de novembre de 2004, de la consellera delegada de serveis Centrals i Planificació, que va resoldre desestimar les al·legacions formulades contra la liquidació en concepte de Taxa per ocupació de via pública pel caixer automàtic situat al passeig Ramon Berenguer III, núm 133 esc. 1 baix 1, de Mataró.

La sentència recaiguda ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 20/05-B, interposat pel BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A.. contra el Decret 8622 d'11 de novembre de 2004, de la consellera delegada de serveis Centrals i Planificació, que va resoldre desestimar les al·legacions formulades contra la liquidació en concepte de Taxa per ocupació de via pública per el caixer automàtic situat al passeig Ramon Berenguer III, núm 133 esc. 1 baix 1, de Mataró. Aquesta sentència ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret."

 

Es donen per assabentats

-Servei de Compres i Contractacions-

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL TEATRE MONUMENTAL, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 21/02/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.404,19.-EUR., IVA. inclòs.

L'objecte del contracte, degut a la diferent naturalesa de les obres i els treballs que el composen, es dividirà en els següents lots:

 • lot núm. 1, obra civil. El tipus de licitació per a aquest lot ascendeix a l'import de 49.999,91.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant subhasta.
 • lot núm. 2, centre de mesura. El tipus de licitació per a aquest lot ascendeix a l'import de 78.404,28.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant subhasta.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 23/03/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partides núm. 40220/45183B/63200 i 40220/45183B/62310 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.404,19.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte es dividirà en obra civil, corresponent al lot núm. 1, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 49.999,91.-EUR., IVA. inclòs, i el centre de mesura, corresponent al lot núm. 2, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 78.404,28.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant la forma de subhasta i amb procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 128.404,19.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, amb els imports que així mateix s'assenyalen, del pressupost muncipal aprovat per enguany:

 

Partida: 40220/45183B/63200: 49.999,91.-EUR., IVA. inclòs (doc. A núm. 6654).

Partida: 40220/45183B/62310: 78.404,28.-EUR., IVA. inclòs (doc. A núm. 6703)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta, i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

10 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE REG I EINES DE JARDINERIA, A FAVOR DE L'EMPRESA "ESTABLIMENTS SABATER, SA" FINS UN IMPORT DE 42.070,84 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria per l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de febrer de 2006, mitjançant el qual es proposa l'adjudicació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria per l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Establiments Sabater, SA" fins un import de 42.070'84 €, IVA inclòs, pels dos anys del contracte (18.030'36 € per l'any 2006 i 24.040'48 € per l'any 2007).

 

Tenint en compte que en les previsions inicials de la corresponent partida del pressupost municipal per a l'any 2007 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria per l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Establiments Sabater, SA" fins un import de 42.070'84 €, IVA inclòs, pels dos anys del contracte (18.030'36 € per l'any 2006 i 24.040'48 € per l'any 2007).

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/434140/21000, de la següent manera:

 • Any 2006 18.030'36 € (doc. D núm. 10507).
 • Any 2007 24.040'48 € (doc. DFUT núm. 9318).

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.682'83 € i pagui l'import de 307'62 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

11 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SOLARS MUNICIPALS, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ", FINS UN IMPORT DE 50.000,00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de solars municipals de Mataró.

Atès l'informe emès per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de febrer de 2006, mitjançant el qual es proposa l'adjudicació del servei de manteniment de solars municipals de Mataró, a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció" fins un import de 50.000'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40533/511170/21001 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals de Mataró, a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció" fins un import de 50.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/511170/21001 (doc. D núm. 9316) del pressupost municipal per a l'any 2006.

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.000'00 € i pagui l'import de 302'94 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

12 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "AV", "AX", "EZ", "AT", A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 262.989,17 EUR.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sectors "AV", "AX", "EZ" i "AT", de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Armstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i Cra. N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata).

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 3 de febrer de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sectors "AV", "AX", "EZ" i "AT", de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Armstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i Cra. N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata), a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 262.989'17 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311L/61300 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sectors "AV", "AX", "EZ" i "AT", de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Armstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i Cra. N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata), a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 262.989'17 €, IVA inclòs.

 

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311L/61300 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 11278).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 11279, de 77.003'97 €, corresponent a la diferència entre la previsió de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 10.519'57 € i pagui l'import de 187'92 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

13 - RATIFICAR EL DECRET 2657/2006, DE 23 DE MARÇ, S/L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA I D'UN MÒDUL PREFABRICAT AL CAMP DE FUTBOL 7 DE CIRERA, A FAVOR DE L'EMPRESA MICROARQUITECTURA, SL, PER UN IMPORT DE 49.880,00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2657/2006, de 23 de març, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a Mataró a favor de l'empresa Microarquitectura, SL i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 2657/2006, de 23 de març, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del subministrament i instal.lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a Mataró, que consta de dos lots: un primer que correspon al subministrament de la marquesina i del mòdul prefabricat i un segon lot corresponent a les obres d'instal.lació i legalització dels dos elements.

Atès el certificat del registre general d'entrades de l'Ajuntament, de data 16 de febrer de 2006, en el qual sols consta l'entrada de pliques per al concurs del lot 1.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 23 de febrer de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació del lot núm. 1 (subministrament d'una marquesina i d'un mòdul prefrabricat) a favor de l'empresa "Microarquitectura, SL", fins un import de 49.880'00.-EUR, i la proposta de declaració de desert el lot núm. 2 (obres d'instal.lació i legalització de la marquesina i del mòdul prefabricat) de l'expedient per al subministrament i instal.lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 de febrer de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/31331K/63200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el calendari d'òrgans de Govern i la necessitat de lliurar i instal·lar el subministrament el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Declarar deserta la subhasta celebrada per a la contractació del lot núm. 2 (obres d'instal.lació i legalització de la marquesina i del mòdul prefabricat) de l'expedient per al subministrament i instal.lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a Mataró.

Segon. Autoritzar l'anotació comptable inversa de 17.900'00.-EUR (doc. compt. A/ núm. 7367) atès que el lot núm. 2 es realitzarà de manera directa.

Tercer. Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del lot núm. 1 (subministrament d'una marquesina i d'un mòdul prefrabricat), de l'expedient per al subministrament i instal.lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a Mataró, a favor de l'empresa "Microarquitectura, SL", fins un import de 49.880'00.-EUR.

Quart. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45231H/62500 del pressupost municipal de 2006.

Cinquè. Autoritzar l'anotació comptable inversa de 802'72.-EUR (doc. compt. A/ núm. 7577), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació per al lot 1 i l'import real d'adjudicació.

Sisè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.995'20.-EUR i pagui l'import de 129'66.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP, la part proporcional al lot 1.

Setè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vuitè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

-Servei de Recursos Humans-

14 - APROVACIÓ DE LES BASES-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'1 PLAÇA DE CAPORAL, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 17 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any en curs.

Les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació, es van aprovar en la mateixa sessió.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les fitxes tècniques corresponents o bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per ocupar en propietat una plaça de caporal d'administració especial, grup D, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna, nomenament de funcionari/ària de carrera, i la convocatòria del procés selectiu.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la fitxa tècnica codi FDP-1, que s'adjunta com a annex, que regularà juntament amb les bases generals, el procés de selecció de la plaça de caporal de l'escala d'Administració Especial, mitjançant concurs-oposició per promoció interna.

Segon.-

Convocar el procés selectiu per a cobrir 1 plaça de caporal, mitjançant concurs oposició i modalitat promoció interna. Fitxa tècnica FDP-1.

Tercer.-

Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, en el benentés que si durant aquests 20 dies s'estimés alguna possible al·legació contra la fitxa tècnica que aquí s'aprova, es tornarà a obrir nou termini de presentació de sol·licituds.

Quart.-

Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, i en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 2390/2006 DE 16 DE MARÇ DICTADA PER LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES, RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PUIG I CADAFALCH DINS DE LA CONVOCATÒRIA CTC/510/2006 DE 6 DE FEBRER DEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM D'AJUTS DESTINATS A LA MILLORA DE ZONES DE PREFERÈNCIA DE VIANANTS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2390/2006 de 16 de març, la consellera delegada d'Obres acorda participar en a la convocatòria del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ CTC/510/2006 de 6 de febrer, dictada pel President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, per a l'atorgament d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial entre els comerços de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4589 de 9 de març de 2006 i presentar el projecte de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch com objecte de la petició municipal de subvenció.

En el mateix decret es justificaven les raons que van portar a la consellera delegada d'Obres a adoptar aquesta resolució i es disposava en l'acord tercer que seria ratificat per acord de la Junta de Govern Local.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Ratificar el Decret 2390/2006 de 16 de març, dictat per la consellera delegada d'Obres, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4589 de 9/03/2006 es publica la RESOLUCIÓ CTC/510/2006 de 6 de febrer dictada pel President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, sobre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial entre els comerços de Catalunya, gestionats mitjançant l'Agència per a la Promoció del Comerç i se n'aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria.

La base 1.1 b) de l'esmentada convocatòria preveu que les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s'hauran d'iniciar de manera efectiva durant l'any 2006.

Malgrat això, per causes justificades degudament motivades i acreditades es podran presentar sol·licituds d'ajusts per actuacions d'inversió iniciades durant l'últim semestre de l'any anterior, sempre que la justificació de la inversió sigui posterior al gener de 2006.

En aquest supòsit es troba l'actuació municipal anomenada Projecte de reurbanització de l'av. de Josep Puig i Cadafalch , tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomás Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, que es va presentar en l'anterior convocatòria de l'any 2005 i que gaudeix d'una subvenció de 90.000,00 Euros ( ZV-19-05).

Les causes que justifiquen que l'Ajuntament de Mataró torni a presentar en aquesta convocatòria la mateixa actuació municipal, son, d'entre d'altres, les següents:

1.- Es tracta d'un projecte molt ambiciós, impulsor del canvi urbanístic i social del barri de Cerdanyola, que pretén la transformació del barri. Una vegada executades les obres compreses en el projecte, deixarà de ser considerat barri perifèric per convertir-se en cèntric.

2.- El pressupost de les obres, l'àmbit territorial i la durada de les mateixes justifiquen la importància i l'abast del projecte.

3.- L'av. de Josep Puig i Cadafalch es convertirà en una via principal, en un eix urbà vertebrador de la totalitat del barri, que contribuirà de manera clara a la dinamització econòmica i social de tot un barri.

4.- Aquest projecte de reurbanització programa accions per a la millora de l'accessibilitat, la cohesió social, la qualitat mediambiental i la dinamització socio-econòmica per un àmbit d'uns 11.000 m2, raons suficients per a tornar-lo a presentar en aquesta convocatòria.

5.- Aquesta actuació ademes figura subvencionada pels ajuts establerts en la de Llei de Barris, dins del Projecte d'Intervenció Integral de Cerdanyola, del qual es berneficiaran un total d'uns 15.105 habitants.

Segons la base 2.5.2 de la convocatòria la quantia de l'ajut pot assolir fins al 30% de la inversió prevista per projectes de millora i condicionament de l'espaiu urbà mitjançant la creació, l'ampliació i la millora de zones de preferència de vianants en espais de concentració comercial existent.

L'import de la subvenció que es demana és de 220.512,38 €, quantitat que representa el 30% de 735.041,27 €, que respon a la inversió prevista realitzar fins a finals de l'any 2006 que coincidirà també amb l'acabament de l'obra.

El termini de presentació de les sol.licituds finalitza el proper dia 6 d'abril de 2006.

Les bases 2.7.1 i següent regulen igualment la documentació tecnico admistrativa i de modelatge que s'ha d'adjuntar a la petició de subvenció.

Per tot això,

Fent us de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781//1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local Llei 8/1987 de15 d'abril municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret de l'Alcaldia de delegació d'11 de maig de 2004,

HE RESOLT:

Primer

.- Sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria aprovada per la Resolució CTC/510/2006 de 6 de febrer 2006 i publicada en el DOGC núm. 4589 de 9 de març de 2006, un ajut de 220.512,38 Euros, destinat a la millora i condicionament de l'espai urbà, mitjançant la creació i ampliació de zones de preferència de vianants, actuacions que venen recollides i valorades en el Projecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la

ronda Bellavista, incorporant les places de Tomás Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília.

L'esmentat projecte figura subvencionat per l'anterior convocatòria CTC/376/2005 de 10 de febrer amb 90.000,00 Euros, actualment pendents de justificar i abans del proper 29 de juny 2006, i també per la convocatòria PTO/488/2005 de 28 febrer Llei de Barris amb un ajut 405.916,67 Euros any 2006.

Segon

.- Facultar a la consellera delegada d'Obres per gestionar i formalitzar la documentació que segons les bases de la convocatòria cal adjuntar a l€escrit de sol·licitud.

Tercer.-

Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern Local, tota vegada que el termini de presentació de sol·licituds d'ajust finalitza el proper dia 6 d'abril i fins el dia 3 d'abril no es celebrarà la propera, temps insuficient per diligenciar la totalitat de la documentació que exigeixen les bases de la convocatòria.

Quart

.- Notificar aquest acord a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

Segon.- Notificar l'anterior acord, mitjançant certificat, a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, als seus efectes.

Tercer.- Notificar aquests acords a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SOLÍS I DEL PRAT ENTORNS DE LA NOVA ESCOLA ANXANETA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de reurbanització dels carrer Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització compreses en l'àmbit territorial format pel carrer del Prat, entre el carrer Antoni Capmany i la plaça de l'Havana i carrer Solís, entre Floridablanca i el carrer del Prat, que conformen els entorns de la nova escola l'Anxaneta, amb un pressupost d'execució per contracte de 299.919,86 € IVA inclòs.

L'objectiu d'aquesta actuació és el de recuperar l'espai públic dels carrers existents per la millora de la qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, ampliant l'espai de voreres pels vianants i incorporant arbrat.

Els carrers del Prat i Solís que es reurbanitzaran, estan situats als entorns de la nova escola l'Anxaneta.

El carrer Solís, entre els carrers de Floridablanca i del Prat, té una llargària de 115 m i una amplada de 10 m.

El carrer del Prat, entre el carrer d'Antoni Capmany i la plaça de l'Havana, té una llargària de 150 m i una amplada variable entre 6,40 i 13,00 m.

La superfície total dels carrers a urbanitzar és de 2.300 m2.

L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA construirà una nova xarxa de clavegueram i d'aigua potable al carrer Solís.

El paviment del carrer es disposarà al mateix o a diferent nivell, diferenciant la calçada, voreres i guals amb diferent tipologia de paviment (d'aglomerat asfàltic en calent, peça de formigó i llamborda, respectivament), delimitant-se amb una rigola de peces prefabricades de formigó.

Es renovarà l'enllumenat públic l'existent amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer, millorant i ampliant les característiques de l'enllumenat existent.

S'instal·larà nou mobiliari urbà, senyalització i jardineria amb un sistema de rec amb xarxa automatitzada.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització dels carrer Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització compreses en l'àmbit territorial format pel carrer del Prat, entre el carrer Antoni Capmany i la plaça de l'Havana i carrer Solís, entre Floridablanca i el carrer del Prat, que conformen els entorns de la nova escola bressol l'Anxaneta, amb un pressupost d'execució per contracte de 299.919,86€ IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació, a l'empresa constructora Vías y Construcciones, SA, al gerent d'AMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE POLISPORTIU DE CIRERA, I CARRER TERRASSA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Actualment s'estan executant les obres de construcció d'un nou polisportiu a Cirera. El nou equipament es construeix en solar de titularitat municipal, situat a la cruïlla de l'av. del Corregiment amb el carrer Terrassa, a tocar amb l'altre polisportiu de Cirera ja existent.

Les obres s'executen per l'empresa Construcciones Juanes SA i està previst que finalitzin a finals d'aquest any 2006.

Per accedir al nou pavelló, s'ha fet necessari redactar un projecte que contempli la urbanització dels seus entorns.

Examinat el "Projecte d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i carrer Terrassa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització de l'espai públic i dels entorns del nou pavelló poliesportiu de Cirera 2 i així com la reurbanització del carrer Terrassa, per tal de millorar l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques i l'eliminació d'elements inadequats, amb un pressupost d'execució per contracte de 495.680,02 € IVA inclòs.

L'àmbit d'actuació del projecte compren la plaça d'accés al pavelló polisportiu de Cirera i carrer Terrassa, entre l'av. de Corregiment i l'av. Velòdrom, amb una superfície total a urbanitzar de 5.204,96 m2.

El document tècnic descriu dues zones diferenciades:

- Zona 1: entorns accés poliesportiu

És un espai públic de forma lleugerament triangular definit pels dos pavellons esportius, pavelló de Cirera, en funcionament i pavelló de Cirera 2, actualment en construcció. La superfície a urbanitzar d'aquesta zona és de 3.179, 96 m2i presenta un desnivell de 2.50 m entre el punt més alt, accés al pavelló Cirera, i el més baix, accés al pavelló Cirera 2.

En el nivell superior es reposarà el paviment existent i s'enderrocarà el muret d'obra existent, per tal de relacionar directament els dos espais.

En el nivell inferior, el paviment serà de sauló i vorades de formigó prefabricat per remarcar l'estructura del nou pavelló. A aquesta zona de sauló es podrà accedir des del pas transversal que creua el carrer de Terrassa.

- Zona 2: carrer de Terrassa

El tram de carrer que es reurbanitzarà, està comprès entre l'avinguda del Corregiment de Mataró i l'avinguda del Velòdrom. Té una llargària de 170 m i una amplada variable entre 15-12 m, amb una superfície total de carrer a urbanitzar de 2.025 m2, dels quals 1.005 m2corresponent a noves voreres i 1.020 m2corresponent a la calçada i aparcament de vehicles.

Al paviment del carrer es diferenciarà la calçada, aparcament i voreres, d'aglomerat asfàltic en calent, llamborda i peça de formigó prefabricat rspectivament, delimitant-se amb una vorada de separació especial, tipus tramvia, i rigola.

L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA, concessionària del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram de Mataró, executarà les obres de renovació del clavegueram d'aquest tram del carrer de Terrassa que consideri necessari.

L'enllumenat públic previst substitueix els punt de llum existents en implantació unilateral sobre les façanes. S'haurà de resituar completament per adequar-lo a les noves alineacions de voreres

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i carrer Terrassa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització de l'espai públic i dels entorns del pavelló poliesportiu de Cirera 2 i la reurbanització del carrer Terrassa, per tal de millorar l'accessibilitat al nou equipament amb la supressió de barreres arquitectòniques i l'eliminació d'elements inadequats, amb un pressupost d'execució per contracte de 495.680,02€ IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'article 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a l'empresa Construcciones Juanes, SA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica i al Patronat Municipal d'Esports als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT PELEGRÍ, MADOZ I MITJA GALTA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització dels carrer Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, amb un pressupost d'execució per contracte de 462.850,66 € IVA inclòs.

L'actuació consisteix en la recuperació de l'espai públic dels carrers esmentats per aconseguir millor qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, i ampliant l'espai de voreres pels vianants..

Es proposa la pavimentació a un sol nivell dels carrers Sant Pelegrí i Mitja Galta amb llambordes i peces de formigó ampliant el recorregut per a vianants des de la plaça de l'Havana fins a la Baixada de les Espenyes.

La reurbanització del carrer Madoz consisteix en donar continuïtat a les actuacions realitzades al carrer Jordi Joan; ampliació de voreres, incorporació de l'arbrat a un dels costats i delimitació de les zones d'aparcament.

Es construiran 3 passos elevats a nivell de voreres per creuar els carrers del Prat, Madoz i carrer Hospital. Es renovarà l'enllumenat públic existent amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer, millorant i ampliant les característiques de l'enllumenat existent.

S'instal·larà nou mobiliari urbà, senyalització i jardineria amb un sistema de rec amb xarxa automatitzada.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització dels carrer Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, amb un pressupost total d'execució per contracte de 462.850,66 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords al legal representant de la promotora Inversions Rifosa SL, al gerent d'AMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

-Servei d'Urbanisme-

19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANTA TERESA, 29 BXS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15 de febrer de 2006 s'ha incoat a Espais Interiors Decorats, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Santa Teresa, 29, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que: a) creien la llicència d'activitats incorporava la col·locació del rètols, els quals són els mateixos de l'anterior botiga del c. Moratín, adjunta còpia llicència activitats a aquest carrer, i que no hi ha empresa instal·ladora en haver aprofitat els rètols; b) que al c. Santa Teresa hi ha quatre o cinc botigues que disposen de rètols similars, cosa que no feia suposar una infracció de la normativa; c) que per les seves dimensions i situació els rètols no oculten la façana, ni dificulten la visió, ni el pas pel carrer; d) i finalment sol·licita se'ls permeti mantenir els rètols de la mateixa manera que mantenen altres establiments.

Respecte a l'al·legació a) resulta que l'Ordenança municipal de la publicitat regula les condicions d'instal·lacions i l'activitat publicitària en el municipi, de forma que s'integrin en allò possible a la façana i no desfigurin la seva continuació ni composició general, per això s'ha de sol·licitar explícitament i indicar on van col·locats, si bé es pot sol·licitar conjuntament amb la llicència d'activitat es tracta de diferents llicències. El fet que tingués els rètols en banderola instal·lats en un altra local i que no s'incoés expedient de disciplina urbanística en el seu moment, pels supòsits que fossin, no evita l'obligació d'actuar en posteriors infraccions.

Respecte a l'al·legació b) resulta que els rètols en banderola existents al mateix carrer es poden trobar en diversos supòsits, com pot ser que siguin anteriors a l'aprovació de la normativa, que estiguin prescrits, que no s'hagin detectat, o que tinguin expedient incoat i en tràmit de retirada. La modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de rètols és un acte subjecte a prèvia llicència, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per tant és la única garantia de que la instal·lació és correcta i no la imitació d'altres rètols.

Respecte a l'al·legació c) l'Ordenança prohibeix en general les banderoles, únicament permet les referències simbòliques dels establiments d'interès públic, per això no es possible fer consideracions particulars de cada banderola.

Respecte a l'al·legació d) doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat, per tant no es poden autoritzar els rètols que infringeix la normativa malgrat n'hi hagin d'altres instal·lats per diversos motius.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Espais Interiors Decorats, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols en banderola il·legalitzables, al c. Santa Teresa, 29, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ RAL, 363, BXS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15 de febrer de 2006 s'ha incoat a Barclays Bank, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí Ral, 363, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Barclays Bank, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossat a façana i en banderola, al Camí Ral, 363, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

21 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. EL CARRERÓ, 5, BXS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de febrer de 2006 s'ha incoat a David Delaurens Arques expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a El Carreró, 5, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que el rètol segueix la imatge de la marca comercial i que al local de c. Lepanto, 1 bis, va obtenir llicència de rètol per un de similar, per la qual cosa sol·licita poder mantenir-lo.

Respecte a dites al·legacions s'ha comprovat que es cert la concessió de llicència al local del c. Lepanto, 1 bis, però es tractava d'una façana i una situació diferent pel que deurien entrar en joc altres consideracions que no són traslladables a l'actual local.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró. Les al·legacions formulades ja es van exposar en exp. 20051251RET, i no es van acceptar, pel que la sol·licitud de llicència de rètol està pendent de complir les discrepàncies d'incorporar totalment el rètol dins el forat arquitectònic.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a David Delaurens Arques que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a El Carreró, 5, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

22 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ RAL, 578, BXS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de febrer de 2006 s'ha incoat a Organic Cotton Colours, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí Ral, 578, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que l'estructura té més de vint anys, únicament s'ha canviat el nom comercial. El propietari fa deu anys va pintar la façana i la retirada de l'estructura deixaria una visió deplorable d'una part sense pintar.

En relació a l'al·legació que el suport del rètol ja estava instal·lat i únicament ha substituït el contingut publicitari, és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. A més els rètols instal·lats abans de la normativa d'aplicació i que no la compleixen, queden equiparats als volums disconformes, regulats a l'article 93 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i ara a l'article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació o modernització, per tant el canvi d'activitat, de nom o qualsevol actualització és el moment idoni per adequar els rètols, quina modificació de qualsevol tipus també és un acte subjecte a prèvia llicència. El fet que quedin els espais sense pintar no pot ser motiu que justifiqui el manteniment de la infracció.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Organic Cotton Colours, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, al Camí Ral, 578, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

23 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE ENDERROC DE CONSTRUCCIÓ AL C. VISTA ALEGRE, 25

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Juan Rambla del Valle ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2006, que li ordena enderrocar la construcció que no compleix la separació mínima d'1,5 m al veí del núm. 23 i en una profunditat edificable de 14 m., al c. Vista Alegre, 25.

Al·lega que no és cert que hagi aixecat l'escala previ enderroc d'una ja existent, únicament s'ha procedit a la seva rehabilitació mitjançant la substitució del material exterior i s'ha mantingut l'estructura originària, aporta fotografia de l'escala durant l'execució de les obres. Es remet a l'article 102.4 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme per defensar que l'escala considerada com volum disconforme pot ser objecte de consolidació i rehabilitació. No existeix cap prova per considerar que s'ha enderrocat l'escala, pel que li és d'aplicació el principi constitucional de presumpció d'innocència, i en el mateix sentit l'article 137 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També aporta jurisprudència sobre la presumpció d'innocència en la imposició d'una sanció i conforme la càrrega de la prova la suporta l'administració.

Respecte a l'al·legació que ha mantingut l'estructura de l'escala resulta que, segons consta en l'expedient 20040231MAJ, en que s'ha denegat la llicència d'obres, el servei tècnic municipal ha efectuat visita d'inspecció el 20 de febrer de 2006, en la qual constata que l'escala d'accés a l'habitatge planta primera està executada com la projectada i no com la preexistent segons els plànols presentat, per tant d'acord amb la documentació gràfica presentada s'ha enderrocat l'escala preexistent i s'ha executat una nova escala en l'espai lliure d'edificació lateral.

Respecte a l'al·legació que la normativa permet consolidar i rehabilitar volums disconformes, resulta que l'article 102.4 que transcriu diu al final "sempre d'acord amb les condicions bàsiques del planejament" qüestió que no compleix el volum que s'ha ordenat enderrocar per no mantenir la preceptiva distància a la finca veïna. Reconeix el recurrent que per raons de seguretat era necessària i imperiosa la rehabilitació de l'escala, tenia els materials decrèpits pel transcurs del temps. Resulta, doncs, que amb aquesta actuació ha prolongat la seva existència més enllà del que permetia l'estat dels seus elements, cosa que contravé la finalitat de l'esmentat article 102.4 que és evitar la perpetuació dels elements disconforme.

Respecte a la presumpció d'innocència aquesta queda desvirtuada per la documentació gràfica de l'expedient i la visita d'inspecció del servei tècnic municipal. A més aquesta regeix, tal com exposa en el recurs, en els procediments sancionadors i ara ens troben davant d'un procediment de reposició de la legalitat urbanística, que són diferents, així ho recull expressament l'article 191.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. Per altra banda en els supòsits d'infraccions urbanístiques reiterada jurisprudència ha invertit la càrrega de la prova a l'administrat, en considerar que s'ha col·locat voluntàriament en una situació de clandestinitat i el principi de la bona fe impedeix que el que crea una situació de il·legalitat pugui tenir avantatge de les dificultats provatòries.

Vist l'informe jurídic precedent, i els articles esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Juan Rambla del Valle contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2006, que li ordena enderrocar la construcció que no compleix la separació mínima d'1,5 m al veí del núm. 23 i en una profunditat edificable de 14 m., al c. Vista Alegre, 25.

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

-Servei de Ciutat Sostenible-

24 - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA INSTAL·LACIÓ I AMPLIACIÓ D'ESTACIONS BASE DE RADIOCOMUNICACIÓ PEL TERMINI D'UNA ANY, EN TOT EL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"El Decret 148/2001 de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de telecomunicacions pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya contempla en l'article 9.2. la possibilitat d'ordenar els emplaçaments d'aquestes instal·lacions en la demarcació urbana mitjançant l'aprovació d'un pla especial urbanístic, com a complement de l'ordenança municipal específica.

A fi i efecte de garantir el correcte desenvolupament dels treballs preparatoris previs a l'aprovació inicial del pla especial, en data 7 d'abril de 2005 el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de les llicències previstes en l'article 70 de la Llei 2/2002, d'Urbanisme. L'abast de la suspensió ha correspost a les llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació i l'àmbit territorial de la suspensió ha estat en tot el terme municipal de Mataró.

El termini d'un any de suspensió va començar a comptar el dia següent al de la publicació de l'anunci esmentat en el Butlletí Oficial de la Província. Aquest va ser publicat en el referit butlletí el dia 14 d'abril de 2005, de manera que va començar a desplegar els seus efectes el dia 15 d'abril de 2005 i els seus efectes s'extingiran el 15 d'abril de 2006.

D'acord amb l'article 72 de la Llei d'Urbanisme, l'acord de suspensió podrà tenir una durada màxima de dos anys si, prèviament a exhaurir-se el termini inicial, el pla s'hagués aprovat inicialment.

En data 20 de març de 2006, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró.

D'acord amb l'article 71.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració competent a acordar la suspensió de l'atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats.

És preceptiu aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació a Mataró, per tal de continuar la tarmitació del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró, pel termini d'un any.

A la vista del que s'ha exposat i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 71 i 72 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, el Decret de delegació de competències d'11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció si s'escau dels següents acords:

Primer. - Aprovar la suspensió preceptiva de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per un termini d'un any, previstes en l'article 71.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i de conformitat amb l'article 72 d'aquesta norma, en tot el terme municipal de Mataró.

Segon.- Publicar l'acord de la suspensió preceptiva de les llicències esmentades, en el Butlletí Oficial de la Província i inserir l'anunci també en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals. La publicació haurà de contenir com a mínim el termini de la suspensió i l'abast d'aquesta, tant del caràcter de la llicència objecte de la suspensió, com de l'àmbit territorial.

Tercer.- Notificar l'acord de la suspensió preceptiva a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA, RETEVISIÓN MOVIL SA, VODAFONE ESPAÑA SA, XFERA MOVILES SA, FIRSTMARK COMUNICACIONES ESPAÑA SA, als Serveis municipals d'Urbanisme i de Salut Pública, a la Fundació TecnoCampusMataró, a LOCALRET, a la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, a la Federació d'Associacions de Pares i Mares del Maresme, al Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró-Maresme, a l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya delegació Maresme."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

25 - APROVAR DEL PLA DIRECTOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Després de l'experiència acumulada al llarg dels anys, l'Ajuntament de Mataró ha volgut, amb l'elaboració del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, consolidar el treball realitzat i donar un salt qualitatiu en el seu compromís amb la justícia i els pobles més desfavorits treballant el compromís per la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

La realització del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament respon a l'objectiu estratègic de treballar per la cohesió social des de l'exercici dels principis democràtics, la igualtat de drets i deures i la solidaritat com a eina compensadora de les desigualtats socials.

El Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional es presenta com un projecte participatiu i obert que defineix les prioritats de treball, i proposa unes línies d'actuació pels propers anys.

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

Primer.-

Aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.

Segon.-

Donar compte d'aquest acord a l'Ajuntament en Ple.

Tercer.-

Notificar aquest acord a les persones membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Després de la votació del punt anterior s'incorpora a la sessió el senyor Arcadi Vilert Soler, 6è Tinent d'Alcalde i President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.

CMI VIA PÚBLICA

26 - APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLICIA LOCAL

El senyor Ramon Bassas Segura, president de la comissió municipal informativa de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Antecedents

 

Els elements en funció dels quals es va planificar l'actual model d'organització i activitat de la Policia Local de Mataró, han experimentat un procés de forta transformació durant els darrers anys:

 1. El marc legal, que apunta cap a un model global de seguretat.

  • Llei 4/03 d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

  • Conveni Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya - Ajuntament Mataró.

  • Llei del Sistema de Policia de Catalunya (avantprojecte).

 1. La ciutat, que està experimentant un ràpid desenvolupament demogràfic i territorial.
 2. L'Administració Local, que es defineix cada vegada més com un servei orientat a les demandes ciutadà; demanden que també varien constantment, i que requereixen sobretot la protecció integral de persones, béns, drets, qualitat de vida i convivència cívica.

Aquests canvis obliguen a replantejar el model de Policia Local i a orientar-lo cap a estratègies globals que permetin respondre amb flexibilitat, transversalitat i proactivitat a un entorn cada vegada més dinàmic.

D'acord amb això la Policia Local de Mataró vol impulsar i consolidar durant els propers anys un model global d'organització, gestió i actuació, basat en el següents principis:

 1. Proximitat al ciutadà (Policia de Barri).
 2. Coordinació policial (Policia de Catalunya).
 3. Transversalitat municipal (Pla de Seguretat Local).

La implantació d'un model global de Policia Local requereix dels següents elements:

 1. Anàlisi permanent de l'estat de la seguretat i de les necessitats i demandes dels ciutadans.
 2. Impuls d'un model de qualitat i de millora continua en el desenvolupament dels serveis.
 3. Presència continuada i exhaustiva al territori.
 4. Contacte permanent i personalitzat amb els ciutadans.
 5. Coordinació Policia Local € Mossos d'Esquadra.
 6. Desenvolupament dels sistemes d'informació global de la Policia de Catalunya.
 7. Homogeneïtzació dels estàndards organitzatius, operatius i de qualitat de servei de la Policia Local i el Cos de Mossos d'Esquadra.
 8. Coordinació de les accions policials amb els programes d'actuació de la resta de serveis de l'Ajuntament i d'operadors de la ciutat, per constituir un únic sistema de seguretat pública, dirigit per l'Alcalde.

Per implantar aquest nou model, la Policia Local de Mataró ha elaborat un Pla Estratègic, amb una vigència prevista entre 2007 i 2013. Aquest Pla integra:

 • Una anàlisi de situació en actualment es troba la Policia Local de Mataró en relació a la seva organització i a l'estat de la seguretat a la ciutat.

 • La definició dels objectius que es pretenen assolir respecte als elements analitzats.

 • La planificació de les accions i recursos per mitjà dels quals assolir els objectius fixats.

Per últim, amb la finalitat de que respongués a les necessitats i demandes dels ciutadans, i s'integrés perfectament amb la resta de l'organització municipal, el Pla Estratègic de la Policia Local ha estat sotmès a la consulta i debat de diferents òrgans de govern, gestió i participació, les aportacions dels quals han estat també incorporades al document final:

 • Govern Municipal

 • Comissió Municipal Informativa de Via Pública

 • Consell de Seguretat i Prevenció

 • Comissió de Gestió

Proposta

Atès que d'acord amb l'article 4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, correspon als municipis la potestat de programació i planificació dels seus serveis.

Atès que de les consultes i debats realitzats amb els òrgans municipals abans esmentat s'ha després la conveniència d'impulsar el nou model d'organització i activitat planificat per la Policia Local.

PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

Primer.-

Aprovar el Pla Estratègic 2007-2013 de la Policia Local, que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.

Segon.-

Comunicar aquest acord als responsables dels serveis municipals implicats en l'impuls del seu contingut, d'acord amb el calendari i recursos previstos.

Tercer.-

Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament i la Junta Local de Seguretat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

27 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 659/04-LL.

El senyor Ramon Bassas Segura, president de la comissió municipal informativa de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. El Sr. Josep Fané Ripoll va interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució per la qual se li imposava una sanció en matèria de trànsit de 90,15 euros per no obeir una senyal de prohibició.

2. Un cop portades a terme les actuacions procedents, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat sentència 234/05 de data 12 de desembre de 2005, en la qual desestima les pretensions de l'actor i el condemna al pagament de les costes amb un límit de 180 euros. Aquesta sentència es ferma.

 

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, el sotasignant PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Donar-se per assabentada de la sentència 234/05 de data 12 de desembre de 2005 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat pel Sr. Josep Fané Ripoll contra el decret de data 29 d'octubre de 2004 en l'expedient 400006789.

SEGON. Comunicar l'acord al Jutjat i al lletrat corresponent perquè procedeixi a la seva execució.

Es donen per assabentats

 

 

28 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 341/03-N.

El senyor Ramon Bassas Segura, president de la comissió municipal informativa de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. El Sr. David Valencia Abril va interposar recurs contenciós administratiu contra el decret del conseller delegat de Seguretat i Prevenció de data 29-08-2003, pel qual se li imposava una sanció de 451 euros per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa.

2. Un cop portades a terme les actuacions procedents, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat sentència 204/2005 de data 7 d'octubre de 2005, en la qual desestima les pretensions de l'actor. Aquesta sentència es ferma.

 

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, el sotasignant PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Donar-se per assabentada de la sentència 204/2005, de data 7 d'octubre de 2005 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat pel Sr. David Valencia Abril contra el decret del conseller delegat de Seguretat i Prevenció de data 29-08-2003, pel qual se li imposava una sanció de 451 euros per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa, dictat en l'expedient 033073463.

SEGON. Comunicar l'acord al Jutjat i al lletrat corresponent perquè procedeixi a la seva execució."

Es donen per assabentats

 

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.