Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

06/03/2006

Escoltar

06/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1848/2006 de 2 de març

 

Assumpte:

Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 6 de març de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de març de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de febrer de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'espais naturals per als anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament del C/ Velòdrom, mitjançant procediment obert i la forma de concurs pel que fa al lot núm. 1, i subhasta pel que fa al lot núm. 2, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i implantació d'una eina BPM (Business Process Management) W4, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Estimar la sol·licitud efectuada per Impresiones Generales, SA., (IMGESA), mitjançant escrit de data 17/02/2006, i acordar la resolució parcial de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 22/09/2005 amb aquesta entitat, per a la distribució del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró (lot c).

10 Adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer Sant Josep, núm. 9, mitjançant procediment negociat sense publicitat per manca de licitadors a la fase de concurs, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA., per l'import de 167.313'18.-EUR., IVA. inclòs

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament de Mataró per als propers 3 mesos, mitjançant procediment negociat amb els proveïdors homologats a través de la plataforma electrònica PECAP.

12 Ratificar el decret d'Alcaldia 1611/2006 de 23 de febrer, pel que s'adjudiquen els treballs de conservació i manteniment de zones verdes des de març de 2006 a febrer de 2008, a favor de "Fomento de Construcciones y Contratas, SA", fins un import de 703.872,46 EUR, IVA inclòs.

13 Adjudicar les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental a favor de l'empresa Fresnel, SA fins un import de 100.284,41 EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicació de les obres del local situat al c. Colòmbia, 49-53, com a centre per a la gent gran i biblioteca, a favor de l'empresa "Bassa Mar, SA", fins un import de 108.077,11 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de Cafè de Mar promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l'àmbit discontinu "Rda. Barceló-fàbrica Fàbregas i de Caralt.

17 Ordre d'enderroc del cobert en pati planta baixa al c. Jaume I, 44 bxs.

18 Ordre de retirada d'estació base de telefonia al c. Agustín Argüelles, 8.

19 Ordre de retirada d'estació base de telefonia al Camí dels Caputxins, 45.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Joaquim, 52 bxs.

21 Ordre de retirada de rètols al c. Sta. Teresa, 20 bxs.

22 Ordre de retirada de tanques publicitàries a la rda. Frederic Mistral, 2 / Riera de Cirera.

-Servei de Manteniment-

23 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Camí del Cros, situat a la Rda. del Cros, 13.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 5/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 6 DE MARÇ DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el sis de març de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 20 de febrer de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, el senyor Secretari dóna compte del decret 1277/2006de 14 de febrer, que en la seva part resolutiva és com segueix:: "Aprovar la subsanació per error material al document de proposta de l'acord pres per la Junta de Govern Local del dia 6 de febrer de 2006, quedant aprovat el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Menéndez y Pelayo, situat al passeig Rocafons, 20" amb la denominació "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, situat al passeig Rocafonda, 20".

Es donen per assabentats

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DAMIÀ CAMPENY, ENTRE EL CARRER BALMES I SANT ANTONI, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 09/02/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 149.362,13.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 24/02/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 149.362,13.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 149.362,13.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 5763).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 09/02/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 376.327,91.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 24/02/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 376.327,91.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 376.327,91.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 5764).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ESPAIS NATURALS PER ALS ANYS 2006 I 2007, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 24/01/2006 efectuat pel Cap del Servei de Manteniment es sol·licita la contractació del servei de manteniment d'espais naturals durant els anys 2006 i 2007, per un import global pels dos anys de durada del contracte de 36.000'00-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informà en data 24/02/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà enguany aquest contracte, i es preveu consignar en el pressupost que s'aprovi per al 2007 crèdit suficient, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació del servei de manteniment d'espais naturals durant els anys 2006 i 2007, amb tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs, a raó de 18.000'00.-EUR, IVA, inclòs per cada anualitat.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40533/445140/21000 d'acord amb els imports i anualitats que es detallen a continuació:

Any 2006

 • 18.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus A núm. 2970).

Any 2007

 • 18.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 2972)

 

Quart.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti l'execució d'aquest contracte durant l'expressada anualitat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL C/ VELÒDROM, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I LA FORMA DE CONCURS PEL QUE FA AL LOT NÚM. 1, I SUBHASTA PEL QUE FA AL LOT NÚM. 2, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 23/02/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'av. Velòdrom, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 298.004'24.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte, degut a la diferent naturalesa de les obres i els treballs que el composen, es dividirà en els següents lots:

 • lot núm. 1, treballs de reposició de paviments. El tipus de licitació d'aquest contracte ascendeix a l'import de 264.872'13.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant concurs.
 • lot núm. 2, treballs de reforma de l'enllumenat públic. El tipus de licitació d'aquest contracte ascendeix a l'import de 33.132'11.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant subhasta.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 24/02/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides núm. 40543/43311J/61300 i 40543/51112J/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'av. Velòdrom, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 298.004'24.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte es dividirà en treballs de reposició de paviments, corresponent al lot núm. 1, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 264.872'13.-EUR., IVA. inclòs, i els treballs de reforma de l'enllumenat públic, corresponent al lot núm. 2, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 33.132'11.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució de l'arranjament de l'av. Velòdrom, mitjançant la forma de concurs pel que fa al lot núm. 1 i subhasta pel que fa al lot núm. 2.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 298.004'24.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, amb els imports que així mateix s'assenyalen, del pressupost muncipal aprovat per enguany:

Partida: 40543/51112J/61100: 264.872'13.-EUR., IVA. inclòs (doc. A núm. 7337).

Partida: 40543/43311J/61300: 33.132'11.-EUR., IVA. inclòs (doc. A núm. 7336)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs pel que fa al lot núm. 1 i subhasta pel qwue fa al lot núm. 2, i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'arranjament de l'Av. Velòdrom, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA EINA BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) W4, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

 

"El Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita mitjançant informe el subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM) W 4. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 92.000,00.-EUR., IVA. Inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 28/02/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM) W 4, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 92.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 92.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30610/12131Z/64000 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació A núm. 6973)"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE REGISTRE DE DECRETS SOBRE W4, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita mitjançant informe la contractació del servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 34.000,00.-EUR., IVA. Inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 28/02/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat servei segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 34.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 208.3 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 34.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30610/12131Z/64000 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació A núm. 6965)"

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

9 - ESTIMAR LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER IMPRESIONES GENERALES, SA., (IMGESA), MITJANÇANT ESCRIT DE DATA 17/02/2006, I ACORDAR LA RESOLUCIÓ PARCIAL DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT EN LA DATA DE 22/09/2005 AMB AQUESTA ENTITAT, PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ (LOT C).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal de data 05/09/2005, s'acordà l'adjudicació del servei de gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró a favor de la mercantil Impresiones Generales, SA (IMGESA), pel que fa al lot B (impressió), per l'import de 111.731,20.-EUR., IVA. inclòs, i pel que fa al lot C (distribució), per l'import de 19.488,00.-EUR., IVA. inclòs.

Mitjançant informes emesos pel Coordinador de l'àrea de Presidència i per la Cap del Servei de Comunicació es posa de manifest les incidències sorgides durant l'execució de la distribució del butlletí, i es conclou que l'empresa Impresiones Generales, SA (IMGESA) no ha realitzat correctament aquest servei, ja que s'ha comprovat que dels cinc primers exemplars únicament ha arribat el 60 % d'ells a les llars dels ciutadans de Mataró.

L'entitat adjudicatària, a través del seu legal representant, presentà un escrit el qual va tenir entrada al registre general de la Corporació en la data de 17/02/2006, en el que sol·licita la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en el seu dia pel que fa el lot C relatiu a la distribució del butlletí. L'empresa assumeix la defectuosa distribució dels butlletins i es compromet a abonar una quantitat de 18.745,60.-EUR., IVA. inclòs, en concepte de danys i perjudicis. Aquest import correspon al 40 % de l'import mensual al que ascendeix el contracte signat en el seu dia per a la impressió i distribució del butlletí mpal., dels 5 núms. editats, impresos i distribuïts fins a l'actualitat, en tant que aquest és el percentatge que li consta a l'Ajuntament que no ha arribat a les llars del municipi.

Els arts. 111, 112, 113, 84 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques regulen les causes, aplicació i efectes de la resolució dels contractacions administratives.

Consta informe de data 27/02/2006 efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del Secretari General i de l'Interventor de Fons de la Corporació, relatiu a la procedència i legalitat d'acordar la resolució de mutu acord sol·licitada per l'entitat adjudicatària.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Estimar la sol·licitud efectuada per Impresiones Generales, SA, mitjançant escrit el qual va tenir entrada al registre general de la Corporació en la data de 17/02/2006, i acordar la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 22/09/2005 amb aquesta entitat per a la gestió del butlletí municipal pel que fa el lot C relatiu a la distribució.

Segon.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida 10100/463710/22706 del pressupost municipal aprovat per al 2006 (operació AD/ núm. 7391) per import de 12.528,00.-EUR."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

10 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA COBERTA DE L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER SANT JOSEP, NÚM. 9, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER MANCA DE LICITADORS A LA FASE DE CONCURS, A FAVOR DE L'EMPRESA BASSA MAR, SA., PER L'IMPORT DE 167.313'18.-EUR., IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005 s'acordà l'inici de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep, núm. 9, mitjançant concurs i procediment obert.

Un cop transcorregut el termini per presentar ofertes a l'esmentat concurs i tal com consta en l'informe de la Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de data 4/01/2006 es constatà que no s'havia presentat cap oferta.

Per aquest motiu i en base al previst a l'art. 141 del RDL 2/2000, de 16 de juny, i en base al plec aprovat en el seu dia, el Servei d'Obres efectuà consulta a quatre empreses contractistes d'obres, fent ús del procediment negociat sense publicitat establerts a aquests efectes.

Mitjançant informe de data 09/02/2006, el cap del Servei d'Obres d'aquesta Corporació manifesta que s'ha demanat oferta a quatre empreses; Iomsa, SL, García Cano e Hijos, SA, Santiago Ramírez Sanz i Bassa Mar, SA; proposant l'adjudicació a favor d'aquesta última ja que les dues primeres no han presentat oferta i de les restants Santiago Ramírez Sanz ha excedit el preu de licitació. Per tant es proposa a Bassa Mar, SA., per l'import de fins a 167.313,18.- EUR, IVA inclòs, ja que compleix amb els requeriments establerts en els plecs de clàusules i no supera el preu de licitació.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep, núm. 9, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de Bassa Mar, SA, fins l'import de 167.313,18 EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Disposar l'import de fins a 167.313,18 EUR, IVA inclòs, a favor de "Bassa Mar, SA", a càrrec de la partida núm. 40220/31333A/63200 del pressupost municipal aprovat per enguany.

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 6.692,52 EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

11 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER ALS PROPERS 3 MESOS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB ELS PROVEÏDORS HOMOLOGATS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA PECAP.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Ateses la sol·licituds efectuades pel Cap del Servei d'Obres, el Cap del Servei de Via Pública, i de la resta de serveis municipals, en les que es sol·licita la tramitació d'expedient administratiu per al subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a la ràdio municipal, el centre d'art Germans Arenas Clavell, el servei de Via pública i d'altres serveis d'aquesta Corporació, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 191.214'82 EUR, IVA inclòs.

Atès que en la data de 06/09/04 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació així com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 28/02/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a les partides 40004/451830/22000, 40220/45183B/62500, 30401/121610/22000, 30401/12161Z/62500, 30401/222130/22000, 30401/22213N/62500, 30401/313310/22000, 30401/31331E/62500, 30401/31331B/62500, 30401/46321B/62500, 40220/463710/22000 i 40220/46371B/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'import al que ascendeix l'adquisició de mobiliari homologat per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, per la qual cosa procedeix ampliar el contracte d'homologació inicial en 191.214'82 EUR addicionals, IVA inclòs, corresponents a l'import previst per al subministrament anteriorment descrit.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte d'homologació de mobiliari per l'Ajuntament de Mataró en el sentit d'ampliar-lo en 191.214'82 EUR, IVA, inclòs, import corresponent al fixat com a màxim per a la licitació del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a la ràdio municipal, el centre d'art Germans Arenas Clavell, el servei de Via pública i d'altres serveis d'aquesta Corporació.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a la ràdio municipal, el centre d'art Germans Arenas Clavell, el servei de Via pública i d'altres serveis d'aquesta Corporació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 191.214'82 EUR, IVA inclòs, dividit en els següents lots:

Lot 1: compost de mobiliari homologat i complements: fins a 131.222'23 EUR, IVA inclòs.

Lot 2: mobiliari homologat corresponent a cadires: fins a 56.200'39 EUR, IVA inclòs.

Lot 3: cortines i assimilats (vinil): 3.792'20 EUR, IVA inclòs.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de 191.214'82 EUR, IVA inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, a càrrec dels imports que igualment s'assenyalen, del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006:

 • 40004/451830/22000: 4.209'58 EUR.
 • 40220/45183B/62500: 100.609'45 EUR.
 • 30401/121610/22000: 106'81 EUR.
 • 30401/12161Z/62500: 9.338'95 EUR.
 • 30401/222130/22000: 3.295'22 EUR.
 • 30401/22213N/62500: 57.807'37 EUR.
 • 30401/313310/22000: 184'35 EUR.
 • 30401/31331E/62500: 286'22 EUR.
 • 30401/31331B/62500: 701'99 EUR.
 • 30401/46321B/62500: 2.726'95 EUR.
 • 40220/463710/22000: 1.160'18 EUR.
 • 40220/46371B/62500: 10.787'75 EUR.

Quart.- Sol·licitar ofertes a les empreses homologades als respectius lots dels establerts al concurs de mobiliari i complements, cadires i cortines, segons establí l'acord de data 06/09/04 adoptat per la Junta de Govern Local, per al seu ús comú per aquesta Corporació. Aquesta consulta s'efectuarà a través de la plataforma electrònica PECAP, essent que els proveïdors homologats disposaran de 11 dies naturals a comptar des de l'endemà a l'aprovació del present acord per efectuar la seva oferta a través de l'expressada plataforma, en el moment que a aquests efectes indiqui la PECAP.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

12 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 1611/2006 DE 23 DE FEBRER, PEL QUE S'ADJUDIQUEN ELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE ZONES VERDES DES DE MARÇ DE 2006 A FEBRER DE 2008, A FAVOR DE "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", FINS UN IMPORT DE 703.872,46 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 1611/2006, de 23 de febrer, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de manteniment i conservació de zones verdes des de març de 2006 a febrer de 2008 a favor de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 1611/2006, de 23 de febrer, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró, des del març de 2006 fins el febrer de 2008.

Atesos els informes emesos per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de dates 14 i 20 de febrer de 2006, mitjançant els quals es proposa l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró, des del març de 2006 fins el febrer de 2008, a l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" fins un import de 703.872'46 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que les previsions de la partida 45301/434140/21000 dels pressupostos municipals per als anys 2007 i 2008 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 45301/434140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró, des del març de 2006 fins el febrer de 2008, a favor de l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" (NIF A-28037224) fins un import de 703.872'46 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 45301/434140/21000 de la següent manera:

- Any 2006 291.618'79 €- Any 2007 351.936'23 €- Any 2008 60.317'44 €

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats

Quart. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 28.154'90 € i pagui l'import de 1.019'25 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP (146'23 €) i en el BOE (873'02 €).

Cinquè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè. Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

13 - ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU TELÓ TALLAFOCS AL TEATRE MONUMENTAL A FAVOR DE L'EMPRESA FRESNEL, SA FINS UN IMPORT DE 100.284,41 EUR, IVA INCLÒS.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 de febrer de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Fresnel, SA" fins un import de 100.284'41 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental de Mataró, a favor de l'empresa "Fresnel, SA" fins un import de 100.284'41 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de la present adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti document que l'acrediti (certificat positiu) d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal de 2006.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 6468, de 11.103'43 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial del concurs i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.011'38 € i pagui l'import de 175'59 € que corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

14 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL LOCAL SITUAT AL C. COLÒMBIA, 49-53, COM A CENTRE PER A LA GENT GRAN I BIBLIOTECA, A FAVOR DE L'EMPRESA "BASSA MAR, SA", FINS UN IMPORT DE 108.077,11 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres d'adequació del local situat al c. Colòmbia núm. 49-53, com a centre per a la gent gran i biblioteca, a Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 2 de febrer de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 108.077'11 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 6 de febrer de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/31331K/63200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres d'adequació del local situat al c. Colòmbia núm. 49-53, com a centre per a la gent gran i biblioteca, a Mataró a favor de l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 108.077'11, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/31331K/63200 del pressupost municipal de 2006.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 5.928'28 € (doc. compt. AFUT/-1), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.323'08 € i pagui l'import de 177'35 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CAFÈ DE MAR PROMOGUT PER PUMSA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 8 de febrer de 2006 l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) presenta en el registre municipal, amb número de document 200600004778, un exemplar del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l'edifici Cafè de Mar, per a la seva aprovació.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 4 de juny de 1998, partint dels objectius del Pla general respecte al PERI CAFÈ DE MAR, va acordar encomanar a PUMSA la gestió íntegra del desenvolupament del Pla especial, fent constar, en la part expositiva de la proposta, l'obligació dels propietaris de la unitat repacel·latòria de cedir l'edifici anomenat Cafè de Mar, inclòs en el Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic.

PUMSA, donant compliment a l'anterior encàrrec, ha redactat i tramitat ja dos projectes d'urbanització, quedant pendent fins ara el projecte corresponent a la rehabilitació de l'edifici del Cafè de Mar.

Per tant, PUMSA ara ha redactat i presentat a tràmit el projecte de rehabilitació de l'edifici, al igual que els anteriors projectes d'urbanització, en base a les obligacions derivades del planejament del projecte de reparcelació i de l'encàrrec fet pel Ple Municipal, segons el qual PUMSA s'encarrega de la gestió íntegra del sector Cafè de Mar, que inclou la rehabilitació de l'edifici catalogat i la seva entrega a l'Ajuntament.

Examinat el "Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Cafè de Mar", promogut per l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) i redactat pels arquitectes Xavier Pous Layret i Josep Iglesias Majó, del despatx Arquitectura i Disseny Mataró, SL, que té per objecte la rehabilitació de l'edifici anomenat Cafè de Mar, situat en el front marítim de la ciutat, al carrer Sant Felicià, 269, tram de l'avinguda Maresme, amb un pressupost d'execució per contracte de 986.461,68 € IVA inclòs.

L'edifici es va construir durant el primer quart del segle XX i és obra de l'arquitecte Lluís Gallifa i Grenzner.

La intervenció pretén mantenir les dues naus de planta baixa i pis, unides entre sí per un eix que conté les comunicacions verticals i els muntants generals d'instal·lacions de l'edifici, per tal d'adaptar-se a les noves necessitats del programa funcional.

Aquesta intervenció segueix les directrius del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró, que qualifica l'edifici del Cafè de Mar com a Bé Cultural d'Interès Local, amb nivell de protecció B/V (façanes i volumetria general), amb la pretensió d'intervenir acuradament en els espais interiors, netejant-los i així conformar quatre espais diàfans per poder adquirir el màxim de versatilitat d'usos. Es contempla, també, la rehabilitació de l'edifici respectant les façanes existents i reformant la façana nord.

A la zona del Cafè es manté l'estructura existent, es substitueixen els pilars de fossa per uns metàl·lics, jàsseres metàl·liques i es mostren les biguetes de ferro amb els revoltons.

El projecte ha estat informat pels tècnics del servei d'Obres, que determinen les condicions que s'hauran de complimentar per PUMSA, abans d'aprovar-lo definitivament.

Igualment ha estat informat per la secció de Llicències d'Activitats en data 16 de febrer que indica la necessitat de complir principalment amb les condicions de sectorització, evacuació i instal·lacions indicades en la Norma Bàsica de l'edificació de Condicions de Proteccions dontra incendis(NBE-CPI-96) i que igualment s'hauran de complir les indicacions del Reglament d'Activitats de Mataró, així com la normativa sectorial corresponent per cada instal·lació..

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos igualment els articles 37 i següent del ROAS i l'article 219.2.d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre la tramitació dels projectes d'obres municipals.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 11 maig de 2004, proposo, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de rehabilitació del Cafè de Mar", promogut per l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) i redactat pel despatx Arquitectura i Disseny Mataró, SL, que té per objecte la rehabilitació de l'edifici anomenat Cafè de Mar, ubicat a l'avinguda Maresme, entre el carrer Balmes i carrer Santa Rita, amb un pressupost d'execució per contracte de 986.461,68 € IVA inclòs, sota les condicions que es fixen en els informes emesos pels tècnics municipals.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública, una vegada publicat el corresponent anunci en el BOP, pel termini de 30 dies, període durant el qual es podrà examinar i presentar-hi els suggeriments i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Autoritzar a PUMSA a executar les obres contemplades en el projecte, amb l'advertiment que, abans d'acordar-se l'aprovació definitiva, haurà d'aportar el projecte visat pel col·legi d'Arquitectes i els fulls d'assumeix de la direcció facultativa.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, Participació Ciutadana i Territori i Urbanisme, als seus efectes."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

-Servei d'Urbanisme-

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L'ÀMBIT DISCONTINU "RDA. BARCELÓ-FÀBRICA FÀBREGAS I DE CARALT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró, Ple de 1 de desembre de 2005, va aprovar provisionalment la Modificació puntual de Pla general d'ordenació municipal als àmbits de la Ronda Barceló i l'Illa Fàbregas i de Caralt, actualment pendent de l'aprovació definitiva per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta modificació de pla general pretén desenvolupar urbanísticament els dos àmbits esmentats com un sector discontinu de millora urbana, a l'hora que es modifiquen els usos i les intensitats del planejament vigent, amb una proposta urbanística encaminada a desenvolupar la Ronda com un eix cívic potent, de relació amb el port i front marítim en el cas de l'àmbit de la ronda Barceló, i de dinamització comercial del centre amb la correcta implantació d'uns grans magatzems a l'àmbit de la ronda amb el carrer Biada.

El document de la modificació puntual del Pla general d'aquest àmbit preveu la redacció d'un Pla de millora urbana com a medi per obtenir els objectius d'aquesta modificació, que definís i concretés amb major detall les determinacions específiques d'ordenació d'aquest àmbit discontinu, tota vegada la complexitat de la implantació d'un centre comercial d'aquelles caracterítiques, així com la de l'edifici singular previst a la Ronda Barceló amb l'avinguda Maresme.

L'àmbit discontinu delimitat en el planejament vigent per la redacció del Pla de millora urbana compta amb una superfície total de 39.711 m2, els quals es distribueixen en 30.082 m2 a l'àmbit de la Ronda Barceló i 9.629 m2 a l'àmbit de l'illa Fàbregas i de Caralt, essent el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació el sistema d'actuació urbanística per l'execució i gestió del sector, amb un únic àmbit poligonal que coincidirà amb el sector discontinu del Pla de millora.

En concret, la proposta que ara es presenta del Pla de millora urbana, pretén desenvolupar la transformació dels usos establerts en el Pla general de 1996 i el planejament vigent, tal i com es determina en la Modificiació puntual aprovada provisionalment en els àmbits de la Ronda Barceló i de l'illa Fàbregas i de Caralt.

A la vegada, la diversificació d'usos residencials, comercials i terciaris es complementa en una distribució de petits equipaments de barri i espais lliures públics encadenats, que ajuden a fer ciutat i garantir la continuitat de l'espai públic pels vianants.

L'ordenació de l'edificació té un paper d'aglotinador d'activitats i habitatges que delimiten els espais públics o d'ús públic i acompanyen als vianants pel recorregut d'aquest eix cívic que els portarà fins al mar pel pas soterrat, salvant la barrera de la N-II i les instal·lacions ferroviàries.

Els objectius i criteris generals que conté el document del Pla de millora urbana proposat són, pel que fa a l'àmbit de la Ronda Barceló:

 • Eixamplament de la secció de la Ronda fins a 30 metres d'amplada.
 • Creació d'un porxo en voladís a tot el llarg de la Ronda, format per la reculada del pla de façana de la planta baixa i el voladiu dels balcons correguts, donant-li una amplada total de 4 metres
 • Ordenació de l'edificació seguint les alineacions dels carrers, amb una alçada de 6 plantes a la Ronda, 5 plantes al Camí Ral per tal d'integra-se a dues edificacions existents d'interès arquitectònic. Les plantes baixes d'aquests nous edificis es destinaran a usos diferents als de l'habitatge tal com comerç, oficines, etc.
 • Definició d'uns edicles puntuals sobre els blocs alineats a la Ronda, de dues plantes d'alçada i reculats respecte als plans de façana.
 • Previsió d'un edifici-torre a l'illa 1a, a la cantonada de la Ronda amb l'avinguda Maresme, amb usos que podran ser residencials, hotelers, d'oficines i comercials i amb la creació d'una plaça deprimida a nivell del nou pas soterrat al port.
 • Obrir dos carrers paral·lels a la Ronda Barceló en dues illes a ambdós costats, d'ús peatonal i de servei, ampliant el caràcter d'eix cívic tot quedant reforçat per l'espai lliure i els dos equipaments situats a l'interior.
 • Aquesta solució permet donar més protagonisme a la façana posterior dels dos blocs enfrontats de la Ronda Barceló.
 • L'objectiu i criteris referits a l'illa Fàbregas i de Caralt són els següents:
 • Establiment d'un centre comercial de gran superfície amb la creació d'una plaça en contacte amb l'entorn Miquel Biada.
 • Delimitar un àmbit de planejament especial per definir la volumetria, així com valorar la permanencia de les preexistències de l'àmbit en coherència al funcionament, organització i qualitat de l'espai urbà.

El Pla de millora grafia uns àmbits, Unitats mínimes de projecte (UMP) i Àmbits de planejament especial per ordenació de volums (PE), on es fixen les determinacions numériques que han de servir pel desenvolupament posterior.

De la superfície construïda destinada a habitatges de tot el sector, el 20% (11.200m2) estan destinats a habitatges de protecció oficial i el 10% (5.600m2) a habitatges de preu concertat, que equivalen respectivament a 149 habitatges i 75 habitatges de superfície mijana de 75 m2.

Així mateix, la edificabilitat màxima es distribueix en illes, usos, parcel·les i plantes. Per les illes 1.a i 6, que es corresponen respectivament a l'àmbit torre Front marítim i l'àmbit fàbrica Fàbregas i de Caralt, el document preveu la redacció d'un Pla especial d'integració volumétrica, d'iniciativa privada, independent per cada illa, on es concentra també l'habitatge lliure per així tenir una major flexibilitat.

Igualment, per cada una de les illes 1b, 2, 3, 4 i 5, on es concentra l'habitatge de protecció oficial i de preu concertat, el Pla de millora delimita una Unitat mínima de projecte (UMP), la redacció dels quals es farà en dos fases, la primera abans de l'aprovació inicial de la reparcel·lació i la segona fase abans de l'autorització de la llicència d'edificació.

El document del Pla de millora urbana incorpora la documentació que estabeix l'art. 66 del Text refós de la llei d'urbanisme.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i de conformitat amb el que s'estableix a l'art. 68 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta de Govern local, l'adopció si s'escau dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el Pla de millora urbana de l'àmbit Ronda Barceló- illa Fàbregas i de Caralt, subordinat a l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general del mateix àmbit per la Direcció General d'Urbanisme.

 

Segon.-

Suspendre l'atorgament de llicències, de conformitat amb els supòsits i terminis que estableix l'article 71 i 72 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en tot l'àmbit del Pla de millora urbana, comprés per la Ronda Barceló entre l'Avinguda Maresme i el Camí Ral i la Ronda Alfons XII amb el carrer Miquel Biada que compren l'illa on queda situada l'antiga fàbrica Fàbregas i de Caralt, delimitats en el plànol O.1 del document de la Modificació puntual del Pla general "Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt"

Tercer.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació per edictes en el Butlletí oficial de la província, en dos dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals.

 

Quart.- Demanar informe a la Direcció General de Comerç i a l'organisme territorial competent en matèria de mobilitat (Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques) ambdós de la Generalitat de Catalunya i a RENFE.

Cinquè.- Notificar el precedent acord als propietaris del sector, a la resta d'interessats, i al Servei municipal de Ciutat sostenible."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

17 - ORDRE D'ENDERROC DEL COBERT EN PATI PLANTA BAIXA AL C. JAUME I, 44 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret 12 de maig de 2005 es va requerir a Juan Pedro Rosales Collado perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per les obres de construcció de cobert en el fons del pati, al c. Jaume I, 44 bxs..

La persona interessada va sol·licitar llicència, la qual ha estat denegada per decret d'11 de gener de 2006, en infringir l'article 79 de les Normes urbanístiques del Pla general. El cobert sobrepassa l'ocupació màxima del pati d'illa establerta en un 20%, la qual ja esta esgotada per una construcció preexistent annexionada al cos principal de l'edifici. A més el cobert és trepitjable, cosa que prohibeix l'esmentat article.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 79 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Juan Pedro Rosales Collado que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert del fons del pati, al c. Jaume I, 44 bxs., que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

18 - ORDRE DE RETIRADA D'ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA AL C. AGUSTÍN ARGÜELLES, 8.El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"Per decret 18 de gener de 2006 s'ha suspès a Telefónica Móviles España, SA la instal·lació sense llicència d'una estació de base de telefonia, al c. Agustín Argüelles, 8, i se li ha concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació no es pot legalitzar per estar suspesa la concessió d'aquest tipus de llicència i que l'edifici podria estar afectat pel Pla especial en elaboració.

El Ple de l'Ajuntament de 7 d'abril de 2005, va suspendre la concessió de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació en tot el terme municipal.

És preceptiva l'obtenció de la llicència urbanística prèvia per la instal·lació de línies telefòniques i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus, cas contrari la seva execució constitueix una infracció urbanística.

En obres o instal·lacions no legalitzades l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres a càrrec de la persona interessada i la imposició de multa per infracció urbanística.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Telefónica Móviles España, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri la instal·lació d'una estació de base de telefonia, al carrer Agustín Argüelles, 8.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

19 - ORDRE DE RETIRADA D'ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA AL CAMÍ DELS CAPUTXINS, 45.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret 19 de gener de 2006 s'ha suspès a Telefónica Móviles España, SA la instal·lació sense llicència d'una estació de base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45, i se li ha concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació s'ha realitzat en un edifici compartit amb un altre operador (Airtel) que ha de modificar l'estació base i reduir l'impacte visual. La instal·lació sense llicència hipoteca la reducció de l'impacte visual de l'operador Airtel.

La instal·lació no es pot legalitzar per estar suspesa la concessió de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació en tot el terme municipal, per acord del Ple de l'Ajuntament de 7 d'abril de 2005.

És preceptiva l'obtenció de la llicència urbanística prèvia per la instal·lació de línies telefòniques i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus, cas contrari la seva execució constitueix una infracció urbanística.

En obres o instal·lacions no legalitzades l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc o retirada a càrrec de la persona interessada i la imposició de multa per infracció urbanística.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Telefónica Móviles España, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri la instal·lació d'una base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT JOAQUIM, 52 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret 17 d'octubre de 2005 s'ha requerit a Inverpis Assessors 2004, SL perquè en el termini de dos mesos ajusti el rètol a l'autoritzat en exp. 20051864 RET, que ha d'anar dins el forat de la porta i retiri el rètol adossat a façana, al c. Sant Joaquim, 52 bxs..

La persona interessada no s'ha ajustat a llicència en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Inverpis Assessors 2004, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana sobre la porta del local, al carrer Sant Joaquim, 52 bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

21 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. STA. TERESA, 20 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 16 de gener de 2006 s'ha incoat a Tramu, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Sta.Teresa, 20, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

L'article 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, estableix com a característiques generals un sol tipus de rètol per activitat.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Tramu, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols sense llicència, un adossat a façana i dos en banderola, al c. Sta.Teresa, 20, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

22 - ORDRE DE RETIRADA DE TANQUES PUBLICITÀRIES A LA RDA. FREDERIC MISTRAL, 2 / RIERA DE CIRERA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 30 de maig de 2005 es va requerir a Clear Channel España, SL perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per la instal·lació de dues tanques publicitàries, a la rda. Frederic Mistral, 2 / Riera de Cirera.

La persona interessada va sol·licitar llicència, la qual ha estat denegada per decret de 10 de gener de 2006, en estar en un espai classificat com a sòl urbà, sistema d'equipaments, que forma part del patrimoni de l'Ajuntament de Mataró. L'article 38 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat disposa que l'Ajuntament valorarà, en cada cas, la idoneïtat del lloc en el qual es pretén realitzar la instal·lació, l'oportunitat, l'estètica, les molèsties que la cartellera pugui produir, etc. i decidirà sobre la viabilitat de la concessió de la llicència.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.-

Ordenar a Clear Channel España, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri les dues tanques publicitàries instal·lades a la rda. Frederic Mistral, 2 / Riera de Cirera.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades i al Servei de Serveis Municipals als efectes escaients.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

-Servei de Manteniment-

23 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP CAMÍ DEL CROS, SITUAT A LA RDA. DEL CROS, 13.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Camí del Cros, situat a la Rda. del Cros, 13", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 286.391,91 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Camí del Cros, situat a la Rda. del Cros, 13", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 286.391,91 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.