Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

15/05/2006

Escoltar

15/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4274/2006 de 11 de maig

 

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de maig de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de maig de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de maig de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situat a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, situada al Passeig Rocafonda, 20, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament esportiu del poliesportiu de Cirera, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Pròrroga del contracte formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA., adjudicatària de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, per endarreriment en els terminis compromesos per a l'execució de l'obra per culpa del contractista, amb proposta d'imposició de penalitzacions a l'empresa adjudicatària per l'import de 6.070'10.-EUR.

7 Modificació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, a fi de dividir el seu objecte en dos lots, un per ordinadors personals i un altre per equips perifèrics, segons recull l'acord marc núm. 2005/6 de la Generalitat de Catalunya, per al subministrament i instal·lació de maquinari digital, programari informàtic i audiovisuals, al que l'Ajuntament de Mataró s'adherí en el seu dia

8 Ratificar decret de l'Alcalde núm. 4084/2006, de 5 de maig, relatiu a l'adjudicació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un telecentre a favor de l'empresa "Gedi Gestió i Disseny, SCCL " fins un import de 65.769, 23 EUR. IVA inclòs.

9 Adjudicació del contracte per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Damià Campeny, entre els carrers Sant Antoni i Balmes, a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 131.438,68 EUR. IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació inicial del Projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental.

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre d'enderroc de cobert en pati d'illa planta primera, al c. Antoni Gaudi, 18, bxs. 1a

12 Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 43, bxs .

13 Ordre de retirada de rètol al c. República Dominicana, 2 bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al Camí del Mig, 20, bxs

15 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de dues tanques publicitàries instal·lades a la rda. Frederic Mistral / Riera de Cirera.

16 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al c. Agustín Argüelles, 8.

17 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 10/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 15 DE MAIG DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el quinze de maig de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP VISTA ALEGRE, SITUAT A LA RDA. SANT OLEGUER, 91, DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 3/05/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situada a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.720,67.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 04/05/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/42251I/63310 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situada a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.720,67.-EUR., IVA. inclòs.

 

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situada a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.-

Autoritzar l'import de 120.720,67.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/42251I/63310 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 12953).

 

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DEL CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO, SITUADA AL PASSEIG ROCAFONDA, 20, DE MATARÓ, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 06/04/2006 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, situada al Passeig Rocafonda, 20, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 92.876,11.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informa en la data de 04/05/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/42251K/63310 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les Obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, situada al Passeig Rocafonda, 20, de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 92.876,11.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 92.876,11.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/42251K/63310 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 (doc. comptable tipus A 200600012954).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ESPORTIU DEL POLIESPORTIU DE CIRERA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:"El Cap del Servei d'Obres sol·licita mitjançant informe de data 26 d'abril de 2006 el subministrament, muntatge i/o instal·lació de l'equipament esportiu del polisportiu de Cirera, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 429.612,04.-EUR, IVA, inclòs. L'objecte del contracte, degut a la diferent naturalesa del subministrament, es dividirà en els següents lots:

 • Lot núm. 1: paviment, marcatges i ancoratges d'espais esportius, amb un pressupost de fins a 227.523,14.-EUR., IVA. Inclòs.

 • Lot núm. 2: material esportiu, amb un pressupost de fins a 139.533,60.-EUR., IVA. Inclòs.

 • Lot núm. 3: elements de material compacte de resines fenòliques, amb un pressupost de fins a 62.555,30.-EUR, IVA, inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 05/05/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 40220/45231H/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti la present contractació durant dita anualitat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament, muntatge i/o instal·lació de l'equipament esportiu del polisportiu de Cirera, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import global de licitació del subministrament a fins a 429.612,04.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte, degut a la diferent naturalesa del subministrament, es dividirà en els següents lots:

 • Lot núm. 1: paviment, marcatges i ancoratges d'espais esportius, amb un pressupost de fins a 227.523,14.-EUR., IVA. Inclòs.
 • Lot núm. 2: material esportiu, amb un pressupost de fins a 139.533,60.-EUR., IVA. Inclòs.
 • Lot núm. 3: elements de material compacte de resines fenòliques, amb un pressupost de fins a 62.555,30.-EUR, IVA, inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import global de 429.612,04.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida 40220/45231H/62200, del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, amb els següents lots:

Lot 1: Paviment, marcatges i ancoratges d'espais esportius

 • 227,523,14.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14697)

Lot 2: Material esportiu

 • 139.533,60.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14713)

Lot 3: Elements de material compacte de resines fenòliques

 • 62.555,30.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14714)"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - PRÒRROGA DEL CONTRACTE FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL PASQUINA, SA., ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS DE PROVENÇA, D'ARNAU DE PALAU, DE GOYA, DE MONTSERRAT CUADRADA I EL PASSATGE DE CARLES PADRÓS, PER ENDARRERIMENT EN ELS TERMINIS COMPROMESOS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PER CULPA DEL CONTRACTISTA, AMB PROPOSTA D'IMPOSICIÓ DE PENALITZACIONS A L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA PER L'IMPORT DE 6.070'10.-EUR.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant resolució de la Junta de Govern Municipal de data 17/10/2005 s'acordà l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, a favor de la mercantil Pasquina, SA., per l'import de 370.552'69.-EUR., IVA inclòs i amb un termini total per a l'execució de les obres de 3 mesos.

Els terminis parcials oferts, en tant que l'obra engloba diferents carrers, són els següents:

Passeig Carles Padrós 16 dies hàbils.

Arnau de Palau 19 dies

Goya 24 dies

Provença 8 dies

Passeig dels Molins 7 dies

Montserrat Cuadrada 21 dies

D'acord amb el contingut de l'acta de comprovació de replanteig de les obres, formalitzada en la data de 21/11/05, l'inici de les obres es va efectuar el dia 28/11/05 i l'acabament havia de tenir lloc el dia 28/02/06.

Mitjançant informe de data 03/05/2006 el cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació manifesta els endarreriments que han tingut lloc a les obres, per culpa del contractista. Es posa de manifest que aquestes dilacions han estat motivades per partides d'obra incorrectament executades, vacances de l'empresa durant dues setmanes durant el període de Nadal € sense que l'anterior estigués contemplat a la planificació efectuada per l'empresa € i per la manca de medis i recursos de l'empresa constructora.

L'informe de la direcció facultativa que acompanya a l'anterior, de data 02/05/2006, corrobora l'anterior.

A sol·licitud de la direcció facultativa l'empresa ha presentat una planificació per a l'execució de les obres pendents, corresponents al carrer Arnau de Palau i Montserrat Cuadrada, en la que està prevista la finalització de la primera el 06/07/06 i de la segona el 25/07/2006. La direcció facultativa considera acceptables els terminis proposats per l'empresa.

L'informe del cap del Servei de Manteniment conclou sol·licitant per una banda la pròrroga en el termini per a la finalització de les obres, segons sol·licita l'empresa adjudicatària, essent que aquestes finalitzaran el 25/07/2006, tal i com s'ha exposat en la clàusula anterior. Per l'altra banda es sol·licita la penalització de l'empresa adjudicatària per l'endarreriment en els terminis parcials oferts i que, per causes imputables a Pasquina, SA., ha comportat així mateix l'incompliment en el termini total fixat per a l'acabament de l'obra.

Es proposa una penalització pels 101 dies d'endarreriment respecte de la data d'acabament compromesa, segons el detall següent:

Carrers objecte de l'actuació Termini ofert Termini d'endarreriment

Passeig Carles Padrós 16 dies hàbils 22 dies naturals

Passeig dels Molins 0 0

Carrer Provença 20 dies hàbils 28 dies naturals

Carrer Goya 37 dies hàbils 51 dies naturals

La clàusula 47a. dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres i instal·lacions, aprovades pel Ple d'aquesta Corporació, recull les penalitzacions per incompliment del termini, en aplicació del previst a l'art 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Si el pressupost de l'obra oscil·la entre els 150.253'03.-EUR. als 601.012'10.-EUR., IVA. inclòs, com és l'obra que ens ocupa, l'import diari de la sanció ascendeix a 60'10.-EUR. Atès que l'endarreriment de l'orba és de 101 la sanció sol·licitada ascendeix a 6.070'10.-EUR.

Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 08/05/2006, amb el vist i plau del Secretari General de la Corporació, respecte de la legalitat del sol·licitat pel servei promotor de la contractació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Prorrogar el termini acordat per a la finalització de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, adjudicades a favor de la mercantil Pasquina, SA., degut a l'endarreriment de les obres causat per l'empresa adjudicatària. La pròrroga s'acorda amb els següents termes: la renovació de paviments asfàltics al carrer Arnau de Palau haurà d'estar correctament finalitzada el 06/07/06 i la renovació corresponent al carrer Montserrat Cuadrada haurà d'estar correctament finalitzat en la data de 25/07/2006.

Segon.-

Iniciar procediment sancionador a l'empresa contractista de les obres, Pasquina SA., per l'endarreriment en el termini ofert per a l'execució de l'obra. Aquest endarreriment ascendeix a 101 dies respecte dels terminis parcials compromesos, i per tant respecte del termini total de l'obra. Per aquest motiu es proposa sancionar a Pasquina, SA. amb un import de 6.070'10.-EUR.

Tercer.-

S'habilita un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord, perquè l'empresa adjudicatària presenti al·legacions, documents i informacions que cregui convenients respecte de la sanció proposada. Transcorregut aquest termini i a la vista, en el seu cas, de les al·legacions presentades, es decidirà el que millor procedeix en Dret.

Quart:.-

Es comunica a Pasquina, SA., que en cas de nou incompliment respecte de la pròrroga acordada per a la total execució de les obres, en els termes fixats en el punt primer del present acord, es procedirà a la resolució del contracte amb incautació de la garantia dipositada i amb la reclamació, en el seu cas, dels danys i perjudicis causats a aquesta Corporació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

7 - MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA, A FI DE DIVIDIR EL SEU OBJECTE EN DOS LOTS, UN PER ORDINADORS PERSONALS I UN ALTRE PER EQUIPS PERIFÈRICS, SEGONS RECULL L'ACORD MARC NÚM. 2005/6 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINARI DIGITAL, PROGRAMARI INFORMÀTIC I AUDIOVISUALS, AL QUE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ S'ADHERÍ EN EL SEU DIA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En la data de 18/04/2006 la Junta de Govern Local aprovà l'inici de la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 79.000'00.-EUR, IVA inclòs.

La forma utilitzada per a la tramitació del subministrament va ser la de procediment negociat sense publicitat, atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

Es va aprovar així mateix el corresponent plec de clàusules administratives i tècniques particulars, comprensiva tant dels requeriments tècnics del subministrament com del sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

L'acord marc núm. 2005/6 convocat per la Generalitat de Catalunya per al subministrament i instal·lació de maquinari digital, programari informàtic i audiovisuals amb destinació als Departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats adherides contempla la divisió, en el que es basa la present contractació, subdivideix l'objecte del contracte en diferents lots. Pel que fa als subministraments sol·licitats pel SSIT i que composen l'objecte del contracte caldria haver previst la seva subdivisió en dos lots, ordinadors personals i equips perifèrics, en tant que els proveïdors homologats als que caldrà efectuar la consulta també es defineixen en base als lots als que han licitat a l'acord marc instat des de la Generalitat de Catalunya.

Atès l'informe del Secretari General, de data 05/05/2006, i de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de la mateixa data, en els que es conclou sobre la procedència i legalitat de l'aprovació d'un nou plec de clàusules tècniques i econòmiques administratives particulars, en el que es prevegi la subdivisió de l'objecte del contracte en dos lots, tal i com s'ha definit anteriorment.

Atès el previst a l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regeix la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, aprovat per la Junta de Govern Muncipal en la data de 18/04/2006. Aquesta modificació consistirà en la subdivisió de l'objecte del contracte en dos lots, un corresponent als ordinadors personals, amb un tipus de licitació de fins a 74.000'00.-EUR., IVA. inclòs, i un segon lot, corresponent a equips perifèrics, amb un tipus de licitació de fins a 5.000'00.-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar els nous plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el subministrament de hardware estàndard per microinformàtica i que contenen la modificació esmentada en el punt anterior.

Tercer.-

Modificar el punt segon de l'acord aprovat en la data de 18/04/2006 per la Junta de Govern Local, pel que fa al núm. d'operació del document comptable que atendrà la despesa de 75.000'00.-EUR. a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost muncipal aprovat per enguany, ja que per error es va consignar l'operació núm. 2873 quan havia de ser la núm. 13998. Es manté inalterat la resta del contingut de l'expressat punt segon.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'import 75.000'00.-EUR., a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per enguany (operació A/ núm. 200600016925).

Cinquè.-

Autoritzar l'import de 75.000'00.-EUR, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost muncipal aprovat per enguany, a raó de 70.000'00.-EUR. per al lot núm. 1 (ordinadors personals) (doc. comptable tipus A amb el núm. d'operació 13428) i de 5.000'00.-EUR. pel que fa al lot núm. 2 (equips perifèrics) (doc. comptable tipus A amb el núm. d'operació 13429).

Sisè.-

Sol·licitar les ofertes per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat i adjudicar el subministrament objecte de contractació a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 74.000'00.-EUR., IVA. inclòs, fixat com a tipus de licitació per al lot núm. 1 (ordinadors personals) i 5.000'00.-EUR., IVA. inclòs, fixat com a tipus de licitació per al lot núm. 2 (equips perifèrics)."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

8 - RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 4084/2006, DE 5 DE MAIG, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE DOS PUNTS ÒMNIA I D'UN TELECENTRE A FAVOR DE L'EMPRESA "GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL " FINS UN IMPORT DE 65.769, 23 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4048/2006, de 5 de maig, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre a favor de l'empresa Gedi Gestió i Disseny, SCCL i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4048/2006, de 5 de maig, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Joventut i pel Cap del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, a l'empresa "Gedi Gestió i Disseny, SCCL" fins un import global de 65.769,23.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 60300/462120/22706 i 10200/463250/22706 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Atès el resultat de la Mesa de Contractació celebrada el 4 de maig de 2006.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el servei el més ràpid possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, a l'empresa "Gedi Gestió i Disseny, SCCL" fins un import de 65.769,23.-EUR, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, imports i anualitats següents:

 • Partida 60300/462120/22706 (Telecentre)

Any 2006: 16.999,35.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 16129)

Any 2007: 9.444,09.-EUR, IVA, inclòs.

 • Partida 10200/463250/22706 (Punts Òmnia)

Any 2006: 25.280,86.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 16132)Any 2007: 14.044,93.-EUR, IVA, inclòs.

Tercer.- autoritzar les anotacions comptables inverses a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

- Partida 60300/462120/22706 (Telecentre)

Any 2006: 338,80.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 16125)Any 2007: 9.632,31.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT/ núm. 16117)

- Partida 10200/463250/22706 (Punts Òmnia)

Any 2006: 503,85.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 16130)Any 2007: 14.324,84.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT/ núm. 16133)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.630,76.-EUR i pagui l'import de 307,62.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

9 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL C. DAMIÀ CAMPENY, ENTRE ELS CARRERS SANT ANTONI I BALMES, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA" FINS UN IMPORT DE 131.438,68 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització del c. Damià Campeny, entre els c. Balmes i Sant Antoni, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització del c. Damià Campeny, entre els c. Balmes i Sant Antoni, a Mataró, a l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 131.438'68 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111B/60100 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització del c. Damià Campeny, entre els c. Balmes i Sant Antoni, a Mataró a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 131.438'68 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.032'76 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111B/60100 (doc. compt. D núm. 15372) del pressupost municipal de 2006.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 17.923'45 € (doc. compt. A/ núm. 15374), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.257'55 € i pagui l'import de 184'80 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORES A LA PLATEA I L'AMFITEATRE DEL TEATRE MONUMENTAL.

El senyor Arcadi Viler Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització)", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte millorar l'estat actual de la platea i de l'amfiteatre del teatre Monumental, amb un pressupost d'execució per contracte de 63.610,39, IVA inclòs.

El projecte consisteix en la substitució del paviment de platea per un de nou que serà de PVC homogeni i la col·locació del mateix tipus de paviment a l'amfiteatre.

També es preveu la substitució de les llums de senyalització, tant de la platea com de l'amfiteatre, per llums pilots de balisament. Coincidint amb els extrems de cada una de les fileres de les butaques es col·locarà una llum pilot de balisat de diàmetre 5,8 cm, encastades al terra perquè es marquin unes línies de llum de senyalització a costat i costat dels passadissos. També es col·locaran llums de senyalització a cada un dels graons de l'amfiteatre.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització)", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte millorar l'estat actual de la platea i de l'amfiteatre del teatre Monumental, amb un pressupost d'execució per contracte de 63.610,39, IVA inclòs.

 

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

 

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i Protecció Civil als efectes oportuns."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

11 - ORDRE D'ENDERROC DE COBERT EN PATI D'ILLA PLANTA PRIMERA, AL C. ANTONI GAUDI, 18, BXS. 1A

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 16 de setembre de 2005 es va requerir a Miguel Quiñones Jiménez perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per les obres efectuades de construcció d'un cobert al terrat de la finca situada al c. Antoni Gaudi, 18, bxs. 1a.

La persona interessada no ha sol·licitat llicència, però ha presentat documentació que en ser insuficient per tramitar-la com a sol·licitud de llicència se li ha concedit el termini de 10 dies per completar-la, cosa que no ha fet.

El servei tècnic municipal ha informat que el cobert no és legalitzable, està en la planta primera del pati d'illa, clau 1, edificable únicament en planta baixa segons l'article 79 de les Normes urbanístiques del Pla general.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 79 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Miguel Quiñones Jiménez que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert en pati d'illa planta primera, al c. Antoni Gaudi, 18, bxs. 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANTA TERESA, 43, BXS .

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de febrer de 2006 s'ha incoat a Ana M. Díaz Vallès expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Santa Teresa, 43, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que disposa de llicència concedida l'any 2000, aporta còpia de la mateixa.

Respecte a dita al·legació, prèvia comprovació en els arxius municipals, resulta que el rètol autoritzat el 28.04.2000, en exp. 20000595RET, és amb fons pvc text retallat €així consta en la documentació presentada en sol·licitud llicència€ per tant diferent de l'instal·lat que sobre el text retallat autoritzat s'ha col·locat un plafó transparent. Davant els dubtes plantejats sobre si el plafó transparent sobreposat compleix la normativa, que prohibeix els de fons transparent, s'ha passat a informe de la Comissió de publicitat, conforme preveu l'article 23 de l'Ordenança aplicable, la qual ha informat desfavorablement.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Ana M. Díaz Vallès que en el termini màxim de dos mesos, retiri el plafó transparent col·locat sobre les lletres de neó retallades, al c. Santa Teresa, 43, bxs, per no ajustar-se a la llicència de rètol concedida el 28-04-2000.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. REPÚBLICA DOMINICANA, 2 BXS.

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 23 de febrer de 2006 s'ha incoat a Eugenio Familiar Xaudaro expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'un rètol il·legalitzable, al c. República Dominicana, 2, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol en banderola és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Eugenio Familiar Xaudaro que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. República Dominicana, 2, bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ DEL MIG, 20, BXS

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 7 d'abril de 2006 s'ha incoat a Inmobiliaria Coca, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí del Mig, 20, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que els rètols estan redactats en català, l'únic redactat en castellà és el que correspon al nom comercial, i que disposa de llicència per la instal·lació, aporta còpia de la concedida l'any 1985.

Respecte a la primera al·legació es podria acceptar com a nom comercial si bé no és exacte al nom de la societat.

Respecte a la segons al·legació resulta que els rètols denunciats són els dos que s'han substituït o modificat últimament, l'adossat sobre la porta i el de banderola, aquest rètols són diferents dels autoritzats en llicència de l'any 1985, i que incomplien la normativa aprovada posteriorment l'any 1993, per tant no es podien modificar, actualitzar o substituir sense prèvia autorització i adequació a la vigent normativa, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Inmobiliaria Coca, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana sobre la porta i el rètol en banderola, al Camí del Mig, 20, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

15 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE DUES TANQUES PUBLICITÀRIES INSTAL·LADES A LA RDA. FREDERIC MISTRAL / RIERA DE CIRERA.

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Clear Channel España, SL ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena retirar dues tanques publicitàries instal·lades a la rda. Frederic Mistral / Riera de Cirera, en haver estat denegada la llicència.

Al·lega incompetència de la Junta de Govern Local per ordenar la retirada, per delegació del Ple de l'Ajuntament, l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, per això entén que la resolució és nul·la a l'empara de l'article 62.1.b) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Subsidiàriament, en cas de desestimació del recurs, sol·licita un mes de pròrroga per desmuntar les cartelleres.

Respecte a la competència per ordenar l'enderroc o retirada d'infraccions urbanístiques resulta que segons l'esmentat article 197 és competència de l'alcalde la suspensió cautelar de les obres i el requeriment perquè sol·licitin llicència o s'ajustin a la concedida. Ara bé l'article 198 següent disposa que un cop transcorregut el termini per sol·licitar llicència o per adequar-se a la concedida, si les obres o instal·lacions són manifestament il·legals o s'ha denegat la llicència, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc, a continuació retorna la competència a l'alcalde per acordar l'execució subsidiària o la imposició de multes coercitives. Reiterada jurisprudència ha interpretat, en les diverses lleis urbanístiques aprovades, que la competència de l'ajuntament en les ordre d'enderroc correspon al Ple de l'Ajuntament. Aquest competència la pot delegar d'acord amb l'article 51 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, cosa que ha fet en la Junta de Govern Local.

Respecte a la sol·licitud de pròrroga d'un més no existeix inconvenient en concedir-la si això facilita el compliment de l'ordre de retirada de les tanques publicitàries.-

Vist l'informe jurídic precedent, als articles abans esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Clear Channel España, SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena retirar dues tanques publicitàries instal·lades a la rda. Frederic Mistral / Riera de Cirera.

Segon.-

Concedir la pròrroga d'un mes per la retirada a comptar des de la recepció de la resolució del recurs.

Tercer.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

16 - DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE BASE DE TELEFONIA, AL C. AGUSTÍN ARGÜELLES, 8.

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Telefònica Mòviles España, SA ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena la retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al c. Agustín Argüelles, 8.

Al·lega que ha sol·licitat certificat de compatibilitat urbanística per poder sol·licitar la llicència ambiental de l'estació de base de telefonia mòbil (aporta justificant). L'acord de 07.04.2005 de suspensió de llicències d'aquest tipus fou per un any en conseqüència ha expirat el termini i es pot procedir a la legalització. És coherent, racional i respectuós amb el principi de proporcionalitat evitar la retirada de l'estació base, més quan no s'ha efectuat l'exigible requeriment previ de legalització. La instal·lació té caràcter d'utilitat pública, és necessària per prestar correctament el servei, i està dins de les obligacions exigides als operadors en RD 1736/1998 i Llei general de telecomunicacions, la seva retirada afectaria greument als usuaris.

Respecta a l'aixecament de la suspensió de l'atorgament de llicències per la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació, resulta que la Junta de Govern Local de 03.04.2006 va acordar una nova suspensió per un any, d'acord amb l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (BOP núm. 82 de 06.04.2006), en haver estat aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació. Conseqüentment tampoc ara hi ha possibilitat de legalitzar-la, a més segons el redactat del Pla especial aprovat inicialment l'estació base no compleix amb el seu article 13, relatiu a les condicions generals d'instal·lació en funció dels aspectes urbanístics.

Respecte a l'al·legació d'aplicació coherent, racional i proporcional, resulta que l'ordre de retirada ho compleix atès que la normativa urbanística obliga a la reposició de la legalitat urbanística conculcada mitjançant l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions sense donar cap altra opció.

Respecte a la manca de requeriment previ de sol·licitud de llicència, resulta que no procedeix quan en el moment de la infracció és manifestament il·legalitzable, conforme disposa l'article 197.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Respecte al caràcter d'utilitat pública de la instal·lació, resulta que el fet il·legal no es pot emparar en aquest caràcter, les administracions o empreses privades que presten serveis públics no estan exonerades del compliment de les normes, al contrari han de mostrar major cura i respecte en el seu compliment. L'article 9 de la Constitució espanyola obliga a tothom a complir amb l'ordenament jurídic.

Vist l'informe jurídic precedent i els articles abans esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Telefònica Mòviles España, SA contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena la retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al c. Agustín Argüelles, 8.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

17 - DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE BASE DE TELEFONIA, AL CAMÍ DELS CAPUTXINS, 45.

El senyor Arcadi Viler Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Telefònica Mòviles España, SA ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena la retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45.

Al·lega que ha sol·licitat certificat de compatibilitat urbanística per poder sol·licitar la llicència ambiental de l'estació de base de telefonia mòbil (aporta justificant). L'acord de 07.04.2005 de suspensió de llicències d'aquest tipus fou per un any en conseqüència ha expirat el termini i es pot procedir a la legalització. És coherent, racional i respectuós amb el principi de proporcionalitat evitar la retirada de l'estació base, més quan no s'ha efectuat l'exigible requeriment previ de legalització. La instal·lació té caràcter d'utilitat pública, és necessària per prestar correctament el servei, i està dins de les obligacions exigides als operadors en RD 1736/1998 i Llei general de telecomunicacions, la seva retirada afectaria greument als usuaris.

Respecta a l'aixecament de la suspensió de l'atorgament de llicències per la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació, resulta que la Junta de Govern Local de 03.04.2006 va acordar una nova suspensió per un any, d'acord amb l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (BOP núm. 82 de 06.04.2006), en haver estat aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació. Conseqüentment tampoc ara hi ha possibilitat de legalitzar-la, a més segons el redactat del Pla especial aprovat inicialment l'estació base no compleix amb el seu article 13, relatiu a les condicions generals d'instal·lació en funció dels aspectes urbanístics.

Respecte a l'al·legació d'aplicació coherent, racional i proporcional, resulta que l'ordre de retirada ho compleix atès que la normativa urbanística obliga a la reposició de la legalitat urbanística conculcada mitjançant l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions sense donar cap altra opció.

Respecte a la manca de requeriment previ de sol·licitud de llicència, resulta que no procedeix quan en el moment de la infracció és manifestament il·legalitzable, conforme disposa l'article 197.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Respecte al caràcter d'utilitat pública de la instal·lació, resulta que el fet il·legal no es pot emparar en aquest caràcter, les administracions o empreses privades que presten serveis públics no estan exonerades del compliment de les normes, al contrari han de mostrar major cura i respecte en el seu compliment. L'article 9 de la Constitució espanyola obliga a tothom a complir amb l'ordenament jurídic.

Vist l'informe jurídic precedent i els articles abans esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Telefònica Mòviles España, SA contra l'acord de la Junta de Govern Local de 06.03.2006, que li ordena la retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.