Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/03/2006

Escoltar

20/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2353/2006 de 16 de març

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 de març de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de març de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de març de 2006

2 DESPATX OFICIAL

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 Aprovació del conveni marc de col·laboració i suport al graduat en mitjans audiovisuals entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

4 Conveni amb el Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró per l'any 2006.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Aprovar el conveni regulador de la subvenció que l'Ajuntament de Mataró atorga a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 i per import de 379.438,00 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines a la 2a. planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

7 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, a favor de l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL", fins un import de 446.263,16 EUR., IVA inclòs.

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del lot múm.1 (distribució, insonorització i climatització) a favor de l'empresa "Serveis, Obres i Manteniment, SL" i del lot núm.3 (instal·lació d'alta freqüència) a l'empresa "Link Comunicaciones, SA", incloses en el projecte executiu de ràdio municipal.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització de plaça i entorns de Can Boada.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial de millora urbana de La Llantia (adaptació/reajust segons projecte d'urbanització en tràmit.

11 Ordre d'enderroc de nau en sòl no urbanitzable al Camí dels Contrabandistes, paratge Torrent Vallverdera, polígon 6 parcel·la, 85.

12 Ordre de retirada de rètol i focus al c. Argentona, 76, bxs.

13 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 83, bxs.

14 Ordre de retirada de rètols al Torrent, 29, bxs.

15 Ordre de retirada de rètols i aparell d'aire condicionat al c. Jaume Isern, 98, entl. 2ª.

16 Ordre de retirada d'antena parabòlica al c. Teià, 5, 1r 2ª.

-Servei de Ciutat Sostenible-

17 Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

18 Ratificar el Decret 834/2006 de 30 de gener, d'aprovació del document comptable ADOF NÚM. 200500076233 per les analítiques i recollida de mostres del laboratori municipal

-Servei de Benestar Social-

19 Ratificar el Decret que aprova l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme per garantir la continuïtat de la Residència Sant Josep corresponent a l'exercici 2005.

20 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 801/2006, de 27 de gener i 1104/2006, de 6 de febrer de nomenament del Sr. Oriol Batista com a representant de l'Ajuntament de Mataró dins la Xarxa local de Consum de la Diputació de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena

 

 

ACTA NÚM. 6/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 20 DE MARÇ DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint de març de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 6 de març de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 - APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ I SUPORT AL GRADUAT EN MITJANS AUDIOVISUALS ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"El curs 2005-2006 l'Escola Universitària Politècnica de Mataró ha posat en marxa la nova titulació propia de Graduat en Mitjans Audiovisuals, que ofereix una capacitació professional multidiciplinar en els diferents àmbits implicats en la realització de productes audiovisuals, desenvolupant les habilitats tècniques, artístiques i de gestió.

L'EUPMT desenvolupa d'aquesta nova titulació a partir d'una estreta col·laboració amb empreses del sector audiovisual que donen suport al Graduat en Mitjans Audiovisuals, a partir de la creació d'un Consell Assessor dels estudis, així com facilitant l'exercici de pràctiques de la graduació en els diferents centres de treball.

Tenint en compte que hi ha una voluntat d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat professional, tant en el camp de la formació teòrica i com pràctica en l'àmbit dels mitjans audiovisuals.

Tenint en compte que l'Ajuntament està treballant diferents projectes relacionats amb el Pla de Comunicació, com la creació d'un organisme públic de comunicació audiovisual i la creació de l'emissora de ràdio municipal, i el Web municipal, que tenen una relació directa amb les carecterístiques dels esmentats estudis;

Tenint en compte que s'ha creat una Comissió Especial per a la creació del servei de comunicació audiovisual a Mataró, en la que participen els diferents grups municipals, que han d'aprovar el projecte de posada en marxa;

Tenint en compte que en el últim trimestre de 2006 l'emissora de ràdio municipal estarà en disposició de començar les emissions regulars;

Tenint en compte que la posada en marxa de la ràdio municipal requereix l'assessorament d'experts i en aquest camp l'EUPMt pot facilitar els seus coneixements.

Es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Establir una línia de col·laboració entre ambdues parts en suport a la titulació de Graduat en Mitjans Audiovisuals impartida a l'EUPMT.

Segon.-

Signar el conveni marc de col·laboració i suport al graduat en mitjans audiovisuals entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (veure Annex amb el redactat del conveni)."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

4 - CONVENI AMB EL COL·LECTIU DE MITJANS AUDIOVISUALS DE MATARÓ PER L'ANY 2006.

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Vistos els informes del Coordinador de l'Àrea de Presidència, de data 1 de març de 2006, de Secretaria General, de data 14 de març, i del Servei de Gestió Econòmica, de data 15 de març, obrant tots ells en l'expedient.

Fonaments de dret

 1. Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 3. Bases reguladores per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de 1997
 4. Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2005.
 5. Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
 6. Decret de delegació de competències de l'alcalde a la Junta de Govern Local, d'1 de juliol de 2003.
 7. RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei d'Hisendes Locals.

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord

Primer

.- Aprovar el conveni de col·laboració amb Televisió de Mataró per a l'exercici 2006 per mantenir i millorar la Televisió de Mataró com a eina de comunicació de servei públic, fomentant la programació d'interès local, i afrontar amb garanties el trànsit al sistema digital, mitjançant el qual l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació econòmica extraordinària de 100.000,00 euros més 19.000,00 euros (tot plegat 119.000,00 euros), amb càrrec a la partida 10100 463710 47000, projecte 4637105001, del pressupost 2006.

Segon

.- Condicionar l'eficàcia d'aquest acord a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit pel Ple Municipal de l'Ajuntament i inclusió com a subvenció nominativa.

Tercer

.- Notificar el present acord al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

5 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ QUE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ ATORGA A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PER A L'EXERCICI 2006 I PER IMPORT DE 379.438,00 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Que en data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Tecnocampus de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

Que el Ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró, elaborat conjuntament per la Fundació Tecnocampus de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM, i l'EUPMT, així com les actuacions a desenvolupar per la Fundació Tecnocampus de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 22 de desembre de 2005 ha aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2006, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 17 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2005, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, segons model adjunt a aquesta resolució.

Segon.-

Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 379.438,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2006 30000/422430/48900 (document AD núm. 3.581).

Tercer.-

Requerir a la Fundació Tecnocampus, fundació privada perquè aporti la documentació corresponent per justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l'exercici 2005 i d'import 374.011,00 euros.

Quart.-

Facultar a la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, Sra. Pilar González Agàpito, per a la signatura d'aquest conveni."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

-Servei de Compres i Contractacions-

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'OFICINES A LA 2A. PLANTA DEL CENTRE CÍVIC PLA D'EN BOET-PERAMÀS-ESMANDIES, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 21/02/2006 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines a la 2a. planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 76.473,71.-EUR., IVA. inclòs.

La Secretària Accidental informa en la data de 13/03/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46321B/63200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines a la 2a. planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 76.473,71.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 76.473,71.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46321B/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 (doc. comptable tipus A 200600006652).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'adequació d'oficines a la 2ª planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

7 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL PER A JOVES AL CARRER TEIÀ, A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVICIOS Y OBRAS BARCELONA, SL", FINS UN IMPORT DE 446.263,16 EUR., IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 1 de març de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, a Mataró, a l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL" fins un import de 446.263'16 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/46212G/63200 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, a Mataró, a l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL" fins un import de 446.263'16 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46212G/63200 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 7644).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 7645, de 34.106'23 €, corresponent a la diferència entre la previsió de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 17.850'53 € i pagui l'import de 354'41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

8 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LOT MÚM.1 (DISTRIBUCIÓ, INSONORITZACIÓ I CLIMATITZACIÓ) A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT, SL" I DEL LOT NÚM.3 (INSTAL·LACIÓ D'ALTA FREQÜÈNCIA) A L'EMPRESA "LINK COMUNICACIONES, SA", INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE RÀDIO MUNICIPAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres i instal.lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, compost de tres lots:

Lot 1: distribució, insonorització i climatització.

Lot 2: instal.lació de baixa freqüència.

Lot 3: instal.lació d'alta freqüència.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de març de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres i instal.lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, de la següent manera:

Lot 1: distribució, insonorització i climatització, a favor de l'empresa "Serveis, Obres i Manteniment, SL", fins un import de 118.633'39 €, IVA inclòs.

Lot 3: instal.lació d'alta freqüència, a favor de l'empresa "Link Comunicaciones, SA", fins un import de 27.734'90 €, IVA inclòs.

Atès que en el mateix informe consta que el lot núm. 2 no es pot adjudicar fins que no es resolguin les al.legacions que s'hi ha presentat.

Tenint en compte que a la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del lot núm. 1 (distribució, insonorització i climatització) de les obres i instal.lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, a favor de l'empresa "Serveis, Obres i Manteniment, SL", fins un import de 118.633'39 €, IVA inclòs.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del lot núm. 3 (instal.lació d'alta freqüència) de les obres i instal.lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, a favor de l'empresa "Link Comunicaciones, SA", fins un import de 27.734'90 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal de 2006, de la següent manera:

 • Lot núm. 1: doc. compt. D núm. 8302.
 • Lot núm. 3: doc. compt. D núm. 8309.

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 8303, de 5.175'20 €, i A/ núm. 8308, de 1.248'98 €, corresponents a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real d'adjudicació dels lots 1 i 3 respectivament.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa "Serveis, Obres i Manteniment, SL", adjudicatària del lot 1, a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.745'34 € i pagui l'import de 138'48 € corresponent a la part proporcional del cost de publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Requerir a l'empresa "Link Comunicaciones, SA", adjudicatària del lot 3, a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.109'40 € i pagui l'import de 32'42 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar l'adjudicació del lot núm. 1 (distribució, insonorització i climatització) de les obres i instal.lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE PLAÇA I ENTORNS DE CAN BOADA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra amb el suport dels tècnics municipals, que té per objecte l'arranjament dels límits en el costat de la Via Europa, de l'edifici propietat municipal de Can Boada, a més de dotar d'un altre accés al parc existent a l'edifici, atès que actualment el contacte entre aquests espais i la Via Europa estan sense definir i existeixen seriosos problemes pel que fa a l'abandonament en que es troba i amb perill de convertir-se en un espai residual, amb un pressupost d'execució per contracte de 207.161,71 € IVA inclòs.

L'àmbit del projecte està situat entre els blocs amb la façana a Via Europa, el parc del Saltant i l'edifici de Can Boada, així mateix l'espai es tracta com un sócol respecte a l'equipament esmentat, creant nous accessos al parc i a l'edifici.

S'enderrocarà part del mur existent en el seu tram final, a fi i efecte de regularitzar la seva trobada amb el nou mur a construir. Posteriorment es formalitzaran els diferents nivells fins a les cotes especificades en els plànols i, també, s'obriran les rases per a les fonamentacions dels murs de contenció.

Els paviments seran de dos tipus, el que es col·locarà a la zona d'estada serà de peces de formigó granallat de 60x40, tipus de llosa romana i acabat perimetral amb bordó de formigó, i l'altre serà de sauló garbellat amb àrid gruixut. Les escales tindran el mateix tractament de formigó granallat que el paviment de la zona d'estada.

El pla inclinat a construir, es formalitzarà mitjançant llambordes de recuperació amb tirades verticals, sobre subbase de formigó de 20 cm armada amb mallasso.

La plaça resultant s'il·luminarà mitjançant columnes EMILIA de IGUZZUNI, amb làmpades de VSAP de 100 w.

A la zona de contacte amb la Via Europa, es procedirà a la plantació de plantes arbustives, tipus marfull i abèlies, com a continuació de la jardineria existent entre els dos nivells dels murs existents a l'equipament de Can Boada, així mateix , també, es plantaran enfiladisses per tapar el mur existent.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra, que té per objecte l'arranjament dels límits en el costat de la Via Europa, de l'edifici propietat municipal de Can Boada, a més de dotar d'un altre accés al parc existent a l'edifici, amb un pressupost d'execució per contracte de 207.161,71 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica i al Gremi de Constructors i Promotors d'obres de Mataró i Comarca als seus efectes."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

10 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE LA LLANTIA (ADAPTACIÓ/REAJUST SEGONS PROJECTE D'URBANITZACIÓ EN TRÀMIT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 7 de març de 2006 la societat municipal PUMSA ha presentat la proposta de modificació del pla de millora urbana de la Llàntia que va aprovar definitivament la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el 12 de març de 2003.

La causa de la modificació es posa de manifest amb el desenvolupament del sector pels projectes d'urbanització i d'edificació, concretament el desajust entre alguns límits i rasants del planejament vigent i les necessitats reals dels projectes que s'han anat elaborant i que depenen de requeriments derivats de l'estudi més acurat de la topografia o de necessitats de compliment reglamentari:

 • el tema de rasants i la geometria final dels diferents murs de contenció i escales necessaris per tal de resoldre els forts desnivells existents, en quant a la urbanització;
 • l'adequació als nous requeriments tècnics d'equipaments esportius del Consell Català de l'Esport referent a les dimensions de les pistes esportives;
 • el dimensionat dels mòduls del CAP fixats pel ICS.

Aquest és un projecte complex, tant per la topografia del lloc amb uns desnivells molt pronunciats com per els diferents elements que incorpora al posar-se en consideració els avantprojectes d'edificació en curs en relació als requeriments de la urbanització i al disseny del conjunt. Per aquest motiu, es convenient iniciar la tramitació d'una Modificació del PEMU mitjançant la qual s'adapti el planejament a les necessitats reals manifestades i justificades en els projectes.

Aquesta conveniència es posà de manifest, expressament en l'acord d'aprovació inicial del projecte d'Urbanització a través del Decret 10145/2005 de 20 de desembre.

Atès tot això, PUMSA ha presentat aquesta Modificació del PEMU de la Llàntia emparada amb el que disposa l'article 94 del TRLLUC, el qual preveu que per la modificació de qualsevol dels elements d'una figura de planejament urbanístic es subjectarà a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. La modificació que es planteja no està en cap dels supòsits previstos en els apartats 2n, 3r i 4rt de l'article esmentat. Es tracta d'una adaptació del planejament per l'ajust precís dels límits de qualificació i de les rasants a les necessitats reals manifestades en els diferents projectes que s'han desenvolupat posteriorment a l'aprovació del PEMU, i no comporta ni modificació de l'ordenació ni de l'estructura general establerta en el PEMU aprovat.

Consta a l'expedient els informes tècnics favorables del Servei d'Urbanisme, amb unes prescripcions que hauran de ser complertes abans de l'aprovació provisional.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i de conformitat amb el que s'estableix a l'art. 68 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta de Govern local, l'adopció si s'escau dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Millora Urbana de La Llàntia redactada per l'equip tècnic de la societat municipal PUMSA, amb es següents prescripcions que s'hauran de complir abans de l'aprovació provisional del document:

 • S'haurà de completar l'apartat 2.4 de "Modificació dels Documents Normatius" en el sentit d'incorporar el redactat íntegre dels articles que es modifiquen.
 • La Memòria del document preveu la transformació del carrer Alella en un carrer de vianants, la qual cosa haurà de reflectir-se en els plànols d'ordenació proposada.
 • En el plànol de superposició (O.3) caldrà dibuixar el límit del àmbit del PEMU corresponent al planejament vigent.

Segon.-

Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació per edictes en el Butlletí oficial de la província, en dos dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar el precedent acord a la societat municipal PUMSA, als propietaris del sector, a la resta d'interessats, i al Servei municipal de Ciutat sostenible (Secció de llicencies d'obres)"

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

 

11 - ORDRE D'ENDERROC DE NAU EN SÒL NO URBANITZABLE AL CAMÍ DELS CONTRABANDISTES, PARATGE TORRENT VALLVERDERA, POLÍGON 6 PARCEL·LA, 85.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 8 de setembre de 2005 es va requerir a Rafael Izquierdo, SL perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per la construcció d'un mur i d'una nau, al Camí dels Contrabandistes, paratge Torrent Vallverder, polígon 6 parcel·la 85 del cadastre de rústica

Antonio Izquierdo Izquierdo com a propietari de la finca va sol·licitar llicència, la qual ha estat denegada per decret de 16 de febrer de 2006 en infringir l'article 324 de les Normes urbanístiques del Pla general. El cobert no respecta les separacions a límits de parcel·la en zona forestal (clau 8), ni compleix amb la superfície mínima de 25 Hes per poder admetre edificacions rurals vinculades a una explotació agrícola o forestal. També infringeix l'article 102.4 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que limita les obres autoritzables en volums disconformes.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles abans indicats; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Antonio Izquierdo Izquierdo que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la nau o cobert a la finca del Camí dels Contrabandistes, paratge Torrent Vallverder, polígon 6 parcel·la 85 del cadastre de rústica, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL I FOCUS AL C. ARGENTONA, 76, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 16 de gener de 2006 s'ha incoat a Jesús Reigosa Rabasó expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol i focus il·legalitzables, al c. Argentona, 76 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que, desprès de comprovar que no s'adapta a la normativa, ha donat instruccions a l'instal·lador del rètol perquè l'adeqüi a la normativa municipal, i sol·licita el termini d'un mes per poder rectificar-lo.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, i la concessió d'un termini més ampli del sol·licitat dóna satisfacció a la petició de la persona interessada.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol i el focus són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, ni en el Pla general d'ordenació.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El focus infringeix l'article 108 de les Normes urbanístiques del Pla general, sobre elements sortints, que estan condicionats a l'amplada del carrer i la vorera, però en qualsevol cas no poden volar més de 15 cm.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; el Pla general d'ordenació; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Jesús Reigosa Rabasó que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana i el focus, al c. Argentona, 76 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 83, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 25 de gener de 2006 s'ha incoat a Sonia Portillo Rodríguez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Gatassa, 83 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Sonia Portillo Rodríguez que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a l' av. Gatassa, 83 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL TORRENT, 29, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 31 de gener de 2006 s'ha incoat a Tot-El Vallès, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a El Torrent, 29 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que els retirarà i que no tenia intenció d'infringir la normativa municipal.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que de moment això de moment comporti cap imposició de multa.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Tot-El Vallès, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols en banderola, a El Torrent, 29 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS I APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. JAUME ISERN, 98, ENTL. 2ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 7 de febrer de 2006 s'ha incoat a Cos a Punt, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols i aparell d'aire condicionat il·legalitzables, al c. Jaume Isern, 98, entresòl 2a, i al c. Jaume Isern, 60, 1r pis i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols i l'aparell d'aire condicionat són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, ni amb el Pla general d'ordenació.

Els rètols instal·lats en planta pis infringeixen l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics, i l'article 18 de la mateixa Ordenança que estableix com a característiques generals un sol tipus de rètol per activitat.

L'aparell d'aire condicionat també és il·legalitzable per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Cos a Punt, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols en les plantes pis i l'aparell d'aire condicionat, al c. Jaume Isern, 98, entresòl 2a. i al c. Jaume Isern, 60, 1r pis.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

16 - ORDRE DE RETIRADA D'ANTENA PARABÒLICA AL C. TEIÀ, 5, 1R 2ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 25 de gener de 2006 s'ha incoat a Rachid Mimouni expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'antena parabòlica il·legalitzable, al c. Teià, 5, 1r 3a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'antena parabòlica és il·legalitzable per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa no podrà volar respecte el pla de façana i justificarà la seva integració en el conjunt de la façana.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Rachid Mimouni que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'antena parabòlica, al c. Teià, 5, 1r 3a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

-Servei de Ciutat Sostenible-

17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L'ORDENACIÓ DELS EMPLAÇAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ A MATARÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Decret 148/2001 de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de telecomunicacions pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya contempla en l'article 9.2. la possibilitat d'ordenar els emplaçaments d'aquestes instal·lacions en la demarcació urbana mitjançant l'aprovació d'un pla especial urbanístic, com a complement de l'ordenança municipal específica.

Els municipis poden intervenir en el procés d'implantació de les xarxes de telecomunicació, dins el seu marc competencial relatiu a les matèries urbanística, mediambiental i de salut. L'abans esmentat Decret 148/2001 ha assenyalat com a figura o instrument adient per a efectuar i desplegar aquesta ordenació el pla especial d'ordenació.

L'article 67.1 e) del Decret Legislatiu 1/2005 que aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, disposa que els plans especials urbanístics es poden redactar per a l'execució directa d'obres corresponents a la infraestructura del territori o als elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a les telecomunicacions.

A la vista del que s'ha exposat i de conformitat amb el que s'estableix l'article 67, 76 i concordants del Text refós de la Llei d'Urbanisme, el Decret de delegació de competències d'11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junt de Govern Local l'adopció si s'escau dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró per la Junta de Govern Local.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública de dos mesos, prèvia publicació per edictes en el Butlletí Oficial de la província, en dos dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals. Durant aquest període es realitzarà un programa de presentació del Pla a entitats ciutadanes i a organismes municipals.

Tercer.-

Sol·licitar informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones), al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Qualitat Ambiental), al Departament d'Universitats i Recerca (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació), al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Quart.- Notificar el precedent acord a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA, RETEVISIÓN MOVIL SA, VODAFONE ESPAÑA SA, XFERA MOVILES SA, FIRSTMARK COMUNICACIONES ESPAÑA SA, als Serveis municipals d'Urbanisme i de Salut Pública, a la Fundació TecnoCampusMataró, a LOCALRET, a la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, a la Federació d'Associacions de Pares i Mares del Maresme, al Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró-Maresme, a l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya delegació Maresme."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

18 - RATIFICAR EL DECRET 834/2006 DE 30 DE GENER, D'APROVACIÓ DEL DOCUMENT COMPTABLE ADOF NÚM. 200500076233 PER LES ANALÍTIQUES I RECOLLIDA DE MOSTRES DEL LABORATORI MUNICIPAL.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 834/2006, de data 30 de gener, el conseller delegat de Benestar Social va resoldre aprovar el document comptable ADOF NÚM. 200500076233 de 49.802,07 euros, a abonar a Aigües de Mataró S.A d'acord amb la factura presentada per realitzar les analítiques i la recollida de mostres del Laboratori Municipal.

En el mateix decret es justificaven les raons que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per aquest òrgan de govern.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 834/2006, de data 30 de gener, que en la seva part resolutiva disposa el següent:

" 1. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 49.802,07 euros a abonar a AIGÜES DE MATARÓ SA per les analítiques i la recollida de mostres del Laboratori Municipal, amb càrrec a la partida 60520 413120 22707 dins el projecte 4131205001, segons document ADOF número 200500076233.

2. Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

-Servei de Benestar Social-

19 - RATIFICAR EL DECRET QUE APROVA L'APORTACIÓ AL CONSORCI SANITARI DEL MARESME PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP CORRESPONENT A L'EXERCICI 2005.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"1.- Per decret 1325/06, de 14 de febrer, s'ha aprovat l'abonament al Consorci Sanitari del Maresme l'import de 104.740,25 euros, per tal de garantir la continuïtat del servei que realitza la residència Sant Josep.

2.- Per raó de l'import, correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local

3.- En el mateix decret es justifica l'aprovació i es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local.

En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Benestar Social, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 1325/06, de 14 de febrer, que en la seva part dispositiva diu així:

"1. Abonar al Consorci Sanitari del Maresme, l'import de 104.740,25 euros (cent quatre mil set-cents quaranta euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro) amb càrrec a la partida 60540 313340 46700, per tal de garantir la continuïtat del servei que realitza la Residència Sant Josep, per l'any 2005.

2. Comunicar aquest acord al Consorci Sanitari del Maresme.

3. Ratificar aquest decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

20 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 801/2006, DE 27 DE GENER I 1104/2006, DE 6 DE FEBRER DE NOMENAMENT DEL SR. ORIOL BATISTA COM A REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DINS LA XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Entre les competències pròpies de l'Administració Local hi ha la de protecció de consumidors i usuaris.

La Diputació de Barcelona ha vingut realitzant tasques de cooperació i assitència als municipis per la prestació dels serveis que li són propis.

En data 4 de novembre de 2003, per Decret d'Alcaldia i conforme la Junta de Govern Local, es va signar un CONVENI MARC D'ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM de la Diputació de Barcelona amb aquest Ajuntament de Mataró. D'aquest Conveni Marc anualment s'aproven convenis específics que concreten la col·laboració i coordinació per l'any en curs.

En compliment de l'adhesió al Conveni Marc de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona de 2003, i d'acord amb el Reglament de la Xarxa Local de Consum de 16 de setembre de 2005, article 15 i atesa la delegació de competències de data 11 de maig de 2004 de benestar social, salut pública i consum amb el Sr. Oriol Batista i Vázquez.

Fent ús de les facultats que m'atorga la legalitat vigent,

RESOLC

Primer.-

Nomenar al Sr. Oriol Batista i Vázquez com a representant, a tots els efectes, de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General de la Xarxa Local de Consum instada per la Diputació de Barcelona.

Segon,.-

Donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Municipal.

Tercer.-

Comunicar aquest acord a l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona."

Es donen per assabentats

 

"Relació de fets

El decret número 801/2006 de 27 de gener s'ha de rectificar per error en la seva transcripció, on diu el "Sr. Oriol Batista i Vázquez", ha de dir "Sr. Oriol Batista i Gàzquez".

D'acord amb l'Article 105 de la Llei 4/1999 de 13 de gener de modificació de la Llei de 30 de gener de 1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, on s'estableix que d'ofici l'administració podrà rectificar errors.

Fent ús de les facultats que m'atorga la legalitat vigent,

RESOLC

Primer.-

Rectificar el decret número 801/2006 de 27 de gener atès l'error en la seva transcripció, on diu el "Sr. Oriol Batista i Vázquez", ha de dir "Sr. Oriol Batista i Gàzquez".

Segon.-

Comunicar aquest acord a l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona."

 

Es donen per assabentats

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.