Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 11/07/06

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 11/07/06

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 11 de juliol de 2006

Núm: 14

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala d'actes -Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Albert Gragera Lladó Representant PTP

Pilar Pujol Furriols Servei Participació Ciutadana

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Pedro Curado Bola ONCE

Santiago Liebana Suárez ONCE

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Juan Francisco Baldó Jaraba Sindicat Comissions Obreres

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Mª Gómez Caparrós Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. Participació del Consell en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal 2007. Elaboració i debat de propostes al PAM.
  3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, a la que no es formula cap esmena i per tant es dóna per aprovada.

2. Participació del Consell en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal 2007. Elaboració i debat de propostes al PAM.

El Sr. Vice-President dóna la benvinguda i presenta a la tècnica del Servei de Participació Ciutadana, Sra. Pilar Pujol, encarregada avui del procés de debat i d'explicació del procés d'elaboració del Programa d'Actuació Municipal 2007.

En primer terme, la Sra. Pilar Pujol explica la creació d'un grup de treball de Civisme, que està obert als diferents membres dels consells que hi vulguin participar.

Posteriorment, explica el procediment establert per a l'elaboració del PAM 2007, les seves diferències més substancials respecte el procés establert l'any anterior, i que també servirà per perfeccionar el procediment en exercicis posteriors. La diferencia més substancial radica, en que l'any passat el Consell de Ciutat es va trobar amb massa informació per debatre en una sola sessió, tota la rebuda dels diferents consells sectorials i territorials existents. Enguany, es proposa fer un treball previ dins els consells territorials i sectorials, d'elaboració i debat de propostes, que seran avaluats i estudiats per l'Equip de Govern, el qual traslladarà al Consell de Ciutat el proper 28 de setembre una proposta de PAM per la seva avaluació definitiva i disposició al públic general a l'Audiència Pública. I és en aquesta reunió precisament el moment d'elaborar aquestes propostes que sorgiran des del Consell de Mobilitat.

El Sr. Ferran Àngel pregunta quan serà el moment d'avaluar tècnicament (viabilitat econòmica i possibilitat tècnica) per part dels serveis les diferents propostes, a la que la Sra. Pilar Pujol respon que l'experiència diu que les propostes presentades s'adequen bastant a les possibilitats reals.

La Sra. Pilar Pujol dóna pas al Sr. Joan Soler Serratosa per tal que presenti en resum quin va ser el resultat del procés d'elaboració del PAM 2006, el qual explica que es van agrupar les accions en 4 grans blocs: Prioritzar i promoure el transport públic, atenció al vianant i millora de l'accessibilitat, millores en les infraestructures i reducció de l'accidentabilitat i finalment un bloc dirigit a indisciplina viària. Es conclou proposant repetir en certa manera el mateix esquema d'elaborar propostes i intentar-les englobar en blocs, a la que es dóna pas als assistents a formular les seves propostes, si bé en la documentació facilitada s'expressen les prioritats marcades pel Govern municipal amb els 4 eixos establerts.

El Sr. Javier Sánchez del Campo critica que de les diferents línies d'actuació presentades, la que més detall té és la referida al Pla d'Aparcaments, mentre que les propostes referides al transport públic són molt genèriques, al que se li contesta és fonamentat per la continuïtat del Pla d'Aparcaments establert.

El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa:

- realitzar actuacions de priorització semafòrica pel transport públic a la plaça de Granollers, així com actuacions de carril bus tant al Camí de la Geganta com a la ronda de Leopoldo O'Donnell en la seva confluència amb dita plaça, com a proposta de millora de la velocitat comercial.

- promocionar el transport públic urbà Mataró Bus entre els clients dels comerços del Centre mitjançant la distribució de targetes de 2 viatges

- millorar la freqüència de la línia 3, sobretot en caps de setmana

- la instal·lació de plafons d'informació dinàmica de pas dels autobusos, en especial a la Plaça de les Tereses per la seva intermodalitat amb el transport interurbà

- en la línia de pla de voreres, ampliació de voreres a l'eix Camí del Mig-Miquel Biada-Sant Benet, i al Camí Fondo. Respecte el tram Camí del Mig-Miquel Biada, el Sr. Vice-President considera que és necessari dotar dels aparcaments necessaris per tal de poder treure l'estacionament actual, entre els quals es trobarien els que es realitzarien amb l'actuació del Centre Comercial

- la generalització d'ubicació dels estacionaments de motos i bicicletes a les cruïlles i abans dels passos de vianants per millorar la visibilitat

El Sr. Jaume Bruguera, després de considerar que en el balanç del 2006 caldria destacar la utilització del biocombustible a tota la flota, proposa fixar en l'horitzó una freqüència òptima de 15 minuts, si bé no pel 2007 a tenir en compte en la nova estructura a implementar en la nova concessió del 2008, mitjançant o bé la implementació de mesures que afavoreixin la velocitat comercial o bé mitjançant l'increment en servei de més autobusos.

El Sr. Antoni Roca proposa destacar la importància de l'accessibilitat universal, que es faria mitjançant determinar recorreguts accessibles, fent més rebaixos de vorera, ja que aquestes actuacions són per sempre, si bé reconeix que no depén directament d'aquesta àrea la seva definició i execució.

El Sr. Albert Gragera comenta que es posiciona en la línia del Sr. Javier Sánchez del Campo, tot proposant:

- un carril bus a la carretera N-II (avinguda del Maresme), entre la rotonda de la Ronda de Barceló i la parada de l'estació, mitjançant la creació d'un carril exclusiu eliminant par de la vorera, ja que ha comprovat el temps necessari per aquest recorregut, al que el Sr. Vice-President li contesta que aquest tram no compet directament a l'Ajuntament a la seva regulació, però que es podrien fer les gestions necessàries amb la Demarcació de Carreteres, i que caldria avaluar la possibilitat sense la necessitat d'eliminació de la vorera.

- la generalització dels pannells informatius dinàmics de pas dels autobusos en totes les parades en que sigui possible

- realitzar actuacions d'educació i informació de la nova xarxa del bus quan sigui el moment, ja que sovint es percep que la gent desconeix el bon servei que s'ofereix, al que el Sr. Vice-President comenta que en el moment de la definició de la xarxa actual allà al 1998, molt comentada i debatuda, l'experiència ha demostrat finalment un resultat positiu

- anar pensant en freqüències de fins a 7 minuts en hora punta, tot pensant en la possibilitat de l'ortogonalització de la xarxa .

- considerar els carrils primaris per circular i no pas per estacionar, al que considera que existeixen carrers considerats primaris que no ho haurien de ser, al que el Sr. Vice-President posa com exemple el carrer de Sant Antoni, al que s'ha de considerar carrer de la xarxa bàsica perque la intensitat de trànsit és la que té i al qual se li ha tret l'estacionament en pro de l'eixamplament de les voreres i de l'espai destinat als vianants.

- considerar a on s'han de fer aparcaments i a on no, posant per exemple els espais que habilita el centre comercial del nord de la Ciutat, al que el Sr. Ferran Angel rebat que és difícil actualment i tècnicament prohibir en terrenys privats aquests tipus d'actuacions.

Finalment, doncs, el Sr. Joan Soler Serratosa perfila els 4 blocs bàsics que des del Consell de Mobilitat es donarà trasllat, i que són:

1. PLA D'APARCAMENTS: Continuïtat en l'execució del Plà.

2. SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC

2.1 Millora de la velocitat comercial (carril bus, semàfors...)

2.2 Promoció del servei bus entre els clients del comerç del Centre

2.3 Millora de la línia 3, augmentant la seva freqüència

2.4 Més pannells d'informació dinàmica

2.5 Freqüències de 15 minuts en el marc de treball de redefinició de la xarxa

2.6 Educació / informació sobre nova xarxa bus

3. MILLORA SEGURETAT VIÀRIA

- Generalització criteris ubicació aparcament motos a les cantonades

4. MILLORA ESPAI PÚBLIC (donant trasllat als serveis territorials)

- millora accessibilitat universal en recorreguts

- ampliació de voreres en els 2 eixos cívics de Rocafonda i el Centre

3. Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre l'estat del projecte de plataformes del bus, al que el Sr. Ferran Angel explica que s'està revisant el projecte realitzat per Manteniment, servei el qual té el compromís d'executar directament abans de fi d'any, si bé el Servei de Mobilitat fixarà les prioritats (ordre d'execució) depenent de la fiabilitat d'ús i necessitats de les parades. El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita, quan sigui possible, conèixer quines parades disposaran enguany de la plataforma.

El Sr. Javier Sánchez del Campo trasllada una queixa formulada al barri de Rocafonda sobre la freqüència de pas de la línia 3 en cap de setmana, al que es comenta que la demanda en cap de setmana és baixa (potser motivat per la manca d'oferta), la freqüència en aquesta línia es semblant a les altres, que en periode estival pot veure's complementada pel servei Bus Platja, i que degut a la revisió total de la xarxa es podrien estudiar d'altres fòrmules com línies exclusives de cap de setmana.

El Sr. Javier Sánchez del Campo explica que la línia 3 provoca retencions en la parada de la Ronda de Miguel de Cervantes, sentit pujada (parada Sant Simó), en la cruïlla amb el Camí Ral, tot proposant l'ampliació més amunt de la parada, al que se li contesta que es comprovarà aquest fet. També denuncia la indisciplina a la cantonada del carrer d'Irlanda amb la plaça d'Itàlia, que provoca dificultats als autobusos.

El Sr. Javier Sánchez del Campo diu que en la remodelació del carrer de Rosa Sensat, proposaria senyalitzar els estacionaments en semibateria i no pas en bateria, per tal de guanyar places d'estacionament, al que se li contesta que es revisarà aquest projecte que executa unaltre Servei.

 

Finalment, es tanca la sessió a les 20:32 hores.

El conseller delegat de Mobilitat(Vice-President del Consell )

 

 

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

 

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 12 de juliol de 2006