Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal Patrimoni Arquitectónic i Ambiental de Mataró. 25/01/2006

Escoltar

Acta Consell Municipal Patrimoni Arquitectónic i Ambiental de Mataró. 25/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ

Data: 25 de gener de 2006

Hora: 19 h

Lloc: sala de reunions de l'Edifici de Vidre

 

Hi assisteixen:

Arcadi Vilert i Soler President

Antoni Martí i Julià Vocal

Ramon Manent i Rodon Vocal

Arnau Vilardell Fradera Vocal

Joan Bonamusa i Roura Vocal

Agàpit Borràs i Plana Vocal

Josep Mª Puig i Boltà Vocal

Xavier Pous i Layret Vocal

Mariona Gallifa i Rosanas Secretària i arquitecta assessora

Excusen la seva absència:

Lluís Roca i Cuadrada Vocal

Iñaki Brosel i Goiricelaya Vocal

Enric Subiñà i Coll Vocal

 

 

Ordre del dia

 

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 14 de desembre de 2005.
 2. Despatx oficial
 3. Propostes color façana edifici can Campoy
 4. Projecte d'adequació de la planta baixa de l'edifici de la presó per a l'associació de pessebristes
 5. Projecte edifici cafè de mar
 6. Informació sobre Can Sisternes: Seguiment procés i redacció nota de premsa.
 7. Subvencions
 8. Sobrevinguts
 9. Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la reunió i acords

 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 14 de desembre de 2005.

Enric Subiñà, que s'ha excusat per no poder assistir a la present reunió, ha demanat que es rectifiqui l'acta del Consell anterior en el sentit de puntualitzar que respecte el tema de can Sisternes el Consell acorda per majoria demanar un informe a la Direcció General de Patrimoni Cultural en comptes de dir "a un organisme públic especialitzat".

 

La resta de membres del Consell hi està d'acord i es rectifica l'acta en aquest punt, acordant-se la seva aprovació per unanimitat.

 

2.- Despatx oficial

No hi ha assumptes.

3.- Propostes color façana edifici can Campoy

Mariona Gallifa recorda als assistents que en una reunió passada del Consell es va acordà traslladar als advocats del Servei estudiar la imposició d'una sanció i al mateix temps obligar a la propietat a repintar la façana així com reestucar amb un acabat lliscat aquells elements singulars com són el balcó, voladissos i remats de l'edifici segons criteris acordats conjuntament amb l'arquitecta municipal i l'arquitecta encarregada de la propietat.

És per això, que Mariona Gallifa presenta varies propostes treballades conjuntament amb l'arquitecta de la propietat.

El Consell es pronuncia per majoria per la proposta de repintar la façana de color blanc òs i els elements singulars (baranes, voladissos i remats) del mateix color però amb un estucat lliscat.

 

4.- Projecte d'adequació de la planta baixa de l'edifici de la presó per a l'associació de pessebristes

Mariona Gallifa mostra al Consell el projecte tècnic encarregat pel Servei de Manteniment a l'enginyer tècnic Pere Cols, per a l'adequació de la planta baixa de l'edifici de la presó amb l'objectiu d'ubicar-hi de forma no definitiva la seu i activitats de l'Associació de pessebristes de Mataró.

Degut a que aquest edifici és un bé cultural d'interés nacional (BCIN) s'ha adreçat el projecte al Departament de Cultura de la Generalitat per demanar informe.

El projecte presentat proposa la realització de l'obra mínima imprescindible consistent en l'enderroc d'algunes divisòries i serveis higiènics existents (no originals) i la construcció de serveis higiènics nous, així com la realització d'una nova instal.lació elèctrica en muntatge superficial.

Els membres del Consell opinen que tot i que aquest no sembla el destí més idoni per aquest edifici, pot servir com a reclam per a que la ciutadania entri i conegui l'edifici.

Es dóna el vist-i-plau al projecte sempre i quan l'ús sigui transitori, totes les instal.lacions siguin desmuntables i recuperables i no malmetin l'edifici .

El Consell demana també encarregar a algun arquitecte o arquitecte tècnic fer el seguiment de l'obra.

 

5.- Projecte edifici cafè de mar

S'incorpora a la reunió l'arquitecte Josep Iglesias col.laborador de Xavier Pous en la redacció del projecte.

Els autors expliquen que degut a un canvi de programa l'edifici del Cafè de Mar no te en aquests moments un ús assignat determinat.

El projecte, per tant, proposa la rehabilitació i consolidació de l'edifici a l'espera d'acordar el programa final.

El projecte potencia l'accés a l'edifici per l'entrada lateral pel carrer Sta. Rita mitjançant la construcció d'unes escales i rampa i la ubicació d'una marquesina.

A la peça central de l'edifici es col.loca el nucli d'escales i ascensors i els banys.

A la planta baixa es situa l'espai del cafè a la part del davant i la resta de la planta queda per distribuir.

La planta pis, també per distribuir, es cobreix amb unes encavallades metàl.liques que permeten l'entrada del màxim de llum possible.

La coberta, tipus sandwich i acabada de teula, segueix les línies de l'existent amb uns petits plecs que originen els lluernaris. L'aire condicionat es col.loca sobre la peça de la caixa d'escala sense sobresortir de la barana de remat de l'edifici.

Els membres del Consell del patrimoni coincideixen en que les plantes de l'edifici estan ben resoltes i que el projecte està bé. No obstant i degut als canvis que el projecte ha sofert després de la última vegada que va passar pel Consell, troben a faltar una opció una mica més atrevida per a la coberta, com si finalment s'hagués quedat a mig camí. Creuen que potser pel fet que aquest edifici estarà situat al costat de dues torres de gran alçada, caldria algun element que fés de pas entremig entre l'edifici del cafè i les torres.

Arcadi Vilert explica que és urgent no retardar més les obres.

El Consell dóna el vist-i-plau al projecte amb la recomanació que si durant el procés de l'obra l'arquitecte trobés una manera de solucionar els aspectes abans discutits, pugui introduir al projecte els canvis necessaris.

 

 

6.- Informació sobre Can Sisternes: Seguiment procés i redacció nota de premsa.

Es demana als membres del Consell la seva opnió de l'esborrany de nota de premsa que s'ha confeccionat des de l'Ajuntament per a que servís de base per al redactat definitiu.

Mariona Gallifa explica que ha rebut dues opinions:

Enric Subiñà que creu que a la nota s'hauria de reflectir que el consell ha acordat per majoria (no per unanimitat) l'enderroc i reconstrucció i que hauria de figurar que tal com es va acordar a la passada reunió del Consell, es demanarà informe a la Direcció General de Patrimoni.

D'altra banda, Lluís Roca, opina que el to de la nota, especialment a l'últim punt hauria de ser més contundent.

Els membres del Consell acorden fer alguns retocs en el redactat final de la nota així com fer-hi constar que es demanarà informe a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.

Arcadi Vilert demana a la secretària que passi la nota al departament de premsa de l'Ajuntament per a que s'encarregui de la seva difusió.

Mariona Gallifa explica al Consell que va mantenir una reunió amb un advocat representat del PSUC viu, i amb un representant de l'Associació de Veïns als que va explicar tot el procés i evolució del projecte de Can Sisternes en el sí del Consell del Patrimoni.

Al mateix temps Josep Mª Puig explica que el projecte s'està treballant per poder ensenyar-lo i explicar-lo als tècnics de Patrimoni de la Generalitat, la segona quinzena del més de febrer.

Agàpit Borràs demana la paraula i mostra als assistents un plànol on ha grafiat diferents punts del centre històric al voltant de can Sisternes, que caldria estudiar i replantejar per tal d'obtenir nous espais d'equipament i esbarjo en aquest sectors així com la conveniència de comunicar i relacionar aquests espais entre sí.

Entre aquests recorreguts figura els de l'Hort del Rector i del Campaner de Sta. Maria en relació amb els patis i casa de can Sisternes. En aquest sentit remarca la importància que l'Ajuntament pogués adquirir la planta baixa de can Sisternes així com el Pati.

Arcadi Vilert explica que ja estan en converses pel tema de l'adquisició de la planta baixa però que el pati no entra en la negociació ja que complicaria molt més les negociacions. En tot cas sembla que el recorregut podria obtenir-se també mitjançant el pas peatonal al costat de la muralla.

Vilert explica també que fa temps va iniciar converses amb el rector de Sta. Maria pel tema del possible ús públic del pati a canvi de contraprestacions amb la parròquia però que les converses en aquests moments estan estancades tot i que és un tema que no està tancat.

 

 1. Subvencions
 2. No n'hi ha.

   

 3. Sobrevinguts
 4. Xavier Comas ha fet arribar des de Prohabitatge el projecte d'arranjament de la façana de l'edifici de l'antic Hospital així com de l'altar i el cor de la capella.

  Degut a l'avançada hora del vespre i que un dels assistents ha de marxar i no hi hauria quòrum, es deixa el tema per la propera reunió del Consell.

   

 5. Precs i preguntes

No n'hi ha

 

 

 

 

El Sr. President aixeca la sessió a les 21,30 h, de la que com a secretària n'estenc la present acta.

 

Vist i plau

Del president del Consell

 

Arcadi Vilert i Soler

 

La Secretària del Consell p.d.

 

Mariona Gallifa i Rosanas