Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 28/03/2006

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 28/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

Data: 28 de març de 2006

Núm: 2/06

Caràcter: Sessió extraordinària

Hora: de les 19,35 a les 21.43 hores

Lloc: Sala 2 planta baixa de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. C. Sant Pelegrí, núm. 3.

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Pere Manzanos González Vocal (Comitè d'empresa)

Joan Puig Llaudó Vocal (CEM-directors)

Carles Bailo Mompart Vocal (Reconegut prestigi)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Reconegut prestigi)

Josep Canal Codina Interventor municipal

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Carme Reboreda Jiménez Vocal (Comitè d'empresa)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

No assisteixen:

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Magda Huguet Maén Vocal (ERC)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 24 de gener de 2006.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3. Línies d'actuació:

3.1. Informacions sobre la planificació del nou curs escolar 2006-2007.

El Sr. Emili Muñoz reparteix i comenta als assistents un document que recull les dades de matriculació a les escoles bressol municipals (curs 2005-2006), l'organització del curs 2006-2007 per educació infantil i primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria pública i privada concertada, i l'oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior.

El Sr. Josep Comas explica que es tracta de concordar l'oferta potencial a la demanda teòrica esperable i que, acabada la preinscripció, s'ajustarà en funció de la demanda real.

Comenta que s'ha incorporat un servei d'acompanyament a les famílies nouvingudes amb la contractació d'una tècnica que, juntament amb l'EAP i els professionals de nova ciutadania, han citat a totes les famílies amb infants nascuts el 2003 i se'ls fa una sessió personalitzada sobre el sistema educatiu, tràmits a efectuar i les opcions de què disposen.

Es donaren per assabentats.

3.2. Informació sobre l'atorgament de subvencions per creació de places d'escola bressol a la zona de Via Europa i de Cal Collut, per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

S'informa de l'atorgament definitiu a l'Ajuntament de Mataró de dues subvencions de 535.000,00 euros cadascuna pel concepte de creació de places per a infants de zero a tres anys pels projectes d'escoles bressol de Via Europa (107 places) i de Cal Collut (107 places), a raó de 5.000 euros per plaça creada.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Consell Plenari:

4.1. Donar compte del decret de presidència sobre l'aprovació inicial de la liquidació del pressupost 2005.

El Sr. Josep Canal, Interventor municipal, seguint el document explicatiu repartit als assistents, dóna compte de l'aprovació inicial de la liquidació pressupostària de l'IME corresponent a l'exercici 2005 amb un resultat pressupostari de 310.353,75 euros i un romanent de tresoreria de 372.786,82 euros.

Explica que el resultat de les operacions pressupostàries de l'exercici ve determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període i que aquest resultat s'ha ajustat en funció de les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

Fa referència als diferents nivells de cobertura de Biada, escoles bressol i escola d'adults.

Conclou que el romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l'exercici, i que ara se'n dóna compte en el Consell Plenari i es ratificarà en el Ple de l'Ajuntament.

Es donaren per assabentats.

4.2. Aprovar, inicialment, el Compte General de l'Institut Municipal d'Educació de l'exercici 2005.

El Sr. Josep Canal explica que a la fi de l'exercici pressupostari, a més de la liquidació es confecciona el Compte General que posa de manifest la gestió realitzada en diferents aspectes reflectint la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació dels pressupostos de l'Institut Municipal d'Educació durant l'exercici 2005.

El compte general de l'IME s'integra en el Compte General de l'Ajuntament. És per això que s'aprova inicialment pel Consell Plenari de l'IME, es sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes i posteriorment s'eleva al Ple de l'Ajuntament.

S'aprovà inicialment amb l'abstenció del representant del Grup Municipal del PP i el vot favorable de la resta dels assistents.

4.3. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2006 de l'Institut Municipal d'Educació.

El Sr. Emili Muñoz exposa que els criteris considerats al confeccionar la proposta d'oferta pública són que les places responguin a necessitats consolidades dels serveis que s'ofereixen, intentar crear situacions laborals estables i tenir en compte les persones que estan ocupant aquestes places.

S'absenta per una estona el Sr. Josep Comas i presideix el Sr. Oriol Batista.

L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2006 és la següent:

1. Per modalitat d'accés per promoció interna: una plaça de tècnic/a superior d'educació i una plaça d'educador/a infantil de 1er. Cicle.

2. Per modalitat d'accés lliure: dues places de professor/a titular A de secundària, dues places de professor/a titular B de secundària, dues places de mestre/a d'adults i una plaça d'administratiu/va d'ingressos.

El Sr. Pere Manzanos explica que com a Comitè foren convocats per la Direcció de l'IME per exposar-los l'oferta pública, el Comitè feu aportacions i va validar la proposta. Amb posterioritat, ho feren extensible als diferents centres i, en concret, l'equip directiu de l'escola d'adults Can Noè els ha fet arribar la sol·licitud de que s'ampliï a tres les places de mestre/a d'adults, incorporant una plaça ocupada amb contracte datat el 5 d'octubre de 2004.

S'incorpora de nou el Sr. Josep Comas.

El Sr. Oriol Batista exposa que també se li ha fet arribar aquesta petició.

El Sr. Emili Muñoz explica que aquesta plaça no reuneix els criteris abans exposats, ja que té distribuïda la jornada entre formació de població immigrada a l'escola d'adults Can Noè i l'atenció a les dones immigrades a Can Torner. La planificació de futur de l'escola d'adults Can Noè dins el marc de ciutat determinarà com ha d'evolucionar la seva oferta formativa i si cal incrementar l'atenció específica a immigrants.

El Sr. Josep Comas explica que el Sr. Oriol Batista li ha manifestat certa preocupació per poder fer el retorn a la petició de l'escola d'adults Can Noè. Ara per ara no sembla gens prudent de treure-la però, res impedeix que si més endavant es fes evident la necessitat, es pogués parlar d'ampliar l'oferta pública.

S'aprovà amb l'abstenció del representant del Comitè d'empresa i el vot favorable de la resta dels assistents.

4.4. Aprovar les bases de selecció per proveir un lloc de treball de professor/a titular A de l'àrea de psicopedagogia entre el personal fix del grup A de l'IME, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

4.5. Aprovar les bases de selecció per proveir un lloc de treball de tècnic/a superior d'educació (grup A) entre el personal fix del grup A de l'IME, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

4.6. Aprovació dels criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.

El Sr. Emili Muñoz comenta les novetats en relació al curs passat. Pel que fa a les àrees territorials de proximitat al centre s'inclou que els veïns dels carrers que fan de divisòria poden optar a les dues zones i, quant a les sol·licituds de trasllat per part d'alumnes ja matriculats, per evitar conculcar el dret a l'accés a plaça d'escola bressol pel procediment normalitzat, hauran de realitzar la preinscripció per al nou centre en funció de les vacants existents.

També es comenta el calendari de preinscripció i matrícula.

El Sr. Santiago Ortego demana poder disposar de la documentació relativa a punts sotmesos a aprovació junt amb l'ordre del dia.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

4.7. Ratificar el decret 86/2006, de 21 de febrer, d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut laboral en els treballs d'edificació per a la rehabilitació de les instal·lacions elèctriques de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat.

4.8. Donar compte del decret 61/2006, de 14 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Natàlia Eugenia Barrionuevo Grabinski, com a professora titular.

Es donaren per assabentats.

4.9. Donar compte del decret 81/2006, de contractació, per via d'urgència, del senyor Joan Borrell Ventura, com a professor titular A de l'IES Miquel Biada per substitució del titular en situació de baixa per ILT.

Es donaren per assabentats.

4.10. Donar compte del decret 146/2006, de 7 de març, de contractació, per via d'urgència, del senyor Javier Sánchez Novillo, com a professor titular A per substitució del titular amb reducció de jornada per guarda legal per tenir cura d'una filla menor d'un any.

Es donaren per assabentats.

5. Propostes al Ple de l'Ajuntament de Mataró:

5.1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2005-2006, per import total de 1.036.800,00 EUR.

Es dictaminà favorablement per unanimitat dels assistents.

6. Informacions de la Presidència

1. El Sr. Josep Comas informa d'un accident que tingué lloc ahir en el CEIP Rocafonda, just la mateixa tarda en que acabaven les obres d'adequació del parvulari. Explica que un pàrvul de P-3 va entrar en el lloc on es trobaven els pintors i va fer un trago a una ampolla amb disolvent. S'actuà seguint el que estableix el protocol mèdic i avui pel matí li han donat l'alta.

2. Comenta que, sobre el criteri de zonificació que preveu el fet que la línia divisòria sigui de doble adscripció, la Generalitat en aquests moments hi posa alguna pega i s'està pendent de resoldre la situació, ja que de moment la informació facilitada als centres escolars per part de la Generalitat no ho recull.

3. Informa que avui ha tingut entrada al Registre una petició d'un grup de pares i mares del sector centre-eixample que, davant la percepció de que no hi hagi suficient oferta educativa a la zona, demanen que s'obrin ja per aquest nou curs dues línies en mòduls provisionals, tenint en compte la previsió que per al curs 2007-2008 es té per al nou CEIP de Cal Collut. El Sr. Josep Comas no s'ha pronunciat al respecte i, donat el cas que es produís aquesta situació d'insuficiència de places, es negociaria amb Serveis Territorials.

4. Informa que properament el departament d'Educació de la Generalitat definirà els termes en què s'ha d'instrumentar el tema de la sisena hora i l'ampliació del calendari de funcionament dels centres escolars amb activitats complementàries (de l'1 al 12 de setembre i del 22 al 30 de juny) recollides dins el marc del Pacte Nacional per a l'educació.

5. Informa que sembla ser que el Departament d'Educació de la Generalitat proveirà un fons per beques a alumnes d'escola bressol de cara al curs 2006-2007. S'està a l'espera de rebre la documentació que en recollirà les condicions. Demana que si hi ha algú interessat en constituir un grup de treball per fer la proposta de bases per les nostres escoles. Es mostren interessats el Sr. Carles Bailo i el Sr. Jaume Aguilar. Es farà convocatòria per correu electrònic.

7. Precs i preguntes

1. El Sr. Joan Puig pregunta perquè els Plans d'Entorn no s'amplien a altres barris.

Respon el Sr. Josep Comas que Mataró ha format part d'una primera tongada de la que formen part 25 municipis i que estava condicionada a què es circumscrivís a algun barri o indret de la ciutat. En futures convocatòries es veurà si es planteja la seva ampliació.

2. El Sr. Carles Bailo demana poder disposar del document del Pacte Nacional per a l'Educació.

3. El Sr. Joan Pérez pregunta si el CEIP Mataró ja té nom.

Respon el Sr. Josep Comas que el nom dels centres escolars és competència de l'Ajuntament i que al respecte s'ha demanat al Consell del Nomenclàtor de Mataró que faci propostes per aquest centre i per als altres centres projectats, propostes que es sotmetran a l'aprovació del Ple municipal.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca