Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 29/06/2006

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 29/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

 

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

 

Dia: 29 de juny 2006

Hora: 9'10

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 22 de juny de 2006

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

4.1 Donar compte dels préstecs signats per finançar el programa d'inversions 2006

5. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovació del pressupost, plantilla i relació de llocs de treball 2006 i correcció d'errades dels Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual

5.2 Desadscripció del Patronat d'Esports, dels amarraments i panyols que l'Ajuntament té cedits en ús.

5.3 Constitució d'un dret de superfície a favor de PUMSA, sobre un solar municipal situat al c. Núñez de Balboa, 12, de Mataró, per fer habitatges assistits, per a minusvàlids físics

5.4 Cessió gratuïta del domini d'una finca municipal a favor de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a comissaria de mossos d'esquadra.

SERVEI D'INGRESSOS

 

5.5 Adhesió conveni entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria.

5.6 Sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social l'accés al servei de cessió de dades.

5.7 Bonificar l'ICIO a l'INSTITUT CATALÀ DEL SÓL.

5.8 Aprovar la concertació d'una operació de préstec de 3.300.000 euros amb Caixa Catalunya per al finançament del programa d'inversions 2006 i acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d'interès d'aquest préstec dins del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

 

5.9 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró durant l'any 2005, prestat mitjançant gestió interessada per la Corporación Española del Transporte, SA. liquidació la qual ascendeix a un import de subvenció total de 1.919.518,02.-EUR. (Exp. 100/97)

5.10 Aprovar la inclusió d'un punt en la clàusula relativa al règim econòmic del plec de clàusules tècniques que regulen la concessió de la gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret. (Exp. 01/2005).

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

5.11 Aprovació de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Mataró

 

6. Precs i preguntes

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

 

 

 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 26 de juny de 2006

 

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA