Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 09/01/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 09/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10/2006 de 3 de gener

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 9 de gener de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de gener de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de desembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificar el decret d'Alcaldia 10386/2005 de 30 de desembre, s/la modificació per ampliació del contracte de servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), per l'import de 36.833'00.-EUR., IVA inclòs

4 Ratificar el decret d'Alcaldia 10385/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al c/ Teià, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificar el decret d'Alcaldia 10384/2005 de 30 de desembre, s/l'adjudicació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durants els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Combustibles d'Ara, SL" fins un import de 147.928,00 EUR, IVA inclòs.

6 Ratificar el decret d'Alcaldia 10400/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment, modalitat Or, del software TAO, mijantçant procediment negociat sense publicitat i adjudicar-ho a l'empresa TAO-Tècnics en Automiatizació d'Oficines, SA per un import de 37.007,31 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificar el decret d'Alcaldia 10402/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment de solars municipals durant l'any 2006, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

8 Ratificar el decret d'Alcaldia 10401/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran el subministrament de recanvis de reg i eines per jardineria durant els anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

9 Ratificar el decret d'Alcaldia 10389/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació de l'inici d'un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada i aprovar un nou plec de condicions administratives particulars.

10 Ratificar el decret d'Alcaldia 10408/2005 de 30 de desembre, s/aprovar la caducitat de l'expedient administratiu per a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró.

11 Ratificar el decret d'Alcaldia 10307/2005 de 28 de desembre, s/l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Villalonga i de Na Pau i a la Plaça Beat Salvador, a favor de la senyora Vanessa Muñoz Rufo fins un import de 71.013,50 EUR, IVA inclòs.

12 Ratificar el decret d'Alcaldia 10308/2005 de 28 de desembre, s/l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitats com a estacionaments d'us públic per als anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Áridos Serrano, SL" fins un import de 36.400,00 EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del servei.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovar inicialment el Projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró al carrer Juan Sebastian Elcano.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 Ratificació del decret 9754/2005 de 2 de desembre d'aprovació de signatura de l'annex 10 al conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials per a l'any 2005.

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Mobilitat-

15 Aprovació inicial del projecte de regulació semafòrica de la cruïlla del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç i de la contractació d'aquest projecte d'obra.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena