Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 27/11/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 27/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de novembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de novembre de 2006.

   2 DESPATX OFICIAL

    CMI SERVEIS CENTRALS

    SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

    - Servei de gestió econòmica-

Aprovació del protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006, per import de 15.000,00 euros.

 

-Servei de Compres i Contractacions-

     4. Adjudicació del subministrament de peces de recanvi per a vehicles, a favor de  l'empresa "Recanvis Bonauto, SL", fins un import de 52.000'00 €.

  1. Adjudicació del servei de gestió dels Casals municipals de gent gran, a favor de l'associació "Asociación Esport 3", fins un import de 291.693'27 €.
  2. Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l'empresa Construccions Deco, SA, per import de 1.905.737,28 euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Acceptació de la subvenció d'un import de 152.400,00 € atorgada pel Consell Català de l'Esport destinada a l'actuació anomenada Pavimentació amb gespa artificial del camp de municipal de futbol de Can Xalant, període 2007-2008.

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del Pla Especial de l'illa d'equipament del Rengle "Tecnocampus".

9 Ordre de retirada de rètols al c. de la Repuntadora, 2, bxs .

10 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc de l'excés d'alçada en planta sotacoberta no ajustada a llicència, al c. Josep Pellicer, 48-50-52.

-Servei de Manteniment-

11 Aprovació inicial de la memòria valorada pel canvi de travesses del Parc de Cerdanyola.

- Servei de Habitatge-

12 Aprovació de la modificació de les Normes per a la concessió de subvencions per la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges i obres de restauració i conservació de bens catalogats.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

13 Aportacions de final d'any al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pels projectes de cooperació d'entitats de Mataró.

-Servei de Benestar Social-

14 Ratificació del Decret d'acceptacio de l'aportacio extraordinària de Benestar pel transport adaptat.

15 Ratificació del Decret d'acceptació de la subvenció de 300.000 euros de Nova Ciutadania de la Generalitat.

- Servei de Salut Pública i Consum-

16 Pla d'actuació VIH/SIDA a Mataró: diagnòstic per a la seva elaboració i definició de les línies estratègiques pel seu desenvolupament.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor