Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 02/02/2006

Escoltar

Ple ordinari 02/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

829/2006 de 30 de gener

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 2 de febrer de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de febrer de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Designació representant de l'Ajuntament en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

4 Designació representants de l'Ajuntament a l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis Laietana.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'aplicació de descomptes en els peatges de l'autopista C-32 pels usuaris del Maresme.

6 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Llei de Dependència.

7 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè l'Ajuntament de Mataró s'adhereixi a la campanya ciutadana impulsada per la Plataforma pel Dret a decidir.

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre la mobilitat i les infrastructures de transport a Mataró i la comarca del Maresme.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei d'Ingressos-

9 Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO.

-Servei de Gestió Econòmica-

10 Ratificar el Decret 30/2006, de 3 de gener, relatiu a la Concessió d'un aval al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró per un import de fins a 80.000 Euros davant l'entitat financera Caixa d'Estalvis Laietana.

-Servei de Secretaria General-

11 Aprovar l'acceptació de la donació del Fons d€Art propietat del Sr. Xavier Ubach Linares a l€Ajuntament de Mataró.

-Servei de Recursos Humans-

12 Creació complement específic de disponibilitat a l'Àrea de Presidència.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-

13 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària a mercats.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació del Projecte de reforma i acondicionament de la masia " Can Trissac de Dalt" Les Hortes del Camí Ral, REFORMAT, promogut per l'empresa pública municipal PUMSA.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovar el text refós del Pla Especial d'assignació d'usos a diversos equipaments, de conformitat amb la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 16/11/2005.

-Ciutat Sostenible-

16 Aprovació del Pla d'Usos de temporada per a la platja de Mataró durant l'estiu de 2006.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

17 Ratificar el decret 10090/2005, de 20 de desembre, d'aprovació d'una addenda al conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Club Esportiu Mataró

-Patronat Municipal de Cultura-

18 Ratificar el decret 686, d'aprovació del conveni de col·laboració, per a l'any 2005, entre el Patronat Municipal de Cultura i VisualSonora (Casa de la Música Popular) per al Festival Mataró, Cruïlla de Cultures.

19 Desestimar en la seva totalitat el recurs d'alçada presentat per ARCANA SCCL contra la resolució de la Junta del Patronat d'adjudicació del servei públic de direcció i gestió integral del "Centre de creació i pensament contemporani de Can Xalant".

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convegència i Unió sobre la realització d'un Pla d'aproximació i de mobilitat peatonal i rodada al barri del Centre, per la banda de llevant de la ciutat (entorns de Can Xammar i l'Havana).

PRECS I PREGUNTES

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre ponents i conferenciants a actes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'informe emès per la Junta de Personal de l'Ajuntament al desembre de 2005.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la creació d'un carril bici a la Ronda Cervantes.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'informe de la Plataforma per la Ràdio.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els carrers sense asfaltar a Mataró.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la senyalització i la publicitat comercial a la ciutat de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la nova configuració de les rondes Pintor Rafael Estranya i Ronda Cervantes.

28 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l'IME redacti un Pla d'Actuació amb les mesures correctores que permeti solucinar les mancances detectades amb la implantació del Pla d'Emergència i informades pels centres educatius.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la gestió de Prohabitatge dels problemes sorgits amb els arrendataris dels habitatges de protecció pública del c. Jaume Comas i Jo núm. 16.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es procedeixi a netejar les pintades no autoritzades (gràfits) a la ciutat.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor