Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 07/11/2006

Escoltar

Ple ordinari 07/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9549/2006 de 2 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimarts 7 de novembre de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària del dia 3-10-2006 i ordinària del dia 5-10-2006.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

-Alcaldia-

3 Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 8972/2006, de 11 d'octubre, de delegació en la vicepresidència del Patronat de la Funndació Centre Tic i Salut.

4 Atorgar la Medalla de la Ciutat al col.legi Mare de Déu de Lourdes de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Aprovació modificació pressupostària 2006 de l'Ajuntament i Institut Municipal d'Educació

6 Cessió a precari de l'ús de la finca municipal del passeig del Callao, 6, a l'Assemblea Local de la Creu Roja

7 Segregació i desafectació de part d'una finca municipal situada a la Unitat d'Actuació 48 (Camí Ral/c. Hospital), per raó del seu ús per a aparcament en subsòl

-Servei de Recursos Humans-

8 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

9 Modificació de la relació de llocs de treball de l'any 2006.

10 Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2007

11 Aprovació de l'equiparació de les retribucions del personal de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica amb les de l'Ajuntament i aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Institut

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'edifici d'equipaments al Cal Collut-Escorxador, promogut per PUMSA i autorització per executar obres.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable Muralla de la Presó/carrer Argentona

14 Aprovació inicial de la modificació puntual el Pla General d'Ordenació Municipal per reajustar els límits de l'equipament del Cementiri dels Caputxins.

15 Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del sector discontinu "Rda. Barcelo-Fàbrica Fàbregas i de Caralt".

16 Aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació municipal, àmbit El Sorrall.

CMI DE VIA PÚBLICA-Mobilitat-

17 Autorització a l'AMTU per presentar a l'Ajuntament de Mataró com a interlocutor davant de les Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità en l'acompliment del conveni de col·laboració sobre el transport urbà de viatgers.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la posada en marxa d'una campanya informativa sobre recomanacions a l'hora de llogar o adquirir un inmoble.

19 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió referent a "El front de mar de Mataró, una estrategia de desenvolupament".

20 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el xalet de Can Masjoan, de l'arquitecte Jordi Capell, ubicat al nou Parc Central.

PRECS I PREGUNTES

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la utilització dels espais del centre cívic Pla d'en Boet.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació de la nau Gaudí.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres de rehabilitació de la nau Gaudí

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la gestió dels espais al centre cívic Pla d'en Boet.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre transport públic a la Universitat Autònoma de Barcelona.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el centenari del cineasta Enric Fité.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació ciutadana.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per incorporar un nou accés per a persones amb mobilitat reduïda a l'estació de RENFE.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'abocament d'aigües residuals a la Riera d'Argentona.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per conèixer quina és la situació de la possible instal.lació del Parc de les Aus a Mataró.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor