Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

05/02/2007

Escoltar

05/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

1140/2007 de 1 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 5 de febrer de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de febrer de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 22 de gener de 2007

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, mitjançant concurs.

4. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre BD, que inclou els c. Navarro, Camí Ral i Rda. Joan d'Àustria, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 67.998'00 €, IVA inclòs.

5. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MY, que inclou la Plaça d'Espanya i el Passeig Carles Padrós, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 82.460'92 €, IVA inclòs.

6. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera, fase 1, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 117.887,04 EUR, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

7. Ratificació decret 23/2007 convocatòria procés per cobrir una plaça d'oficial primera i una plaça d'oficial segona, especialitat paleta, contracte de relleu.

8. Ratificació decret 413/2007 convocatòria provisió de lloc de treball administratiu/va de la Unitat d'Informació del servei de Ciutat Sostenible.

9. Ratificació decret 417/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic del servei d'Urbanisme

10. Ratificació decret 419/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament del servei d'Urbanisme

11. Ratificació decret 421/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de planejament derivat de les modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà

12. Ratificació decret 422/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà.

13. Ratificació decret 424/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14. Aprovació de la modificació de la secció del tram final de la canalització del Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament.Tram carretera de Mata Riera de Sant Simó Mataró (El Maresme) i petició a l'ACA per executar-la.

15. Aprovació del Projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la cooperativa " La Obrera Mataronense" , obra de l'arquitecte Antoni Gaudi i acabament plaça. Modificat gener 2007, i encarregar a PUMSA la gestió de la seva execució.

-Servei d'Urbanisme-

16. Donar compliment a la sentència del TSJC nº 1070 de 15/12/2006, que estima el RCA interposat per José Sánchez i Juana Tejero contra el projecte de reparcel.lació de la UA-72 Can Quirze i fixa indemnització.

17. Ordre de retirada de rètols al c. Vitòria, 33 - Rosselló, 36, bxs.

-Servei de Manteniment-

18. Aprovació inicial del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

19. Ratificar el Decret d'Alcaldia 24/2007 de 8 de gener relatiu a l'atorgament d'una subvenció de 2.685,26 euros a l'Associació de Veïns de Rocafonda en el marc del conveni regulador del Pla de desenvolupament comunitari dels barris de Rocafonda i el Palau del municipi de Mataró.

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

20. Donar compte de l'auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es declara desistit a la Junta de Personal en el recurs contra el Reglament de la Policia Local.

-Servei jurídic administratiu de Via Pública-

21. Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PROPOSTA D'URGÈNCIA

-Servei de Compres i Contractacions-

22. Aprovar la continuació urgent de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense".

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 3/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 5 DE FEBRER DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el cinc de febrer de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

 

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramirez Lara.

Excusen la seva assistència:

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 22 de gener de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT PER CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ A LA PORTA LAIETANA DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró sol·licita, mitjançant informe de data 12 de gener de 2007, el subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 54.775,82 euros, IVA inclòs.

Consta a l'expedient informes del secretari general i de l'interventor, ambdós de data 18-01-2007, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per a la contractació de serveis i subministraments.

Tenint en compte que a la partida 20100/51321M/60500 del pressupost municipal aprovat pel 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, degut a l'interès públic de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 54.775,82 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 54.775,82 euros, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte, a càrrec de la partida núm. 20100/51321M/60500 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. comptable A núm. 200700002483)."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

4 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE BD, QUE INCLOU ELS C. NAVARRO, CAMÍ RAL I RDA. JOAN D'ÀUSTRIA, DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA" FINS UN IMPORT DE 67.998'00 €, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre BD, que inclou els c. Navarro, Camí Ral i Rda. Joan d'Àustria, de Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de gener de 2007, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 67.998'00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 22 de gener de 2007, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311L/61300 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre BD, que inclou els c. Navarro, Camí Ral i Rda. Joan d'Àustria, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 67.998'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311L/61300 del pressupost municipal de 2007.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 22.548'87 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.719'92 € i pagui l'import de 354'41 € corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

5 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE MY, QUE INCLOU LA PLAÇA D'ESPANYA I EL PASSEIG CARLES PADRÓS, DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA" FINS UN IMPORT DE 82.460'92 €, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MY, que inclou la Plaça d'Espanya i el Passeig Carles Padrós, de Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de gener de 2007, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 82.460'92 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 22 de gener de 2007, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MY, que inclou la Plaça d'Espanya i el Passeig Carles Padrós, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 82.460'92 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal de 2007.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 29.487'81 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.298'44 € i pagui l'import de 354'41 € corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

6 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA URBANA AL BARRI DE CIRERA, FASE 1, A FAVOR DE L'EMPRESA "INCUNART, SA" FINS UN IMPORT DE 117.887,04 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de millora urbana al barri de cirera de Mataró, fase 1.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 22 de gener de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 117.887'04 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/51112H/61100 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de millora urbana al barri de cirera de Mataró, fase 1, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 117.887'04 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/51112H/61100 del pressupost municipal de 2007.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 19.190'92 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.715'48 € i pagui l'import de 354'41 € corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

-Servei de Recursos Humans-

7 - RATIFICACIÓ DECRET 23/2007 CONVOCATÒRIA PROCÉS PER COBRIR UNA PLAÇA D'OFICIAL PRIMERA I UNA PLAÇA D'OFICIAL SEGONA, ESPECIALITAT PALETA, CONTRACTE DE RELLEU.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés selectiu que té per objecte la cobertura d'una plaça d'oficial de primera i una d'oficial de segona, especialitat paleta, contractació temporal del 85 % de la jornada laboral la consellera delegada de Serveis centrals i Planificació, en data 8 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 23/2007 de data 8 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

"Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits lliure amb proves pràctiques.

Segon.- Els/les candidats/tes han de complir els següents requisits en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds:

- Acreditar una experiència mínima de 2 anys com a oficial primera o bé oficial segona (segons cada cas) o categoria professional superior o equivalent, de la mateixa especialitat o branca que la/les places a cobrir.

O bé:

- Acreditar que s'està en possessió de la titulació corresponent a Graduat Escolar o Graduat en ESO, Formació Professional de Segon Grau, Batxillerat o nivell d'estudis equivalent.

A la sol·licitud es farà constar el nombre de places i especialitat a la/es qual/s vol presentar-se.

Tercer.- Cada un dels dos processos selectius constarà de les següents parts:

Valoració dels mèrits aportats pels candidats, d'acord amb les bases generals.

Aquells que no acreditin el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell A de la Junta Permanent de Català, o algun dels títols equivalents, hauran de realitzar una prova consistent en un exercici oral i un altre escrit.

La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A essent, per tant, de caràcter eliminatori.

Proves pràctiques sobre el terreny, que podran contenir també algun supòsit escrit. La puntuació màxima a obtenir en aquesta prova, és de 20 punts, i la puntuació mínima per superar-la és de 10 punts.

Quart.-

Nomenar el següent tribunal qualificador:

- President: Sr. Francesc Melero Collado, conseller delegat de serveis i manteniment; suplent/a: Sra. Pilar González-Agàpito, consellera delegada de serveis centrals i planificació.

- Vocal 1: Sr. Enrique del Rey Roman, cap de la secció d'obres; suplent/a: Sr. Joaquim Sendra, cap de la secció de Planificació, del servei de Manteniment.

- Vocal 2: Sr. Joan Campmajó Sebastià, cap del servei de Manteniment i Serveis; suplent/a: Sr. Pere Mora i Juvinyà, tècnic mitjà de la secció de Planificació del servei de Manteniment i Serveis.

- Vocal 3: Sra. Júlia Ortega i Ramos, tècnica de Recursos Humans, suplent Sra. Montserrat Hernández Padial, tècnica d'Organització i Qualitat.

- Secretaria: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa; suplent/a Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratius del servei de Recursos Humans.

Hi serà present amb veu però sense vot, el president del Comitè o membre d'aquest en qui delegui.

Cinquè

.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè .-

Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

8 - RATIFICACIÓ DECRET 413/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL ADMINISTRATIU/VA DE LA UNITAT D'INFORMACIÓ DEL SERVEI DE CIUTAT SOSTENIBLE.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball d'administratiu/va de la Unitat d'Informació, del servei de Ciutat Sostenible de l'Àrea de Serveis Territorials, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 413/2007 de data de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

"Primer.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball d'administratiu/va de la Unitat d'Informació del servei de Ciutat sostenible, Àrea de Serveis Territorials.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball d'administratiu/va de la Unitat d'Informació, del servei de Ciutat Sostenible, Àrea de Serveis Territorials, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc d'administratiu/va de la Unitat d'Informació del Servei de Ciutat Sostenible:

Presidenta: Sra. Quiteria Guirao Abellán, consellera delegada de Ciutat Sostenible.Suplent: Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada d'Obres.

Vocals: Sr. Ricardo Baró Rey, cap del servei de Ciutat Sostenible, Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans i Sra. Lluïsa Guanyabens Casarramona, cap de secció de Gestió Urbanística, servei d'Urbanisme.

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernández Padial, tècnica d'organització i qualitat del servei de Recursos Humans, Sra. Rosa Busqué Bonamusa, cap de secció de llicències d'obres i Sr. Jordi Payà Rovira, cap de secció de llicències d'activitats.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans.Suplent: Sr. Carles Ruiz, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi seran presents amb veu però sense vot: la presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

9 - RATIFICACIÓ DECRET 417/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL SERVEI D'URBANISME

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic del servei d'Urbanisme de l'Àrea de Serveis Territorials, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 417/2007 de data 16 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

Primer.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic, del servei d'Urbanisme de l'Àrea de Serveis Territorials.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic, del servei d'Urbanisme, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic:

Presidenta: Sr. Arcadi Vilert i Soler, conseller delegat d'Urbanisme.Suplent: Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada d'Obres.

Vocals: Sr. Isidre Molsosa, cap de servei de desenvolupament urbà, Sra. Teresa Jubany Claus, cap de servei d'Urbanisme i Sra. Angelina Català Serra, coordinadora d'Àrea de Serveis Territorials.

Vocals suplents: Sr. Lluís Gibert Fortuny, cap de servei d'Obres i Sr. Ricardo Baró, cap de servei de Ciutat Sostenible.

Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi seran presents amb veu però sense vot: La presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

10 - RATIFICACIÓ DECRET 419/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA I PLANEJAMENT DEL SERVEI D'URBANISME

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament del servei d'Urbanisme de l'Àrea de Serveis Territorials, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 419/2007 de data 16 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

Primer.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament, del servei d'Urbanisme de l'Àrea de Serveis Territorials.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament, del servei d'Urbanisme, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament:

Presidenta: Sr. Arcadi Vilert i Soler, conseller delegat d'Urbanisme.Suplent: Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada d'Obres.

Vocals: Sr. Isidre Molsosa, cap de servei de desenvolupament urbà, Sra. Teresa Jubany Claus, cap de servei d'Urbanisme i Sra. Angelina Català Serra, coordinadora d'Àrea de Serveis Territorials.

Vocals suplents: Sr. Lluís Gibert Fortuny, cap de servei d'Obres i Sr. Ricardo Baró, cap de servei de Ciutat Sostenible.

Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans. Hi seran presents amb veu però sense vot: La presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

11 - RATIFICACIÓ DECRET 421/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT DERIVAT DE LES MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de secció de planejament derivat de les modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà de l'Àrea de Serveis Territorials, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 421/2007 de data 16 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

"Primer.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball de cap de secció de planejament derivats de les modificacions del pla general, del servei de Desenvolupament Urbà de l'Àrea de Serveis Territorials.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de secció de planejament de les modificacions del pla general, del servei de Desenvolupament Urbà, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc de cap de secció de planejament de les modificacions del pla general:

Presidenta: Sr. Arcadi Vilert i Soler, conseller delegat d'Urbanisme.Suplent: Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada d'Obres.

Vocals: Sr. Isidre Molsosa, cap de servei de desenvolupament urbà, Sra. Teresa Jubany Claus, cap de servei d'Urbanisme i Sra. Angelina Català Serra, coordinadora d'Àrea de Serveis Territorials.

Vocals suplents: Sr. Lluís Gibert Fortuny, cap de servei d'Obres i Sr. Ricardo Baró, cap de servei de Ciutat Sostenible.

Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi seran presents amb veu però sense vot: La presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

12 - RATIFICACIÓ DECRET 422/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT URBÀ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

 

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà de l'Àrea de Serveis Territorials, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 422/2007 de data 16 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

Primer.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general, del servei de Desenvolupament Urbà de l'Àrea de Serveis Territorials.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general, del servei de Desenvolupament Urbà, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc de cap de secció de modificacions del pla general:

Presidenta: Sr. Arcadi Vilert i Soler, conseller delegat d'Urbanisme.Suplent: Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada d'Obres.

Vocals: Sr. Isidre Molsosa, cap de servei de desenvolupament urbà, Sra. Teresa Jubany Claus, cap de servei d'Urbanisme i Sra. Angelina Català Serra, coordinadora d'Àrea de Serveis Territorials.

Vocals suplents: Sr. Lluís Gibert Fortuny, cap de servei d'Obres i Sr. Ricardo Baró, cap de servei de Ciutat Sostenible.

Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi seran presents amb veu però sense vot: La presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

13 - RATIFICACIÓ DECRET 424/2007 CONVOCATÒRIA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE PATRIMONI DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA, SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de secció de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics de l'Àrea de Serveis Centrals i Planificació, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en data 16 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 424/2007 de data 16 de gener de 2007, que en la seva part expositiva diu el següent:

Primer

.- Convocar proves selectives per a proveir el lloc de treball de cap de secció de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics, de l'Àrea de Serveis Centrals i Planificació.

Segon

.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de secció de de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics, del 22 de gener al 5 de febrer de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Tercer

.- D'acord amb les bases de provisió de llocs de treball, nomenar els següents membres per al tribunal de la provisió del lloc de cap de secció de Patrimoni:

Presidenta: Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.Suplent: Sr. Ramon Bassas i Segura, conseller delegat de Via Pública.

Vocals: Sra. Mariela González Solà, cap del servei de Gestió Econòmica, Sr. Josep Canal i Codina, sotsdirector de Serveis Econòmics i Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica del servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sr. Ramon Viader Bosch, cap de servei d'Ingressos i Sra. Montserrat Hernández Padial, tècnica d'organització i qualitat del servei de Recursos Humans.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, auxiliar administrativa del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi seran presents amb veu però sense vot: La presidenta de la Junta de Personal o bé el president del comitè de personal laboral, o membre dels respectius òrgans en qui deleguin.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DEL TRAM FINAL DE LA CANALITZACIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LA CANALITZACIÓ DEL DESVIAMENT.TRAM CARRETERA DE MATA RIERA DE SANT SIMÓ MATARÓ (EL MARESME) I PETICIÓ A L'ACA PER EXECUTAR-LA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 23 de gener de 2006 es va aprovar el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carretera de Mata - Riera de Sant Simó. Mataró (El Maresme)", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i redactat pel despatx EIPO SL., que té per objecte l'arranjament de la canalització del Desviament, situada a l'av. Amèrica, tram comprès entre la carretera de Mata i la riera de Sant Simó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.376.515,53 € IVA inclòs.

En data 3 de febrer de 2006 es va demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat autorització per executar les obres contemplades en l'esmentat projecte, ja que per portar a terme els treballs que s'hi descriuen és necessari ocupar terrenys que es troben sota la titularitat d'aquest organisme.

En data 3 de juliol de 2006 l'Agencia Catalana de l'Aigua, mitjançant document 2141348, expedient UDEH2006000583 autoritza l'execució d'aquestes obres.

En data 12 de gener de 2007 el director tècnic d'AMSA demana la tramitació d'una modificació puntual al projecte, en base a l'informe de justificació adjunt, emes per la direcció facultativa, que afecta única i exclusivament la sortida de la canalització al seu pas per la riera de Sant Simón.

Aquesta modificació ve motivada per l'existència de l'encreuament de tres línies de mitja tensió, a la vorera est de la ronda Cervantes, que obliguen a modificar la secció de la canalització, amb una nova secció de mides lliures inferiors de 5,0 m d'amplada per 2,0 m d'alçada, modificant l'aleta de sortida corresponent al costat esquerra de la canalització i la construcció d'un mur d'acompanyament per a l'entrada gradual del flux de la canalització del Desviament a la riera de Sant Simó.

A l'informe de justificació es realitza el càlcul de la capacitat hidràulica de la nova secció al tram final de la canalització.

Vist l'informe favorable de l'enginyer municipal del servei d'Obres, Ferran Aparicio, de data 22 de gener de 2007, a la modificació del projecte, tota vegada que la documentació entregada es considera acreditativa de la solució constructiva adoptada.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo, s' s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació de la secció en el tram final de la canalització del Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament.Tram carretera de Mata -Riera de Sant Simó Mataró El Maresme, amb aprovació municipal de data 23/01/06 i autorització atorgada per l'Agencia Catalana de l'Aigua, segons Document 2140747, UDPH20006000583, sol·licitada pel director tècnic d'AMSA el passat dia 12 de gener d'enguany, en base al document tècnic de justificació que s'ha confeccionat la direcció facultativa de les obres, motivada per l'existència de l'encreuament de tres línies de mitja tensió a la vorera est de la ronda Cervantes, que obliguen a modificar l'aleta de sortida al costa esquerra de la canalització i la construcció d'un mur d'acompanyament per l'entrada gradual del flux de la canalització en qüestió.

Segon.-

Elevar l'anterior acord, conjuntament amb un exemplar de l'Informe de justificació de la Modificació de la sortida de la canalització a la Riera de Sant Simó, redactat per la direcció facultiva de les obres, a l'Agència Catalana de l'Aigua als efectes de sol·licitar la corresponent d'autorització per executar les obres contemplades en la modificació.

Tercer

.- Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA. i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

15 - APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA " LA OBRERA MATARONENSE" , OBRA DE L'ARQUITECTE ANTONI GAUDI I ACABAMENT PLAÇA. MODIFICAT GENER 2007, I ENCARREGAR A PUMSA LA GESTIÓ DE LA SEVA EXECUCIÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 30 d'octubre de 2006 la Junta de Govern Local ratifica el Decret 9041/2006 de 16 d'octubre de l'Alcaldia que acorda iniciar els tràmits administratius corresponents per resoldre el contracte d'obra 86/2005, formalitzat amb l'empresa Constructora i Rehabilitadora SECLA SA, relatiu a l'execució de les obres incloses en el projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça, MODIFICAT 2005, per incompliment culpable del contractista.

En data 27 d'octubre de 2006 el conseller delegat d'Urbanisme dicta el Decret PU/084 Annex I d'adopció de mesures preventives urgents en ordre a paliar la conflictivitat que s'havia plantejat en l'actitud de l'empresa constructora.

En el mateix Decret es justifica la necessitat de donar continuïtat a les obres per motius de seguretat, tant pel que fa a la mateixa obra, com respecte al veïnat, i per evitar la ruïna de la part construïda.

En data 18 de gener de 2007 el Servei d'Obres ha demanat al Servei de Compres i Contractacions que l'òrgan municipal corresponent acordi la continuïtat de les obres.

A tal efecte s'ha redactat i confeccionat un nou projecte que descriu i valora els treballs que encara estan pendents d'executar per poder finalitzar les obres.

Examinat el "Projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça. MODIFICAT GENER 2OO7", redactat pel despatx Brullet i Associats SL, arquitectes, que té per objecte la definició i descripció de les actuacions que cal executar per a l'acabament de les obres, iniciades l'any 2002, que es van interrompre el passat mes de setembre de 2006 per causes imputables al contractista, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.318.439,68 €, IVA inclòs.

Aquest projecte modificat tracta de la continuació de la obres de rehabilitació d'aquest equipament municipal fins a acabar-les, tenint en compte que resten per executar els capítols corresponents a: coberta, tancaments de façanes, fusteria interior i exterior, serralleria, envidraments, paviments, revestiments interiors, pintures i tractaments, equipament i instal·lacions.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals sobre l'examen previ dels projectes d'obres quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vist que el projecte modificat reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que aquest projecte modificat no està sotmès al tràmit de l'article 37 del ROAS sobre el procediment a observar per aprovar els projectes, tota vegada que està superat des del 13 de desembre de 2001, data de l'aprovació definitiva del projecte executiu.

Atès que s'ha complimentat el procediment establert en l'article 42 i següents del ROAS sobre la modificació i revisió dels projectes.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça. MODIFICAT GENER 2007", redactat pel despatx de Brullet i Associats SL, arquitectes, que té per objecte definir i valorar els treballs que s'han d'executar per a l'acabament de les obres de rehabilitació d'aquest equipament municipal, que es van aturar el mes de setembre passat per incompliment culpable del contractista, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.318.439,68 €, IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar a l'empresa pública municipal PUMSA un exemplar de l'anterior projecte perquè gestioni i s'encarregui de la continuïtat de les obres, en base als motius excepcionals d'urgència, seguretat i economia que concorren en la present situació.

Tercer

.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica, als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abans de tractar el punt núm.16 el senyor Arcadi Vilert surt de la sessió.

 

-Servei d'Urbanisme-

16 - DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DEL TSJC Nº 1070 DE 15/12/2006, QUE ESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER JOSÉ SÁNCHEZ I JUANA TEJERO CONTRA EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UA-72 CAN QUIRZE I FIXA INDEMNITZACIÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa, en data 15 de desembre de 2006 ha resolt, a través de la Sentència núm. 1.070/2006, estimar el recurs contenciós administratiu núm. 1.072/2003 interposat per JOSÉ SÁNCHEZ NAVARRETE i JUANA TEJERO FERNANDEZ contra el Decret de 24 de juliol de 2003 pel qual es desestimà el recurs de reposició interposat contra el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA 72 de Can Quirze, al seu torn aprovat per Decret de 17 de març de 2003, i en punt únicament de fixar una indemnització a favor dels demandants d'import 31.116,96 euros i interessos que corresponguin.

A l'esmentada Sentència el Tribunal estima el recurs perquè considera que els demandants no han rebut compensació pels terrenys aportats a la reparcel·lació de superfície 378 m² .

Els actes municipals impugnats tenen el seu fonament en que la reparcel·lació que tractem te l'objectiu de regularitzar el procés d'execució del planejament, en un àmbit en el qual, la major part de la superfície es trobava ja edificada. A partir d'aquesta circumstància, el projecte només preveu indemnització a favor del propietari que no pot ser compensat amb un aprofitament urbanístic a la reparcel·lació i aquest no era el cas dels demandants, als quals s'atorgava un aprofitament sobre les finques 52.1, .2 i .3, per la qual cosa els corresponia cedir el sòl per vialitat.

El Tribunal, en la Sentència que tractem no accepta l'obligació de cessió de vialitat mentre està en joc el projecte de reparcel·lació i no permet per tant excloure uns terrenys del règim d'equidistribució, tot i el caràcter tant especial d'aquest projecte, en sòl urbà en gran part edificat de conformitat amb el planejament.

En conseqüència la Sala fixa una indemnització a favor dels demandants de 31.116,96 euros, que corresponen a la valoració pericial dels 378 m², més els interessos que correspongui fins la data de pagament efectiu i des de transcorreguts 6 mesos de l'aprovació defnitva del projecte de reparcel·lació.

El tribunal no imposa costes processals.

Com a conseqüència de tot el que s'ha exposat, per fer efectiu el pagament a favor dels demandants, en compliment de la Sentència, caldrà comunicar a la societat municipal Pumsa, que te l'encàrrec de la plena gestió del Sector, l'obligació de pagament que s'haurà de portar a efecte a través de la repercussió d'aquest major cost del projecte de reparcel·lació als propietaris del sector.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm. 1070/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa, de data quinze de desembre de 2006, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1072/2003, interposat per JOSÉ SÁNCHEZ NAVARRETE i JUANA TEJERO FERNANDEZ que estima el recurs contra el Decret de 24 de juliol de 2003 pel qual es desestimà el recurs de reposició interposat contra el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA 72 de Can Quirze, al seu torn aprovat per Decret de 17 de març de 2003, i fixa la indemnització a favor dels demandants en la quantitat de 31.116,96 euros, més els interessos calculats segons el criteri de la pròpia Sentència.

Segon.-

Notificar el precedent acord a la societat municipal Pumsa a fi de que, dintre del encàrrec conferit per la íntegre gestió del Sector de la UA-72 Can Quirze porti a efecte l'obligació derivada del compliment de la Sentència.

Tercer.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció Tercera, Sala Contenciosa administrativa i al Gabinet Jurídic de l'Ajuntament de Mataró."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

Un cop finalitzada la votació s'incorpora el senyor Vilert a la sessió.

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. VITÒRIA, 33 - ROSSELLÓ, 36, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 18 de desembre de 2006 ha estat incoat a José Font Colomer expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de dos rètols il·legalitzables, al c. Vitòria, 33 - c. Rosselló, 36, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.-

Ordenar a José Font Colomer que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols enquadrats en fons opac sobre el parament de façana, al c. Vitòria, 33 - c. Rosselló, 36, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

-Servei de Manteniment-

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS I EIX PRINCIPAL DEL PARC FORESTAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal", redactat per l'enginyer agrícola Joan Josep Martínez Sabaté, que contempla l'arranjament de dos dels principals camins que estructuren el Parc Forestal de Mataró, amb un pressupost per contracte de 202.057,30 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal", redactat per l'enginyer agrícola Joan Josep Martínez Sabaté, amb un pressupost per contracte de 202.057,30 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

19 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 24/2007 DE 8 DE GENER RELATIU A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DE 2.685,26 EUROS A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE ROCAFONDA EN EL MARC DEL CONVENI REGULADOR DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DELS BARRIS DE ROCAFONDA I EL PALAU DEL MUNICIPI DE MATARÓ.

La senyora Rosa Cuscó i Alberó, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. En data 6 de juny de 2006, mitjançant el Decret número 5215, l'alcalde va resoldre aprovar el conveni regulador del Pla de desenvolupament comunitari dels barris de Rocafonda i el Palau del Municipi de Mataró i de la subvenció prevista en el pressupost municipal de 2006 a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí, amb un pressupost global de 98.984,36 euros, amb el detall següent:

- Despesa realitzada pel Servei de Participació Ciutadana, amb un import total de 31.299,70 euros, amb càrrec a la partida 10200 463420 22706.

- Una subvenció a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança i Ciutat Jardí per un import total de 67.684,66 euros, 2.685,26 euros de la qual condicionats a la subvenció de Benestar i Família de la Generalitat i a la modificació del Pressupost per generació de crèdit.

2. En data 10 de juliol de 2006, la Junta de Govern Local va acordar ratificar el Decret esmentat, ja que per raó de l'import corresponia la seva aprovació a la Junta de Govern Local i en el mateix decret es va disposar la ratificació per part de la Junta de Govern Local.

3. En data 8 de gener de 2007, mitjançant el Decret número 24, l'alcalde va resoldre autoritzar i disposar la realització d'una aportació econòmica de 2.685,26 euros a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí amb càrrec a la partida 10200 463420 48901, de subvencions a entitats ciutadanes, del pressupost 2006.

Per tot això exposat, la sotasignada, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent:

Únic.-

Ratificar el decret d'Alcaldia número 24/2007 de 8 de gener, que en la seva part dispositiva diu així:

"

1. Autoritzar i disposar la realització d'una aportació econòmica de 2.685,26 euros (dos mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims) a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí amb càrrec a la partida 10200 463420 48901, de subvencions a entitats ciutadanes, del pressupost 2006.

2. Ratificar aquesta resolució en la pròxima Junta de Govern Local.

3. Notificar aquesta resolució a l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

20 - DONAR COMPTE DE L'AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PEL QUAL ES DECLARA DESISTIT A LA JUNTA DE PERSONAL EN EL RECURS CONTRA EL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 24 de març de 2004, l'Alcalde President de l'Ajuntament de Mataró, resolgué en el seu extrem primer, comparèixer en el recurs 1019/2003, interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra els articles 13,17, capítol IV en relació a la Provisió de destinacions, 52, 60.1, 65, 87, 97 i 154 del Reglament de la Policia Local de Mataró, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró en sessió ordinària de 14 de novembre de 2002 i publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 300, de data 16 de desembre de 2002.

Per Auto de 24 d'octubre de 2003, la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fixà la competència d'aqueixa Sala per a l'enjudiciament de l'esmentat Recurs 1019/2003, acordant donar als autos l'impuls processal corresponent.

Segons diligència d'ordenació, de 9 de juny de 2004, del Secretari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acordà l'assenyalament dels corresponents autos per a votació i "fallo" pel dia 9 de novembre de 2006 a les 08:55 hores.

Per providència de 25 d'octubre de 2006, la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acordà la suspensió de l'assenyalament citat abans pel 9 de novembre, a fi de designar-se nou Procurador per la part actora, és a dir, la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró.

A la vista de l'Auto, de 13 de desembre de 2006, en el que es disposa acordar declarar caducat el dret de la part recurrent Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró, i decretar l'arxiu de les actuacions.

Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de Desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local" i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.-

Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de l'Auto de 13 de desembre de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, en el sentit de declarar caducat el dret de la part recurrent Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró i decretar l'arxiu de les actuacions en relació al Recurs 1019/2003, interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra els articles 13, 17, capitol IV en relació a la Provisió de destinacions, 52, 60.1, 65, 87, 97 i 154 del Reglament de la Policia Local de Mataró.

Segon.-

Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

-Servei jurídic administratiu de Via Pública-

21 - IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta les propostes següents:

"Expedient número 665/005 gp

 

I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS.

Primer.- Atès que en data 9 d'agost de 2006 ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament, un recurs de reposició interposat pel Sr. Gheorghe Adrian Blaga contra l'acord del Ple i resolució sancionadora 3903/2006 de 28 d'abril, per la qual s'imposà unes sancions de sancions de 1.202,-euros, de 30,05,-euros i de 75,-euros per infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Segon.- Atès que l'acte administratiu pel qual s'acorda la imposició de les esmentades sancions per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, esgota la via administrativa, essent, per tant, susceptible de ser recorregut en reposició, segons el que estableix l'article 116.1 de la LRJPAC

Tercer.- Atès que el recurs de reposició s'ha d'interposar en el termini d'un mes legalment previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

II. ANÀLISIS DE LES AL.LEGACIONS

Una vegada analitzat el contingut del recurs, entenem que:

ÚNIC.- El Sr. Gheorghe Adrian Blaga ha procedit a regularitzar la situació del seu gos, sol·licitant l'oportuna llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, així com la inscripció en el Cens Municipal d'Animals de companyia. Tot i això, aquests fets ja es varen tenir en compte a l'hora d'estimar parcialment les al·legacions estudiades en fase sansionadora i es procedí a la reducció de les sancions inicialment proposades. Per aquest motiu no procedeix l'anul·lació de les sancions donat que no s'aporten nous fets ni noves dades a les tingudes en compte en la instrucció i en la resolució de l'expedient sancioandor.

III. CONCLUSIÓ

Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Gheorghe Adrian Blaga.

IV. COMPETÈNCIA

Atès que la competència per resoldre els recursos de reposició correspon a l'Alcalde, segons el que disposa l'article 115 c) del RD 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF), competència delegada, per Decret d'11 de maig de 2004, en el Conseller Delegat que per raó de la matèria correspongui la competència.

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i piblicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

PROPOSO:

Que la Junta de Govern Local desestimi el recurs de reposició interposat per Gheorge Adrian Blaga pel que fa a la infracció greu i molt greu."

 

"Expedient número 667/005 gp

 

I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS.

Primer.- Atès que en data 16 d'agost de 2006 ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament, un recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio Zoilo Quiros contra l'acord del Ple i resolució sancionadora 3621/2006 de 19 d'abri de 2006, per la qual s'imposà unes sancions de sancions de 2.404,05,-euros, 60,10,-euros, 150,25,-euros, 150,25,-euros, 300,51, -euros al Sr. Antonio Zoilo Quiros per infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Segon.- Atès que l'acte administratiu pel qual s'acorda la imposició de les esmentades sancions per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, esgota la via administrativa, essent, per tant, susceptible de ser recorregut en reposició, segons el que estableix l'article 116.1 de la LRJPAC

Tercer.- Atès que el recurs de reposició s'ha d'interposar en el termini d'un mes legalment previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

II. ANÀLISIS DE LES AL.LEGACIONS

Una vegada analitzat el contingut del recurs, entenem que: ÚNIC.- El Sr. Antonio Zoilo Quiros sol·licita pràctica de prova ocular, no essent aquest moment procedimental l'oportú per a la realització de la mateixa, ja que la fase d'instrucció finalitzà amb l'elaboració de la proposta de resolució per part de l'instructor, sense que s'aportessin en aquell moment les al·legacions i proves pertinents. Per tant es tenen com a fets provats els declarats com a tals en la proposta de resolució formulada per l'instructor de data 16 de febrer de 2006, a través de la qual es declarà com provat que el dia 17/11/05 a les 12:30h el Sr. Antonio Zoilo Quiros conduïa el gos, de la raça American Stafforshire Terrier, de nom THAISA, en les següents condicions:

I- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

II- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal

III- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.

IV- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

V- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

VI- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

Altrament, l'article 37 LOPSC atorga presumpció de veracitat a les Actes d'Inspecció aixecades pels agents de l'autoritat al prescriure que, les informacions aportades pels agents de l'autoritat que haguessin presenciat els fets, prèvia ratificació en el cas d'haver estat negats pels inculpats, constituiran base suficient per adoptar la resolució que procedeixi, excepte prova en contrari. Activitat probatòria que no ha estat proposada en el present procediment

Atès que el Butlletí de Denúncia ostenta un valor probatori de conformitat amb el que preveu l'article 137.3 de la Llei 30/1992, LRJAP-PAC i gaudeix d'una presumpció de certesa i veracitat, de conformitat amb el criteri jurisprudencial unànime, STSJM de 8 de febrer de 2000 per totes, sobre la presumpció "iuris tantum" de veracitat de les denúncies d'infraccions formulades pels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, en el sentit següent: "No es que haya de otorgárseles una fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer a todo trance, pero sí debe atribuírseles relevancia probatoria en el procedimiento administrativo sancionador en relación a la apreciación racional de los hechos y de la culpabilidad del expedientado. Es de significar que los datos objetivos reflejados en la denuncia de autos no fueron conocidos de referencia por los denunciantes, ni fueron producto de su enjuiciamiento o deducción, sino que, por el contrario, fueron percibidos real, objetiva y directamente por los agentes que no han de ser considerados como simples particulares, sino como funcionarios públicos actuando objetivamente en el cumplimiento de las funciones de su cargo; estas circunstancias dotan al contenido de la denuncia de la que dimana este proceso de un carácter directo y de imparcialidad que habría de ser destruido mediante prueba en contrario. Sin embargo, no se ha practicado... en vía administrativa, prueba susceptible de enervar la narración fáctica del acta de inspección, por lo que parece razonable considerarlos en la presente resolución como definitivamente acreditados, en virtud de la valoración racional de lo actuado..."

III. CONCLUSIÓ

Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio Zoilo Quiros.IV. COMPETÈNCIA

Atès que la competència per resoldre els recursos de reposició correspon a l'Alcalde, segons el que disposa l'article 115 c) del RD 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF), competència delegada, per Decret d'11 de maig de 2004, en el Conseller Delegat que per raó de la matèria correspongui la competència.

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i piblicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

PROPOSO:

Que la Junta de Govern Local desestimi el recurs de reposició interposat per Antonio Zoilo Quiros Blaga pel que fa a la infracció greu i molt greu."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

PROPOSTA D'URGÈNCIA

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde destaca la urgència del punt núm. 22 relatiu a "Aprovar la continuació urgent de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", que s'ha inclòs a l'ordre del dia de la present Junta de Govern malgrat no haver estat dictaminat previament per la Comissió Informativa.

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 8 assistents a la Junta.

 

-Servei de Compres i Contractacions-

22 - APROVAR LA CONTINUACIÓ URGENT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE".

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde presidente, presenta la proposta següent:

"Fets

1. Mitjançant decret 9041/2006, de 16 d'octubre, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2006, s'acordà iniciar els tràmits administratius corresponents per la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA, per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" i acabament de la urbanització plaça MODIFICAT 2005, per incompliment culpable de la contractista.

2. En el tràmit d'audiència, l'adjudicatària Constructora i Rehabilitadora SECLA SA va presentar escrit d'oposició, per la qual cosa en data 22 de desembre de 2006 es va remetre l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, a fi de que emeti el preceptiu informe, de conformitat amb el que disposa l'article 59.3.a) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i l'article 109 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

3. Per Decret 9745/2006, de 7 de novembre, de la consellera delegada d'Obres, es va aprovar la proposta de certificació d'obra núm. 8-Liquidació, comprensiva de la constatació i les medicions de les obres executades fins l'octubre de 2006. Aquesta resolució va ser notificada a SECLASA el dia 16 de novembre de 2006.

4. A la vista dels anteriors fets, el cap del Servei d'Obres, mitjançant informe de data 28 de novembre de 2006, sol·licità a aquest Servei de Compres i Contractacions l'aprovació definitiva de la certificació 8-liquidació, cosa que es va dur a terme per Decret 222/2007 de 12 de gener, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

5. Mitjançant informe de data 17 de gener de 2007, el cap del Servei d'Obres sol·licita s'acordi la continuació de les obres, de conformitat amb allò que preveu l'article 151 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en base als següents fonaments:

a) Existeix preocupació entre els veïns de l'entorn de l'obra per l'estat d'abandó de l'obra i els perills que pot comportar, tal i com es desprèn de l'informe emès per la coordinadora de l'Àrea de Serveis Territorials i del Decret del conseller delegat d'Urbanisme de data 27 d'octubre de 2006.

b) Consten diversos informes tècnic que justifiquen la manca de seguretat que es detecta en la zona i els problemes que això comporta per la possibilitat d'intromissions de personal aliè a l'obra.

c) Existeix perill de ruïna de la part constituïda, donat que s'han col·locat una sèrie d'arcs parabòlics de fusta, els quals es deterioraran, es deformaran, quedaran tacats i oxidats pel regalim dels cargols que els subjecten degut al seu contacte amb la intempèrie.

 

Fonaments jurídics

1. L'article 151.5 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix: "Quan les obres hagin de ser continuades per altre empresari o per la pròpia Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per a evitar la ruïna del construït, l'òrgan de contractació, una vegada que hagi notificat al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la seva continuació, sense perjudici que el contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant el propi òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies."

Tal i com queda exposat en l'apartat de fets d'aquest informe, en el present expedient es compleixen tots els requisits exigits per aquest article per poder acordar la continuació de les obres, donat que queden justificats el problemes de seguretat existents i el perill de ruïna dels arcs de fusta. Així mateix, consta notificada al contractista la liquidació de les obres executades.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Únic.-

Acordar la continuació de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", i acabament de la urbanització de la plaça; d'acord amb el que disposa l'article 151.5 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a la vista dels criteris expressats pels responsables tècnics del Servei d'Obres, en virtut de la imparcialitat i solvència professional que tenen atribuïda per determinar els motius de seguretat i/o ruïna que habiliten per acudir a la via d'urgència"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.