Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

22/01/2007

Escoltar

22/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

535/2007 de 18 de gener

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 22 de gener de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de gener de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de gener de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de la senyora Teresa Nadal Badia contra liquidació Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

4 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de la senyora Teresa Nadal Badia contra sanció imposada per manca de presentació de la documentació necessaria per liquidar l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de l'empresa WORLD FASHION SYCTEX S.L. contra la liquidació de l'Impost d'Activitats Econòmiques que no li reconeixia l'exempció per inici d'activitat.

6 Donar compte de la resolució recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de BON RECÈS S.L.contra unes liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 11109/2006 de 22 de desembre pel qual s'acordà la resolució definitiva del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA per l'execució de les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Passeig Carles Padrós així com fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'incompliment contractual.

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'impressió del butlletí municipal, a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA" (IMGESA), fins un import de 115.390,00 EUR. IVA inclòs

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram del carrer Sevilla, entre el Torrent de la Pólvora i carrer La Pietat, promogut per Aigües Mataró SA i autorització per executar les obres .

10 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram del Torrent de la Pólvora i del carrer Segura, promogut per Aigües Mataró SA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall de concreció de paràmetres de la zona de volumetria específica 3b23 (part de l'àmbit Uad 77 - Nau Central Fàbrica Cabot i Barba/Sector Prat de la Riba Floridablanca).

12 Ordre de retirada de tendal a l'av. Puig i Cadafalch, 216, bxs.

13 Desestimació d'al·legacions i ordre de retirada de rètol adossat a façana al c. dels Remences, 18, bxs.

14 Estimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de rètols adossats a façana a l'av. Amèrica, 47, bxs.

15 Estimació en part del recurs de reposició contra l'ordre d'enderroc o retirada de coberts de protecció de vehicles del pati d'illa al c. Cuba, 4, bxs, interior.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 Ratificar el decret núm. 10968 del conseller delegat de Joventut i Esports d'aprovació de la relació comptable inversa AD/ núm. 200600002274, en relació amb la disminució de l'import de les subvencions per a Casal d'Estiu, convocatòria 11/06, atorgades a les entitats AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, AMPA CEIP Josep Monserrat i AMPA CEIP Josep M. Peramàs, a causa de la disminució de l'ocupació real de places en relació a la previsió inicial.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 2/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 22 DE GENER DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos de gener de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 8 de gener de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT JUDICIAL INICIAT A INSTÀNCIES DE LA SENYORA TERESA NADAL BADIA CONTRA LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, recurs ordinari 603/2004, interposat per la senyora TERESA NADAL BADIA contra el Decret que li desestimava el recurs de reposició contra unes liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys ocasionades per la transmissió d'uns terrenys en motiu de la mort del seu espòs.

La sentència del Jutjat de lo contenciós va desestimar el recurs i va considerar que la postura de l'Ajuntament de Mataró era ajustada a dret. Presentat per part de l'actora, recurs de d'apel·lació contra la sentència del Jutjat, en data 22 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la sentència del Jutjat d'instància, reiterant que l'emissió de les liquidacions s'ajustava a dret i no es trobava prescrita.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentada de les sentències del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 10 i de la secció primera de la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaigudes en relació al recurs contenciós administratiu i posterior recurs d'apel·lació interposats per la senyora TERESA NADAL BADIA contra el Decret que li desestimava el recurs de reposició per unes liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys emeses per la transmissió d'uns terrenys en motiu de la mort del seu espòs.

Segon.-

Donar-se per assabentada que la senyora TERESA NADAL BADIA ja ha abonat les liquidacions emeses, en compliment de les esmentades sentències, i que per altra banda, i per Decret 10083/2006, de 20 de novembre, l'Ajuntament ha ordenat la devolució de l'aval dipositat en el seu dia en garantia dels deutes. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT JUDICIAL INICIAT A INSTÀNCIES DE LA SENYORA TERESA NADAL BADIA CONTRA SANCIÓ IMPOSADA PER MANCA DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER LIQUIDAR L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 664/2005-D, interposat per la senyora TERESA NADAL BADIA contra el Decret d'alcaldia 9689/2005, de 29 de novembre, que desestimà per inadmissible el recurs contra una sanció tributària d'un import de 18.415,79.- euros.

La sentència recaiguda, de data 22 de novembre de 2006, ha declarat inadmissible el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern el següent acord:

Únic.-

Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el procediment ordinari núm. 664/2005-D, interposat per la senyora TERESA NADAL BADIA contra el Decret d'alcaldia 9689/2005, de 29 de novembre, que desestimà per inadmissible el recurs contra una sanció tributària d'un import de 18.415,79.- euros.

Aquesta sentència declara inadmissible el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret. La sanció, de 18.415,79.- euros ja ha estat abonada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN PROCEDIMENT JUDICIAL INICIAT A INSTÀNCIES DE L'EMPRESA WORLD FASHION SYCTEX S.L. CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE NO LI RECONEIXIA L'EXEMPCIÓ PER INICI D'ACTIVITAT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 264/2005-F, interposat per WORLD FASHION SYCTEX S.L. contra el Decret d'alcaldia 1055/2005, de 9 de febrer, que li denegava l'exempció de l'IAE per inici d'activitat.

La sentència recaiguda ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 264/2005-F, interposat per WORLD FASHION SYCTEX S.L., contra el Decret d'alcaldia 1055/2005, de 9 de febrer, que li denegava l'exempció de l'IAE per inici d'activitat. Aquesta sentència ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret. La liquidació que s'ha considerat adequada, d'un import principal de 2.409,06.- euros, ja ha estat abonada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RECAIGUDA EN PROCEDIMENT JUDICIAL INICIAT A INSTÀNCIES DE BON RECÈS S.L.CONTRA UNES LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 469/06-E, interposat per BON RECÉS S.L. contra la provisió de constrenyiment d'unes liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d'un import principal total de 5.448,92.- euros, més recàrrecs e interessos.

La resolució de data 27 de novembre de 2006, ha declarat inadmissible el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern el següent acord:

Únic.-

Donar-se per assabentada de la resolució del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 469/06-E, interposat per BON RECÉS S.L. contra la provisió de constrenyiment d'unes liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d'un import principal total de 5.448,92.- euros, més recàrrecs e interessos.

Aquesta resolució declara inadmissible el recurs presentat i considera que la postura mantinguda per l'Ajuntament de Mataró, s'ajusta a dret. L'import de les liquidacions ja ha estat abonat per la part actora."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Compres i Contractacions-

7 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 11109/2006 DE 22 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'OBRES FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL PASQUINA, SA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS PROVENÇA, ARNAU DE PALAU, GOYA, MONTSERRAT CUADRADA, PASSEIG CARLES PADRÓS AIXÍ COM FIXAR ELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A AQUESTA CORPORACIÓ PER L'INCOMPLIMENT CONTRACTUAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 11109/2006, de 22 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar la resolució definitiva del contracte d'obres formalitzat amb Pasquina, SA per les obres de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Pg. Carles Padrós per incompliment culpable de la contractista disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11109/2006, de 22 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Relació de fets

PRIMER. Per Decret d'Alcaldia 10777/2006, de 13 de desembre, es va acordar:

1. Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA, per l'execució de les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Passeig Carles Padrós, per incompliment culpable de la contractista.

2. Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 36.211,18 euros.

3. Donar audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avalista per tal que, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació de l'acord d'inici de resolució, efectuïn les al·legacions que creguin convenients.

SEGON. En data 19 de desembre de 2006 va comparèixer davant el Servei de Compres i Contractacions d'aquest Ajuntament el Sr. Antoni Sanromà Borrell, legal representant de Pasquina, SA, al qual se li va notificar l'esmentat decret, manifestant que l'empresa que representa no presentarà cap al·legació, i sol·licita es portin a terme el tràmits oportuns per a la resolució definitiva del contracte.

Fonaments jurídics.

1. Projecte de renovació de paviments asfàltics del carrer de Provença, Aranau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada i passatge Carles Padrós, aprovat per la Junta de Govern Local en data 25-07-2005.

2. Plec econòmic administratiu particular de la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, aprovat per Decret 6651/2005, de 3 d'agost, ratificat per la Junta de Govern Local en data 01-09-2005.

3. Contracte administratiu formalitzat en data 14/11/2005, la clàusula tercera del qual estableix el termini d'execució de les obres de 3 mesos comptats a partir del dia següents a la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

4. Articles 109, 111. e), g) i h) i 112 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos.

5. Articles 94 a 96 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, respecte a l'execució dels contractes i de la seva resolució per demora.

6. Article 113, 43 a 46 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, pel que respecte a l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats en cas de resolució per incompliment culpable del contractista, així com a les responsabilitats a què s'afecten les garanties.

7. Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

8. Tenint en compte el calendari de reunions dels òrgans de govern i la urgència en la tramitació de la resolució d'aquest contracte.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER. Acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA, per l'execució de les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Passeig Carles Padrós, per incompliment culpable de la contractista.

SEGON. Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 36.211,18 euros.

TERCER. Deduir la quantia de 36.211,18 euros de les certificacions pendents d'abonar, o bé, cas de no existir-ne, de la garantia dipositada en el seu dia per Pasquina, SA. Aquesta quantitat haurà de ser retornada a la partida 40543/51112Z/61100, per tal d'atendre les despeses que meriti la finalització de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós.

QUART. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL, A FAVOR DE L'EMPRESA "IMPRESIONES GENERALES, SA" (IMGESA), FINS UN IMPORT DE 115.390,00 EUR. IVA INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'impressió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament per la Cap de Comunicació de l'Ajuntament de Mataró, de data 15 de gener de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)" fins un import de 115.390'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 10100/463710/22706 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'impressió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)" fins un import de 115.390'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Acceptar totes i cada una de les millores proposades en l'oferta de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)": utilització de paper estucat mat reciclat, servidor reflex d'emmagatzematge de feines, CTP (Computer to Plate), possibilitat de deixar els documents de la revista en el seu FTP, possibilitat d'assistència al tiratge, control de la densiometria dels impresos i la realització de l'activitat d'edició durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 10100/463710/22706 del pressupost municipal per a l'any 2007.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.615'60 € i pagui l'import de 169'01 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SEVILLA, ENTRE EL TORRENT DE LA PÓLVORA I CARRER LA PIETAT, PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES .

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram del carrer Sevilla (entre Torrent de la Pólvora i Pietat)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Sevilla, mitjançant la instal·lació d'un tub de diàmetre de 500 mm de PVC, amb un pressupost d'execució per contracte de 75.082,03 €, IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d'un nou col·lector de PVC per al carrer Sevilla i la substitució dels claveguerons que es trobin en mal estat. Es preveu la construcció de 68 m de col·lector de diàmetre 500 mm, amb unes pendents entre el 6% i el 9%.

Els pous s'assentaran sobre una solera de formigó amb un gruix mínim de 20 cm i formant una mitja canya d'emmotllament del tub fins a la meitat del seu diàmetre. Per facilitar l'accés al pou es col·locaran pates d'acer recobert de polipropilè cada 35 cm al llarg de la paret del pou.

Es connectaran tots els claveguerons que estiguin en servei i es substituiran aquells que estiguin en mal estat, segons indicacions de la direcció d'obra. La connexió dels cleveguerons s'executarà amb peça especial d'empelt anellada i encolada assegurant-ne l'estanqueïtat.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 8 de gener de 2007, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

La consellera delegada d'obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de GovernLocal per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram del carrer Sevilla (entre Torrent de la Pólvora i Pietat)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Sevilla, amb un pressupost d'execució per contracte de 75.082,03 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions:

Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

20 cm de subbase de sauló

20 cm de base granular de tot-ú artificial

Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

7 cm de base S-20

5 cm de rodadura D-12 o D-8

Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-8; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre

Les voreres es reposaran amb la següent secció:

15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent.

Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

En referència a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DEL TORRENT DE LA PÓLVORA I DEL CARRER SEGURA, PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram del Torrent de la Pólvora i carrer Segura", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del Torrent de la Pólvora i del carrer Segura, mitjançant la instal·lació d'un tub de diàmetre de 600 mm i 500 mm de PVC al Torrent de la Pólvora, i de 400 mm al carrer Segura, amb un pressupost d'execució per contracte de 357.514,13 euros, IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d'un nou col·lector de PVC i la substitució dels claveguerons que es trobin en mal estat. Es preveu la construcció de 105 m de col·lector de diàmetre 600 mm, amb uns pendents entre el 6% i el 9%, 114 m de col·lector de diàmetre 500 mm amb pendents entre el 4% i el 10% i 50 m de col·lector de diàmetre 400 mm amb un pendent del 3%.

Els pous s'assentaran sobre una solera de formigó amb un gruix mínim de 20 cm i formant una mitja canya d'emmotllament del tub fins a la meitat del seu diàmetre. Per facilitar l'accés al pou es col·locaran pates d'acer recobert de polipropilè cada 35 cm al llarg de la paret del pou.

Es connectaran tots els claveguerons que estiguin en servei i es substituiran aquells que estiguin en mal estat, segons indicacions de la direcció d'obra. La connexió dels cleveguerons s'executarà amb peça especial d'empelt anellada i encolada assegurant-ne l'estanqueïtat.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 8 de gener de 2007, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

La consellera delegada d'obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de GovernLocal per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram del Torrent de la Pólvora i carrer Segura", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del Torrent de la Pólvora i del carrer Segura, amb un pressupost d'execució per contracte de 357.514,13 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions:

Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

20 cm de subbase de sauló

20 cm de base granular de tot-ú artificial

Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

7 cm de base S-20

5 cm de rodadura D-12 o D-8

Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-8; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

Les voreres es reposaran amb la següent secció:

15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent

Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

Pel que fa a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

11 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE CONCRECIÓ DE PARÀMETRES DE LA ZONA DE VOLUMETRIA ESPECÍFICA 3B23 (PART DE L'ÀMBIT UAD 77 - NAU CENTRAL FÀBRICA CABOT I BARBA/SECTOR PRAT DE LA RIBA FLORIDABLANCA).

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall presentat per la societat mercantil LYM-90 SL el 13 de desembre de 2006 i redactat per ARKI ARQUITECTES, relatiu a la Unitat Mínima de projecte de Prat de la Riba/Floridablanca resultant de la reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Uad -77 Nau Central Fàbrica Cabot i Barba/Sector Prat de la Riba Floridablanca", aprovada definitivament el 23 de setembre de 2004.

L'Estudi de Detall es tramita en compliment del que estableix l'article 97 del Pla General relatiu al supòsit en el qual no hi ha possibilitat d'acord per definir els paràmetres d'una Unitat Mínima de Projecte, entre els diferents propietaris afectats.

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és la concreció dels paràmetres del conjunt de l'edificació de la zona 3b23 que garantiran una imatge unitària i coherent de l'edificació, en substitució de la Unitat Mínima Projecte que estableix la zona, davant de la impossibilitat d'arribar a una acord entre els propietaris que la conformen.

El document presentat fa referència a criteris de composició volumètrica, materials i acabats de façana, definició de l'espai lliure i concreció dels elements tècnics comuns. Conté un apartat normatiu, que reprodueix la normativa específica de la zona 3b23 completant les condicions particulars amb els aspectes abans indicats.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall .

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de concreció de paràmetres de la zona de volumetria específica 3b23, presentat per LYM-90 SL i redactat Ark1 Arquitectes.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords a la Sociedad LYM-90SL, a Ark1 Arquitectes, i al propietari i altres i titulars de drets reals de la mateixa finca objecte de la Unitat Mínima de Projecte de l'Estudi de Detall.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ORDRE DE RETIRADA DE TENDAL A L'AV. PUIG I CADAFALCH, 216, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 2 de novembre de 2006 ha estat incoat a Banco Popular Español, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de tendal il·legalitzable, a l'av. Puig i Cadafalch, 216, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el tendal és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, sobrepassa els límits del forat arquitectònic en el pla de la façana, i està instal·lat per sota l'alçada mínima reglamentària.

D'acord amb l'article 19.2.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, els tendals en planta baixa en color textura i forma no podran trencar la composició general de l'edifici, façana o element sobre el qual se suporti i, quan estigui relacionat amb algun forat arquitectònic no sobrepassarà els seus límits en el pla de la façana. En qualsevol dels seus punts ha d'estar a una alçada de la rasant de la vorera superior a 2,50 m. i el seu vol no pot ser superior a l'amplada de la vorera menys 60 cm. amb un màxim de 1,50 m. quan sigui opac i 3 m. quan sigui translúcid, a fi d'evitar que sigui un obstacle pels trànsit de persones i vehicles.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Banco Popular Español, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el tendal, a l'av. Puig i Cadafalch, 216, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 - DESESTIMACIÓ D'AL·LEGACIONS I ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL ADOSSAT A FAÇANA AL C. DELS REMENCES, 18, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 22 de novembre de 2006 ha estat requerit Bor Señalizaciones y Complementos, SL perquè ajusti el rètol instal·lat amb plafó adossat a façana a la llicència concedida el 21 de desembre de 2005, en exp. 20052469 RET, que autoritza la instal·lació d'un rètol de lletres soltes pintades sobre l'accés a l'activitat, al c. dels Remences, 18 bxs.

La persona interessada ha al·legat que el plafó no és un rètol de caixó enquadrat, sinó una placa amb dues ales per poder suportar-lo a la paret, sense tancar per els lateral, que a més està instal·lat sobre un forat arquitectònic de 25 mm., la mateixa mida que les ales de la placa, pel que no sobresurt de la façana. Considera que no incompleix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat.

Respecte a l'al·legació que és una placa amb ales, resulta que no compleix amb els requisits per tenir la consideració de placa, que segons l'article 19.1.2.3 de l'Ordenança esmentada, s'ha de situar a l'alçada de la vista, executada amb materials nobles, i amb una superfície màxima d'1 m2.

Respecte a l'al·legació que està en un forat arquitectònic, resulta que l'espai sobre el que està instal·lat el plafó del rètol té consideració de façana i no de forat arquitectònic. La façana està composada per les parets o material que tanquen el volum exterior de l'edifici i els forats arquitectònics són espais oberts o bé tancats per portes o finestres enretirades. El que pretén és un forat arquitectònic en realitat és un tancament de façana de diferent material que no s'alinea perfectament a la paret amb la que confronta, amb una diferència de 25 mm segons manifestació de la persona interessada. Si bé és possible que en un principi fos dissenyat com un gran forat arquitectònic d'accés al local per a vehicles, ara el forat arquitectònic ha quedat limitat a una porta d'accés a les persones de mides convencionals.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no ajustar-se a les condicions de la llicència concedida, ni a l'ordenança d'aplicació.

L'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, prohibeix els rètols en planta baixa en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar les al·legacions i ordenar a Bor Señalizaciones y Complementos, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. dels Remences, 18 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

14 - ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS ADOSSATS A FAÇANA A L'AV. AMÈRICA, 47, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"M. Rosa Calvet Peña ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2006, que li ordena retirar els rètols adossats a façana, a l'av. Amèrica, 47 bxs, al ser il·legalitzable.

Al·lega manca de legitimació passiva, la finca es troba ocupada per un tercer, segons l'Ajuntament per Provipu, SLU, a la que ha incoat inicialment l'expedient. La finca la té arrendada des del 20 de març de 2006 a Eva Quintana Navarro, segons acredita amb fotocòpia del contracte. No pot complir amb l'ordre municipal per no tenir la possessió de la finca. La responsabilitat és de qui ocupa el local, que l'Ajuntament reconeix no haver pogut notificar-li. Per tot això sol·licita es deixi sense efecte l'expedient de legalitat urbanística que se li ha incoat.

Abans de la interposició del recurs de reposició, Eva Quintana Navarro va comunicar per escrit a l'Ajuntament la retirada dels rètols. El servei d'inspecció municipal ha comprovat que ha estat retirat l'enunciat publicitari però han quedat els suports dels rètols.

Respecte a les al·legacions de la recurrent, resulta que l'expedient es va incoar inicialment a Provipu, SLU, en ser la societat que consta ocupa la finca a efectes fiscals, però la notificació fou retornada per desconeguda. Davant d'una infracció urbanística, si en els registres municipals no consta la persona que ocupa la finca, respon la propietat mentre no identifiqui al responsable dels actes. L'article 213 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, contempla com a persones responsables i sancionables per infracció urbanística a les que són propietàries.

Ara bé, la propietària ha identificat a la promotora dels rètols, a més aquesta ha presentat escrit on es desprèn que se'n ha fet responsable, però com únicament ha enretirat el contingut publicitari però no els suports, l'expedient continuarà fins la retirada d'aquest elements en façana, bé per la persona que els ha instal·lat, si és l'actual ocupant de la finca, o bé per la propietat, si els suport van ser instal·lats pels anteriors ocupants.

Vist l'informe jurídic precedent, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Estimar el recurs de reposició interposat per M. Rosa Calvet Peña contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2006, que li ordena retirar els rètols adossats a façana, a l'av. Amèrica, 47 bxs, en haver identificat a la persona que ocupa la finca en règim de lloguer i responsable de la instal·lació dels rètols.

Segon.-

Advertir a la interessada que l'expedient seguirà fins la retirada dels suports dels rètols que han quedat, prèvia identificació de la persona obligada que dependrà de si els suports estaven o no instal·lats quan es va llogar la finca.

Tercer.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 - ESTIMACIÓ EN PART DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE D'ENDERROC O RETIRADA DE COBERTS DE PROTECCIÓ DE VEHICLES DEL PATI D'ILLA AL C. CUBA, 4, BXS, INTERIOR.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Iluro Habitat, SL ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2006, que li ordena enderrocar o retirar els coberts de protecció de vehicles del pati d'illa, al c. Cuba, 4 bxs, interior, al ser il·legalitzables.

En primer lloc al·lega la manca d'indicació del percentatge en que vulnera el paràmetre urbanístic infringit d'ocupació de més del 20% del pati d'illa, que regula l'article 79 del PGOM. Ho considera essencial per determinar si la infracció és molt greu i simplement greu, en funció si la vulneració excedeix del 30% o està entre el 10% i el 30%. Això comporta una manca de motivació de la resolució administrativa d'acord amb l'article 138 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i crea inseguretat jurídica en contra de l'article 9.3 CE, el que és motiu d'anul·labilitat conforme l'article 63 de la Llei 30/1992.

En segon lloc al·lega la prescripció de l'acció de l'Ajuntament a adoptar les mesures de restauració per transcurs de més de sis anys, d'acord amb l'article 199 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Els coberts són anteriors a l'any 1999, i aporta fotografies dels mateixos segons les quals apareix reflectit un context molt obsolet dels edificis que conformaven el pati interior d'illa, i que no coincideix amb la realitat existent. Les instal·lacions han existit sempre en el pati interior d'illa des de la construcció dels edificis que el conformen, i la inspecció de l'Ajuntament no va ser a conseqüència de la col·locació dels coberts, que ja existien fa més de sis anys.

En tercer lloc al·lega la prescripció de la infracció urbanística que considera greu, en virtut de la resolució municipal conforme els coberts superen el 20% d'ocupació del pati d'illa, i per tant prescriu al quatre anys, de conformitat amb l'article 219 del Text refós esmentat.

Respecte a la primera al·legació s'accepta i el servei tècnic municipal ha efectuat mesures amb el resultat de 275,11 m2 de pati i 145,26 m2 d'ocupació dels coberts, això significa una ocupació del 52,8%. Com que l'ocupació màxima permesa és del 20% els coberts s'excedeixen el 32,8% del paràmetre urbanístic d'ocupació, amb la qual cosa la infracció urbanística té el caràcter de greu, d'acord amb l'article 206.c) del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Respecte a la segona i tercera al·legació resulta que la inspecció municipal es va fer arran d'una denuncia per sorolls produïda per l'activitat del pàrking. La recurrent, l'11 de març de 2004, havia sol·licitat llicència d'activitats de garatge privat en planta soterrani. Posteriorment la persona denunciant ha confirmat que les obres de construcció del pàrking, amb instal·lació de sostres d'uralita en el pati, es van acabar el desembre de 2005. La notificació d'incoació de l'expedient disciplinari fou rebuda per la societat interessada el 30 de juny de 2006, per tant un sis mesos desprès de l'acabament de les obres o instal·lacions. El termini de prescripció es computa a partir de l'acabament o cessament de l'activitat il·lícita, conforme estableix l'article 219.2 del Text refós urbanístic esmentat. En conseqüència no ha prescrit l'acció municipal d'ordenar la restauració de la legalitat urbanística, ni la infracció urbanística.

Les fotografies aportades per la recurrent no tenen valor probatori de l'antiguitat dels sostres d'uralita. No consta la data de les fotografies i únicament surt una part dels sostres amb menys ocupació que ara. A més s'observen diferències dels sostres entre les fotografies aportades d'abans i d'ara, la trobada de dues de les plaques d'uralita en una cantonada són diferents i al final d'una de les uralites d'una fotografia d'abans, per on entra el sol, és de difícil ubicació en la planta i col·locació actual. Per altra banda si la neu del pati que surt a la fotografia correspon a la última nevada al Maresme, no ha passat més de sis anys. Però sense necessitat d'entrar en tants detalls, la simple observació de les uralites fotografiades com antigues i les fotografiades de l'últim informe municipals confirma que són substancialment diferents, i que les d'ara no mostren signes d'antiguitat.

Però allò que confirma indubtablement la poca antiguitat dels sostres d'uralita consta a l'expedient núm. 20032732 MAJ. La recurrent, el 10 de desembre de 2003, va sol·licitar llicència d'obres per la construcció de planta soterrani per garatge al pati d'illa que ens referim, que fou concedida el 20 d'abril de 2004. Per fer la planta soterrani ha estat necessari rebaixar el sòl del pati d'illa i qualsevol sostre, cobert o construcció abans existent ha desaparegut. Com a discrepància anterior a la concessió de llicència es va informar a la recurrent que l'ús d'aparcament en el pati d'illa no era compatible. En escrit seu de 2 d'abril de 2004 manifesta que al pati interior no s'hi desenvoluparà cap activitat i quedarà lliure.

Finalment, en expedient núm. 20050587 DENA, per decret de 14 de febrer de 2006, ha estat ordenat a la recurrent la no utilització del pati com aparcament de vehicles en no ser compatible aquest ús amb la zona on està ubicat.

L'ús d'aparcament de vehicles al pati d'illa és incompatible segons l'article 79, apartats 2 i 4.e, i article 298.5 de les Normes urbanístiques del Pla general, segons els quals l'ús del pati d'illa ha de procurar pel manteniment i millora de la vegetació; les construccions possibles han d'estar relacionades amb el cos principal de l'edificació, tan a efectes d'accessibilitat com d'instal·lacions; i l'ús no ha de crear distorsions en el teixit edificat, s'ha d'integrar en el conjunt urbà consolidat i no ha de crear conflicte respecte de l'ús dominant establert pel Pla general per cada sector, zona o subzona.

Vist l'informe jurídic i documentació precedents, i els articles abans esmentats.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Estimar en part el recurs de reposició interposat per Iluro Habitat, SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2006, que li ordena enderrocar o retirar els coberts de protecció de vehicles del pati d'illa, al c. Cuba, 4 bxs, interior, en quant es fixa el percentatge de la infracció, i desestimar-lo en relació a les dues al·legacions de prescripció, en conseqüència haurà de complir amb allò ordenat.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10968 DEL CONSELLER DELEGAT DE JOVENTUT I ESPORTS D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ COMPTABLE INVERSA AD/ NÚM. 200600002274, EN RELACIÓ AMB LA DISMINUCIÓ DE L'IMPORT DE LES SUBVENCIONS PER A CASAL D'ESTIU, CONVOCATÒRIA 11/06, ATORGADES A LES ENTITATS AMPA CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO, AMPA CEIP JOSEP MONSERRAT I AMPA CEIP JOSEP M. PERAMÀS, A CAUSA DE LA DISMINUCIÓ DE L'OCUPACIÓ REAL DE PLACES EN RELACIÓ A LA PREVISIÓ INICIAL.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret número 10968/2006 de 18 de desembre, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar la relació comptable inversa AD/ núm. 200600002274, en relació amb la disminució de l'import de les subvencions per a Casal d'Estiu, convocatòria 11/06, atorgades a les entitats AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, AMPA CEIP Josep Monserrat i AMPA CEIP Josep M. Peramàs, a causa de la disminució de l'ocupació real de places en relació a la previsió inicial..

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2006.

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret 10968/2006 de 18 de desembre que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Aprovar, d'acord amb el que estableixen les clàusules específiques per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu, convocatòria 11/06, i per causa de la menor ocupació real de places amb respecte a la previsió inicial, la disminució de les subvencions atorgades a les següents entitats i pels següents imports:

disminuir en 669,80 euros la subvenció de 2.576,16 euros atorgada a l'AMPA CEIP Menéndez y Pelayo

disminuir en 2.204,23 euros la subvenció de 5.957,37 euros atorgada a l'AMPA CEIP Josep Monserrat

disminuir en 1.328,33 euros la subvenció de 5.313,33 euros atorgada a l'AMPA CEIP Josep M. Peramàs

2. Aprovar la corresponent relació comptable inversa AD/ núm. 200600002274, per un import total de 4.202,36 euros, de la partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

FORA DE CONVOCATÒRIA

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'ha presentat una proposta de ratificació del decret del conseller delegat de Benestar Social en relació al brot de legionel·losi d'agost de 2002 a Mataró, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió.

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 8 assistents a la Junta.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 595/2007 DE 19 DE GENER, S/AVANÇAMENT DE LES INDEMNITZACIONS ALS AFECTATS PEL BROT DE LEGIONEL·LOSI D'AGOST DE 2002.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"El dimecres 7 d'agost de 2002, des del Hospital de Mataró es va comunicar a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya l'existència de dos casos de la malaltia diagnosticada i coneguda per pneumònia per legionel.losi que afectava a dos ciutadans residents a Mataró.

Dos dies desprès a primera hora del dia 9 d'agost de 2002, des del Hospital de Mataró es comunica a la Direcció General de Salut Pública l'aparició de dos nous casos de ciutadans afectats per pneumònia per legionel.losi , resultant que avançat el dia es comunica pel Dr. Lluís Salleras a l'Alcaldessa accidental de la ciutat de Mataró, l'aparició d'un brot de legionel.la a Mataró que afectaven a un total de 9 afectats per pneumònia per legionel.la.

Amb la declaració del brot, l'Ajuntament de Mataró malgrat no tenir competències en les situacions de brot, va posar a disposició dels de la Generalitat els seus recursos humans i materials, i es va començar un treball coordinat entre els tècnics municipals dels serveis de sanitat i llicències i els del Departament de salut publica de la Generalitat de Catalunya que dirigiren les actuacions, posant-se en alerta els serveis sanitaris del municipi.

Les complertes i detallades actuacions seguides pels serveis municipals de l'Ajuntament a fi de minimitzar la incidència del brot declarat entre la població, a fi d'esbrinar el focus que originava el brot , i a fi d'activar els recursos sanitaris per atendre als afectats , figuren en els informes fets públics, i denoten la incondicional prestació d'un servei de col.laboració municipal que resta acreditada.

El 3 de setembre el nombre d'afectats per pneumònia per legionel.la s'estabilitza i no es produeixen més casos, el que permet donar-lo per finalitzat.

El quadre i tipologia de la majoria de persones perjudicades, va ser el de persones de la tercera edat , pensionistes, que van requerir l'assistència de familiars fins la seva recuperació que, va durar una mitjana de uns 30 dies amb complicacions respiratòries i símptomes ben documentats pels forenses habilitats a la causa penal. Tots els casos han estat revisats pels forenses de la instrucció penal seguida.

A partir d'aquest moment un cop las causes del brot van ser detectades i paralitzades, l'Ajuntament, en la continuïtat de les mesures de plena protecció de la ciutadania adoptades durant la crisi epidemiològica, pren dos acords; d'una banda per acord de ple de 12 de setembre de 2002 organitza i posa a disposició dels ciutadans de Mataró afectats pel brot un servei de suport jurídic a fi de que aquest rebin l'assistència jurídica necessària en la primera instància a fi de reclamar el perjudicis i danys en la salut patits, d'alta banda per acord de Ple de 12 de setembre de 2002 i per Decret d'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2002 formula querella criminal que es tramita pel lletrat consistorial Luis Clemente en la forma i amb els requisits que preveuen els art. 270 i següents de la Llei d' enjudiciament criminal, contra les persones de Inés Roca Guix i Alfonso Benito Núñez , titular i responsable d'una fabrica de gel clandestina del passatge Órrius el barri de Cerdanyola.

En altra instància l'Ajuntament va incoar expedient sancionador als responsables de l'establiment que va finalitzar amb la imposició d'una sanció, i finalment posa a disposició dels afectats una oficina a través dels serveis socials que orienten i els assisteixen en diferents nivells.

Després de diverses vicissituds en la instrucció penal de la querella criminal interposada pels serveis jurídics municipals, i la denuncia de Agustín López López i un cop reiteradament s'ha declarat la manca de responsabilitat municipal en el brot de legionel.la, a resultes de la instrucció penal de la querella, s'ha dictat en data 15 de gener de 2007 auto de impuls processal en el que, d'una banda es conclou la manca de responsabilitat dels tècnics municipals, així com la manca de responsabilitat de l'Ajuntament, i en el que es passa a continuar les actuacions de processament als imputats Inés Roca Guix i Alfonso Benito Núñez , titular i responsable de la fàbrica de gel clandestina del passatge Órrius al barri de Cerdanyola.

Del detallat , exhaustiu i extens auto judicial de data 15 de gener de 2007 esmentat es desprèn literalment que :

1.- "Llegados a este extremo, y aunque el hecho de no existir en la instrucción penal ninguna actuación procesal contra el Ayuntamiento de Mataró no lo haría jurídicamente necesario, si resulta conveniente el manifestar que no se puede con los elementos analizados apreciarse título alguno de responsabilidad del Ayuntamiento de Mataró. Ni en la forma de la responsabilidad subsidiaria derivada de la actuación de los agentes municipales, ni en la forma objetiva por un presunto funcionamiento anormal de los servicios . Resulta obvio recordar que los servicios municipales y las competencias propias de ellos son desarrolladas o no desarrolladas, y son gestionadas o no gestionadas por agentes y funcionarios públicos, sin que pueda en realidad objetivarse un funcionamiento anormal que no haya sido causado aún a título de inobservancia o imprudencia de los agentes que están adscritos al mismo. Pues bien en la instrucción han sido identificados plenamente los funcionaros responsables de los servicios municipales afectos, y su intervención en el presente caso ha sido analizada a la luz de los interrogatorios practicados extensamente, debiéndose concluir que no se aprecia que el desarrollo de la actividad de los servicios que gestionaban pudiera calificarse de anormal, lo que se salda con la apreciación hecha anteriormente", així com que,

2.- Por parte de los servicios municipales se comprobó así pues de un lado que, la administración de la Generalitat competente en materia de instalaciones industriales y producción alimentaría tenía conocimiento de la existencia de la ejecución de la instalación de la fabrica de Hielo (así se desprende del informe de inspección de la Generalitat adjunto al expediente municipal), de otro lado se llegó a la conclusión a resultas de la inspección municipal realizada por el Sr. Sánchez que no se desarrollaba actividad de producción en ese momento concreto, y finalmente consta que se advirtió expresamente al Sr. Núñez Lago de que no podía iniciar actividad alguna sin disponer de los permisos o autorizaciones pertinentes. Con arreglo a estos hechos difícilmente el expediente municipal iniciado podría correr otra suerte que el archivo que de este modo no puede ser objeto de reproche penal"..

Resultant que l'Ajuntament, és conscient a través de les informacions subministrades pel lletrat del SJAVP que les quanties fitxades per a les indemnitzacions dels ciutadans afectats , es faran efectives en cas de que es declari per sentència la responsabilitat final dels imputats en la querella criminal mantinguda per l'Ajuntament , en un període no inferior als dos anys, tenint en compte que la inexistència d'una companyia asseguradora que donés cobertura als riscos de funcionament de la industria de Hielos Maresme personalitzada en les persones dels inculpats pot dificultar el ràpid cobrament de les indemnitzacions declarades.

En atenció a que les persones afectades pel brot son en la seva amplia majoria persones pensionistes, de un modest nivell d'ingressos, que han patit un quebrantament de la salut, i que per tant conformen un col·lectiu als que especialment han d'atendre les politiques socials.

Les circumstàncies assenyalades, el nombre d'afectats en el terme municipal de Mataró i les repercussions socials de la malaltia, han fet que es considerin els fets com un problema de transcendència social important dins de la nostra població, que ha promogut que els poders públics es plantegin donar una resposta singular i excepcional basada en un principi de solidaritat amb els afectats.

Aquesta necessitat de suport i solidaritat amb els afectats, va superar l'àmbit estricte de les competències i actuacions administratives locals per eixamplar-se, des d'un principi des d'aquest Ajuntament de Mataró, en oferir una atenció específica i especial d'assessorament jurídic i social per als afectats i que ha tingut continuïtat al llarg de les actuacions processals en primera instància i igualment en la formulació de la querella criminal presentada des d'aquest Ajuntament contra les persones titular i responsable de l'empresa "Hielos del Maresme".

Es per això que seguint aquesta línia de suport l'Ajuntament preveu fer avançament de les indemnitzacions econòmiques destinades a paliar les greus conseqüències socials del problema i en definitiva a avançar i indemnitzar per compte dels presumptes culpables penals i responsables civils les quanties objecte d'indemnització fitxades a l'auto penal. Aquests avançament de les indemnitzacions es justifiquen exclusiva i especificament per l'excepcionalitat i la transcendència social del problema, sense que puguin servir de precedent per determinar la oportunitat o forma d'atendre a altres successos o danys futurs que poguessin ésser valorats com extraordinaris.

Atès que el marc de les indemnitzacions a abonar per compte dels responsables de la fabrica de gel querellats i la identificació clara de les 94 persones perjudicades s'ha fitxat a l'auto judicial d'impuls de data 15 de gener de 2007 del Jutjat 1ª Instancia 5 de Mataró que incorpora un annex detallat, i resulta d'aplicar de conformitat amb nombrosa jurisprudència a les futures indemnitzacions que es puguin produir en favor dels perjudicats la resolució de la Direcció General de Seguros de y Fondos de pensiones de 24 de gener de 2006 que fitxa el barem pel 2006, i per tant resultant per tant conegudes a priori a reserva del que pugui recaure en sentència.

Atès que el Codi Civil, en la seva regulació de les obligacions i el seu compliment, contempla la figura de la subrogació d'accions en establir que "Pot fer el pagament qualsevol persona, tingui o no interès en el compliment de l'obligació, ja ho conegui i ho aprovi, o ja ho ignori el deutor. El que pagués per compte d'un altre podrà reclamar del deutor el que hagués pagat, a no haver-lo fet contra la seva expressa voluntat. En aquest cas només podrà repetir del deutor allò que li hagués estat útil el pagament".(article 1.158 CC).

Atès que aquest Ajuntament considera, pels antecedents esmentats a la present resolució, convenient en interès del perjudicats procedir a abonar de forma avançada les indemnitzacions resultants en l'auto mitjançant l'habilitació d'una línia pressupostària per compte dels presumptes autors del delicte Inés Roca Guix i Alfonso Benito Núñez com a responsables penals i civils obligats a fer-ho.

Atès que s'ha previst destinar de crèdit pressupostari, per assumir les obligacions i compromisos adoptats a la present resolució al exercicis 2007-2008.

Atès que s'ha de posar de manifest que, de la revisió municipal dels expedients en tràmit consta la instrucció d'una sèrie de reclamacions patrimonials de ciutadans perjudicats pel brot (suspesa per l'existència d'un procés penal sobre els mateixos fets) pel presumpte anormal funcionament d'aquest ens local, - que amb independència de que l'auto judicial dictat el 15.1.2007 aclareix el seu futur arxiu -, ben és cert que arrel d'aquesta resolució present des de la estricte vessant teleològica perden tant bon punt un efecte, un cop aquest Ajuntament en el marc de l'annex de l'auto judicial assumeix a través dels avançaments de les i indemnitzacions l'abonament dels perjudicis patits pels ciutadans judicialment reclamants, i no te lògica ni raonabilitat que aquests ciutadans en la mesura que haguessin reclamat de l'Ajuntament mantinguin les seves accions contra qui assumeix el pagament; per aquest motiu resulta raonable que l'avançament de les indemnitzacions es condicioni a que les accions administratives i penals o civils iniciades i futures respecte de l'Ajuntament siguin objecte de renúncia RESOLC:

Primer.-

Destinar una partida pressupostaria amb número 2007 30000 313230 48900 als exercicis municipals 2007 i 2008 destinada a abonar per compte dels presumptes culpables al procés penal les indemnitzacions dels danys i perjudicis de les persones perjudicades en la seva integritat física o els seus causahabents pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró segons l'auto del J1ª Instància 5 de Mataró de 15.1.2007 i d'acord amb l'annex 1 que coincident amb el de l'auto judicial s'incorpora a la present resolució, amb un import total pels dos exercicis de 344.606,20 euros que serà distribuït pressupostàriament de 172.303,1 euros per l'exercici 2007 i de 172.303,1 euros per l'exercici 2008.

Segon.-

Condicionar l'eficàcia i validesa del present acord, al fet que les persones perjudicades o els seus causahavents renunciïn a les accions i reclamacions patrimonials formulades en via administrativa, així com a qualsevol acció futura de reclamació econòmica, penal o civil en qualsevol via jurisdiccional o administrativa contra l'Ajuntament o els seus agents com a conseqüència dels perjudicis soferts arrel del brot de legionel·la descrit.

Tercer.-

Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta Local de Govern a la primera sessió convocada.

Quart.-

Informar del present acord, i comunicar al destinataris de les quanties abonades en concepte d'avançament d'indemnització que, un cop habilitat el pressupost, i tant bon punt s'acompleixi la condició segona del present acord, es faran efectives al perjudicats que figuren a l'annex esmentat durant el primer quadrimestre de l'any 2007 en un 50% del total que meritin i durant el primer quadrimestre del 2008 la resta del 50%.

Cinquè.-

Notificar la present resolució al serveis municipals, serveis socials, secretaria general, gestió econòmica, atenció ciutadana, comunicació, i el pel seu coneixement i gestió en el marc de les seves funcions així com al servei jurídic- administratiu de Via Pública als efectes processals penals.

Sisè.-

Declarar que pel supòsit que penal i civilment no es declaressin les responsabilitat de les persones querellades com a responsables penals i civils a la querella municipal interposada, les quanties abonades per compte es definiran en concepte d'ajuts socials."