Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23/07/2007

Escoltar

23/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

6609/2007 de 19 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 23 de juliol de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de juliol de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Transferència a PUMSA del l'equivalent monetari corresponent al 10% d'aprofitament mig de la Unitat d'Actuació 04 - carrer Pla de Bages

4 Assabentament de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada sobre l'extinció del dret a l'ocupació d'un pis del bloc de mestres del carrer Madoz, 28-30, que tenia el Sr. Demetrio Melcón, i continuació del procediment de desnonament.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Acordar la modificació del contracte del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4 per tal d'ampliar-lo.

6 Acordar l'arrendament dels despatxos núm. 10 i 11 situats a l'edifici de vidre, al carrer Pablo Iglesias, 63 per destinar-los a activitats municipals.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte executiu de construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària Montserrat Solà, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'un commutador Ethernet pel centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró., mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5575/2007 de 22 de juny pel que s'acorda modificar el contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre per una ampliació del mateix.

11 Adjudicar el procediment negociat de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, a favor de l'empresa "Construccions Deco, SA", per import de 1.731.568, 62 EUR, IVA inclòs

12 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), a favor de l'empresa "Construcciones Rubau, SA" per import de 4.413.197,00 EUR, IVA inclòs.

13 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya i la Pl. del Fossar Xic, a favor de l'empresa "Constraula, SA" per import de 308.592,44 EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, al'empresa "Graiva, Obres i Serveis, SA", per un import de 104.326,44 EUR. IVA inclòs.

-Servei de Secretaria General-

15 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria ferma de data 15 de maig, dictada pel Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari 171/06, interposat per la Fundació Mare Nostra, contra el decret número 785/2006, de la Consellera-Delegada de Ciutat Sostenible, de 26 de gener, pel qual es va concedir una pròrroga de dos mesos per resoldre l'expedient de sol·licitud de llicencia número 20050567.

16 Donar-se per assabentats de la Sentència número 372/2007, de data 17 de maig, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 295/2006, interposat per la Sra. Carmen González Cabello. (Expedient: AGC13/01)

17 Donar-se per assabentats de la Sentència número 447/2007, de data 5 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 1650/2003, interposat per la Sra. Carolina Moreno Espinosa. (Expedient: AGC67/02).

18 Donar-se per assabentats de la Sentència número 302/2007, de data 26 de juny de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós - Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 448/2006, interposat pel Sr. Jorge Pérez García. (Expedient: AGC65/04)

19 Donar compliment a la Sentència número 286/2007, de data 3 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 139/2006 (anterior 956/2002 de la Secció Segona), interposat per la Sra. Maria Ibern Prats. (Expedient: AGC51/00)

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

20 Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.

21 Aprovació inicial del Projecte executiu d'enderroc de l'Escola d'Adults de l'equipament municipal de " Can Marf'à" de Mataró.

22 Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró.

23 Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre de Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme.

24 Aprovació definitiva del Projecte d'execució del poliesportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3.

25 Aprovació del Projecte complementari del Projecte executiu de l'escola bressol " Els Menuts" a Cal Collut- Escorxador.

26 Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Centre d'Educació Infantil i Primària, Antonio Machado.

27 Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Escola Bressol Elna.

28 Ratificar la resolució 5357/20007 de 14 de juny de la consellera delegada d'Obres, relativa a l'autorització i disposició de despesa a favor de PUMSA, amb motiu de l'execució de les obres de rehabilitació de la nau de la Cooperativa " La Obrera Mataronense".

-Servei d'Urbanisme-

29 Donar compte del Decret d'Alcaldia de 13/6/07, que dona compliment a la sentència 562 de 15/6/06 del TSJC que resol el RCA presentat per Maria Lluisa Argila Mir (Plaça dels Xerella).

30 Donar compliment a la sentencia 553 del 13/6/07 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el RCA interposat per Inmobiliaria Teluro SA contra resolució municipal en relació a la reversió d'una finca situada al Camí de Lorita.

-Servei de Serveis i Manteniment-

31 Aprovació inicial projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO " i "IS", que afecta als carrers Tres Roques, Mare de Deu de Núria, Bellavista, Ample, Salvador Llanas, Girona i altres.

32 Ratificació Decret d'aprovació despesa pel tractament de la FORM, d'acord amb les condicions del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.

-Servei d'Habitatge-

33 Ordre d'enderroc de cobert a terrassa al c. Churruca, 29, 1er.

34 Ordre de retirada de rètol a l'avinguda Amèrica, 45, bxs.

35 Ordre de retirada de rètol a la carretera de Cirera, 37, bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

36 Ratificar el decret d'Alcaldia número 5185/2007, de 8 de juny, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu, en el marc d'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2007.

-Servei de Joventut-

37 Ratificar el decret número 4752/2007 de 29 de maig, d'atorgament de subvencions per a casals d'estiu, convocatòria 11/07, per un import total concedit de 131.619,75 euros.

-Servei de Benestar Social-

38 Acceptar les aportacions de la Diputació de Barcelona en el marc del protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat en l'àmbit dels serveis socials per a l'exercici 2007.

39 Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2007 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves, adults amb dificultats d'integració i dones.

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Policia Local-

40 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

41 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre la parada de camions a l'avinguda Ramon Berenguer III

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 14/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 23 DE JULIOL DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de juliol de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

En Antoni Guirao Motis 2n Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4t Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López i Figueroa 5è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1

És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 TRANSFERÈNCIA A PUMSA DEL L'EQUIVALENT MONETARI CORRESPONENT AL 10% D'APROFITAMENT MIG DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 04 - CARRER PLA DE BAGES

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament ha tramitat la Unitat d'Actuació 04 Pla de Bages, del barri de Cerdanyola, amb una execució prevista pel sistema de compensació.

En el desenvolupament urbanístic d'aquest àmbit, es va acordar que el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 10% d'aprofitament mig es lliurés a l'Ajuntament en el seu equivalent pecuniari: 298.958,83 euros.

En tant que PUMSA és l'empresa municipal que gestiona la pràctica totalitat del patrimoni municipal del sòl d'aquest Consistori, per raons organitzatives, es creu oportú, posar a la seva disposició aquest import, com a integrant d'aquest patrimoni especial, que resta, per tant, subjecte al règim específic que el regula en la normativa urbanística.

A aquests efectes, es te especialment en compte que PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA (abreujat, PUMSA) és una societat anònima de capital íntegrament municipal, que té atribuït el caràcter d'entitat urbanística especial per acord del Ple municipal de 14 de novembre de 2002.

Resulta d'aplicació l'article 22.2 del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que disposa que aquestes entitats poden ser receptores de la cessió a títol gratuït o de l'alienació directa del patrimoni públic del sòl i de vivenda, i l'article 18 de les bases d'execució del pressupost.

Per tot l'anterior, proposo, si s'escau, a la Junta de Govern municipal:

Primer.-

Transferir a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARO, SA, amb NIF A59323642, i domicili al carrer Pablo Iglesias, 63, de Mataró, l'import de 298.958,83 euros, corresponent al deu per cent d'aprofitament mig de la Unitat d'Actuació 04 -carrer Pla de Bages-, del barri de Cerdanyola d'aquest municipi, i a l'efecte, aprovar el document comptable ADO núm. 34781, adjunt, pel referit import, que s'imputa a la partida pressupostària 40220/80021Z/85201.

Segon.-

Disposar que PUMSA compleixi les obligacions legals que corresponguin, en relació a aquesta quantitat monetària, per raó de la seva naturalesa de patrimoni municipal de sòl i habitatge. L'empresa haurà de donar compte de la seva gestió, anualment, davant d'aquest Ajuntament.

Tercer.-

Notificar aquesta resolució a PUMSA, i al Servei d'Urbanisme."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DICTADA SOBRE L'EXTINCIÓ DEL DRET A L'OCUPACIÓ D'UN PIS DEL BLOC DE MESTRES DEL CARRER MADOZ, 28-30, QUE TENIA EL SR. DEMETRIO MELCÓN, I CONTINUACIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"1r.- El Ple de l'Ajuntament va acordar, en la seva sessió de 8 de setembre de 2005, extingir el dret a l'ocupació del pis de mestres 4t B, escala A, de l'edifici de mestres situat al carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, adjudicat i ocupat pel mestre Demetrio Melcón Arias, en base a dos fonaments principals, al·legats tant en base a la norma jurídica aplicable, com en base a l'estipulat al contracte d'ocupació del pis:

-que aquest senyor no tenia la seva residència habitual en el referit habitatge, constituint la residència habitual i permanent en el pis de caràcter obligat, per al gaudi del dret;

-que el referit senyor disposava d'una altra vivenda en propietat al municipi de Mataró, constituint condició resolutòria del dret disposar d'una altra vivenda a Mataró, o en una localitat a menys de 50 Km de Mataró.

2n.- El referit mestre va interposar recurs contenciós administratiu contra l'esmentada resolució, entenent que no concorria cap causa d'extinció del seu dret a l'ocupació del pis.

3r.- En el procés judicial ventilat €recurs núm. 631/2005, seguit en el Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona-, ha recaigut sentència en la qual es desestima el recurs del Sr. Melcón, amb condemna en costes, i es confirma l'ajustament a dret de l'acord municipal d'extingir el dret a l'ocupació del pis, per entendre acreditat l'incompliment dels dos requisits al·legats. La sentència fou recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el recurs ha estat igualment desestimat, també amb condemna en costes.

4t.- La referida sentència és ferma.

Per tot l'anterior, proposo a la Junta de Govern municipal:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la sentència 3/2007, recaiguda en el procés judicial contenciós administratiu seguit contra l'acord del Ple de 8 de setembre de 2005, que extingí el dret del mestre Demetrio Melcón Arias a l'ocupació del pis de mestres 4t B, escala A, de l'edifici de mestres del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, desestimatòria de les prestensions del Sr. Melcón i confirmatòria de l'acord municipal, i, per tant, favorable a aquest Ajuntament, i donar-se per assabentat de la sentència 597, de 25 de juny de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en la fase de recurs €igualment favorable a l'Ajuntament-, i tramitar la taxació de les costes del procés, en el moment processal oportú.

Segon.-

Atorgar al Sr. Demetrio Melcón Arias 5 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la present resolució, per tal que retorni a aquest Ajuntament la possessió del pis 4t B, escala A, del carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, (haurà de lliurar les claus del pis a la Secció de Patrimoni municipal, el Carreró, 13-15, 2n pis, de 8 h a 15 h, de dilluns a divendres).

Tercer.-

Si en l'esmentat termini no ha tornat a aquest Ajuntament la possessió de la referida vivenda, es fixa el dia 3 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, per procedir al llançament del Sr. Demetrio Melcón Arias (NIF 12.689.084-F), de l'habitatge del pis 4t B, escala A, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

Quart.-

Delegar en la senyora Mireia Bermejo Pradell, amb DNI 46.121.883-Y, assessora jurídica del Servei de Gestió Econòmica d'aquest Ajuntament les funcions de fe pública per aixecar l'acta del llançament de l'habitatge, previst per al dia 3 de setembre de 2007, a proposta del Secretari de la Corporació.

Cinquè.-

Per al cas que no es recuperi la possessió de la finca controvertida en via administrativa, demanar l'execució de la sentència, amb sol·licitud d'autorització judicial per poder entrar en el referit domicili, amb la finalitat de recuperar-ne la seva possessió

Sisè.-

Notificar aquesta resolució als interessats."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 ACORDAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ D'EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'OBRES SOBRE W4 PER TAL D'AMPLIAR-LO.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Mitjançant decret núm. 10892/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, es va adjudicar el contracte del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4 a favor de l'empresa STE Consulting, SA (actualment Soluciones Y Plataformas Orientadas al Conocimiento, SAU), per un import de fins a 69.400 €, IVA, inclòs.

2. Mitjançant informe de data 14/06/2007 el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el Coordinador d'Informació de Base i de Projectes d'Informàtica sol·liciten la modificació del contracte esmentat, en el sentit d'ampliar el seu import en 90.065,18 €, IVA inclòs, degut a que han rebut una subvenció del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç dins la convocatòria d'ajuts del Programa Ciudades Singulares del Plan Avanza 2006 i han considerat ampliar el projecte inicial per incorporar l'automatització dels processos d'obres que no es van poden incloure en el projecte inicial per manca de pressupost i que ara amb la subvenció, si que es poden incloure.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 129,77 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 31-05-2007.

4. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 2 de juliol de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Fonaments de dret

1. L'art. 101 en relació amb els arts. 212 i 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

2. Es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que comporta la present ampliació, en la partida núm. 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2007.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4, adjudicat a favor de l'empresa Soluciones Y Plataformas Orientadas al Conocimiento, SAU, modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 90.065,18 €, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 90.065,18 €, IVA inclòs, a favor de l'empresa Soluciones y Plataformas Orientadas al Conocimiento, SAU, import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2007 (operació ADC núm. 27915).

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 3.602,60 €."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 ACORDAR L'ARRENDAMENT DELS DESPATXOS NÚM. 10 I 11 SITUATS A L'EDIFICI DE VIDRE, AL CARRER PABLO IGLESIAS, 63 PER DESTINAR-LOS A ACTIVITATS MUNICIPALS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Segons es justifica mitjançant informe de data 26 de juny de 2007 de l'arquitecte tècnic de la Secció de Patrimoni, l'Ajuntament té la necessitat de disposar dels despatxos núm. 10 i 11 situats a l'edifici de vidre, al carrer Pablo Iglesias, 63 per destinar-los a les mateixes activitats que ja s'estan realitzant en alguns despatxos del mateix edifici.

Per l'anterior es proposa llogar els despatxos núm. 10 i 11 situats a l'edifici de vidre, al carrer Pablo Iglesias, 63 per destinar-los a les mateixes activitats que ja s'estan realitzant en alguns despatxos del mateix edifici. Aquest contracte regeix a tots els efectes el dia 1 de juny de 2007 , per un termini de quatre anys.

L'informe de les assessores jurídiques de la Secció de Patrimoni i del Servei de Compres i Contractacions, de data 27/06/2007, acredita tant l'adequació a dret del procediment de contractació com del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a les partides núm. 30821/432310/20200 i 30821/432310/22609 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2008 a 2010, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Arrendar al César Fernàndez Rodríguez, amb DNI núm. 38.825.702-T, en representació de Promocions Urbanístiques De Mataró, SA, els despatxos que al seu temps tenen llogats a Companyia General de Terrenys i Inversions, SL, situats al carrer Pablo Iglesias, 63, de Mataró.

Segon.-

Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.-

Aprovar la renda anual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per import de 22.866,66 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA i la repercussió de l'IBI.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a les partides núm. 30821/432310/20200 i 30821/432310/22609 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2007:

Partida 30821/432310/20200:22.866,66.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29439)

Partida 30821/432310/22609: 3.808,92.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29441)

Exercici 2008:

Partida 30821/432310/20200:22.866,66.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29442)

Partida 30821/432310/22609: 3.808,92.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29443)

Exercici 2009:

Partida 30821/432310/20200:22.866,66.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29449)

Partida 30821/432310/22609: 3.808,92.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29450)

Exercici 2010:

Partida 30821/432310/20200:22.866,66.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29451)

Partida 30821/432310/22609: 3.808,92.-EUR, IVA, inclòs (operació AD núm. 29452)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 a 2010.

Cinquè.-

Excloure a l'arrendador, Sr. César Fernàndez Rodríguez, del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MONTSERRAT SOLÀ, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 11/06/07, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte executiu de construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària Montserrat Solà, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 51.565,12 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 11/07/07, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40220/42251L/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, i se'n preveu l'existència en el pressupost que s'aprovi per a l'exercici 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte executiu de construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària Montserrat Solà, amb una durada de 18 mesos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 51.565,12 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de fins a 51.565,12 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42251L/62200 d'acord amb els següents import i anualitats:

- Any 2007: 17.188,36 € IVA inclòs. (op. tipus A núm. 200700027916)

- Any 2008: 34.376,76 € IVA inclòs. (op. tipus AFUT núm. 200700027917)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 42200/42200C/62200 del pressupost municipals que s'aprovi per a l'exercici del 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini per a la presentació de proposicions pels interessats fins el 31 d'agost de 2007."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I CONTRA-INCENDIS EN ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment i Servies, de data 22/06/2007, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/01/2008 i fins al 31/12/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 172.608,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 13/07/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris 2008 i 2009.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/01/2008 i fins al 31/12/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 172.608,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 172.608,00 €, IVA inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2008:

 • Partida 40513/121810/21200: 57.141,60 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 29298)
 • Partida 40513/422500/21200: 29.162,40 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 29301)

Any 2009:

 • Partida 40513/121810/21200: 57.141,60 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 29302)
 • Partida 40513/422500/21200: 29.162,40 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 29303)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini per a la presentació de proposicions fins el 31 d'agost de 2007."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN COMMUTADOR ETHERNET PEL CENTRE DE CÀLCUL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ., MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel coordinador de suport i el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 10/07/2007, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament d'un commutador Ethernet pel centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 100.000,00 €, IVA inclòs.

Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat del subministrament, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 12/07/2007, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, durant aquesta anualitat, i se'n preveu la seva existència en el pressupost que s'aprovi per a l'exercici 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'un commutador Ethernet pel centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró , per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 100.000,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 100.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 d'acord amb el següents imports i anualitats:

- Any 2007: 50.000,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 33660)

- Any 2008: 50.000,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 33661)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipals que s'aprovi per a l'exercici del 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini per a la presentació de proposicions fins el 31 d'agost de 2007."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 5575/2007 DE 22 DE JUNY PEL QUE S'ACORDA MODIFICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP VISTA ALEGRE PER UNA AMPLIACIÓ DEL MATEIX.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5575/2007, de 22 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar aprovar la modificació per ampliació del contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 5575/2007, de 22 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Antecedents de fet

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 24 de juliol de 2006, s'adjudicaren les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, a favor de la mercantil Electricitat Boquet, SL, per import de fins a 99.899,56.-EUR, IVA, inclòs.

2. Mitjançant informe de data 8 de maig de 2007, l'enginyer tècnic director de les obres manifesta la finalització de les obres així com l'existència d'una certificació addicional per import de 25.949,63 €, IVA, inclòs presentada per l'entitat adjudicatària, segut a que el pressupost d'execució de material de l'obra s'ha desviat per les partides d'obra civil següent:

- Per l'aplicació del codi tècnic de l'edificació

- Per l'aplicació de la telegestió i millores d'ús.

3. S'acompanya l'esmentada certificació addicional, així com factura efectuada per l'esmentat import de 25.949,63 €, IVA. inclòs, de data 8 de maig de 2007.

4. L'anterior comporta un augment en el preu inicial del contracte del 25,97 %.

Consta l'acceptació de l'empresa a la ampliació proposada amb data 3 de maig de 2007.

5. Consta informe de l'assessora Jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 22 de juny de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Fonaments de Dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 146.1 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix la possibilitat de modificar el contracte d'obres per augment, reducció o supressió de les unitats d'obra per causes noves o necessitats imprevistes sorgides durant el decurs de l'execució de les obres.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1. Aprovar la modificació per ampliació del contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situada a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, adjudicat a favor de Electricitat Boquet, SL, la qual comporta un augment en el preu del contracte per import de 25.949,63 €, IVA inclòs, equivalent al 25,97 % del preu inicial del contracte, degut a diverses modificacions que afecten als amidaments de diverses unitats d'obra.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l'import de 25.949,63 €, IVA inclòs, a favor d'Electricitat Boquet, SL, el qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 40543/42251I/63310 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 (op. tipus ADOF núm. 24535).

3. Requerir a l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.037,98 €, en concepte de garantia addicional per la modificació contractual acordada amb la present resolució.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

11 ADJUDICAR EL PROCEDIMENT NEGOCIAT DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'EQUIPAMENT AL CARRER DE LES TRES ROQUES, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONS DECO, SA" PER UN IMPORT DE 1.731.568,62 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'abril de 2007, es va acordar iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques., amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació de fins a 1.598.125,17€, IVA inclòs.

La Mesa de Contractació duta a terme en data de 17/05/2006 acordà declarar deserta la contractació, per la qual cosa, i d'acord amb allò que preveu 'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant decret núm. 5436/2007 de 18 de juny, va acordar iniciar procediment negociat per a l'adjudicació de les obres, i modificar el plec condicions administratives particulars, augmentant un 10% el preu de licitació, amb la qual cosa quedà fixat en 1.757.937,69.-EUR, IVA, inclòs i efectuar consulta a tres empreses que reunissin la solvència tècnica especificada en els plecs esmentats.

Mitjançant informe de data 06/07/2007, el cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a cinc empreses; Dentell, SL, Construcciones Juanes, SA, Servicios y Obras Barcelona, SL, la Unió temporal d'empreses formada per Cadifor, SA i Instalaciones Elèctricas P.C, SL i finalment Construccions Deco, SA; i proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per import de 1.731.568,62 €, IVA. inclòs, ja que les tres primeres no han presentat oferta i la restant superava el pressupost màxim de licitació.

Cal fer constar que Construccions Deco, SA reuneix totes les condicions requerides en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient al pressupost aprovat pel 2007 per fer front a la despesa de l'esmentada contractació i es preveu consignar crèdit suficient del pressupost que s'aprovi pel 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, a favor de l'empresa "Construccions Deco, SA", per un import de fins a 1.731.568,62 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 5.493,52 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/46343D/62200 respecte a les anualitats, imports i números d'operació següents:

Any 2007: 531.043,85.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 33593)

Any 2008: 1.195.031,25.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 33596)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovi, per als exercicis pressupostaris de 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable a càrrec de la mateixa partida per import de 1.225.229,30.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT/ núm. 33598)

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 69.262,74 EUR."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CEIP MONTSERRAT SOLÀ, 2 LÍNIES (CAL COLLUT), A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES RUBAU, SA" PER IMPORT DE 4.413.197,00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu del Ceip Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut).

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 6 de juliol de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Construcciones Rubau, SA" fins un import de 4.413.197,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/42251L/62200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2008 i 2009.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu del Ceip Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), a favor de l'empresa "Construcciones Rubau, SA" fins un import de 4.413.197,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 51.565,12 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42251L/62200 del pressupost municipal, de la següent manera:

Any 2007: 1.942.811,64.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 33129)

Any 2008: 953.197,00.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 33132)

Any 2009: 1.470.239,45.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 33131)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 1.234.891,41 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació (operació AFUT/ núm. 33133).

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 176.527,88 € i pagui l'import de 178,96.-EUR, en concepte de la publicació de l'anunci al BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE LA BEATA MARIA, SANT SIMÓ I BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA I LA PL. DEL FOSSAR XIC, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRAULA, SA" PER IMPORT DE 308.592,44 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 9 de juliol de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Constraula, SA" fins un import de 308.592,44 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, a favor de l'empresa "Constraula, SA" fins un import de 308.592,44 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 3.512,00 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal (operació D núm. 33109)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 26.834,12 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació (operació A/ núm. 33121).

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 12.343,69 € i pagui l'import de 183,05.-EUR, en concepte de la publicació de l'anunci al BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ RAL, ENTRE EL CARRER DE SANT PERE I EL CARRER DE JORDI JOAN, AL'EMPRESA "GRAIVA, OBRES I SERVEIS, SA", PER UN IMPORT DE 104.326,44 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 9 de juliol de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, a l'empresa "Graiva, Obres i Serveis, SL" fins un import global de 104.326,44 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, a l'empresa "Graiva, Obres i Serveis, SA" fins un import de 104.326,44 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa de 104.326,44.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació D núm. 200700033417)

Tercer

.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 10.318,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 33418)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.173,05 € i pagui l'import de 159,65 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Secretaria General-

15 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA INTERLOCUTÒRIA FERMA DE DATA 15 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 171/06, INTERPOSAT PER LA FUNDACIÓ MARE NOSTRA, CONTRA EL DECRET NÚMERO 785/2006, DE LA CONSELLERA-DELEGADA DE CIUTAT SOSTENIBLE, DE 26 DE GENER, PEL QUAL ES VA CONCEDIR UNA PRÒRROGA DE DOS MESOS PER RESOLDRE L'EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE LLICENCIA NÚMERO 20050567.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 8 de juny de 2007, el Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, ha notificat la Interlocutòria ferma, de 15 de maig de 2006, dictada en el Procediment Ordinari número 171/2006, interposat per la FUNDACIÓ MARE NOSTRA contra el decret número 785/2006, de la Consellera - Delegada de Ciutat Sostenible, de 26 de gener, que va concedir una pròrroga de dos mesos per resoldre l'expedient de sol·licitud de llicencia número 20050567.

El recurs es va interposar contra un acte de tràmit que no decideix ni directa ni indirectament sobre el fons de l'assumpte, ni impossibilita la continuació de l'expedient ni produeix indefensió, per aquesta raó, el Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, no va admetre el recurs interposat (art. 51.1.c) LJCA)

Contra aquesta Interlocutòria, la Fundació Mare Nostra va interposar recurs d'apel·lació en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, per Sentència número 485, de data 21 de maig de 2007 (rotllo 16/2007) va desestimar el recurs d'apel·lació, i va confirmar la Interlocutòria de data 15 de maig de 2006.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Interlocutòria ferma de data 15 de maig, dictada pel Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari 171/06, interposat per la Fundació Mare Nostra, contra el decret número 785/2006, de la Consellera-Delegada de Ciutat Sostenible, de 26 de gener, pel qual es va concedir una pròrroga de dos mesos per resoldre l'expedient de sol·licitud de llicencia número 20050567.

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós - Administratiu número 7 de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

16 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 372/2007, DE DATA 17 DE MAIG, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVA, SECCIÓ CINQUENA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 295/2006, INTERPOSAT PER LA SRA. CARMEN GONZÁLEZ CABELLO. (EXPEDIENT: AGC13/01)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 26 de juny de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Cinquena, ha notificat la sentencia ferma número372/2007, de 21 de juny, dictada en el Recurs número 295/2006, interposat per la Sra. Carme González Cabello - en nom del seu fill menor d'edat - contra el decret número 3386/2002, del Conseller - Delegat de Serveis Centrals, de 17 de maig.

El Decret número 3386/2002, de 27 de maig, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 10.497,36 euros, per danys personals, dirigida contra l'Ajuntament de Mataró a causa de la caiguda, quan jugava a la Pl. Andalusia, el seu fill menor d'edat el dia 12 de febrer de 2001 i va topar amb un element metàl·lic de protecció d'un arbre.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat per la Sra. Carme González Cabello, sense costes, amb els següents arguments:

"La adecuada ponderación de las pruebas permiten afirmar que no están acreditados los requisitos exigidos para establecer la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, ya que aún resultado ciertas las lesiones del menor como consecuencia de la caída en el parque existente en la Plaza Andalucía no cabe establecer una relación de causalidad entre el hecho imputado a la Administración y el evento dañoso, pues no se aprecia la existencia de un funcionamiento normal o anormal del servicio público al que deba atribuirse responsabilidad, por estar claramente delimitada la zona de juegos infantiles y ser de todo punto inadecuado que se permitiera a los niños jugar en la zona donde se dice que se produjo el accidente, que no requiere especial señalización sino un elemental sentido de prudencia, no pudiendo conceptuarse el elemento metálico que contempla la jardinera como un peligro manifiesto para la integridad física de los peatones y usuarios del parque tal como hace la defensa de la parte actora ."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 372/2007, de data 17 de maig, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 295/2006, interposat per la Sra. Carmen González Cabello, contra el decret número 3386/2002, del Conseller-Delegat de Serveis Centrals, de 17 de maig, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC13/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

17 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 447/2007, DE DATA 5 DE JUNY, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVA, SECCIÓ QUARTA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 1650/2003, INTERPOSAT PER LA SRA. CAROLINA MORENO ESPINOSA. (EXPEDIENT: AGC67/02).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 22 de juny de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Quarta, ha notificat la sentencia ferma número 447/2007, de 5 de juny, dictada en el Recurs número 1650/2003, interposat per la Sra. Carolina Moreno Espinosa contra el decret número 8183/2003, del Conseller - Delegat de Serveis Centrals, de 6 de novembre.

El Decret número 8183/2003, de 6 de novembre, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 29.699,37 euros, per danys a causa de l'accident sofert quan la reclamant circulava amb un ciclomotor per l'Av. Puig i Cadafalch de Mataró i va patinar perquè hi havia sorra al paviment.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat per la Sra. Carolina Moreno Gómez, sense costes, amb els següents arguments:

"No puede entenderse que exista relación de causalidad entre el daño producido en la persona de la recurrente y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por cuanto efectivamente existe la necesidad de que el Ayuntamiento conozca o pueda conocer la existencia de la obligación o cumplimiento de sus obligaciones en cuanto que conservación de la vía pública en condiciones óptimas del tráfico. Del informe de la Policía Local, no se constata la existencia de arena o gravilla y, de haber existido, intervendría un tercero que no está en el presente proceso ni en el previo expediente administrativo. De cualquier manera, de estimarse, en su caso, cosa que no creemos probada, la intervención de agentes extraños que motivan que la carretera no se encuentre en el estado óptimo de circulación, tal hecho que no le consta a la Administración, sin que pueda actuar poniendo en marcha los mecanismos de que dispone"

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 447/2007, de data 5 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 1650/2003, interposat per la Sra. Carolina Moreno Espinosa, contra el decret número 8183/2003, del Conseller - Delegat de Serveis Centrals, de 6 de novembre., pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC67/02).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 302/2007, DE DATA 26 DE JUNY DE 2007, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 448/2006, INTERPOSAT PEL SR. JORGE PÉREZ GARCÍA. (EXPEDIENT: AGC65/04)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 5 de juliol de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 302/2007, de 26 de juny, dictada en el Recurs número 448/2006-I, interposat pel Sr. Jorge Pérez García, contra el decret número 4407/2006, de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals, de 17 de maig.

El Decret número 4407/2006, de 17 de maig, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 1236, 56 euros de danys materials (més lesions i seqüeles del conductor) dirigida contra l'Ajuntament de Mataró a causa de la caiguda patida el dia 10 d'agost de 2005, quan circulava amb un ciclomotor per la Rotonda del Camí del Mig -Via Sèrgia - carretera C-60, degut a una taca d'oli al paviment.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona desestima el recurs interposat pel Sr. Jorge Pérez García, sense costes, amb els següents arguments:

"Pues bien, dejando de lado la cuestión referida a la producción del daño, que es cierta, así como su cuantificación, que no se pone en duda, lo que en absoluto ha sido acreditado en estas actuaciones es el nexo relacional causal y la consiguiente atribución de la responsabilidad al Ayuntamiento de Mataró, pues del examen del expediente administrativo se concluye la total ausencia de prueba del nexo causal y si el mismo fue como consecuencia de un deficiente servicio de la Administración pública demandada, por lo que decae la razón de pedir del recurrente por no apreciarse relación de causalidad alguna entre el accidente y el deber de la Administración en el cumplimiento de sus funciones propias en la vigilancia de carreteras y vías públicas."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 302/2007, de data 26 de juny de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós - Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 448/2006, interposat pel Sr. Jorge Pérez García, contra el decret número 4407/2006, de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals, de 17 de maig, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC65/04)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós - Administratiu número 5 de Barcelona"

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

19 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 286/2007, DE DATA 3 D'ABRIL DE 2007, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ CINQUENA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 139/2006 (ANTERIOR 956/2002 DE LA SECCIÓ SEGONA), INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA IBERN PRATS. (EXPEDIENT: AGC51/00)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 20 d'abril de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, ha notificat la sentencia número 286, de 3 d'abril de 2007, dictada en el Recurs Ordinari número 139/2006 (antic 956/2002 de la Secció Segona), interposat per la Sra. Maria Ibern Prats, contra el decret del Conseller - Delegat de Serveis Centrals número 3096/2002, de data 15 de maig.

El decret del Conseller - Delegat de Serveis Centrals número 3096/2002, de 15 de maig, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 1 de febrer de 2001, d'indemnització per danys ocasionats per caiguda a la via pública el dia 16 de novembre de 2000; la reclamació no quantificava el dany reclamat.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment la demanda interposada, perquè:

"En el supuesto que ahora se examina, resulta del contenido del expediente administrativo y de las pruebas practicada en autos que la actora sufrió lesiones al caen en la fecha de autos como consecuencia de que introdujo el pie en un alcorque existente en la plaza de Las Tereses de Mataró, al ver obstaculizada su marcha por la presencia de una escalera que ocupaba la acera.

Como punto de partida para la resolución de las cuestiones debatidas en este proceso, debe considerarse que la responsabilidad del Ayuntamiento se ha visto comprometida al no adoptar las medidas de seguridad que de resultaban necesarias por la existencia de un obstáculo que impedía la libre deambulación de los peatones por el lugar de autos, el cual traía su causa de la instalación del alumbrado navideño en la vía pública, actividad sujeta a la correspondiente autorización y supervisión por parte de los servicios municipales. Ello no obsta, desde luego, para que la Corporación demandada pueda repetir, en la medida de lo procedente, contra la empresa instaladora de aquella iluminación, uno de cuyos operarios procedió a la colocación de la escalera en medio de la acera.

Debe tenerse en cuenta igualmente que el obstáculo era perfectamente visible del modo que la interesada debió prestar una especial atención en su deambular, y por ello debe aplicarse al presente caso el criterio mantenido por esta Sala en asuntos idénticos, que tiene en cuenta la denominada concurrencia de culpas, valorándose en este supuesto en un 50% para la Administración porque la responsabilidad municipal se ha de compensar con la falta de precaución de la víctima ante este tipo de obstáculos, que pudo evitar sin mas dificultad que la de cruzar a la otra acera. (€.)

Por consiguiente, la indemnización total que le corresponde a la actora, debidamente actualizada, asciende a la cantidad de 11.114,74 euros."

La companyia asseguradora municipal procedirà a la consignació judicial de l'import. Sense costes.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents, ACORDS:

Primer.-

Donar compliment a la Sentència número 286/2007, de data 3 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 139/2006 (anterior 956/2002 de la Secció Segona), interposat per la Sra. Maria Ibern Prats, contra el decret del Conseller - Delegat de Serveis Centrals número 3096/2002, de data 15 de maig., pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC51/00)

Segon.-

Exercir el dret de repetició de l'ajuntament de Mataró contra Unió de Botiguers de Mataró, per un import de 11.114,74 euros, en compliment del que estableix el fonament de dret tercer de la sentència i l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, atès que a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, ha quedat acreditat que va ser Unió de Botiguers l'empresa que instal·lava els llums de Nadal en la Pl. de les Tereses, el dia 16 de novembre de 2000, en el moment de produir-se la caiguda de la reclamant, i són els que varen col·locar l'escala recolzada a l'arbre que ocupava la vorera l'ample de la vorera.

En compliment de l'art. 174 i següents del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pels qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, concedir a l'empresa Unió de Botiguers un termini de 20 dies perquè presentin al·legacions al Registre General de l'Ajuntament, a comptar des de la data de la notificació d'aquest acord. Transcorregut l'esmentat termini es resoldrà l'expedient amb la documentació que hi consta.

Tercer.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena"

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

20 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT D'ACCESSOS I TALUSSOS A CAN BOADA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada", redactat per l'enginyer tècnic agrícola Joan Josep Martínez Sabaté, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la regularització dels límits on la finca de l'edifici de Can Boada, propietat de l'Ajuntament, entra en contacte amb la Via Europa i dotar al parc existent del Saltant i a l'edifici de Can Boada d'un nou accés, amb un pressupost d'execució per contracte de 95.961,36 € IVA inclòs.

L'àmbit de l'actuació es desenvolupa entre els habitatges amb façana a Via Europa, el parc del Saltant i l'accés posterior a l'edifici de Can Boada. Aquest espai sense definir, corre el perill de convertir-se en un espai marginal.

La zona està qualificada com a zona verda d'ús públic segons el Pla General d'Ordenació.

Per solucionar el desnivell entre la part posterior dels habitatges i la Via Europa, es dóna continuïtat al talús existent trencant-lo en dues parts separades per una petita terrassa que comunica amb la plataforma de Can Boada. Les terres que cauen sobre aquesta terrassa, es contenen ara formant un talús ajardinat. Una escala per Via Europa facilita l'accés a aquesta terrassa i d'aquí una altra escala ens porta a la part alta, just darrere els edificis. Les dues zones planes donen continuïtat pel costat nord cap a l'equipament de Can Boada. A la part baixa es dóna unitat a tot el sòcol del mur de Can Boada que en arribar a la zona dels quadres elèctrics servirà per contenir les terres del talús inferior.

La plataforma de la figuera, de 75 m2, i la part alta, de 155 m2, es pavimentaran amb una base de terreny natural compactat al 98% i a sobre 15 cm de sauló garbellat també compactat al 95%. A la terrassa de la figuera, al costat de Can Boada, s'hi faran uns esglaons de fusta per tal de guanyar la cota final i evitar escorrenties. Les escales tindran un acabat amb travesses de tren ecològiques i anti relliscades sobre base de formigó i fixades amb piquetes d'acer coarrugat de 8mm.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada", redactat per l'enginyer tècnic agrícola Joan Josep Martínez Sabaté, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la regularització dels límits on la finca de l'edifici de Can Boada, propietat de l'Ajuntament, entra en contacte amb la Via Europa i dotar al parc existent del Saltant i a l'edifici de Can Boada d'un nou accés, amb un pressupost d'execució per contracte de 95.961,36 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica, i al Gremi de constructors i promotors d'obres de Mataró i Comarca, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC DE L'ESCOLA D'ADULTS DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DE " CAN MARF'À" DE MATARÓ.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà de Mataró", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les feines d'enderroc d'una de les naus de l'equipament municipal de Can Marfà, utilitzada com Escola d'Adults, amb un pressupost d'execució per contracte de 108.002,34, € IVA inclòs.

L'edifici de Can Marfà forma part de l'illa situada entre el Camí Ral el Ravalet, carrer del Prat, carrer de Colom i carrer de Jordi Joan.

L'edificació a enderrocar és una nau annexa a una altra actualment en ús en alguns dels seus sectors, i consta de tres cossos formant una "U" i una zona oberta. Els tres cossos es composen de planta baixa més dues plantes pis. L'antiguitat de l'edificació és d'aproximadament 155 anys.

Les feines d'enderroc tenen una durada prevista de tres mesos segons el projecte i s'executaran ordenadament i per etapes, la qual cosa permet l'aprofitament dels materials i dels elements constructius i fa que sigui compatible amb l'adopció de les imprescindibles mesures de seguretat del procés.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquest documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà de Mataró", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, amb el suport dels serveis tècnics municipals, el qual especifica les feines d'enderroc d'una de les naus de l'equipament municipal de Can Marfà, dedicada actualment a Escola d'Adults, amb un pressupost d'execució per contracte de 108.002,34, € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Compres i Contractacions i Gestió Econòmica, a l'Institut Municipal d'Educació, als gerents de l'Hospital de Mataró i de Televisió de Mataró respectivament, a les Colles dels Geganters i Diableses, i a l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat de Cultura, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

22 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS BEATA MARIA, SANT SIMÓ, BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA I ACCÉS A LA PLAÇA DEL FOSSAR XIC DE MATARÓ.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de data 19 de març de 2007 acordà aprovar el "Projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que descriu i valora les obres que cal executar per tal de reurbanitzar els esmentats carrers, amb un pressupost d'execució per contracte de 335.426,56 € IVA inclòs.

Actualment aquest projecte es troba en fase d'adjudicació, una vegada s'ha celebrat el corresponent concurs obert.

Coordinadament amb l'anterior actuació s'ha previst realitzar una intervenció arqueològica en aquest àmbit, ja que els carrers afectats es troben dins del perímetre que assenyala la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, del jaciment arqueològic de la ciutat romana d'Iluro; es realitzaran els treballs d'arqueologia, prèvia aprovació del projecte corresponent, segons l'acord adoptat en data 7 de novembre de 1995 pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis tècnics municipals conjuntament amb l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat Municipal de Cultura han redactat el corresponent projecte tècnic.

Examinat el Projecte d'actuació arqueològica als carrers de la Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, redactat conjuntament pels tècnics del Servei d'Obres i per l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat Municipal de Cultura, que defineix i valora les tasques d'intervenció arqueològica que s'han d'executar en l'esmentat àmbit territorial, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, amb un pressupost d'execució per contracte de 84.994,68 € IVA inclòs.

El termini d'execució dels treballs d'excavació arqueològica serà, segons el projecte:

Primera fase: tres setmanes, excavació en el carrer d'accés a la plaça del Fossar Xic, 65 m2.

Segona fase: sis setmanes, sondeig arqueològic simultani amb les obres de reurbanització, 265 m2.

Tercera fase: condicionada al temps en què les obres del carrer afectin el subsòl, 950 m2.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment , en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'actuació arqueològica als carrers de la Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, redactat conjuntament pels tècnics del Servei d'Obres i per l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat Municipal de Cultura, que defineix i valora les tasques d'intervenció arqueològica que s'han d'executar en l'esmentat àmbit territorial, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, amb un pressupost d'execució per contracte de 84.994,68 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords a l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat Municipal de Cultura, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica, als seus efectes.

Quart.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessaria per tal d'iniciar el corresponent procediment per a la contractació d'aquests treballs."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

23 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'ADEQUACIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DE MATARÓ, PROMOGUT PEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 14 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme, representat per Jordi Marín Puigpelat, redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, el qual té per objecte adequar un espai actualment sense ús a la segona planta de l'equipament municipal ubicat al carrer Juan Sebastián Elcano núm.6, per a la posada en funcionament dels nous estudis de televisió digital terrestre, amb un pressupost d'execució per contracte 175.576,58 €, IVA inclòs.

El projecte va ser informat pel Servei municipal d'Obres i per la Secció d'Activitats, els quals, respectivament, van informar que es podia aprovar inicialment i que, abans de l'aprovació definitiva, s'hauria de justificar la documentació que indicaven les dues dependències municipals.

En data 30 de maig de 2007 apareix publicat en el BOP núm.129 l'acord d'aprovació inicial del projecte, i l'endemà s'obre el termini de la informació pública corresponent, que finalitza el dia 4 de juliol de 2007.

Durant el termini de la informació pública del projecte no s'han presentat al·legacions a l'acord d'aprovació inicial.

En data 12 de juny de 2007 el Consorci Digital Mataró-Maresme presenta en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Mataró el "Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró. Modificació de maig 2007", amb un pressupost d'execució per contracte de 111.583,00 €, IVA inclòs.

El cap del servei d'Obres, en data 2 de juliol de 2007, conjuntament amb l'arquitecta municipal, directora facultativa de les obres d'implantació de l'emissora de Mataró Ràdio, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació definitiva d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Igualment, el cap de la Secció de Llicències d'Activitats, en data 3 de juliol d'enguany, ha informat favorablement el projecte i esmenta els condicionants a tenir en compte per a realitzar les obres.

Vist l'article 37 del ROAS sobre el procediment a observar per a l'aprovació definitiva dels projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar definitivament el "Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró. Modificació de maig 2007", promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme, representat per Jordi Marín Puigpelat, i redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, que té per objecte l'adequació d'un espai lliure existent a la segona planta de l'edifici municipal emplaçat al carrer Juan Sebastián Elcano núm. 6 i transformar-lo en estudis de televisió digital terrestre, amb un pressupost d'execució per contracte de 111.583,00 €, IVA inclòs, sota les següents condicions:

Segons informe del cap del Servei d'Obres, de data 2 de juliol de 2007:

 • Les instal·lacions s'hauran d'adaptar a les ja previstes i existents a l'edifici
 • Abans de l'inici de les obres ha d'estar nomenat el coordinador de seguretat i salut

Segons informe del cap de la Secció de Llicències d'Activitats, de data 3 de juliol de 2007:

 • Cal que la distribució i el mobiliari permeti el pas pels recorreguts d'evacuació previstos

Segon.-

Notificar l'anterior acord al Consorci Digital Mataró-Maresme, a la gerent de l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, a l'Àrea de Presidència de l'Ajuntament i al Servei municipal de Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

24 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL POLIESPORTIU AL CARRER EUSKADI PAV-3/SAL-3.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de data 5 de març de 2007 acordà aprovar inicialment el "Projecte d'execució del polisportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte definir les característiques tècniques, constructives i altres espais complementaris del nou equipament esportiu municipal al carrer Euskadi de Mataró i la construcció de l'estructura d'una planta soterrada d'uns 22.026 m2, que es destinarà a la instal·lació d'un aparcament amb capacitat per 86 places, amb un pressupost d'execució per contracte 6.357.682,24 €, IVA inclòs.

Durant el termini d'informació pública del projecte i de conformitat amb l'anunci publicat en el BOP núm. 65 del dia 16 març de 2007, s'ha presentat en data 3 d'abril l'al·legació amb núm. de registre 2000700012760 formulada per la representació de la Associació de Veïns de La Llàntia, que en concret reclama:

 • Construcció de dues plantes d'aparcament per una capacitat de 160 places.

 • Establir un aparcament en semi-bateria per a turismes a la banda dreta del carrer Euskadi, entre els carrers de Suècia i Nova de la Mercè, modificant la vorera actual per mantenir l'amplada de la calçada.

 • Reservar una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles i autocars en aquest tram del carrer Euskadi.

Pels serveis tècnics municipals s'ha procedit a la valoració de les anteriors propostes i s'ha informat que:

 • El dèficit actual de places d'aparcament a la part del barri de la Llàntia centrada en aquest aparcament i el que s'està construint en l'equipament del c. La Boixa, descomptant l'aparcament existent del propi solar del carrer Euskadi, oscil·la entre un mínim de 113 places i un màxim de 153 places de turismes. Tenint en compte que els nous habitatges que es construiran incorporaran els ratis de la nova ordenança urbanística d'aparcaments (que superen el vehicle/habitatge) resulta que l'òptim està en construir a l'entorn de 153 noves places d'aparcament. Atès que l'aparcament en fase de construcció de l'equipament del c. La Boixa té una capacitat de 91 places i l'aparcament plantejat del poliesportiu té una capacitat de 86 places, s'aconseguiran 177 places noves, que superen el dèficit màxim de 153 i per tant, es desaconsella incrementar en una planta soterrània més l'aparcament previst.

 • La vorera actual del carrer Euskadi marca el límit del solar qualificat com a sistema d'equipaments del Pla General d'Ordenació de Mataró, aprovat definitivament el desembre de 1996.

 • La modificació d'aquesta vorera per a la construcció d'un aparcament en semi-bateria al llarg del carrer Euskadi invalidaria la implantació del poliesportiu, ja que els límits del nou edifici s'adapten a la topografia accidentada existent (hi ha un desnivell de 15 metres entre el punt més alt del carrer Euskadi i el passatge del carrer Suècia).

 • La disminució de la parcel·la de l'equipament per a l'ampliació d'amplada del carrer Euskadi impossibilita la implantació del poliesportiu ja que reduiria l'amplada del passatge del c. Suècia i situaria l'edifici molt a prop dels habitatges existents.

 • La reserva d'una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles i autocars en un tram del carrer Euskadi serà objecte d'estudi per part del servei de Mobilitat i és del tot compatible amb l'amplada actual del carrer.

En quant a les suggerències aportades pel Consell Català de l'Esport al projecte inicial s'han incorporat al nou document tècnic, que ara es presenta per a la seva aprovació definitiva, i que no han suposat cap variació respecte al pressupost aprovat inicialment.

Vistos els articles 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i 37 del ROAS sobre el procediment a observar per a la aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Desestimar, en part, les al·legacions presentades per l'Associació de veïns de la Llàntia, el dia 3 d'abril de 2007, amb número de registre 200700012760 referent al "Projecte d'execució del poliesportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3", pel que fa a la construcció d'una segona planta soterrada per aparcament i a la modificació de voreres i amplades del carrer Euskadi i acceptar la proposta d'estudiar una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles i autocars en un tram del carrer.

Segon.-

Aprovar definitivament el "Projecte d'execució del polisportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte definir les característiques tècniques, constructives i altres espais complementaris del nou equipament esportiu municipal al carrer Euskadi de Mataró, i que també inclou la construcció de l'estructura d'una planta soterrada d'uns 22.026 m2, que es destinarà a la instal·lació d'un aparcament amb capacitat per 86 places, amb un pressupost d'execució per contracte 6.357.682,24 €, IVA

Tercer.-

Notificar els anterior acords a la representació de l'A V.de la Llàntia als seus efectes.

Quart.-

Expedir certificació dels anteriors acords per al Consell Català de l'Esport i remetre un exemplar del projecte executiu a l'esmentat Consell, això als efectes de complimentar les bases de la convocatòria PRE/2300/2005 de 22 de juliol.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Ingressos, Manteniment i Mobilitat als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (7).

25 APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'ESCOLA BRESSOL " ELS MENUTS" A CAL COLLUT- ESCORXADOR.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 11 de juliol de 2005, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", redactat per l'arquitecta Anna Llop i Rius, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.495.270,54 €, IVA inclòs.

En data 3 d'agost de 2005 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en el projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm 184.

En data 31 d'agost de 2005, per Decret 6931 de la consellera delegada d'Obres es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es van presentar al·legacions ni reclamacions.

En data 3 d'octubre de 2005, la Junta de Govern Local adjudica les obres a l'empresa Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA (CISSA), per un import de 1.360.696,19 € IVA inclòs, quantitat que suposa una baixa del 9,00 %.

Durant l'execució d'aquestes obres ha sorgit la necessitat de realitzar una sèrie de treballs que no estaven previstos en el projecte inicial.

Per a donar resposta a aquestes necessitats noves, la direcció facultativa ha redactat un nou projecte complementari.

El nou projecte, anomenat "Projecte complementari del Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", redactat per l'arquitecta Anna Llop Rius amb el suport dels serveis tècnics municipals, contempla les anteriors actuacions, les quals no estaven previstes en el "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", aprovat en el seu dia i actualment en fase d'execució.

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte de 154.150,57 €, IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 10,31 % respecte a l'aprovat inicialment.

Les actuacions que preveu aquest projecte es concreten en:

 • Reforçament de totes les arcades que hi ha en les parets de totxo amb arcades metàl·liques fixades a l'obra amb soldadura.
 • Reparació de la coberta del torreó.
 • Impermeabilització i aïllament de l'estructura metàl·lica que sustenta la nova coberta.
 • Muntatge d'alguns mobles que no estaven previstos inicialment, així com de 3 portes corredisses per sectoritzar la zona de dormitori, dins les aules.
 • Col·locació de rodaments a la part inferior de les fulles de les persianes, encastat de guies de xapa galvanitzada al paviment, i muntatge d'un sistema de fixació per a les fulles de persiana quan estan plegades unes sobre les altres.
 • Muntatge de baranes a dues zones de l'entorn de l'edifici.
 • Canalització d'aigües que incideixen en el fosso d'ascensor i al sota escala

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte complementari com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte complementari del Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", redactat per l'arquitecta Anna Llop Rius amb el suport dels serveis tècnics municipals, que contempla una sèrie d'actuacions sorgides en el decurs de l'obra que no estaven previstes en el "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", aprovat en el seu dia.

El pressupost d'execució per contracte ascendeix a la quantitat de 154.150,57 €, IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar un exemplar del projecte a l'empresa Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA (CISSA), adjudicatària de les obres del "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 3 dies hàbils manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte complementari, i en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres 96/2005.

Segons la direcció facultativa, el termini d'execució d'aquests treballs és d'1 mes.

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte complementari, segons sigui el resultat de la consulta efectuada a l'empresa Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA (CISSA).

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació, al Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, i als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

26 APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I D'UNA ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA. FASE CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, ANTONIO MACHADO.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 2 de juny de 2005 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el "Projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 5.399.720,34 €, IVA inclòs, el qual apareix desglossat de la manera següent:

Centre d'Educació Infantil i Primària 4. 199.900,13 € IVA inclòs

Escola Bressol 1.199.820,21 € IVA inclòs

En data 9 d'agost de 2005 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en l'esmentat projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm. 189.

En data 30 d'agost 2005 i per Decret 6915 de la consellera delegada d'Obres es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es van presentar al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació pública (BOP núm. 141 de 14 de juny de 2005).

En data 3 d'octubre de 2005, la Junta de Govern Local adjudica les obres a l'empresa Construccions DECO SA per un import de 4.750.133,98 €, IVA inclòs, amb una baixa del 12,03 %.

En data 20 d'octubre de 2005 es va formalitzar el contracte administratiu d'obres 92/2005 del detall econòmic següent:

Centre d'Educació Infantil i Primària 3.694.652,14 € IVA inclòs

Escola Bressol 1.055.481,84 € IVA inclòs

Durant l'execució de les obres d'aquests dos equipaments educatius ha sorgit la necessitat de realitzar una sèrie de treballs que no estaven previstos en el projecte inicial.

Per a donar resposta a aquestes necessitats noves i a les demandes dels usuaris, la direcció facultativa ha redactat un nou projecte complementari.

El nou document tècnic, anomenat "Projecte complementari del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una escola Bressol als entorns de la Via Europa, Fase Centre d'Educació Infantil i Primària", redactat per l'arquitecta Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que descriu i valora una sèrie d'actuacions que és necessari executar per al correcte funcionament del CEIP Antonio Machado, sorgides en el decurs de les obres i no contemplades en el projecte inicial.

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte de 79.586,95 €, IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 1,8950 % respecte a l'aprovat inicialment.

Les actuacions que preveu aquest projecte es concreten en:

 • Modificació de les escales del pati
 • Instal·lació fals sostre fonoabsorvent aules
 • Tanques sectorització pati
 • Tanques sectorització rampes pati
 • Treballs fusteria

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar, respectivament, tant per aprovar el projecte complementari com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa, Fase construcció d'un centre d'Educació Infantil i primària", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que descriu i valora una sèrie d'actuacions que és necessari executar per al correcte funcionament del CEIP i que han sorgit en el decurs de l'obra, amb un pressupost d'execució per contracte de 79.586,95 €, IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar un exemplar del projecte complementari a l'empresa Construccions DECO SA, adjudicatària de les obres del "Projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa, conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 3 dies hàbils examini i manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte complementari, i en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres 92/2005 (70.012,64 €, IVA inclòs).

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte complementari, segons sigui el resultat de la consulta efectuada a l'empresa adjudicatària Construccions DECO SA.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació, a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, i als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

27 APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I D'UNA ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA. FASE ESCOLA BRESSOL ELNA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 2 de juny de 2005 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el "Projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 5.399.720,34 €, IVA inclòs, el qual apareix desglossat de la manera següent:

Centre d'Educació Infantil i Primària 4.199.900,13 € IVA inclòs

Escola Bressol 1.199.820,21 € IVA inclòs

En data 9 d'agost de 2005 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en l'esmentat projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm. 189.

En data 30 d'agost 2005 i per Decret 6915 de la consellera delegada d'Obres es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es van presentar al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació pública (BOP núm. 141 de 14 de juny de 2005).

En data 3 d'octubre de 2005, la Junta de Govern Local adjudica les obres a l'empresa Construccions DECO SA per un import de 4.750.133,98 €, IVA inclòs, amb una baixa del 12,03 %.

En data 20 d'octubre de 2005 es va formalitzar el contracte administratiu d'obres 92/2005 del detall econòmic següent:

Centre d'Educació Infantil i Primària 3.694.652,14 € IVA inclòs

Escola Bressol 1.055.481,84 € IVA inclòs

Durant l'execució de les obres d'aquests dos equipaments educatius ha sorgit la necessitat de realitzar una sèrie de treballs que no estaven previstos en el projecte inicial.

Per a donar resposta a aquestes necessitats noves i a les demandes dels usuaris, la direcció facultativa ha redactat un nou projecte complementari.

El nou document tècnic, anomenat "Projecte complementari del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una escola Bressol als entorns de la Via Europa, Fase Escola bressol", redactat per l'arquitecta Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que descriu i valora una sèrie d'actuacions que és necessàri executar per al correcte funcionament de l'Escola Bressol Elna, sorgides en el decurs de les obres i no contemplades en el projecte inicial.

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte de 35.491,17 €, IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 2,9580 % respecte a l'aprovat inicialment.

Les actuacions que preveu aquest projecte es concreten en:

 • Instal·lació d'una barana a l'escala exterior
 • Protecció radiadors
 • Modificació fusteria interior aules
 • Instal·lació lluminàries dormitoris nens

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte complementari com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa, Fase Escola Bressol", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que descriu i valora una sèrie d'actuacions que és necessari executar per al correcte funcionament d'aquest equipament municipal i que han sorgit en el decurs de l'obra, amb un pressupost d'execució per contracte de 35.491,17 € IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar un exemplar del projecte complementari a l'empresa Construccions DECO SA, adjudicatària de les obres del "Projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa", conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 3 dies hàbils examini i manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte complementari, i en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres 92/2005 (31.221,58 €, IVA inclòs).

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte complementari, segons sigui el resultat de la consulta efectuada a l'empresa adjudicatària Construccions DECO SA.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació, a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, i als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

28 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ 5357/20007 DE 14 DE JUNY DE LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES, RELATIVA A L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA A FAVOR DE PUMSA, AMB MOTIU DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA " LA OBRERA MATARONENSE".

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5357/2007, de 14 de juny, la consellera delegada d'Obres, acordà aprovar per urgència el document comptable AD 200700024846, de data 29 de maig, d'un import de 1.318.439,68 €, a favor de PUMSA, amb la finalitat de disposar d'aquesta quantitat per tal d'imputar les despeses que es derivaran de l'encàrrec realitzat per la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2007, consistent en la gestió i execució de les obres descrites en el projecte executiu de rehabilitació de la nau cooperativa "La Obrera Mataronense" i acabament de la plaça. MODIFICAT 2007.

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per aquest òrgan.

En conseqüència, el conseller d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Ratificar el Decret 5357/2007, de 14 de juny, dictat per la consellera delegada d'Obres, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"En data 5 de febrer de 2007 la Junta de Govern Local aprova el projecte executiu de la rehabilitació de la nau cooperativa "La Obrera Mataronensa" MODIFICAT 2007, que defineix i valora els treballs que s€han d€executar fins l€acabament i posada en funcionament d€aquest equipament, una vegada l€empresa SECLASA va abandonar l€obra, amb un pressupost d'execcució per contracte de 1.318,439,68 E IVA inclòs.

L€esmentat òrgan municipal i en la mateixa sessió va encarregar a l€empresa Promocions Urbanístiques de Mataró PUMSA la gestió i l€acabament de les obres.

Donat que PUMSA ha iniciat aquestes obres en data 20 de març de 2007 i properament presentarà al cobrament la primera certificació, s'ha tramitat el document AD 2000700024846 de data 29 de maig per un import de 1.318.439,68 € per atendre aquestes despeses.

L'òrgan municipal competent per aprovar aquest document comptable és la Junta de Govern Local, però com sigui que fins a la constitució del nou Ajuntament no està previst la celebració d'una propera sessió, la qual cosa retardaria considerablement el pagament d'aquestes despeses.

Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d'abril i la resta de les disposicions legals, així com el què disposen els articles 18, 19 i 20 de les Bases d'execució del pressupost municipal i d'acord amb les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.- Aprovar el document comptable AD 200700024846 de data 29 de maig d'un import de 1.318.439,68 €, a favor de PUMSA, amb la finalitat de disposar d€aquesta quantitat per tal d' imputar les despeses que es derivaran de l'encàrrec realitzat per la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2007, consistent en la gestió i execució de les obres descrites en el projecte executiu de rehabilitació de la nau cooperativa "La Obrera Mataronensa" i acabament de la plaça. MODIFICAT 2007.

Segon.- Disposar de l'import de 1.318.439,68 € a favor de PUMSA, a càrrec de la partida núm. 40220 45183B 63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat 2007 (operació AD 200700024846).

Tercer.- Notificar l'anterior acord a l€empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró PUMSA als seus efectes.

Quart.- Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern Local en la propera sessió que celebri.

Segon

.- Comunicar aquests acords a l'empresa municipal PUMSA i al Servei municipal de Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

29 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE 13/6/07, QUE DONA COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 562 DE 15/6/06 DEL TSJC QUE RESOL EL RCA PRESENTAT PER MARIA LLUISA ARGILA MIR (PLAÇA DELS XERELLA).

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 22 de maig de 2007 la Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar a l'Ajuntament la fermesa de la seva Sentència núm. 562 dictada el 15 de juny de 2006 en el recurs núm. 1354/2001, iniciat per Mª Lluïsa Argila Mir en reclamació d'una indemnització per la propietat del sòl de la Plaça dels Xerella.

Per Decret d'alcaldia núm.5305, de 13 de juny de 2007, l'Ajuntament ha procedit a donar compliment de la citada Sentència de 15 de juny de 2006, recaiguda al citat procés judicial, en els següents termes:

"PRIMER:

Donar compliment a la Sentència núm. 562 de 15 de juny de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenció Administrativa, que resolt el recurs núm. 1354/2001 interposat per la representació de la Sra. Maria Lluïsa Argila Mir contra la desestimació per silenci de la reclamació presentada el 7 de juny de 2000, de responsabilitat patrimonial per l'ocupació, per via de fet, de la finca de la seva propietat on actualment es troba construïda la plaça dels Xerella (anomenada en el plet "Plaça Xarel·la") i , en conseqüència, procedir al pagament a favor de la Sra. Maria Lluïsa Argila Mir, en concepte d'indemnització pel valor de la finca ocupada per l'Ajuntament amb la Plaça dels Xerella, per import de QUATRE MIL CINC-CENTES VUITANTA QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS de principal (4.584,35 euros ) i MIL TRES-CENTS NORANTA TRES EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS d'interessos (1.393,54 euros).

SEGON:

Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 5977,89 euros corresponent a la indemnització a favor de la Sra. Maria Lluïsa Argila Mir en compliment de la Sentència núm. 562 de 15 de juny de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciós Administrativa.

TERCER:

Atendre l'esmentada despesa amb càrrec a la partida 40220 43231L 60100 Inversió Compra de Terrenys El Palau, Projecte 4323107003 Inversió Compra de terrenys El Palau operació comptable ADO 200700027351

QUART:

Iniciar un incident d'execució de sentència als efectes de la inscripció en el Registre de la Propietat la part de la finca que ocupa la Plaça dels Xerella a favor de l'Ajuntament de pagament, amb la descripció que realitzin els serveis tècnics municipals, lliure de càrregues i previ pagament a qui millor dret acrediti davant la Sala.

CINQUÈ:

Dipositar l'import total de la indemnització a favor de la Sra. Mª Lluïsa Argila Mir en el Compte bancari de Dipòsits de l'Ajuntament fins que es determini pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el destinatari d'aquests diners.

SISÈ:

Notificar la present Resolució a la Sra. Mª Lluïsa Argila Mir, al Jurat d'Expropiació de Catalunya i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com als Serveis Municipals de Gestió Econòmica i el d'Ingressos.

SETÈ:

Donar compte d'aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local"

Per tot el que s'acaba d'exposar PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compte del Decret núm. 5305/2007, de 13 de juny, pel qual s'ha procedit a donar compliment de la Sentència recaiguda en el procediment judicial iniciat per Mª Lluïsa Argila Mir, Sentència núm. 562 dictada el 15 de juny de 2006 en el recurs núm. 1354/2001, en relació a la indemnització sol·licitada pel sòl de la Plaça dels Xerella.

Segon.-

Comunicar el precedent acord a la Secció Segona de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.-

Comunicar els precedents acords al Gabinet Jurídic de Secretaria General i al Servei de Gestió de Gestió Econòmica. "

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

30 DONAR COMPLIMENT A LA SENTENCIA 553 DEL 13/6/07 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER INMOBILIARIA TELURO SA CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA REVERSIÓ D'UNA FINCA SITUADA AL CAMÍ DE LORITA.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 553 de 13 de juny de 2007, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 131/2006 (anterior 841/2002 de la secc 2ª) interposat per INMOBILIARIA TELURO,SA contra la Resolució de l'Ajuntament de Mataró de 19 d'abril de 2002 desestimatòria del recurs de reposició interposat per Immobiliària Teluro SA, contra Resolució de 15 de febrer de 2002 desestimatòria de la sol·licitud de reversió de la finca nº 3063 del Registre de la Propietat nº 4 de Mataró, de 52.817 m² de superfície, situada al Camí de Lorita. El Tribunal no condemna en costes processals.

La finca en qüestió va ser cedida a l'Ajuntament de Mataró voluntàriament per un conjunt de propietaris l'any 1973. Consta a l'expedient administratiu la voluntat d'aquests propietaris de promoure la urbanització d'una zona industrial (Zona de Mata-Rocafona) i en ordre a aquesta futura promoció van cedir voluntàriament la repetida finca a l'Ajuntament.

El Tribunal entén que ha de prosperar l'oposició a la demanda formulada per l'Ajuntament de Mataró en el sentit que en la cessió voluntària del terreny no es compleixen els requisits de la reversió que sol·licita Immobiliària Teluro, en tant en quant aquest dret està legalment regulat en el marc de l'expropiació forçosa i l'Ajuntament no ha iniciat mai cap procés d'expropiació respecte aquesta finca.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm. 553 de 13 de juny de 2007 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu interposat per INMOBILIARIA TELURO,SA contra la Resolució de l'Ajuntament de Mataró de 19 d'abril de 2002 desestimatòria del recurs de reposició interposat per Immobiliària Teluro SA, contra Resolució de 15 de febrer de 2002 desestimatòria de la sol·licitud de reversió de la finca nº 3063 del Registre de la Propietat nº 4 de Mataró, de 52.817 m² de superfície, situada al Camí de Lorita.

Segon.-

Comunicar el precedent acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.-

Comunicar els precedents acords al Gabinet Jurídic de Secretaria General i al Servei municipal de Gestió Econòmica €secció de patrimoni-."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Serveis i Manteniment-

31 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "MO " I "IS", QUE AFECTA ALS CARRERS TRES ROQUES, MARE DE DEU DE NÚRIA, BELLAVISTA, AMPLE, SALVADOR LLANAS, GIRONA I ALTRES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO " i "IS", que afecta als carrers Tres Roques, Mare de Deu de Núria, Bellavista, Ample, Salvador Llanas, Girona i altres, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 288.728,66 Euros, IVA Inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen es documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2006 de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer .

Aprovar inicialment el " Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO " i "IS", que afecta als carrers Tres Roques, Mare de Deu de Núria, Bellavista, Ample, Salvador Llanas, Girona i altres, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 288.728,66 Euros, IVA Inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP, perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es consideren adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

32 RATIFICACIÓ DECRET D'APROVACIÓ DESPESA PEL TRACTAMENT DE LA FORM, D'ACORD AMB LES CONDICIONS DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5869/2007 de 29 de juny, el Conseller delegat d'0bres, Serveis i Manteniment va acordar l'aprovació de la despesa pel tractament de la FORM, d'acord amb les condicions del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la propera sessió de la Junta de Govern local.

En conseqüència, el Conseller delegat d'0bres, Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 5869/2007 de 29 de juny, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes per l'assessor jurídic del Servei d'Intervenció.

Vist l'informe emes pel tècnic de residus i neteja viària del Servei de manteniment.

Atès que el present conveni va entrar en vigor durant l'any 2006, podent-se prorrogar per successius períodes anuals, fins un màxim del 31 de desembre de 2009, amb una previsió de despesa de 485.973,75 Euros per l'any 2007, 500.552,96 Euros per l'any 2008 i 500.552,96 Euros per l'any 2009 que hauràn de reservar-se dels pressupostos municipals.

En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril, RD legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en base a la delegació de competències realitzada per Decret d'Alcaldia de setze de juny de 2007, RESOLC:

Primer.-

Aprovar l'autorització i disposició de les següents despeses en càrrec a la partida 40613.442320.22707, Tractament de matèria orgànica dels pressupostos municipals dels anys següents:

485.973,75 € en càrrec al pressupost de l'any 2007

500.552,96 € en càrrec al pressupost de l'any 2008

500.552,96 € en càrrec al pressupost de l'any 2009

Segon.-

Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Intervenció i Ingressos.

Tercer.-

Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern local."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Habitatge-

33 ORDRE D'ENDERROC DE COBERT A TERRASSA AL C. CHURRUCA, 29, 1ER.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 28 de juny de 2006 ha estat requerit Lluís Gràcia Gràcia perquè en el termini de dos mesos sol·liciti llicència per la construcció d'un cobert al terrat, al c. Churruca, 29 1r.

La persona interessada ha sol·licitat llicència, la qual ha estat denegada per decret de 14 de juny de 2007 en infringir l'article 53.1) del Pla general. El cobert està situat més enllà de la profunditat edificable, en situació de volum disconforme.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l' article 53.1) de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Lluís Gràcia Gràcia que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert al terrat, al c. Churruca, 29 1r, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (7).

34 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AVINGUDA AMÈRICA, 45, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 3 de maig de 2007 ha estat incoat a Juan Maria Castro Luque expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l' av. Amèrica, 45, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Juan Maria Castro Luque que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a l' av. Amèrica, 45, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (7).

35 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA CARRETERA DE CIRERA, 37, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 3 de maig de 2007 ha estat incoat a Tarevol, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la ctra. de Cirera, 37, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat desconeixement de la normativa de rètols i demana un marge de temps per adaptar el rètol a l'Ordenança municipal.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Tarevol, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la ctra. de Cirera, 37, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

36 RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 5185/2007, DE 8 DE JUNY, D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀMBIT EDUCATIU, EN EL MARC D'ATORGAMENT D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I SERVEIS DE LA XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT, ANY 2007.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

"Per decret número 5185/2007, de 8 de juny, l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu, en el marc d'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2007.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació.

En conseqüència, la sotasignant proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret d'Alcaldia número 5185/2007, de data 8 de juny, que en la seva part dispositiva resol el següent:

"1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat d'import 74.288,00 EUR (setanta-quatre mil dos-cents vuitanta-vuit euros).

2. Aprovar l'aplicació, al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 02300. 80011. 40003 € Transferència Ajuntament (XBMQ € Educació) € de la quantitat de 74.288,00 euros, per a l'any 2007.

3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

4. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local.

5. Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Joventut-

37 RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 4752/2007 DE 29 DE MAIG, D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU, CONVOCATÒRIA 11/07, PER UN IMPORT TOTAL CONCEDIT DE 131.619,75 EUROS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret número 4752/2007 de 29 de maig, el aleshores conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar l'atorgament de subvencions per a casals d'estiu, convocatòria 11/07, per un import total concedit de 131.619,75 euros.

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2007.

En conseqüència aquesta consellera delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret número 4752/2007 de 29 de maig que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Acordar l'atorgament de subvencions, en el marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria núm. 11/07 de subvencions per a casals d'estiu, a les següents entitats i per les quantitats que es detallen:

- Agrupament Escolta Arrels, per un import de 6.597,48 euros (sis mil cinc-cents noranta-set euros amb quaranta-vuit cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Antonio Machado (abans AMPA CEIP Mataró) (jul-set), per un import de 5.607,86 euros (cinc mil sis-cents set euros amb vuitanta-sis cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Camí del Mig (jul-set), per un import de 13.524,84 euros (tretze mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Àngela Bransuela (jul-set), per un import de 6.267,61 euros (sis mil dos-cents seixanta-set euros amb seixanta-un cèntims d'euro)

- Centre Jove Sant Jordi - Grup d'Esplai L'Olla de Grills (jul-set), per un import de 6.267,61 euros (sis mil dos-cents seixanta-set euros amb seixanta-un cèntims d'euro)

- Associació Cultural La Mar de Garbí - Grup d'Esplai Garbí, per un import de 4.948,11 euros (quatre mil nou-cents quaranta-vuit euros amb onze cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Camí del Cros, per un import de 4.948,11 euros (quatre mil nou-cents quaranta-vuit euros amb onze cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Germanes Bertomeu, per un import de 5.277,98 euros (cinc mil dos-cents setanta-set euros amb noranta-vuit cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Rocafonda, per un import de 10.391,03 euros (deu mil tres-cents noranta-un euros amb tres cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Vista Alegre (jul-set), per un import de 6.102,67 euros (sis mil cent dos euros amb seixanta-set cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Tomàs Viñas, per un import de 8.411,79 euros (vuit mil quatre-cents onze euros amb setanta-nou cèntims d'euro)

- Salesians Sant Jordi, per un import de 5.442,92 euros (cinc mil quatre-cents quaranta-dos euros amb noranta-dos cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Peramàs, per un import de 5.113,05 euros (cinc mil cent tretze euros amb cinc cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Torre Llauder, per un import de 3.793,55 euros (tres mil set-cents noranta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Cirera, per un import de 7.752,04 euros (set mil set-cents cinquanta-dos euros amb quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Anxaneta (jul-set), per un import de 13.524,84 euros (tretze mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Josep Monserrat, per un import de per un import de 4.948,11 euros (quatre mil nou-cents quaranta-vuit euros amb onze cèntims d'euro)

- Associació de Lleure i Cultura Enlleura't, per un import de 6.432,54 euros (sis mil quatre-cents trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP La Llàntia (jul-set), per un import de 6.267,61 euros (sis mil dos-cents seixanta-set euros amb seixanta-un cèntims d'euro)

2. Carregar aquestes despeses a la partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil, del pressupost del Servei de Joventut de l'exercici 2007.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Ratificar el contingut d'aquest acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Benestar Social-

38 ACCEPTAR LES APORTACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROTOCOL XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS PER A L'EXERCICI 2007.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

Relació de fets

 1. En data 28 de febrer de 2007, el conseller delegat de Benestar Social va resoldre sol·licitar a l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona uns ajuts econòmics per a diversos projectes de serveis socials, en base a la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 14 de desembre de 2006.
 2. La Diputació de Barcelona ha resolt atorgar les següents subvencions dins l'àmbit de suport a les polítiques locals de benestar social, en el marc de la convocatòria de subvencions abans esmentada:

Codi XBMQ finalitat import

07/Y/30761 Serveis d'atenció primària 91.435,96€

07/Y/30834 Serveis d'atenció domiciliària 42.065,00€

07/Y/31156 Programa d'atenció a Persones amb 15.000,00€

Dependència

07/Y/33014 Inserció social joves 1.500,00€

07/Y/33013 Mares i dones 1.000,00€

07/Y/33012 Agenda Solidaritat 12.000,00€

07/Y/33084 Creixement SAD 74.500,00€

En conseqüència, la sotasignant proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

 1. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per als següents projectes de serveis socials:

Codi XBMQ finalitat import

07/Y/30761 Serveis d'atenció primària 91.435,96€

07/Y/30834 Serveis d'atenció domiciliària 42.065,00€

07/Y/31156 Programa d'atenció a Persones amb 15.000,00€

Dependència

07/Y/33014 Inserció social joves 1.500,00€

07/Y/33013 Mares i dones 1.000,00€

07/Y/33012 Agenda Solidaritat 12.000,00€

07/Y/33084 Creixement SAD 74.500,00€

Comunicar aquest acord a l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona"

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

39 APROVAR LA SIGNATURA D'UN CONVENI PER A L'ATORGAMENT D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ANY 2007 AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ, DESTINADA AL MANTENIMENT DEL SERVEI QUE REALITZA A FAVOR D'INFANTS, JOVES, ADULTS AMB DIFICULTATS D'INTEGRACIÓ I DONES.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

"Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2007, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 87.394,04 euros, a la partida 60550 313410 48900, de subvencions de Benestar Social, com aportació al Centre de Formació i Prevenció per part del Servei de Benestar Social i una previsió d'import 1.000 euros, a la partida 60520 413230 48900, de subvencions de Salut Pública, com aportació al Centre de Formació i Prevenció per part del Servei de Salut Pública.

Atès que es preveu una aportació addicional per part del Servei de Benestar Social d'import 6.000 euros condicionada a la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2007 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves, adults amb dificultats d'integració i dones.

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 93.394,04 euros (noranta-tres mil tres-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2007.

3.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 1.000 euros (mil euros), amb càrrec a la partida 60520 413230 48900 del pressupost de 2007.

4.- Condicionar l'efectivitat de 6.000 euros del total de l'aportació de 93.394,04 euros del Servei de Benestar Social a la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal.

5.- Facultar la consellera-delegada de Benestar Social, per a la signatura del conveni.

6.- Notificar aquesta resolució al Centre de Formació i Prevenció per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Policia Local-

40 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Policia Local i Protecció Civil, presenta les propostes següents:

Expedient número 815/07 gp

"Antecedents procedimentals:

Primer.- Per Decret 10792/2006 de 13 de desembre es va incoar expedient sancionador a Antonio Vazquez Lanseco, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta número aixecada en data 22 de novembre a les 13:15:00 hores pels Agents de la Policia Local de Mataró núm. núm. 2328 i 2468, a la plaça Canyamars, 8 de Mataró.

Segon.- En la mateixa data esmentada es va dictar Plec de Càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent, el contingut del qual es dóna per reproduït.

Tercer.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient a Antonio Vazquez Lanseco en data 27/03/2007, on es comunicà als interessats el termini corresponent per a formular al·legacions.

Quart.- Atès que es va procedir a la notificació de la proposta de resolució de l'instructor al domicili de Antonio Vazquez Lanseco que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest procediment, resultant aquesta infructuosa, éssent retornada a aquesta Administració, efectuant un segon intent de notificació amb idèntic resultat.

Atès que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar mitjançant edictes insertats en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (Número de BOP 95, de data 20/04/07), segons el que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

Cinquè.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

Fets provats:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei 30/92, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El dia 22/11/2006, en Antonio Vazquez Lanseco passejava un gos de la raça Pit bull, de color marró en un parc públic, en les següents condicions:

1er.- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

Responsables

D'aquests fets resulta/en responsable/s

- en/na Antonio Vazquez Lanseco, amb CIF/NIF: 38843690, i amb domicili a efectes de notificacions Rda. Cerdanya, 36, 1er. 08303 de Mataró.

Qualificació jurídica de la infracció

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

El primer fet, per portar el gos en un espai públic sense morrió o no subjecte a cadena, implica una infracció greu tipificada a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

Sanció

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació a l'article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/92, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, es proposa imposar una sanció de 300,51,-euros.

Competència sancionadora

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

Per tot l'exposat , PROPOSO:

A la Junta de Govern Local imposar a Antonio Vázquez Lanseco la sanció de 300,51,-euros per les infraccions greus a la Ley 50/1999."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

Expedient número 825/06 gp

"Antecedents procedimentals.

Primer.- Per Decret 55/2007 de 09 de gener es va incoar expedient sancionador a Edgar Segura Martin, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta número 574763/06 aixecada en data 03 de desembre a les 3:15:00 hores pels Agents del Cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP Mataró núm. núm. 3110 i 12309, a la carretera de Mata de Mataró.

Segon.- En la mateixa data esmentada es va dictar Plec de Càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent, el contingut del qual es dóna per reproduït.

Tercer.- Atès que es va procedir a la notificació de l'esmentada resolució al domicili de Edgar Segura Martin que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest procediment, resultant aquesta infructuosa, éssent retornada a aquesta Administració, efectuant un segon intent de notificació amb idèntic resultat.

Atès que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar mitjançant edictes insertats en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (Número de BOP 95, de data 20/04/07), segons el que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

Quart.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

Fets provats:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei 30/92, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

En Edgar Segura Martin portava un gos de la raça Pit Bull, de color negre i pit blanc, musculatura prominent a extremitats, cap ample, mandibula ample i forta, coll ample i musculós i pell curta, dins d'un establiment pública, concretament a la terrassa a l'aire lliure del restaurant "Cava el Casal", sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

1er.- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

2on.- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

3er.- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.

4rt.- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

5è.- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

6è.- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

Responsables

D'aquests fets resulta/en responsable/s

- en/na Edgar Segura Martin, amb CIF/NIF: 47913322K, i amb domicili a efectes de notificacions Av. Països Catalans, 112 08186 de Lliçà de Amunt.

Qualificació jurídica de la infracció

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

El primer fet, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, és cosntitutiu d'una infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

El segon fet, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, fés constitutiu d'una infracció lleu tipificada a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

El tercer fet, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil, és consitutiu d'una infracció greu recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d'una polissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

El quart i cinquè fet, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, és constitutiu una infracció greu tipificada a l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

El sisè fet, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, és constitutiu d'una infracció greu tipificada a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordància amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999.

Sanció

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació a l'article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/92, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, es proposa imposar una sanció de 2.404,05,-euros.

Per la segona infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, es proposa imposar una sanció de 60,10,-euros.

Per la tercera infracció a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, es proposa imposar una sanció de 150,25,-euros.

Per la quarta infracció a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, es proposa imposar una sanció de 445,-euros.

Per la cinquena infracció a l'article 13.2.c) de la Ley 50/1999, es proposa imposar una sanció de 300,51,-euros.

Competència sancionadora

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

Per tot això, PROPOSO:

Que la Junta de Govern Local imposi a Edgar Segura Martin les següents sancions de 2.404,05,-euros, 150,25,-euros, 445,-euros i 300,51,-euros per les infraccions greus i/o molt greus a la Llei 10/1999 i/o a la Ley 50/1999."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

Expedient número 154/06 gp

"Antecedents procedimentals.

Primer.- Per Decret 11069/2006 de 21 de desembre es va incoar expedient sancionador a Juan José Abadia Sanchez, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta número aixecada en data 01 de març a les 10:10:00 hores pels Agents de la Policia Local de Mataró núm. núm. 267, al Parc de Cerdanyola de Mataró.

Segon.- En la mateixa data esmentada es va dictar Plec de Càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent, el contingut del qual es dóna per reproduït.

Tercer.- Atès que es va procedir a la notificació de l'esmentada resolució al domicili de Juan José Abadia Sanchez que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest procediment, resultant aquesta infructuosa, éssent retornada a aquesta Administració, efectuant un segon intent de notificació amb idèntic resultat.

Atès que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar mitjançant edictes insertats en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (Número de BOP 95, de data 20/04/07), segons el que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

Quart.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

Fets provats:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei 30/92, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El Juan José Abadia Sanchez en data 1/03/06 passejava un gos de la raça Pit Bull, de sexe femella, sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

1er- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

2on- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.

3er- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

4rt- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

5è- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

Responsables

D'aquests fets resulta/en responsable/s

- en/na Juan José Abadia Sanchez, amb CIF/NIF: 77121164W, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Vitoria 5, 3er. 1era. 08303 de Mataro.

Qualificació jurídica de la infracció

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

El primer fet, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, és constitutiu d'una infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

El segon fet, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil, és constitutiu d'una infracció greu recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d'una polissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

El tercer i quart fet, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, són constitutius d'una infracció greu tipificada a l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

El cinquè fet, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, és constitutiu d'una infracció greu tipificada a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordància amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999.

Sanció

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació a l'article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 29 de la Llei 10/90, sobre les circumstàncies que cal tenir en compte per a la graduació de les sancions i a la seva aplicabilitat al cas concret, en relació amb l'art. 131 de la Llei 30/92, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 13.1.b) de la Llei 10/99, es proposa imposar una sanció de 2.404,05,-euros.

Per la segona infracció a l'article 7.3.b) de la Llei 10/99, es proposa imposar una sanció de 150,25,-euros.

Per la tercera infracció a l'article 7.3.e) de la Llei 10/99, es proposa imposar una sanció de 445,-euros.

Per la quarta infracció a l'article 13.2.c) de la Ley 50/99, es proposa imposar una sanció de 300,51,-euros.

Competència sancionadora

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

Per tot això, PROPOSO:

A la Junta de Govern Local imposar a Juan José Abadia Sanchez les següents sancions de 2.404,05,-euros, 150,25,-euros, 445,-euros i 300,51,- euros per les infraccions greus i/o molt greus a la Llei 10/1999 i/o a la Ley 50/1999."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (7).

41 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA SOBRE LA PARADA DE CAMIONS A L'AVINGUDA RAMON BERENGUER III.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Policia Local i Protecció Civil, presenta les propostes següents:

"En data 17 de febrer de 2004, per Decret núm. 1218/2004, el Conseller Delegat de Mobilitat resolgué la reordenació de l'ús de l'espai de la via pública comprès a la Ronda Ramon Berenguer III, entre l'Av. Puig i Cadafalch i l'Av. Gatassa , on es trobava la reserva d'estacionament de l'Associació de Transportistes del Barri de Cerdanyola, per tal de permetre-hi el lliure estacionament de vehicles, eliminant d'aquesta forma la reserva existent per camions autoritzats.

L'esmentada resolució fou degudament notificada a l'Associació de Transportistes del Barri de Cerdanyola, mitjançant el seu representant, el dia 6 de maig de 2005.

En data 14 de maig de 20047 el Sr. Ignacio Sánchez Gallego, en la seva condició de transportista i de persona que emprava la zona d'estacionament afectada per la resolució administrativa de 17/02/2004, interposà recurs contenciós administratiu contra l'acte administratiu esmentat (Recurs 236/2004-Y, Procediment Ordinari. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona).

En data 1 d'octubre de 2004, el Sr, Ignacio Sánchez Gallego, formulà el pertinent escrit de demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, sol·licitant, com a mesura cautelar urgent, la suspensió del decret impugnat i el restabliment cautelar de la reserva d'estacionament en l'emplaçament i condicions vigents fins el moment de dictar-se el decret impugnat.

Per Acte de data 5 d'octubre de 2004, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, dictà resolució denegant la mesura cautelar provisionalíssima de suspensió del Decret 1218/2004, de 17 de febrer de 2004, ordenant la formació de peça separada i ordenant donar trasllat a aquesta Corporació per a que, en tot allò que al seu dret convingués, al·legués l'oportú.

Contra l'Auto de data 19 de novembre de 2004, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, que acordà declarar "no haber lugar a suspender el acto administrativo impugnado (...)", es presentaren els respectiu escrits d'apel·lació i d'impugnació a l'apel·lació, per part de l'interessat i per part d'aquest Ajuntament respectivament.

En la via de recurs d'apel·lació contra l'Auto de 19 de novembre de 2004, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, en les actuacions de referència 236/2004, peça separa de mesures cautelars, rotllo núm. 46/2005, fallà en sentència núm. 376, en data 2 de maig de 2005, el següent:

1.- la desestimació del recurs d'apel·lació interposat per Ignacio Sánchez Gallego contra l'Auto del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona.

2.- la condemna en costes del recurs d'apel·lació a la part apel·lant.

Una vegada remeses al Jutjat de procedència les actuacions dutes a terme pel Tribunal Superior de Justícia, el Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona respecte del recurs inicial dictà sentència, en data 24 d'abril de 2006, núm. 106 mitjançant la qual

 1. Estimava parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra l'actuació administrativa
 2. Declarava la nul·litat de ple dret del decret recorregut per haver-se dictat amb l'omissió del preceptiu tràmit d'audiència prèvia a l'interessat.
 3. Ordenava la retrotracció del procediment administratiu, al moment immediatament anterior al dictat de la resolució administrativa recorreguda, a l'objecte de que per l'administració municipal demandada s'atorgui tràmit d'audiència i vista al demandant, directament o a través de l'associació de transportistes titular de la llicència municipal, a que es refereixen les actuacions, abans de dictar resolució definitiva en el procediment d'extinció de la mateixa.
 4. Desestimava el recurs jurisdiccional en tot el restant.
 5. No efectuava exprés pronunciament de condemna en les costes processals.

Recorreguda en apel·lació la citada sentència de primera instancia, va remetre's l'assumpte al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera. Aquest Tribunal, per sentencia núm. 396, rotllo 247/2006, fallà en data 25 d'abril de 2007:

 1. Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la sentència núm. 106, de 24 d'abril de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació als autos 236/2004-Y, que es revoca i es deixa sense efecte en quant que en el seu lloc es desestima el recurs contenciós administratiu formulat contra el Decret de 17 de febrer de 2004, del regidor - delegat de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró (...).
 2. Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat a nom d'Ignacio Sánchez Gallego contra la precitada sentencia en el sentit de que procedeix anular la manca de reconeixement d'una indemnització a la part actora, que ha de fixar-se en la quantitat de 3.000,00 euros per l'extinció dels efectes de la titulació que li corresponia per a l'estacionament de vehicles, per tots els conceptes, així especialment tant pel dany emergent, com pel lucre cessant, com pel dany moral i amb això donant per esgotat el dany a rescabalar produït per l'extinció dels efectes de la titulació que ostentava amb anterioritat per la part actora en primera instancia, sense que resulti procedent estimar alguna altra indemnització amb ocasió d'altres supòsits donant lloc a una reduplicació de la indemnització corresponent amb el que això suposa.
 3. No condemnar en costes a cap de les parts.

A la vista del contingut de les sentencies referides núm. 376, de 2 de maig de 2005, i núm. 396, de 25 d'abril de 2007, recaigudes en segona instancia.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de maig de 2007, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.-

Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de les Sentències núm. 376, de 2 de maig de 2005, i núm. 396, de 25 d'abril de 2007 dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, en relació al recurs contenciós administratiu 236/2004-Y, en la seva peça separada de mesures cautelars i en el propi i principal recurs contra la resolució formulada per Decret 1218/2004, de 17 de febrer de 2004, del Conseller Delegat de Mobilitat

Segon .-

Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.