Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 22/03/2007

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 22/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

CONSELL DE MOBILITAT

Data: 22 de març de 2007

Núm: 16

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala d'actes -Via Pública


Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Sònia Ortega Cap Màrqueting Mataró BUS (representant)

Josep Ninou i Guàrdia Enginyer del Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan Secretari


Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Albert Gragera Lladó Representant PTP

Santiago Liébana Suárez ONCE

Pedro Curado Bola ONCE

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS (representat)

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Juan Francisco Baldó Jaraba Sindicat Comissions Obreres

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Mª Gómez Caparrós Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

 

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2. Informació del Vice-President
 3. Valoració funcionament de la modificació viària de la plaça de França
 4. Proposta modificació de l'Ordenança del Taxi: horaris i publicitat
 5. Subvenció AMTU de l'exercici 2006 obtinguda
 6. Increment del servei a la línia 3 del Mataró Bus
 7. Pla de Serveis 2007-2010
 8. Temes sobrevinguts
 9. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, a la que no es formula cap esmena i per tant es dóna per aprovada.

 3. Informació del Vice-President
 4. El Sr. Fermí Manchado s'acomiada dels presents, explicant que després de 12 anys de regidor d'aquest Ajuntament considera oportú donar el relleu a noves persones, i per tant no es presenta a les llistes de la nova i agraeix la col·laboració i participació de tots els membres del Consell durant aquesta etapa.

  Tant el Sr. Javier Sánchez del Campo com el Sr. Octavi Nonell, reconeixen la tasca feta, a pesar de les normals diferències polítiques que han pogut demostrar-se.

 5. Valoració funcionament de la modificació viària de la plaça de França
 6. Un cop realitzada la modificació viària aprovada en l'anterior sessió del Consell de Mobilitat, el Sr. Ferran Àngel creu que es pot valorar positivament aquesta modificació. Com sigui que no hi ha cap observació en contra, s'aprova mantenir aquesta modificació com a definitiva.

  Per altra banda el Sr. Ferran Àngel anuncia que degut a l'accidentabilitat i dificultat que per als autobusos s'ha constatat a l'entrada a la rotonda des de la Via Europa, hi ha prevista una modificació de retall del xamfrà de la vorera, per tal de permetre el gir i l'accés de forma més còmoda des del carril bus de via Europa cap a la plaça de França, ja que el radi de gir serà més generós.

 7. Proposta modificació de l'Ordenança del Taxi: horaris i publicitat
 8. El Sr. Ferran Àngel exposa que el col·lectiu taxista ha sol·licitat a l'Ajuntament la reforma necessària de l'Ordenança, per tal d'alliberar la estricta limitació que tenen per portar publicitat, que sempre seria utilitzant la superfície de les portes (ampliant a les portes davanteres l'actual restricció a portes del darrere) i no pas amb elements auxiliars que sobresortissin de la carrosseria.

  Per altra banda, el col·lectiu taxista també ha sol·licitat la concordància dels horaris diurn i nocturn de les tarifes, amb les que s'estan aplicant a la majoria de pobles i ciutats, que és de 7 a 21 hores per l'horari diurn (en comptes de l'horari actual de 6 a 22 h). El Sr. Ferran Àngel proposa que aquest canvi es faci gradualment en 2 anys, i que pel proper any ja es podria guanyar una primera hora. No hi ha cap alegació en aquest sentit, pel que s'aprova la conveniència d'adequar els horaris.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa limitar que la publicitat que puguin portar els taxis no sigui de promoció del transport privat (anuncis de cotxes), al que el Sr. Ferran Àngel respon que dubta es puguin condicionar limitacions d'aquest tipus a un mercat lliure, i que creu que el propi mercat donarà resposta, tothora que la normativa reguladora haurà de ser la general.

  El Sr. Antoni Roca suggereix que si hi ha 2 taxis adaptats , com a mínim sempre hi hagi 1 a cada torn. El Sr. Miguel Garcia Cabrera li respon que actualment es compleix el mínim d'unitats per a una Ciutat com Mataró (2 unitats) i que és molt difícil assegurar que sempre hi hagi disponibilitat d'aquest servei per a tota la població. El Sr. Ferran Àngel anuncia que efectivament la llei marca uns mínims d'unitats, i que per tal de garantir-les, es preveu introduir-les a l'Ordenança com a obligatòries a partir de que les actuals causin baixa.

  El Sr. Ferran Àngel exposa que sembla hi ha algun taxista que es nega a descomptar la trucada telefònica en cas de ser requerit per minusvàlids, per l'aparença que la persona de mobilitat reduïda no va amb cadira de rodes, i que cal sempre admetre aquest avantatge a les persones que s'acreditin amb la targeta d'estacionament per a persones de mobilitat reduïda (conductora o no conductora).

 9. Subvenció AMTU de l'exercici 2006 obtinguda
 10. El Sr. Ferran Àngel exposa la subvenció rebuda per part de la Generalitat de Catalunya, d'ajut per al transport públic municipal, d'uns 280.000 € per a Mataró al 2006, que s'atorguen als municipis de la segona corona, no pertanyents a l'Entitat Metropolitana del Transport. Amb aquests ajuts es financen diverses millores, tals com l'amortització parcial de les noves unitats d'autobusos, i l'execució de plataformes com a exemple, a les parades.

  També avança el punt número 7 de Pla de Serveis, contracte programa que la Generalitat signarà amb l'AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà), d'ajuts durant el periode 2007-2010, i que per part de l'Ajuntament de Mataró s'han sol·licitat prop de 7,7 Milions d'euros en aquest contracte-programa dels 28 Milions previstos per a tots els municipis, si bé es preveu rebre al voltant de 3,25 milions d'acord amb el repartiment segons la població, els viatgers i el dèficit actual. Es reparteix als assistents còpia de les actuacions previstes i sol·licitades, d'acord amb un ordre de prioritats i aprofitant la nova concessió de l'any 2008.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita còpia de les ponències presentades a la 3era Jornada de l'AMTU, al qual se li respon que se li enviarà.

 11. Increment del servei a la línia 3 del Mataró Bus
 12. El Sr. Ferran Àngel explica que des del 17 de febrer hi ha en marxa un bus addicional a la línia 3, i que a partir del 10 d'abril està previst incorporar un nou autobús per a aquesta línia, incrementant doncs el reforç a tota la setmana de forma continuada. Esmenta que aquesta línia és la segona que presenta actualment més demanda, conjuntament amb la línia 1.

  El Sr. Vice-President explica que després d'aquests reforços, ja s'haurà d'entrar de ple en la definició de la nova xarxa, però que la proposta tècnica municipal de moment creu que és molt positiva i que representa un nou i important impuls al servei. El Sr. Octavi Nonell pregunta si aquesta proposta es basa en el treball previ que es va realitzar de futur, al que se li contesta que efectivament aquella era la base de la nova xarxa que es proposarà, però que s'ha hagut d'actualitzar i ampliar degut al creixement i noves necessitats de la Ciutat.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo fa una consideració sobre el treball de camp per part dels tècnics municipals, al que el Sr. Ferran Àngel esmenta que si bé per realitzar la proposta s'ha comptat amb l'experiència de l'actual operador, també hi ha hagut opinions externes.

  El Sr. Octavi Nonell esmenta que recorda que en aquella proposta prèvia, la intenció era que a menys de 5 minuts de cada habitatge hi havia d'haver una parada, al que se li contesta que es treballa en aquest sentit de màxima cobertura, amb les limitacions òbvies que la lògica i la geometria de la Ciutat pot imposar.

  El Sr. Antoni Roca pregunta si es tindrà en compte donar servei al nou sector previst del Sorrall, al que el Sr. Vice-President contesta afirmativament així com les noves zones previstes (Iveco, Hortes, Rengle, Vallveric...)

  El Sr. Antoni Roca denota el seu malestar amb la marca Iveco perque creu que presenta una tecnologia deficient i fan molt de soroll, al que el Sr. Vice-President respon que evidentment alguns vehicles ja estan a la fi de la seva vida útil (amb prop de 10 anys de funcionament), que els darrers vehicles ja presenten noves tecnologies i millores en el comfort, i que no es pot a hores d'ara assegurar cap canvi de model i de marca de vehicle. El Sr. Ferran Àngel amplia la resposta en el sentit que diversificar amb moltes marques és complicat pel tema del manteniment i recanvis. El Sr. Vice-President finalitza la discussió dient que s'han d'anar provant diverses marques de vehicles, però que també el preu és un element al qual l'Administració està molt lligada, amb igualtat de prestacions.

 13. Pla de Serveis 2007-2010
 14. Aquest punt ja ha estat tractat anteriorment en el punt número 5.

 15. Temes sobrevinguts
 16. El Sr. Ferran Àngel mostra el funcionament de la pàgina de l'estat del trànsit de la web municipal (www.mataro.cat) on es mostra els nous vials als quals hi ha dades disponibles, així com la opció de veure l'estat del control d'accessos per pilones, i les càmares de control de trànsit.

  També explica que s'està realitzant un canvi de semàfors en bàculs (els que estan per damunt del carril de circulació) per semàfors de Leds, que presenten una despesa inferior tant en el manteniment com en la despesa de consum, i que són més fiables perquè eliminen l'efecte "fantasma" al ser un llum directe i no reflexat, tothora que el funcionament s'assegura per eliminar-se la incidència de bombeta fosa. Els vials als quals s'ha fet aquest canvi més important ha estat l'avinguda del Maresme , i a la plaça d'Espanya.

  S'ha prioritzat el canvi de semàfors en bàculs i no pas de les columnes, perquè als bàculs és més complicat la substitució de les bombetes foses, per haver-se de posicionar un camió-cistella. El Sr. Ninou amplia la informació dient que la neteja també es veu facilitada, ja que s'elimina la visera per que l'efecte "fantasma" queda també eliminat.

  El Sr. Roca pregunta si s'incorpora l'acústica, al que el Sr. Ninou contesta que tots els nous semàfors porten el mòdul acústic per als invidents.

  El Sr. Ferran Àngel explica el desenvolupament de l'execució de les plataformes pendents, tothora que es reparteix la planificació d'execució.

 17. Precs i preguntes.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre el rumor que hi ha de que l'aparcament subterrani de l'Hospital de Mataró tancarà a les nits, al que el Sr. Vice-President contesta que després de patir ell personalment el fet que la màquina no accepta targetes de crèdit, i en quant també ha rebut aquests rumors, explica en primer terme que aquest aparcament no és municipal, i ni tant sols depèn directament del Consorci Sanitari del Maresme, sinó que és una concessió de la Regió Sanitària de Barcelona, de l'Institut Català de la Salut, organisme a la qual ell personalment ha dirigit un escrit exposant que és important mantenir aquest servei públic en horari nocturn, si bé s'entén que l'afluència es veu considerablement baixa en aquest horari. També ha manifestat l'inconvenient de la restricció del pagament exclusivament en metàl·lic, amb els problemes que comporta el no disposar del canvi necessari.

El Sr. Octavi Nonell exposa que l'Ajuntament de Mataró, si bé no és l'autoritat responsable de l'aparcament i de la concessió, ha de prendre part i actuar en el bé del manteniment del servei, al que se li contesta que efectivament ja s'han fet les gestions en aquest sentit com s'ha esmentat anteriorment.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que va aparèixer una notícia de l'implantació del Carsharing a Mataró, al que el Sr. Vice-President contesta que efectivament fa un any el Sr. Pau Noy va explicar en el fòrum del Consell aquesta modalitat, però que aquesta notícia ha estat una falsa notícia malinterpretada, en quant si que hi ha la predisposició per part de Carsharing d'instal·lar-se a Mataró en unes unitats de vehicles, però que cal un ajut municipal que s'ha d'estudiar, i que per tant de moment no hi ha res definitiu.

El Sr. Javier Sánchez del Campo considera que el conveni signat entre el Patronat Municipal d'Esports, i l'aparcament de Parc Central, per tal de facilitar l'aparcament a certs usuaris, considera que va en detriment de facilitar l'accés al transport públic municipal, al qual el Sr. Vice-President contesta que aquesta mesura està encaminada en fer utilitzar més aquest aparcament, en quant es pot ajudar a evitar la indisciplina, i que pot ser útil com a complement en quant en certs horaris el transport públic no funciona. El Sr. Javier Sánchez pregunta si aquesta mesura representa una despesa per l'Ajuntament, al que se li contesta que no representa una despesa, sinò una rebaixa en la pèrdua per part de l'operador que li interessa que aquest aparcament s'utilitzi mínimament. El Sr. Vice-President amplia la resposta en el sentit que el servei de transport públic col·lectiu ja està suficientment subvencionat. El Sr. Ferran Àngel esmenta que abans d'incoar sancions als infractors, s'ha volgut donar una oportunitat i facilitat d'aparcament, ja que en certes hores els voltants de plaça Espanya presenten molta indisciplina.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que moltes motocicletes estacionen fóra de les marques vials establertes a la vorera del costat de l'estació de la Renfe, tot sol·licitant un control més exhaustiu amb imposició de les multes corresponents, al que se li contesta que es revisarà la senyalització i aquesta incidència, en quant s'ha de tenir en compte el facilitar l'accés a aquests usuaris del transport públic com és la Renfe.

El Sr. Javier Sánchez del Campo demana que es revisi la possibilitat de restaurar unes pilones existents al solar destinat a l'aparcament al Passeig Marítim de davant del Centre Natació Mataró, ja que els vehicles invaeixen en part la ja estricta vorera, i proposa aquesta mesura provisional ja que coneix que hi ha previstes obres en aquest sector, al que se li contesta que s'avaluarà aquesta possibilitat en quant qualsevol operació representa una despesa econòmica, i que en aquest tipus de terra (sauló) es difícil mantenir correctament qualsevol instal·lació per que al mínim cop els elements surten de la seva ubicació al tenir manca de fonament.

El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita estadístiques del vehicle de foto-denúncia, mesura que valora positivament, així com de les denúncies voluntàries del Passatge de Mas Sant Jordi. Respecte les primeres, es respon que no es poden facilitar en quant primer han de passar per la Comissió Informativa corresponent, però que se li avança que la efectivitat és elevada. Respecte les segones, el Sr. Vice-President li explica que no totes les denúncies formulades s'avenen amb la senyalització estipulada que correspon amb els acords assolits, i amplia que considera que el nivell de trànsit assolit en aquest carrer és més que acceptable, tot assolint l'objectiu de millora de la seguretat vial al carrer del Berguedà, al qual el Sr. Javier Sánchez mostra el seu acord.

El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita un llistat de les cruïlles semafòriques amb preferència per al bus, al que el Sr. Miguel Garcia Cabrera s'afegeix aplaudint els darrers semàfors per al carril taxi disposats a les entrades de la plaça de Granollers de via Europa i c. de Jaume Isern. El llistat és lliurat als membres assistents. El Sr. Javier Sánchez del Campo transmet la queixa que alguns d'aquests semàfors no funcionen, al que el Sr. Ninou respon que no li consta que no funcionin i que només no funciona el de la plaça d'Espanya perque fa un mes que s'està fent un canvi de programa de regulació, ja que l'anterior presentava alguns inconvenients.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa les retencions que sembla es produeixen a l'entrada de l'aparcament del centre supermercat Mercadona del carrer d'Irlanda, fet que conjuntament amb la indisciplina d'estacionament provoca retards al bus, al que se li explica que s'ha fet un pintat d'una illeta a l'entrada del carrer d'Irlanda per denotar la prohibició d'estacionar, i que s'ha previst el pintat d'una graella al davant del gual de l'entrada de l'aparcament d'aquest centre, per tal d'evitar que els vehicles que poden entrar però no poden girar, ho puguin fer si la cua del semàfor no invaeix la zona d'entrada. Tot i això es farà un seguiment. El Sr. Javier Sánchez del Campo proposava en un primer terme el prohibir aquest gir cap a l'esquerra per accedir a l'aparcament, al que se li contesta que aleshores la cua es faria igualment en el sentit de baixada, i que quan l'aparcament és ple, el conductor ha d'optar per buscar una alternativa d'aparcament.

El Sr. Antoni Roca agraeix el pas de vianants de la ronda d'Antoni Comas que va sol·licitar, però exposa que no té el rebaix en un dels dos costats. El Sr. Joan Soler explica que pel tema d'accessibilitat s'hi està realitzant una auditoria per part d'altres serveis. En qualsevol cas, es trametrà al servei corresponent aquesta demanda.

El Sr. Antoni Roca continua reclamant tots els passos de vianants possibles a la Riera de Cirera, un per a cada rebaix existent i per a cada cantonada.

El Sr. Antoni Roca exposa que no troba convenient que les zones de càrrega i descàrrega puguin ser utilitzades per qualsevol vehicle turisme, al que el Sr. Vice-President diu que hi ha professionals del transport que tot i tenir propera una zona de Càrrega i descàrrega lliure, prefereixen estacionar malament el més a prop possible del local a on ha de subministrar o carregar. Tot i així, considera que hi ha moltes zones disposades a la Ciutat, i que hi ha previst una avaluació d'aquestes zones.

El Sr. Antoni Roca exposa els inconvenients que pateix en certes parades de bus perque el bus no pot utilitzar aquestes per l'acumulació de cotxes que van a buscar a escolars. Es considera per part dels assistents que és molt difícil fer complir i respectar els espais reservats en hores punta d'anada i sortida de col·legis. El Sr. Antoni Roca reitera la queixa sobre el funcionament de les rampes dels autobusos, al que se li contesta que aquest problema és general a totes les marques.

El Sr. Miguel Garcia pregunta sobre el funcionament del control fotogràfic de Pl. Granollers, al que se li contesta que encara no està en funcionament. Pregunta també sobre l'exempció de portar cordat el cinturó de seguretat, al que el Sr. Àvila li respon que si bé estan exempts en trama urbana, i la carretera de Barcelona ho és de control policial municipal fins a la rotonda del Rengle , han de tenir en compte que la B.-40 pertany el control als mossos d'esquadra. El Sr. Ferran Àngel li recomana el seu ús sempre.

El Sr. Octavi Nonell exposa que troba greu que la Diputació de Barcelona hagi de venir a ajudar en el tema de l'accessibilitat, al que el Sr. Joan Soler exposa que només ho ha dit a títol d'informació i que efectivament hi ha diferents taules que treballen en aquest sentit.

El Sr. Octavi Nonell esmenta les ocupacions que algunes zones de minusvàlids han patit per materials d'obres o per d'altres elements urbans, al que se li contesta que en alguna ocasió s'ha incoat expedient sancionador en aquest sentit. També exposa que el Servei de Policia Local no ha actuat adequadament en un cas d'abús de zona de càrrega i descàrrega, al que el Sr. Leonardo Àvila explica que en aquest cas concret en que es va sol·licitar una actuació puntual és un cas més complexe.

El Sr. Antoni Roca finalitza la sessió agraïnt al Mataró Bus per les millores dels horaris dels autobusos.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:28 hores.

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

Salvador SERRA ABELLAN


Mataró, 27 de març de 2007