Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Escolar Municipal de 18/05/2006

Escoltar

Acta Consell Escolar Municipal de 18/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Data: 18/05/06

Caràcter: Ordinari

Hora: de 19,08 a 20,35 h.

Lloc: Sala de Sessions de l'Ajuntament

Hi assisteixen:

S'inicia la sessió amb la presència dels assistents en llista annexa.

Excusen la seva absència: Josep Camps, Jordi Canal, Albert Dotras, Joaquim Llorens, Joan Puig i Miquel Àngel Vadell.

Desenvolupament de la reunió:

1 Acta anterior

S'aprova per unanimitat dels assistents.

2 Preinscripció curs 2006-2007

Per indicació del President, en Joan Noè explica com han anat les preinscripcions a P3 i a primer d'ESO, havent-se consolidat, en quant a demanda i línies planificades, les previsions que s'havien apuntat a l'anterior consell celebrat el 8 de febrer.

Les dades d'escoles bressol encara no es varen poder facilitar, al no haver-se encara tancat el procés de preinscripció.

Es confirma que la nova escola bressol Els Menuts, començarà a funcionar el 8 de geenr de 2007.

3 Dies festius de lliure disposició

S'aprova per unanimitat la proposta presenta per l'IME, dels dies següents:

- 13 d'octubre de 2006

- 7 de desembre de 2006

- 30 d'abril de 2007

4 Creació del grup de treball sobre nova zonificació educativa

Tal com es va acordar en l'anterior reunió de consell, es proposa la creació d'una comissió de treball amb l'objectiu d'estudiar una proposta de nova zonificació, si s'escau, pel proper curs 2007-08.

Pel sector públic, manifesten el seu interès en formar part de la comissió: Joan Pérez Coll, Albert Bruguera Dalmau i Coral Magem Beulas.

Pel sector de centres concertats: Joan Camps, Xavier Giné i Patrícia Pla.

5 Torn obert de paraules

Es fan diverses intervencions en quant al desenvolupament de la sisena hora, sobre la concreció per part del Departament d'Educació sobre l'aportació dels germans d'alumnes de parvulari amb germans a primària, pendent de concretar. Es consultarà a Serveis Territorials.

En Josep Comas informa sobre la propera publicació del decret que regularà el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres i que s'augmentaran les beques per accedir a les escoles bressol.

Júlia Carbonell pregunta per les obres de substitució d'algunes finestres del CEIP Germanes Bertomeu, contestant en Joan Noè que es duran a terme per les vacances d'estiu.

I sense més temes per tractar, a les 20,35 h. s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Josep Comas i Valls Joan Noè i Roca

President Secretari

Mataró, 27 de març de 2007