Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del consell plenari del Patronat Municipal de Cultura 17/01/2007

Escoltar

Acta del consell plenari del Patronat Municipal de Cultura 17/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE MATARO

Identificació de la sessió

Núm : 1/07

Òrgan : CONSELL PLENARI

Caràcter : ordinari

Data : 17 de gener de 2007

Horari : de 21:10 hores a 22:15 hores

Lloc : Patronat Municipal de Cultura, Sant Josep num.9 de Mataró

Assistents :

Jaume Graupera i Vilanova, President del PMC
Ivan Pera i Itxart, Vice-president del PMC
Anna Bruguera i Àlvarez, representant del grup municipal PSC
Carlos Fernández Baez, representant del grup municipal PSC
Mª José Recoder i Sellares, representant del grup municipal CIU
Manel Roca i Cuadrada, representant del grup municipal PP
Miquel Spà, representant del grup municipal PP
Sara Moreno i Colom, representant de la Comissió Informativa de S.Personals
Colomer i Busquets, representant del Consell Municipal de Cultura

No assisteixen :

Jordi Ferri i Güell, representant del grup municipal CIU

Esteban Martínez, representant del grup municipal ICV-EUIA

Ramon Prujà i Noè, representant del grup municipal ERC

Sara Pajares, representant de la Comissió Informativa de S.Personals

Immaculada Llorens i Villagrassa, representant del Consell Municipal de Cultura

Jordi Vilana i Gonzàlez, representant del Consell Municipal de Cultura

Rafael Salazar Hernàndez, representant del Consell Municipal de Cultura

També hi assisteix en qualitat de Director del PMC : Rafael Milán i Amat

Actua de Secretària-delegada : Rosa Maria Vila i Carrau

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acta 11/06 corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2006.
 2. Aprovació de la proposta a l'Alcalde de Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2007, per a incloure-hi diverses subvencions nominatives.
 3. Aprovació de la Modificació de Pressupost per Incorporació de Romanents de crèdit de l'exercici 2006 al Pressupost de l'exercici 2007.
 4. Presentació Memòria Can Xalant
 5. Exposició Pla d'Equipaments Culturals
 6. Aprovació Bases particulars PMC reguladores de les subvencions 2007
 7. Informacions presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Oberta la sessió a les nou del vespre i deu minuts, i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

 1. Aprovació de l'acta 11/06 corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2006.
 2. L'acta 11/06 de 20 de desembre s'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació de la proposta a l'Alcalde de Modificació de les Bases d'Execució de l'erxercici 2007, per a inclou-hi diverses subvencions.
 4. La Presidència exposa la proposta de Modificació de les Bases per introduir els Tres Tombs i els convenis relatius a les activitats del Carnestoltes.

  "Les Bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes autònoms aprovades el 4 de desembre de 1997, estableixen en el seu article 2 que poden atorgar-se subvencions per adjudicació directa quan estiguin previstes al Pressupost.

  L'art. 25 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2007, en el seu apartat 12, determina quines són les subvencions nominatives previstes pel PMC, entre les quals no s'hi troben les següents entitats : Germandat Antiga de Sant

  Antoni Abad i Associació Comitè de Crisi de Carnestoltes, essent necessari tramitar una Modificació per a que hi siguin incloses.

  Atès que les activitats que organitzen aquestes entitats : Tres Tombs i Carnestoltes, tenen lloc d'aquí a pocs dies, es fa necessària la tramitació urgent de la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost per incloure-hi les esmentades subvencions nominatives, mitjançant la present proposta del Consell del PMC a l'Alcalde, per a que emeti un Decret a ratificar pel Ple de l'Ajuntament.

  En virtut de les competències conferides per Decret d'alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo al Consell Plenari del Patronat, l'adopció dels següents

  ACORDS :

  Primer .- Proposar al Sr. Alcalde la modificació de l'art. 25 de les Bases d'Execució del Pressupost, a fi d'incloure-hi les següents subvencions nominatives :

  Germandat Antiga de Sant Antoni Abad 2.500 €

  Associació Comitè de Crisi de Carnestoltes 16.000 € "

  La Sra. MªJosé Recoder manifesta que sembla que aquest alt nivell d'aportació econòmica xoqui amb la idea que la festa s'organitzi per part de la ciutat.

  El Sr. Graupera diu que no es tracta d'intervencionisme, sinó d'acompanyar l'entitat en l'organització de la festa.

  S'acorda:

  Aprovar-ho per unanimitat.

 5. Aprovació de la Modificació de Pressupost per Incorporació de Romanents de crèdit de l'exercici 2006 al Pressupost de l'exercici 2007.
 6. La Presidència exposa que cal procedir a incorporar els romanents per poder continuar els processos d'adjudicació dels treballs arqueològics i projectes de Santa Maria.

  "El President del PMC va aprovar per Decret de 23/11/2006 una modificació de pressupost per generació de crèdit a les partides 45111.22707 i 45113.22706, per import de 35.944,96 i 72.000 € respectivament, a partir de la subvenció atorgada per la Generalitat per import de 107.944,96 € per el Projecte i excavacions arquitectòniques a la Basílica de Santa Maria.

  Per aquest concepte es van aprovar per la Junta Executiva de 27/11/2006, dos plecs, un per import de 72.000 € relatiu al Projecte de les obres de restauració de la Basílica i un altre per import de 79.444,96 € (35.944,96 € amb càrrec a l'exercici 2006 i 43.500 € amb càrrec a l'exercici 2007). En data 2/1/2007 s'ha reunit la mesa de contractació i s'han passat els expedients a informe tècnics, essent urgent l'inici dels treballs i per tant l'adjudicació de les obres.

  En virtut de les competències conferides per Decret d'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo al Consell Plenari del Patronat l'adopció del següent

  ACORD :

  Primer.- APROVAR

  la Modificació del pressupost de l'exercici 2007 per incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2006 d'acord amb el següent detall:

  Partida Concepte Import €

  Incorporació de romanents

  451130.22706 Estudis i treballs tècnics 72.000,00

  451110.22707 Excavacions arqueològiques 35.944,96

  Finançament

  I00310.87002 RT per incorporació de rom. Credit 107.944,96 "

  S'acorda:

  Aprovar-ho per unanimitat.

 7. Presentació Memòria de Can Xalant.

El Sr. Pep Dardanya director de Can Xalant exposa que durant el primer any de funcionament s'han complert amb escreix els objectius fixats, "Can Xalant" s'ha convertit en el centre de la xarxa d'arts visuals a nivell del territori català i internacional.

Es fa un repàs de cadascun dels programes treballats a "Can Xalant":

- Laboratori.

 • Residència.
 • Intercanvis.
 • Curatorial.
 • Difusió.

El Sr. Dardanya explica que el número d'assistents a aquests programes ha estat d'uns 670 i que el total d'artistes vinculats a aquests projectes es de 95.

El Tancament econòmic del 2006 a quedat de la següent manera:

- Ingressos Pressupostats 280.288,00 Euros.

Tancat 261.310,40 Euros.

- Despeses Pressupostades 280.288,00 Euros.

Tancat 258.398,67 Euros.

La diferencia entre ingressos i despeses es traspassa al 2007.

 1. Exposició Pla d'Equipaments Culturals.

El Sr.Rafael Milán explica que al mes de febrer, entre el 9 i el 25, tindrà lloc a "Can Serra" una exposició per donar a conèixer als ciutadans el contingut del Plà d'Equipaments Culturals.

 • Aprovació Bases particulars PMC reguladores de les subvencions 2007.
 • El Sr.Rafael Milán explica les petites variacions que s'han introduït en la definició de les activitats a subvencionar, que el barem de punts s'ha mantingut igual al 2006 i que es redueix l'import destinat a subvencionar perquè es treballa per fer més convenis.

  La Presidència proposa l'adopció del següent acord:

  "Vist que el Ple de l'Ajuntament del 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.

  D'acord amb el que preveu l'article 8.1 de les bases reguladores de subvencions abans esmentades, i vist la proposta de convocatòria i bases particulars reguladores de subvencions del Patronat Municipal de Cultura.

  En virtut de les competències conferides per decret de l'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo al Consell Plenari del Patronat Municipal de Cultura, l'adopció dels següents:

  Acords:

  Primer.-

  Aprovar les bases particulars de la convocatòria de subvencions del Patronat Municipal de Cultura per l'any 2007.

  Segon.-

  Publicar la convocatòria a la premsa local per a coneixement dels interessats.

  Tercer.-

  Les subvencions es faran efectives amb càrrec a les partides 45129. 48900 del pressupost del Patronat per l'any 2007, per un import màxim de 49.000 €.

  Quart

  .- Nomenar la Junta Executiva com a òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions que atorgi el PMC per l'exercici 2007."

  S'acorda:

  Aprovar-ho per unanimitat.

 • Informacions a la Presidència.
 • La Presidència informa que aquesta setmana s'ha esgotat el període de sis mesos en que Mataró ha tingut la Presidència de la Xarxa Transversal en que hi participen catorze ciutats mitjanes de Catalunya.

  El Sr. Rafael Milán informa que el proper dia 23 de gener, persones implicades en la Mostra de teatre als instituts, que aquest any té com a tema "la immigració", aniran a Perpinyà a veure l'estrena de l'obra "CEL MASSA BAIX" de Ahmed Gazalí, que es l'autor de l'obra que estan treballant per la Mostra.

 • Torn obert de paraules.
 • No hi ha temes a tractar.

  I sense més assumptes a tractar, essent un quart de d'onze, s'aixeca la sessió de tot el qual com a secretària, certifico.

  Vist i plau Rosa Mª Vila i Carrau

  El President Secretària-Delegada del PMC

  Jaume Graupera i Vilanova