Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 14/05/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 14/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4233/2007 de 10 de maig

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 de maig de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de maig de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Donar compte de l'estat de l'execució pressupostària a abril/2007.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Ratificar el decret núm. 3825/07, de data 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda aprovar la modificació del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Galícia, adjudicat a L'arca del Maresme, SLL, en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits, per un import de 162.000,00 €, IVA inclòs, fins el 31/12/2007.

5 Ratificar el decret núm. 3827/07 de 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la pròrroga del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet), adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un termini addicional de cinc mesos i mig, des del 18/07/2007 al 31/12/2007; i la seva modificació en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits, per un import de 128.000,00 €, IVA inclòs, fins el 31/12/2007.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament per a la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte de reurbanització del Camí Ral, entre els carrers Sant Pere i Jordi Joan, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Adjudicar el subministrament de vehicles per a aquesta Corporació, pel que fa als lots 1 i 2 a favor de la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, per import de 35.852,43 €, impostos i matriculació inclosos, respecte del lot 1 (3 turismes), i 12.499,42 €, impostos i matriculació inclosos, respecte al lot 2 (1 furgoneta). (exp. 145/2006) i declarar desert el lot 3.

11 Adjudicació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL", per un import global de 399.210,00.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers reagrupants, a favor de l'empresa "Progess, SL", per un import global de 36.897,96.-EUR, IVA, inclòs (a raó de 22,17 € per inspecció unitària).

-Servei de Secretaria General-

13 Donar-se per assabentat de la Sentència número 293/2007, de data 4 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció cinquena, recaiguda en el Recurs número 136/2006, interposat pel Sr. Javier Hidalgo Postigo.

14 Donar-se per assabentat de la Sentència número 95/2007, de data 18 de abril de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 21/2006, interposat per la Sra. Ángeles Martínez Martín.

-Servei de Recursos Humans-

15 Aprovació de bases específiques i convocatòria de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals.

16 Ratificació decret d'alcaldia número 2659/2007 referent a l'esmena d'error material de l'oferta pública d'ocupació 2007.

17 Ratificació decret número 3162/2007 referent a la convocatòria del procés d'enginyer tècnic.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 Aprovació inicial del Projecte bàsic d'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró, promogut per Consorci Digital Mataró-Maresme, al carrer Juan Sebastián Elcano, 6.

-Servei d'Urbanisme-

19 Donar compliment a la sentència 70/07 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, en RCA 301/2004 A, interposada per Regepunt SL. I altre, contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector del Pla parcial "El Rengle".

20 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques núm. 23-25 del carrer Jaume Balmes, núm. 56 del carrer Sant Antoni i núm. 27 del carrer Damià Campeny.

21 Ordre de retirada de rètol al carrer Jaume Isern, 78.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

22 Aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació per l'any 2007.

-Servei de Joventut i Dona-

23 Ratificar el decret d'aprovació de l'increment de la quantia prevista a la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu.

24 Ratificar el decret d'aprovació del conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de Cerdanyola

-Pla de Nova Ciutadania-

25 Ratificar el decret d' autorització i disposició de la despesa del conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, per al foment de les activitats destinades a joves nouvinguts.

-Servei de Benestar Social-

26 Ratificar el decret d'aprovació de la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2007 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, infància i família i immigració, subscrit a l'any 2005.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor