Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 24/12/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 24/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

10495/2007 de 20 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 24 de desembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de desembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de desembre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificar el contracte de subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd, adjudicat a favor de Mataró Energia Sostenible, SA, en el sentit d'incloure el subministrament al poliesportiu Teresa Maria Roca, el CEIP Antonio Machado i l'EB Elna.

4 Aprovar l'ampliació del contracte d'un contracte d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana

5 Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró, a favor de l'empresa Aridos Serrano, SL, per un import de fins a 58.335,12 €, IVA inclòs.

6 Aprovar l'adjudicació de la subhasta celebrada per a la contractació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixa d'En Feliu i accés a la Plaça del Fossar Xic, a favor de l'empresa "Arqueociència Serveis Culturals, SL", fins un import de 103.144,02 EUR, IVA inclòs.

7 Aprovar l'adjudicació de les obres incloses al projecte d'execució del poliesportiu municipal al carrer Euskadi, a favor de l'empresa "Ecover, SA" fins un import de 5.492.401,69 EUR, IVA inclòs.

8 Aprovar l'adjudicació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a favor de l'empresa "Rentokil Initial España, SA", fins un import de 17.100'00 €, IVA inclòs.

9 Aprovar l'adjudicació del servei de suport de la primera atenció de l'agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, a favor de l'associació "Associació Benestar i Desenvolupament", fins un import de 193.501,15 €, IVA, inclòs.

10 Aprovar l'adjudicació de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador, a favor de l'empresa "Simod Control, SL", fins un import de 399.390,00 €, IVA, inclòs.

11 Aprovar l'adjudicació del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'En Boet i La Llàntia), a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL", fins un import de 746.995,28 €, IVA, inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

12 Aprovar la convocatòria del procés selectiu per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na informàtica.

13 Donar compte del decret 9469/2007 de 19 de novembre, en relació a deixar sense efecte la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na gestió.

14 Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na gestió.

15 Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic/a organització i qualitat

16 Aprovar la modificació de les bases específiques del procés selectiu per a proveir una plaça d'animador/a sociocultural

17 Aprovar la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap del Servei de Protecció Civil pel procediment de lliure designació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

18 Aprovació inicial de la modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'Escola Meritxell.

19 Donar compliment de la Sentència que la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8/10/07, RCA núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler, s/ expropiació finca "Masia de Sant Salvador".

-Servei de Serveis i Manteniment-

20 Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP de Cirera.

-Servei de Llicències-

21 Ordre d'enderroc del cobert en volum disconforme al c. Francesc Moragas, 18.

22 Ordre de retirada de rètol al c. Torrijos, 5-31, bxs.

23 Ordre de retirada de rètol a l'Avinguda Amèrica, 41, local dret.

24 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Germà Doroteo, 2, bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

25 Modificació de l'import corresponent a l'avançament de les indemnitzacions als afectats pel brot de legionel·losi d'agost de 2002 a Mataró

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor