Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 30/04/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 30/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3806/2007 de 26 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 30 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 d'abril de 2007, a un quart de deu del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

PRESIDÈNCIA

3 Donar compte de l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Cultura, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM i la entitat Gospel Sons per a l'organització de la 1ª Trobada de Cors de Gospel de Catalunya

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Ratificar el decret núm. 3347/2007 de 12 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda adjudicar el contracte dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta" a favor de l'empresa Construcciones Juanes, SA, per un import de fins a 119.984,52 €, IVA inclòs.

5 Ratificar el decret núm. 3498/2007 de 18 de abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la resolució definitiva del contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA.

6 Ratificar el decret núm. 3498/2007 de 18 de abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la resolució definitiva del contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a l'escola bressol Elna i altres serveis de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment negociat, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del , instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 79.499,15 €, IVA inclòs.

10 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del servei de manteniment de les franges de protecció perimetral a favor de l'empresa Forestal OUAAMMI, SL, per import de 46.320 EUR. IVA inclòs

11 Adjudicació del concurs celebrat pel subministrament de vehicles per al Servei de Policia Local a favor de l'empresa Prades Motor, SL, pel que fa el lot núm. 1, per un import de 68.900 €, IVA, inclòs; Lumacar, pel que fa el lot núm. 2, per un import de 31.462,50 €, IVA, inclòs i Fraferant, SL, pel que fa el lot núm. 3 per import de 65.366 €, IVA, inclòs.

-Servei de Secretaria General-

12 Donar-se per assabentats de la Sentència número 199/2007, de data 16 de març de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 968/2003, interposat per l'empresa TRANSMENDO SL.

-Servei de Recursos Humans-

13 Aprovació de bases i convocatòria d'una plaça de caporal

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del Camí Ral, tram comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial del Pla de millora urbana Pmu-05 "Àmbit illa 1a - Torre Barceló".

16 Aprovació inicial de l'estudi de detall de la zona 6a2 del Sector Can Quirze (Escola Meritxell).

17 Aprovació inicial de l'estudi de detall per la legalització de la 4ª planta soterrani de l'edifici del carrer Meléndez Valdés 11-17.

18 Ordre de retirada de suplement de tanca instal·lat sobre un mur al pg. del Callao, 2.

19 Ordre de retirada de rètol a la rda. President Irla, 34, bxs.

20 Ordre de retirada de rètol i tres focus al c. Jaume I, 6, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al Camí de la Geganta, 27-29, bxs.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY" - "BH", que afecta als carrers Antoni de Capmany, Antonio de Solís, José Francisco Pacheco, Fèlix Campllonch, Floridablanca, Enric Prat de la Riba, Antoni Viladomat i Francisco Herrera.

23 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V " - "AM", que afecta als carrers Pare Tomàs Viñas, Diego de Velázquez, Tetuan i Jaume Isern.

-Ciutat Sostenible-

24 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestima el recurs d'apel·lació de La Trobada 2002, SCP, en relació a la suspensió d'actuacions per prejudicialitat penal, del bar frankfurt a l'av. Europa, 189-193.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

25 Donar compte de la Sentència ferma núm. 162, de data 22 de març de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.1de Barcelona, en relació al procediment abreujat núm. 571/2006-1 promogut per la Sra. Carolina Rodríguez García.

26 Donar compte de la Sentència núm. 208/2007, de data 20 de març de 2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al recurs contenciós - administratiu 1019/2003 interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra el Reglament de la Policia Local de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor