Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/02/2008

Escoltar

18/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia


DECRET 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  18 de febrer de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1          Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària que tingué lloc el dia 4 de febrer i extraordinaria de l'11 de febrer de 2008.

2          DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Gestió Econòmica-

3          Ratificar el Decret 719/2008, de 23 de gener que aprova la relació de documents comptables ADO núm. 2879 de despeses diverses, per import de 58.981,11 euros, a favor de Prohabitatge Mataró SA

            -Servei de Secretaria General-

4          Donar compliment de la  Sentencia número 309/07, de data 12 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 340/06, interposat per             la Sra. Dolors Bonamusa Ferrer. (Expedient: AGC5/06).

            -Servei de Compres i Contractacions-

5          Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament, instal·lació i configuració d'equips TETRA per a la Policia Local de Mataró, i convocar licitació.

6          Arrendar el local situat al Camí Ral,159, planta baixa, propietat de la      mercantil Rosa Maza, SL , per proporcionar més espai al casal de la gent     gran de l'Havana.

7          Homologació dels serveis fotogràfics de l'Ajuntament de Mataró en tres lots:  Lot 1; caràcter protocolari, Lot 2; caràcter periodístic, i lot 3; caràcter publicitari, a favor de: Sra. Marga Cruz Buch, Sr. Albert Canalejo Osorio, Sr. Sergio Ruiz Gordillo i Sr. Romual Gallofre, pels lots 1, 2, i 3. Sra. Núria Lladó, pel lot núm. 1. Sr. Pere Masramon pels lots 2 i 3. 

-Servei de Recursos Humans-

8          Convocatòria per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A1, nomenament funcionari/ària de carrera.

9          Aprovació bases específiques i convocatòria del procés per cobrir una   plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala administració especial, grup A2, nomenament funcionari/ària de carrera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10        Aprovació definitiva del Projecte  constructiu  de la millora de l'estadi d'atletisme  de Mataró, promogut per l'empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, a resultes de la addenda presentada.

-Servei d'Urbanisme-

11        Donar compliment de la sentencia 10/2008-D de 15/1/2008 del Jutjat contenciós administratiu nº 9 de Barcelona per la que no s'admet i desestima el RCA interposat per Teresa Maltas Escorsa en relació al Projecte de Reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

12        Donar compliment de la sentència 961 de 26/10/2007 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el RCA interposat per Narciso i Teresa Martí Barnusell en relació a la resolució de 19/2/2003 desestimatoria  de la petició de reversió de la finca expropiada en execució del Pla especial del Sector "Can Soleret".

13        Segregació i adquisició a la Congregació Salesiana, de la finca de la seva propietat situada al carrer Joan Maragall / Rda. Dr. Turró.

-Servei d'Habitatge-

14        Ratificació del decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 sobre l'execució subsidiària de les obres de rehabilitació de l'edifici del c. Pietat, 8.

PRECS I PREGUNTES

ACTA NÚM. 5/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 18 DE FEBRER DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el divuit de febrer de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

  

Hi concorren els senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar                   Alcalde

En Ramon Bassas Segura                               1r Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                             3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                                  4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa                     5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                                6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència:

Na Quiteria Guirao Abellán                            2na Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                                 7è Tinent d'Alcalde                                                          

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € S'aproven els esborranys de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tingueren lloc els dies 4 i 11 de febrer de 2008, respectivament.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3          RATIFICAR EL DECRET 719/2008, DE 23 DE GENER QUE APROVA LA RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES ADO NÚM. 2879 DE DESPESES DIVERSES, PER IMPORT DE 58.981,11 EUROS, A FAVOR DE PROHABITATGE MATARÓ SA

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret núm. 719/2008, de 23 de gener, l'Alcalde sotasignat, en ús de les facultats atribuïdes per l'article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, acordà, per la via d'urgència, aprovar la relació de documents comptables ADO núm. 2879 de despeses diverses, per import de 58.981,11 euros, a favor de Prohabitatge Mataró SA. Es va disposar en la referida resolució que l'acord seria ratificat per la Junta de Govern.

Per tot el que s'ha exposat, el sotasignat, a l'empara del disposat al referit article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposa a la Junta de Govern que s'adopti la resolució següent:

Únic.- Ratificar el Decret 719/2008, de 23 de gener el contingut íntegre del qual és el següent:

"Degut a la necessitat de procedir al tancament pressupostari de l'exercici 2007, d'acord amb l'article 46è de les Bases d'Execució, cal aprovar amb urgència els documents comptables d'aquell exercici.

Fent ús de l'article 21.k de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i la resta de disposicions legals, així com el que disposen els articles 18, 19 i 20 de les Bases d'execució del Pressupost,

DISPOSO:

1.       Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions incloses dins la relació de documents comptables ADO núm. 2879, que consta d'una pàgina i suma l'import total de 58.981,11 euros, i que comença amb el document núm. 74789, de 29.363,44 euros, i acaba amb el document núm. 74792, de 2.950,35 euros, a favor Prohabitatge Mataró SA.

2.      Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació, en la propera sessió que tingui lloc. "

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

-Servei de Secretaria General-

4          DONAR COMPLIMENT DE LA  SENTENCIA NÚMERO 309/07, DE DATA 12 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ABREUJAT NÚMERO 340/06, INTERPOSAT PER  LA SRA. DOLORS BONAMUSA FERRER. (EXPEDIENT: AGC5/06).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 28 de gener de 2008, el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, ha notificat la fermesa de la sentencia número 309/2007, de 12 de desembre, dictada en el Recurs Abreujat número 340/2006, interposat per la Sra. Dolors Bonamusa Ferrer, contra el decret número 2548/2006, de 21 de març, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

El Decret número 2548/2006, de 21 de març, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 1.225,75 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda quan caminava pel carrer Barcelona i va ensopegar amb una tapa de serveis.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu estima en part el recurs interposat per la Sra. Dolors Bonamusa Ferrer i li reconeix el dret a percebre una indemnització de 660 euros més l'interès legal que serà abonada per la companyia asseguradora municipal. Sense costes.

En resum, l'estimació es fonamenta en els següents arguments:

"En el supuesto de autos ha quedado plenamente acreditado que la Sra. Bonamusa tropezó en la tapa o placa de hierro situada en la calzada de la calle Barcelona de Mataró (€)

Dicha tapa es la que aparece en las fotografías de autos, a color en  el expediente administrativo con los números 2 a 4.

Al observar las mismas tiene ésta Juzgador la impresión (véase la posición del zapato) que más que estar la tapa por debajo del nivel del suelo, está por encima cómo así parece desprenderse en concreto de la fotografía número 3. En todo caso y aunque hubiera alguna duda, lo que si parece sin género de duda es que la tapa no está exactamente al nivel del suelo (bien sea por encima, bien por debajo). En ambos casos es perfectamente posible tropezar y caer cómo así sucedió.

Aunque en apariencia la colocación  no extrañaría peligro los hechos acaecido demuestran lo contrario siendo que no fue precisamente una anomalía o irregularidad de la tapa propiamente dicha la causa de la caída sino su desnivel lo que igualmente supone una irregularidad."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compliment de la Sentència número 309/07, de data 12 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 340/06, interposat per la Sra. Dolors Bonamusa Ferrer, contra el decret número 2548/2006, de 21 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC5/06).

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

5          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL€LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'EQUIPS TETRA PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel intendent major, cap de la Policia local, de data 21/01/2008, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament, instal·lació i configuració d'equips TETRA per a la Policia Local de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 186.300,00 €, IVA inclòs.

Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat del subministrament, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 01/02/2008, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62330 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant aquesta anualitat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Iniciar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i configuració d'equips TETRA per a la Policia Local de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 186.300,00 €, IVA inclòs.

Segon.-  Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-  Atendre la despesa de 186.300,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 20220/22213Z/62330 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.

Quart.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

6          ARRENDAR EL LOCAL SITUAT AL CAMÍ RAL,159, PLANTA BAIXA, PROPIETAT DE LA MERCANTIL ROSA MAZA, SL , PER PROPORCIONAR MÉS ESPAI AL CASAL DE LA GENT GRAN DE L'HAVANA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 1 de febrer de 2008, de la cap del Servei de Benestar Social, s'exposa la conveniència de llogar el local situat al Camí Ral, 159, contigu a l'actual casal de la gent gran de l'Havana, per tal d'ampliar els espais i millorar el desenvolupament de les activitats programades adreçades a la gent gran, fins que sigui possible el trasllat de l'equipament a un nou emplaçament

Consta informe de l'arquitecte tècnic de la Secció de Patrimoni sobre la conveniència de llogar l'esmentat local, tot i que la repercussió per metre quadrat és superior a l'existent en el mercat, ja que l'activitat que s'hi desenvoluparà està vinculada directament amb la que s'està duent a terme al local situat just al seu costat.

Per tot l'anterior es proposa llogar el local situat al Camí Ral,159, planta baixa, propietat de la mercantil Rosa Maza, SL , per proporcionar més espai al casal de la gent gran de l'Havana.

L'informe de les assessores jurídiques de la Secció de Patrimoni i del Servei de Compres i Contractacions, de data 04/02/2008, acredita tant l'adequació a dret del procediment de contractació com del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a la partida núm. 30821/313310/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2009 a 2012, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Arrendar a la mercantil Rosa Maza, SL amb CIF B-59473934, el local de la seva propietat situat al carrer Camí Ral, 159, planta baixa, de Mataró, amb referència cadastral 4390401 DF 5949S-00467AO, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 01/02/2008.

Segon.- Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.-  Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per import de 1.050,00 euros mensuals, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/313310/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2008: 13.398,00 € (operació tipus AD núm. 5576).

Exercici 2009: 14.616,00 € (operació tipus ADFUT núm. 5577).

Exercici 2010: 14.616,00 € (operació tipus ADFUT núm. 5578).

Exercici 2011: 14.616,00 € (operació tipus ADFUT núm. 5579).

Exercici 2012: 1.218,00 € (operació tipus ADFUT núm. 5580).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 a 2012.

Cinquè.- Excloure als arrendadors del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

7          HOMOLOGACIÓ DELS SERVEIS FOTOGRÀFICS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EN TRES LOTS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient per a la designació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert i forma de concurs, amb una durada de dos anys, en tres lots:

-          Lot 1: Fotografies de caràcter protocol·lari.

-          Lot 2: Fotografies de caràcter periodístic.

-          Lot 3: Fotografies de caràcter publicitari.

Atès que per Decret núm. 10251/2007, de 14 de desembre de 2007, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals, es va convocar els licitadors a la realització d'una prova pràctica i es va nomenar el jurat que havia de valorar-la.

Atès l'informe-valoració del jurat emès amb data 21 de gener de 2008, mitjançant el qual proposa la designació dels següents professionals:

-          Lot 1: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Núria Lladó Corbalán.

-          Lot 2: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Pere Masramon.

-          Lot 3: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Pere Masramon.

Tenint en compte que en la partida 10120/121610/22602 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any i es preveu consignar crèdit suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2009 i 2010.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, Consellera Celegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Variar la periodificació del contracte, sense alterar-ne la durada de dos anys, en el sentit d'iniciar la prestació el dia 1 de març de 2008 i acabar-la el dia 28 de febrer de 2010.

Segon.- Designar els següents professionals per tal de dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró:

-           Lot 1: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Núria Lladó Corbalán.

-           Lot 2: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Pere Masramon.

-           Lot 3: Marga Cruz Buch, Albert Canalejo Osorio, Sergio Ruiz Gordillo, Mateu Ros Monrós (Capgros) i Pere Masramon.

Tercer.- Satisfer la despesa que la producció fotogràfica suposarà, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 10120/121610/22602, de la següent manera:

Lot 1:

Any 2008: 8.333,30.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 6445)

Any 2009: 1.666,66.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 6451)

Lot 2:

Any 2008: 8.333,30.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 6447)

Any 2009: 1.666,66.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 6452)

Lot 3:

Any 2008: 3.333,30.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 6448)

Any 2009: 666,78.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 6453)

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 6450, de 4.000,10 € corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Cinquè.- Requerir als professionals designats a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament una fiança pels següents imports:

Marga Cruz Buch: 192 €

  • Albert Canalejo Osorio: 192 €
  • Sergio Ruiz Gordillo: 192 €
  • Mateu Ros Monrós (Capgros): 192 €
  • Núria Lladó Corbalán: 80 €
  • Pere Masramon: 112 €

Sisè.- Requerir als professionals designats a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, paguin a l'Ajuntament de Mataró les següents quantitats (part proporcional) corresponent a la publicació de l'anunci de licitació:

Marga Cruz Buch: 61'52 €

  • Albert Canalejo Osorio: 61'52 €
  • Sergio Ruiz Gordillo: 61'52 €
  • Mateu Ros Monrós (Capgros): 61'52 €
  • Núria Lladó Corbalán: 25'64 €

·         Pere Masramon: 35'89 €."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

8          CONVOCATÒRIA PER COBRIR 1 PLAÇA D'ARQUITECTE/A, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP A1, NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació. Les bases generals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 74, de 27 de març de 2007.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria del procés selectiu per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques. Les bases específiques d'aquest procés han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 294, de 08 de desembre de 2007.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Tercer.- Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

9          APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA ARXIVER/A, DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP A2, NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 1 plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart.- Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10        APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE LA MILLORA DE L'ESTADI D'ATLETISME  DE MATARÓ, PROMOGUT PER L'EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA, A RESULTES DE LA ADDENDA PRESENTADA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 17 de setembre de 2007 la Junta de Govern Local aprova inicialment el "Projecte constructiu de millora de l'estadi d'atletisme de Mataró. Terme municipal de Mataró (Maresme)", promogut per l'empresa pública municipal PUMSA i redactat pel despatx  GLOBAL PM CONSULTORES, consistent en l'execució d'unes millores, necessàries i exigides per normativa, per tal poder celebrar tot tipus de competicions, amb pressupost d'execució per contracte de 1.463.194,79 €, IVA inclòs, i de 2.128.305,16 €, IVA inclòs, de pressupost per a coneixement de l'Administració, condicionada a la subsanació d'una sèrie   discrepàncies.

Efectivament, en data 27 d'agost de 2007 el cap del Servei d'Obres va emetre  informe sobre el contingut del projecte, relacionant  les mancances  i condicions que s'havien de complimentar  abans de procedir a l'aprovació definitiva, que eren les següents:

·         S'havien d'incloure les partides de concertació i contractació dels diferents subministraments, taxes de les companyies subministradores i altres despeses.

·         Calia aportar el full d'assumeix de la direcció facultativa i el nomenament del coordinador de seguretat i salut

·         S'havien de preveure les partides necessàries per a la pràctica esportiva, un cop acabades les obres, com el desplaçament de la torre de control, senyalització general, accés rodat de manteniment de la instal·lació.

·         També calia disposar de l'informe favorable dels tècnics del Patronat Municipal d'Esports.

Per altra banda, durant el termini de  la informació pública del projecte els usuaris d'aquesta instal·lació  han demanat que l'acabat  de l'últim carril de la pista fos  de gespa artificial  i no de paviment com estava previst  en una  primera fase d'execució del  projecte. 

Atès que PUMSA en data 20 de desembre de 2007 i 31 de gener de 2008 respectivament   ha presentat correctament la documentació senyalada pel cap del Servei d'Obres, acompanyada  també d'un exemplar d'Addenda, confeccionada pel mateix equip professional que redacta el projecte, la qual incorpora i valora les actuacions i  millores indicades.

Atès l'informe favorable del director del Patronat Municipal de Esport data 19 de novembre de 2007.

 Vist l'article  37  del ROAS  i l'article  219 .2 de la Llei municipal  i de regim local sobre l'aprovació definitiva dels projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat  d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament el "Projecte constructiu de millora de l'estadi d'atletisme de Mataró. Terme municipal de Mataró (Maresme)", promogut per l'empresa pública municipal PUMSA,  incorporant l'Addenda confeccionada pel mateix equip redactor del projecte,  que recull i valora les mancances i discrepàncies observades inicialment, així com la instal·lació de gespa artificial en el carril perimetral  de l'estadi,  amb un  pressupost d'execució per contracte  de 1.566.073,24 €, IVA inclòs i de  2.231.183,61 €, IVA inclòs de pressupost de coneixement per l'Administració.

Segon.-  Notificar l'acord  anterior al gerent de PUMSA, al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Urbanisme i Manteniment, als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

-Servei d'Urbanisme-

11        DONAR COMPLIMENT DE LA SENTENCIA 10/2008-D DE 15/1/2008 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE BARCELONA PER LA QUE NO S'ADMET I DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER TERESA MALTAS ESCORSA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE REPARCEL€LACIÓ DE LES HORTES DEL CAMÍ RAL.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en data 15 de gener de 2008, ha dictat la Sentència 10/2008 per la qual desestima el recurs contenciós - administratiu núm. 214/06 interposat per Promotora Aliberas, SL,  contra les resolucions municipals de 3 de febrer de 2005 i 7 de juny de 2005, en virtut de les quals es desestima la petició dels demandants d'obrir novament el procediment d'execució del Pla parcial de Les Hortes del Camí Ral, amb la inclusió i reconeixement d'una major superfície de les finques de la seva propietat, aportades al projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

Com antecedents d'aquest Plet cal tenir present, com també ho fa la Sentència que tractem, un recurs anterior (Recurs contenciós-administratiu núm.166/00) resolt per Sentència de 5-03-2004 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a instància dels mateixos propietaris d'aquests terrenys, contra l'acord d'aprovació del projecte de reparcel·lació de Les Hortes. En aquella Sentència de 5-03-2004 el Tribunal afirma  que la superfície del terreny sobre la qual es discuteix, havia estat objecte d'expropiació per la Generalitat de Catalunya per a l'execució de la B-40. Pet tant, indicava el Tribunal Superior de Justícia, que aquesta superfície no pot ser computada a l'àmbit de reparcel·lació, ja que tot i que es produís la reversió del terreny això no significaria que aquest terreny es pogués incorporar al sòl reparcel·lable precisament perquè mai ha estat tinguda en compte com a tal. Els terrenys a més estaven qualificats de sistema general viari supralocal per la qual cosa tampoc es podien compatibilitzar a efectes d'aprofitament lucratiu  en aquest àmbit de reparcel·lació.

Una vegada produïda la reversió d'aquests terrenys que havien estat expropiats per la Generalitat a favor dels seus propietaris, aquests van instar a l'Ajuntament la seva inclusió en la reparcel·lació de Les Hortes. La desestimació d'aquesta petició és la que ha estat objecte d'aquest nou plet.

El Jutjat Contenciós administratiu núm. 9, en la Sentència que tractem, de 15/1/2008, arriba a la conclusió de que, malgrat no es pot estimar l'excepció de "cosa jutjada" que defensa l'Ajuntament respecte la identitat de pretensions amb el plet anterior, sí que cal entendre que la Sentència derivada del mateix, de 5/3/2004 s'havia avançat a donar una resposta a aquesta segona pretensió dels propietaris i que amb el nou recurs interposat sobre el mateix terreny litigiós no s'aporten nous informes ni informació que desvirtuï els tractats per aquella Sentència.

Per aquest motiu el Jutjat desestima el recurs en relació a la pretensió de la demandant d'obrir novament el projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral, per incloure la superfície de terreny que han obtingut per reversió de l'expropiació de la Generalitat. En la mateixa Sentència el Jutjat declara la inadmissibilitat del recurs pel que fa a la resta de pretensions del mateix, en tant no havien estat prèviament plantejades davant l'Ajuntament en via administrativa.

No consta encara la fermesa d'aquesta Sentència que podria ser objecte de recurs d'apel·lació davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència núm 10/2008 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona e15 de gener de 2008,  que desestima el recurs contenciós - administratiu núm. 214/06 interposat per Promotora Aliberas, SL,  i confirma la legalitat de les resolucions municipals de 3 de febrer de 2005 i 7 de juny de 2005, en virtut de les quals es desestima la petició dels demandants d'obrir novament el procediment d'execució del Pla parcial de Les Hortes del Camí Ral, amb la inclusió i reconeixement d'una major superfície de les finques de la seva propietat, aportades al projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

Segon.- Comunicar el precedent acord Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, a la societat municipal Pumsa i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

12        DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 961 DE 26/10/2007 DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER NARCISO I TERESA MARTÍ BARNUSELL EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE 19/2/2003 DESESTIMATORIA  DE LA PETICIÓ DE REVERSIÓ DE LA FINCA EXPROPIADA EN EXECUCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL SECTOR "CAN SOLERET".

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 961 de 26 d'octubre de 2007, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 799/2003, interposat per Narcís i Teresa Martí Barnusell, contra la Resolució de l'Ajuntament de Mataró de 19 de febrer de 2003 desestimatòria de la petició de reversió de les finques expropiades en execució del Pla especial del sector d'equipaments C-2 "Can Soleret".

Les finques objecte d'expropiació estaven qualificades en el Pla especial del sector C-2 CAN SOLERET, en part d'equipament públic, en part d'equipament privat i en part de parc urbà.

Per l'execució d'aquest planejament el Pla especial va definir com a sistema d'actuació el d'expropiació. És per això que en data 31 de maig de 1995, mitjançant acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, es va aprovar definitivament el Projecte d'expropiació pel sistema de taxació conjunta relatiu al sector d'equipaments C-2 Can Soleret de Mataró.

En data 6 de juny de 1996, es van signar les Actes d'expropiació, pagament i ocupació, entre l'Ajuntament de Mataró i els senyors Narcís Martí Barnusell, Maria Teresa Martí Barnusell (en nom propi i com hereus de Maria Angela Barnusell Maña) i el senyor Salvador Alsina Arenas, en relació a les finques de la seva propietat.

La Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Mataró, aprovat definitivament en data 12 de desembre de 1996, a les seves Normes urbanístiques, inclou dins del sistema de parcs i jardins urbans una categoria, a part de la genèrica identificada amb la clau V. Aquesta categoria és la del Verd equipat, clau Ve, que queda definida en l'article 247 de les esmentades Normes urbanístiques.

El Pla especial va ser objecte de dues modificacions de forma que va ser adaptat a la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Mataró de 1996, pel que fa als verds del Pla especial de Can Soleret a Verds equipats tal com prescriu el Pla general de 1996 i també per redistribuir les parcel·les d'equipament públic amb la inclusió d'un espai per aparcament públic.

Els demandants van interposar recurs amb la pretensió d'obtenir la reversió dels terrenys expropiats en tant l'alteració del planejament assignà un altre ús a les finques que tot i essent també dotacional  no l'estimen justificat suficientment.

La Sentència que tractem desestima la pretensió de la reversió en tant el canvi de planejament no va alterar la naturalesa demanial del destí dels mateixos i es manté el fi essencial de l'expropiació, la seva causa expropiandi.

El 16 de gener de 2008 s'ha comunicat la fermesa de la Sentència la qual no fa expressa condemna en costes judicials

Vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència núm. 961 dictada el 26 d'octubre de 2007  pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciós- administrativa,  que desestima el recurs contenciós-administratiu núm. 799/2003, interposat per Narcís i Teresa Martí Barnusell, contra la Resolució de l'Ajuntament de Mataró de 19 de febrer de 2003 desestimatòria de la petició de reversió de les finques expropiades en execució del Pla especial del sector d'equipaments C-2 "Can Soleret".

Segon.- Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -Secció Segona de la Sala Contenciós- administrativa- , a la societat municipal Pumsa i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

13        SEGREGACIÓ I ADQUISICIÓ A LA CONGREGACIÓ SALESIANA, DE LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT SITUADA AL CARRER JOAN MARAGALL / RDA. DR. TURRÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Congregació Salesiana (Sociedad de San Francisco de Sales - Inspectoria Salesiana Maria Santísima de la Merced) ha ofert a l'Ajuntament de Mataró la venda d'uns terrenys de la seva propietat, de catorze mil quatre-cents disset metres quadrats, situats per sobre de l'escola que la Congregació té a Mataró, carrer Puig i Cadafalch.

Els terrenys objecte d'adquisició es troben a cavall entre el barri de Cerdanyola i de can Boada, de referència cadastral 26947-01,26944-08 i 26937-01. El pla general vigent els qualifica principalment de sistema d'equipaments comunitaris clau E, una porció de sistema de parcs i jardins urbans clau V i una petita porció de sistema viari clau C.

El creixement demogràfic que ha sofert el barri de Cerdanyola, sobretot per l'increment de la taxa de natalitat, fa necessària la implantació a la zona d'una escola bressol pública i d'un equipament assistencial complementari, que es proposen implantar a la porció oest de la finca.

Per aquest motiu l'Ajuntament va tramitar un pla especial d'assignació d'usos a diversos equipaments on es proposa l' assignació d'aquests usos a la porció de parcel·la, definint-ne l'interès general (Pla especial aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en cessió de 16 de novembre de 2005 i acordada la seva publicació a l'efecte d'executivitat en sessió de 30 de març de 2006).

Es compleixen en el present cas, els diferents motius que la legislació vigent requereix per a la justificació de l'adquisició directe de béns, tota vegada que la qualificació urbanística dels terrenys objecte d'adquisició directe en determina tant la seva peculiaritat, com les necessitats del servei públic a satisfer i lògicament les limitacions del mercat immobiliari. Són d'aplicació a l'adquisició directe de béns immobles l'art. 206.3a del Decret Legislatiu 27/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l'art. 30 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

També en compliment d'aquests preceptes, per Decret de 23 de novembre de 2007 es va sol·licitar informe a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per a l'adquisició directe de la finca, que va ser emès en sentit favorable en data 27 de desembre de 2007.

Com sigui que la finca objecte d'adquisició forma part d'una major finca registral caldrà un segregació prèvia amb el resultat dels límits i descripció que consten en el document redactat pel servei tècnic d'Urbanisme per a "Autorització de segregació i posterior adquisició de terreny a la Congregació Salesiana".

La descripció de les Finques és la que figura en el document tècnic per a l'autorització de segregació per a la posterior adquisició. En resum trobem:

LA FINCA ORIGINÀRIA :

Descripció registral : "URBANA.-PIEZA DE TIERRA viña, en 08303 Mataró y partidas denominadas Molí de Vent o Rocas Blancas, las Bohigas, Creu d'en Fins y también La costa de la Montaña. Ocupa la superficie de cuarenta y cuatro mil ocho cientos ciencuenta y siete metros con sesenta y tres decímetros cuadrados"€"Linda: la total finca: al Norte, parte con Joaquín Martí Pineda y parte con Cristina Puig Mauri; al Sur, parte con la carretera de Mataró a Granollers, por Argentona, y parte con la finca de los sucesores de Miquel Bada, mediante camino de San Jaime o dels Capellanets; al Este, con finca de la misma sociedad de San Francisco de Sales, Congregación Salesiana; y al Oeste, con finca de sucesores de Miguel Bada, parte con finca de Antonio Grané Viñals"

Dades Registrals: finca registral 5596 tom 3026, llibre 82, foli 70, del registre número 1 de Mataró. Titularitat: propietat plena de  la "Sociedad de San Francisco de Sales € Inspectoria Salesiana Maria Santísima de la Merced" també coneguda com a "Congregació Salesiana".

LA FINCA QUE ES SEGREGA I ÉS OBJECTE D'ADQUISICIÓ

La finca que s'adquireix prové de la segregació de la major finca "Finca Originària". La descripció de la porció de finca que és objecte de segregació i posterior compravenda és la següent:

Finca de naturalesa URBANA situada al barri de Cerdanyola Nord, de forma irregular té una superfície de catorze mil quatre-cents disset metres quadrats, limita:

al NORD part amb la Ronda del Doctor Turró i una part amb la parcel·la de cessió del pla parcial de Roques Albes (Sistema d'espais lliures, clau V).

a l'EST una part amb el Parc de San Salvador (Sistema d'espais lliures, clau V), una part amb la parcel·la de la urbanització San Salvador de referència cadastral 2792418 i el carrer de Can Bartra

al SUD en part amb el carrer Molí del vent i en part amb l'Escola de la Congregació Salesiana de referència cadastral 2693702

a l'OEST amb el carrer Joan Maragall.

Té una topografia pronunciada. En l'actualitat no conté edificacions.

Dades urbanístiques: La finca objecte d'aquesta compravenda, es troba classificada de Sòl Urbà d'acord amb el pla general d'ordenació de Mataró vigent, i qualificada pel que fa a 12.809m² de Sistema d'Equipaments Comunitaris, clau E, 1.598m² de Sistema de Parcs i Jardins Urbans, clau V i un petit resto de 10 m² de Sistema Viari, clau C.

Així doncs per les seves característiques urbanístiques la finca es composa de quatre parts que poden ser objecte de la seva inscripció com a finques registrals independents, llevat de la primera que per la seva dimensió haurà de ser objecte d'agrupació simultània a la seva segregació, com s'expressa en el document tècnic "Autorització de segregació i posterior adquisició de terreny a la Congregació Salesiana" que és objecte de la present Proposta.

Fer constar que segons el document que s'aprova s'ha de procedir a la sol·licitud de correcció d'un petit error cadastral en la definició d'un límit de la finca originària, que caldrà ser corregit en el  Cadastre.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i en virtut del Decret de 18 de juny de 2007, de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a  la  Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS :

Primer.- Autoritzar la segregació de les parcel·les de referència cadastral 26947-01,26944-08 i 26937-01, que constitueixen una única Finca registral (Registre de la  Propietat número 1 de Mataró, Finca 5.596,  Tom 3.026, llibre 82 de Mataró 1, foli 70), pels límits i descripcions que consten en el document redactat pel servei tècnic del Servei municipal d'Urbanisme per a "Autorització de segregació i posterior adquisició de terreny a la Congregació Salesiana"  que inclou la rectificació de l'error del límit de Cadastre, la descripció del Resto de Finca i les condicions per a la inscripció de la finca adquirida com a finques registrals independents.

Segon.- Comprar a la  Congregació Salesiana (Sociedad de San Francisco de Sales - Inspectoria Salesiana Maria Santísima de la Merced),  amb CIF Q-0800036-F,  una vegada realitzada la segregació autoritzada a l'apartat anterior, i lliure de càrregues i ocupants, la part del terreny situat al Nord de la  Finca registral núm. 5.596,  de 14.417  m² de superfície,  definit en el document d'"Autorització de segregació i posterior adquisició de terreny a la  Congregació Salesiana" i amb les següents condicions:

Preu:

1.967.573,53 € (Un milió nou-cents seixanta set mil cinc-cents setanta tres euros amb  cinquanta tres cèntims d'euro), impostos a part.

Terminis de pagament:

Primer pagament, de 1.147.487,50 euros: en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de compra-venda.

Pagament ajornat de la resta del preu, de 820.086,03 euros: el 31 de març de 2009.

Interessos: El pagament ajornat en terminis no meritarà interessos, sense perjudici del dret als interessos de demora per causa de pagament fora dels terminis esmentats.

Tercer.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la despesa corresponent al primer pagament de la compra que aquí s'aprova, de 1.147.487,50 euros, amb càrrec a la partida núm. 40220-43231D-60000 "Compra de terrenys" a favor de la Congregació Salesiana, Societat de Sant Francesc de Sales.

Autoritzar i disposar l'import de 820.086,03 euros a favor de la Congregació Salesiana, Societat de Sant Francesc de Sales a càrrec de la partida pressupostària núm. 40220-43231D-60000 "Compra de terrenys", de l'any 2009. El compromís aprovat mitjançant el present acord resta sotmès a  la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprova per a l'exercici 2009.

Quart.- Autoritzar al Conseller-Delegat d'Urbanisme, Sr. Ramon Bassas i Segura, per a la subscripció de tots els documents públics i privats  que siguin necessaris per a l'execució, perfeccionament i formalització dels acords precedents.

Cinquè.- Notificar els precedents acords a la Congregació Salesiana."

Sisè.- Comunicar al Servei d'Ingressos (Gestió tributària i Cadastre), a Gestió Econòmica (Patrimoni i Gestió), i a Tresoreria Municipal els precedents acords."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

-Servei d'Habitatge-

14        RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 24 DE GENER DE 2008 SOBRE L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL C. PIETAT, 8.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Ple de l'Ajuntament de 7 d'octubre de 2004 va resoldre executar subsidiàriament les obres de reforç i substitució de les bigues malmeses de l'edifici del c. Pietat, 8.

Per decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 es va resoldre autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que consten en la relació núm. 200700002772 a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, per un import de  105.267,48 euros per l'execució subsidiària de les obres de rehabilitació de l'edifici del c. Pietat, 8.

L'Alcalde pot disposar de despeses dintre dels límits de la seva competència i els expressament previstos en les bases d'execució del pressupost.

Vistos els informes precedents; els articles 18, 19 i 20 de les Bases d'execució del pressupost municipal, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ratificar el decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 que va resoldre autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que consten en la relació núm. 200700002772 a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, per un import de  105.267,48 euros per l'execució subsidiària de les obres de rehabilitació de l'edifici del c. Pietat, 8."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:                   Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.