Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

22/09/2008

Escoltar

22/09/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

7463/2008 de 18 de setembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 22 de setembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de setembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de setembre de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació provisional obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II)

4 Adjudicació provisional del subministrament i muntatge de tancaments de diferents àrees de jocs infantils.

5 Adjudicació provisional del servei d'automatització de la gestió d'expedients de compres, contractacions i comptabilitat.

6 Adjudicació provisional contractació de la gestió del servei Espai Jove de Rocafonda.

7 Adjudicació provisional de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització.

-Servei de Recursos Humans-

8 Proposta de convocatòria procés selectiu de tècnic/a especialista delineació, funcionari/ària interí/na.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

9 Modificació de l'import corresponent a l'avançament de les indemnitzacions als afectats pel brot de legionel€losi d'agost de 2002 a Mataró


PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 18/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 22 DE SETEMBRE DEL 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos de setembre del dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar

En Ramon Bassas Segura

Na Quiteria Guirao Abellán

En Francesc Teixidó i Pont

Na Alícia Romero Llano

Na Montserrat López Figueroa

En Francesc Melero Collado

Alcalde

1r Tinent d'Alcalde

2na Tinent d'Alcalde

3r Tinent d'Alcalde

4ta Tinent d'Alcalde

5èna Tinent d'Alcalde

7è Tinent d'alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 8 de setembre del 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.


CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-


3 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA URBANA AL BARRI DE CIRERA (FASE II)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Formigons Sant Celoni, SL" fins un import de 436.047'43 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40543/51112H/61100 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a l'execució de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), a Mataró, a favor de l'empresa "Formigons Sant Celoni, SL" fins un import de 436.047'43 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/51112H/61100 del pressupost municipal per a l'any 2008.

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 39629, de 83.056'65 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 18.795'15 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic."


VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).


4 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENTS DE DIFERENTS ÀREES DE JOCS INFANTILS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i muntatge de tancaments de diverses àrees de jocs infantils de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament i muntatge esmentat, a favor de l'empresa "Juegos Kompan, SA" fins un import de 68.032'90 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40533/43415Z/60500 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Mabegrup Serrallers, SL", atès que l'oferta econòmica presentada supera l'import previst per a la licitació.

Segon.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per al subministrament i muntatge de tancaments de diverses àrees de jocs infantils de Mataró, a favor de l'empresa "Juegos Kompan, SA" fins un import de 68.032'90 €, IVA inclòs.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40533/43415Z/60500 del pressupost municipal per a l'any 2008 (doc. D núm. 41310).

Quart.- Aprovar l'anotació comptable inversa A/ núm. 41311, de 6.374'14 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.932'45 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic."


VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).


5 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SERVEI D'AUTOMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS DE COMPRES, CONTRACTACIONS I COMPTABILITAT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'automatització de la gestió d'expedients de Compres, Contractacions i Comptabilitat de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Coordinador de Projectes i pel Cap del Servei de Sistemes i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "Steria Ibérica, SAU" fins un import de 151.693'50 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 30610/12161Z/64000 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a la prestació del servei d'automatització de la gestió d'expedients de Compres, Contractacions i Comptabilitat de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Steria Ibérica, SAU" fins un import de 151.693'50 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 30610/12161Z/64000 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009, de la següent manera:

Any 2008 75.846'75 € (doc. D núm. 41001)

Any 2009 75.846'75 € (doc. ADFUT núm. 41004)

Tercer.- Aprovar les anotacions comptables inverses A/ núm. 41003, de 9.374'31 €, i AFUT/ núm. 40993, de 85.221'06 €, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 6.538'51 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).


6 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI ESPAI JOVE DE ROCAFONDA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de gestió de l'Espai Jove de Rocafonda.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "GEDI Gestió i Disseny, SCCL" fins un import de 139.996,00 €, IVA no inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 60300/462120/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a la prestació del servei de gestió de l'Espai Jove de Rocafonda, a favor de l'empresa "GEDI Gestió i Disseny, SCCL" fins un import de 139.996,00 €, IVA no inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 60300/462120/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010, de la següent manera:

Any 2008 15.072,88 € (doc. D núm. 42666)

Any 2009 69.724,73 € (doc. ADFUT núm. 42805)

Any 2010 55.198,79 € (doc. ADFUT núm. 42807)

Tercer.- Aprovar les anotacions comptables inverses A/ núm. 42795, de 1.082,56 €, AFUT/ núm. 42796, de 74.732,48 € i AFUT/ núm. 42797 de 59.163,25 €, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 6.999,8 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA. FASE D'URBANITZACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase urbanització.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de la UTE a constituir per part de les empreses "Moix, Serveis i Obres, SL i Hidrocanal, SL" fins un import de 2.371.205,53 €, IVA no inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40220/46342K/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a l'execució de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase urbanització, a favor de la UTE a constituir per part de les empreses "Moix, Serveis i Obres, SL i Hidrocanal, SL" fins un import de 2.371.205,53 €, IVA no inclòs.

Segon.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 6.467,00 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/46342K/60100, de les anualitats de 2008 i 2009.

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 118.560,27 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Requerir, així mateix, a les empreses "Moix, Serveis i Obres, SL i Hidrocanal, SL", que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, aportin la documentació que acrediti fefaentment la constitució de la UTE."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

8 PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a especialista delineant, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, pel Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions:

- Realitzar consultes sobre els sistemes d'informació territorial gràfica i alfanumèrica.

- Realitzar el manteniment i l'actualització del parcel·lari i de les diferents cobertures gràfiques i alfanumèriques del sistema d'informació territorial de l'Ajuntament de Mataró amb eines d'AutoCAD i altres.

- Participar en projectes cartogràfics.

- Actualitzar les diferents cobertures dins el sistema GIS (voreres, autopistes, illes, cartografia).

- Assessorar a qui ho sol·licita sobre qualsevol tema cartogràfic, incidències d'adreces, generació de mapes temàtics ...

- Donar d'alta nous accessos a edificis, crear parcel·les, noves adreces, nous locals, actualitzar la numeració postal, fer el manteniment de les plaques de noms de carrers, etc....

- Participar en el desenvolupament d'aplicacions GIS per explotar la informació cartogràfica

- Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 27.917.- € .- € bruts any.

Requisits de participació:

Estar en possessió d'un cicle formatiu de grau superior o Formació Professional de segon grau de Delineació, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a) Prova de català i/o de castellà. Si alguna persona no acredita els coneixements de català i/o castellà, realitzarà la/es prova/es corresponent/s abans de la prova pràctica i desprès de la teòrica.

b) Proves teòrico-pràctiques eliminatòries, amb una puntuació total de 10. Es basaran en els següents temes:

- Components d'un Sistema Informació Geogràfica: recursos humans, dades, mètodes, software i hardware.

- L'entrada de dades a un SIG. Els diferents tipus de dades. Els mètodes d'adquisició. Integració de dades a un SIG des d'altres fonts digitals. La conversió de dades.

- Models de dades espacials I: El SIG vectorial. L'anàlisi espacial als SIG vectorials. Tipus d'anàlisi.

- Bases de dades. Models. Els sistemes gestors de bases de dades. Les bases de dades geogràfiques. Les problemàtiques específiques de les bases de dades geogràfiques.

- Geodèsia. Els Sistemes de Posicionament Global. Definició. Història. Els senyals GPS. Alteracions del senyal. Precisions. El GPS diferencial. Les aplicacions actuals. El sistema EGNOS. El Sistema de posicionament i navegació europeu Galileu.

- Els servidors de mapes en web. Els servidors de mapes. Definició. Funcionalitats. Tipologia de clients. Les alternatives als servidors de mapes. Arquitectura dels servidors de mapes. Plataformes disponibles: Comercials, programari lliure i les de codi obert.

- Plataformes SIG al mercat comercial. Comparativa entre plataformes. L'elecció d'un SIG. La implantació.

- Autodesk Map 2005 (I). El GIS a Autodesk. Orígens. Funcionalitats bàsiques. Importació i creació de cartografia, el treball amb productes de gran tamany, integració i manteniment de dades alfanumèriques amb la cartografia, generació de relacions topològiques entre elements. Consultes i anàlisi espacial d'atributs i topologies. Obtenció i explotació dels resultats.

- Autodesk Map 2005 (II). Els mapes temàtics. Definició i tipologia. El procès de generació d'un temàtic a l'entorn Autodesk Map 2005. El tractament cartogràfic. Geocodificació. La depuració de la informació gràfica. Tipologia de les operacions de depuració. La generació de topologies. Les bases de dades. La vinculació amb l'entorn gràfic. Les consultes temàtiques de topologia.

- La terra. La xarxa Geodèsica. El sistema geodèsic de referència a Catalunya. El sistema de coordenades. El sistema WGS84. Característiques geomètriques. La quadrícula UTM.

- La formació dels mapes topogràfics. Fotogrametria, Les estacions fotogramètriques digitals. Representació del relleu. Treballs de camp. Toponímia. La producció de topogràfics. Les fases de creació.

c) Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

d) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Joan Masdeu i Jurnet, coordinador de projectes del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions (SSIT).

Vocal 1 i president suplent: Sr. Sergi Bernal Ferrando, tècnic mig de GIS, del SSIT.

Vocal 2: Sr. Ferran Moreno Vera, coordinador de sistemes d'informació del SSIT;

Vocal 3: Sr. Jordi Bertran González, cap de projectes nivell I del SSIT.

Vocals suplents: Sr. Pedro Ramírez Calero, tècnic especialista de suport, Sr. Héctor Doblado Ruesga, tècnic mitjà de suport, ambdos del SSIT.

Secretaria: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Secretària suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

9 MODIFICACIÓ DE L'IMPORT CORRESPONENT A L'AVANÇAMENT DE LES INDEMNITZACIONS ALS AFECTATS PEL BROT DE LEGIONEL€LOSI D'AGOST DE 2002 A MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets Auto de 15 de gener de 2007 del jutjat de primera instància número 5 de Mataró, en el que es conclou la manca de responsabilitat dels tècnics municipals, així com la manca de responsabilitat de l'Ajuntament, es passa a continuar les actuacions de processament als imputats i es fixa la identitat de les persones perjudicades pel brot de legionel·la ocorregut l'any 2002 a Mataró i la quantia del possible perjudici.

Decret núm. 595/2007, de 19 de gener del conseller delegat de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2007, mitjançant el qual es va resoldre abonar, per compte dels presumptes culpables al procés penal, les indemnitzacions pels danys i perjudicis que van patir les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, segons l'auto del jutjat de primera instància número 5 de Mataró de 15 de gener de 2007 i el seu annex.

Auto de 18 d'abril de 2007 del Jutjat de primera instància núm. 5 de Mataró mitjançant el qual s'aclareix l'auto dictat en data 15 de gener de 2007, en el sentit d'incloure com a perjudicat al Sr. Agustín López i López, del qual, tot i constar com a denunciant i quedar suficientment acreditades les seves lesions, per un error material, es va ometre la inclusió del seu nom en l'auto inicial.

Acord de la Junta de Govern local de 24 de desembre mitjançant el qual es modifica els imports en concepte d'avançament de les indemnitzacions a compte dels presumptes culpables al procés penal a les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, en el sentit d'esmenar un error de càlcul i d'afegir l'avançament de la indemnització al Sr. Agustín López López, fixada en l'auto del 18 d'abril de 2007 del Jutjat de primera instància núm. 5 de Mataró, essent l'import total resultant d'aquesta modificació de 346.954,37 euros (173.477,47 euros a l'exercici 2007 i 173.476,90 euros a l'exercici 2008).

Auto de 21 de juny de 2007 del jutjat de primera instància núm. 5 de Mataró mitjançant el qual s'aclareix l'auto de data 15 de gener de 2007, en el sentit de modificar la indemnització prevista a favor de la Sra. Manuela Millan Martín, essent l'import correcte el de 1.729,96 euros, i la transcripció del nom i cognom de dues de les persones perjudicades que consten en el annex del esmentat auto de 15 de gener de 2007.

De la relació de fets anteriorment exposada es desprèn que cal modificar novament l'import establert en concepte d'avançament de les indemnitzacions a compte dels presumptes culpables al procés penal a les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, per tal ajustar-lo al contingut del auto de data 21 de juny de 2007 €de modificació de l'import previst a favor de la Sra. Manuela Millan Martín-.

Al pressupost municipal de despeses de l'Ajuntament de Mataró hi ha crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Modificar els imports en concepte d'avançament de les indemnitzacions a compte dels presumptes culpables al procés penal a les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, aprovats per decret núm. 595/2007, de 19 de gener, ratificats per la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2007 i posteriorment modificats per acord de la Junta de Govern 24 de desembre de 2007, en el sentit d'adaptar-los a l'auto de 21 de juny de 2007 del Jutjat de primera instància núm.5 de Mataró- de modificació de l'import de la indemnització prevista a favor de la Sra. Maunela Millan Martín, la qual queda fixada en 1.729,96 euros- essent l'import total resultant d'aquesta modificació de 347.066,34 euros, d'acord amb els següents imports i anualitats:

173.533,45 euros a l'exercici 2007

173.532,89 euros a l'exercici 2008.

Segon.- Abonar a la Sra. Manuela Millan Martín o als seus causahavents, per compte dels presumptes culpables al procés penal, l'import de 111,97 euros, import resultant de la diferència entre l'import que assenyalava l'auto de data 15 de gener de 2007 (1. 617,99 euros), que ja ha estat abonat a la Sra. Millan, i l'import que assenyala l'auto de data 21 de juny de 2007 (1.729,96 euros) .

Tercer.- Condicionar l'eficàcia i validesa del present acord al fet que la Sra. Manuela Millan Martín o els seus causahavents renunciï a les accions i reclamacions patrimonials formulades en via administrativa, així com a qualsevol acció futura de reclamació econòmica, penal o civil en qualsevol via jurisdiccional o administrativa contra l'Ajuntament o els seus agents com a conseqüència dels perjudicis soferts arrel del brot de legionel·la descrit.

Quart.- Declarar que pel supòsit que penal i civilment no es declaressin les responsabilitat de les persones querellades com a responsables penals i civils a la querella municipal interposada, les quanties abonades per compte es definiran en concepte d'ajuts socials.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.