Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25/06/2008

Escoltar

25/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

5237/2008 de 20 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 25 de juny de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 25 de juny de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de juny de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i fomentar la cobertura de fibra òptica.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei d'automatització de la gestió d'expedients de compres, contractacions i comptabilitat.

5 Resolució del contracte administratiu formalitzat amb la mercantil Constructora Pirenaica, SA (COPISA), adjudicatària de les obres del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda (exp. 135/2007)

6 Adjudicació del subministrament, instal€lació i configuració d'equips TETRA per a la policia Local.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Bru i Cristina.

8 Ratificació de la Resolució 4640/2008 de 3 de juny del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment relativa a l'aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de remodelació del mercat municipal de la Plaça de Cuba.

9 Ratificació de la Resolució 4837/2008 de 10 de juny del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, relativa al fraccionament en fases del Projecte d'urbanització del Parc de Rodafonda.

10 Autorització, disposició i reconeixement de despesa a favor de l'empresa societat privada municipal Aigües de Mataró SA, a resultes de l'adquisició i la instal€lació de divers mobiliari a l'Av. Amèrica.

11 Renuncia a una part de l'ajut atorgat inicialment pel Departament de Cultura i Comunicació de la Generalitat de Catalunya, per la rehabilitació i adequació del Teatre Monumental al no haver-.se executat la totalitat de les actuacions previstes per incompatibilitat amb la programació de l'equipament.

-Servei d'Urbanisme-

12 Donar compliment a la Sentència 398/2008 de 16/5/08, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimant el RCA interposat per Josep Riera Porta contra l'aprovació definitiva del Pla Especial del Golf de Llavaneres.

-Servei d'Habitatge-

13 Acceptació de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 395/2006, interposat per Exclusives Armengol contra el requeriment d'ajustar rètol a llicència, al c. de la Repuntadora, 2 bxs.

14 Ordre d'enderroc de coberts en terrat a l'av. Corregiment, 86.

15 Ordre d'enderroc de part de la nau posterior a l'av. Maresme, 33.

16 Ordre de retirada de caseta de fusta, caravana i altres instal€lacions en la coberta del c. Batista i Roca, 42-63.

17 Ordre d'enderroc de cobert d'alumini en planta coberta al c. Santa Caterina, 5, 3r.

18 Ordre de retirada de rètol a la Riera Figuera Major, 45, bxs.

19 Ordre de retirada d'antena parabòlica a la rda. Roca Blanca, 47, 1r 1a.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

20 Aprovació del conveni amb l'Associació de lleure i cultura Enlleura't per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de la Llàntia

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 14/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 25 DE JUNY DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de juny de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado 7è Tinent d'alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Ramon Bassas Segura, 1r Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 9 de juny de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA DE LES COMPANYIES DE SERVEIS I FOMENTAR LA COBERTURA DE FIBRA ÒPTICA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 20/05/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la tramitació de la contractació del servei de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica, amb una durada de tres anys, prorrogable tres anys mes, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 75.000,00 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.

Consta informe favorable del secretari general d'aquesta Corporació, de data 27/05/2008, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Tenint en compte que a la partida 40403/521120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2008, essent que es preveu consignar a l'expressada partida crèdit adequat i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 a 2011, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica, amb una durada de tres anys, prorrogable tres anys més, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 75.000,00 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 75.000,00 euros, més 12.000 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40403/521120/22706 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports que a continuació s'expressen:

Exercici 2008: 14.500,00 euros (operació tipus A núm. 21301)

Exercici 2009: 29.000,00 euros (operació tipus AFUT núm. 21302)

Exercici 2010: 29.000,00 euros (operació tipus AFUT núm. 21303)

Exercici 2011: 14.500,00 euros (operació tipus AFUT núm. 21304)

D'acord amb el previst a l'art. 94 de la Llei de contractes del sector públic, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40403/521120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis del 2009 a 2011, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AUTOMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS DE COMPRES, CONTRACTACIONS I COMPTABILITAT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 03/06/2008, el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita la tramitació de la contractació del servei d'automatització dels expedient de compres, contractacions i comptabilitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 146.932,87 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 12/06/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2008.

Atès el disposat als arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei d'automatització dels expedient de compres, contractacions i comptabilitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 146.932,87 euros, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 146.932,87 euros, més 23.509,26 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat ( op. tipus A núm. 25194)

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA (COPISA), ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA (EXP. 135/2007)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal de data 31/03/2008 s'acordà l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda a favor de la mercantil Constructora Pirenaica, SA (COPISA), per un import de fins a 2.575.736,66 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 09/06/2008, el cap del Servei d'Obres comunica que el passat 6 de juny l'empresa COPISA va comparèixer en les dependencies municipals de l'Àrea dels Serveis Territorials per manifestar que per causes imprevistes sobrevingudes en l'organització de l'empresa, impossibiliten la formalització del contracte 135/2007 i en conseqüència iniciar les obres.

D'aquesta compareixença es va aixecar l'acta que s'adjunta i en la que es recullen els acords a que van arribar i que són:

1. L'Ajuntament de Mataró podrà, des de la firma d'aquesta data, iniciar els procediments de contractació que siguin necessaris per l'execució de l'obra, renunciant COPISA, SA a reclamar res per aquest fet.

2. Cancel·lar l'aval núm. 00232591 per import de 515.147,27€ lliurat per l'entitat Banc Pastor i presentat per COPISA, SA com a garantia definitiva de les obres. En conseqüència l'Ajuntament procedirà a la seva devolució a COPISA, SA.

3. L'Ajuntament retindrà l'aval provisional que per import de 71.998,59€ que va prestar COPISA, SA en el procediment de licitació de les obres, fins que COPISA, SA faci efectiu d'ingrés d'aquest import a favor de l'Ajuntament, com compensació econòmica al desistiment de l'adjudicació.

4. Les parts renuncien a formular cap reclamació en concepte d'indemnització de danys i perjudicis que puguin derivar-se del present acord.

3. Per tot l'exposat, el cap del Servei d'Obres sol·licita la tramitació del procediment adient per acordar la resolució del contracte, amb les conseqüències acordades amb l'empresa contractista.

Fonaments de dret

1. Els arts. 111, 112, 113, 84 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques regulen les causes, aplicació i efectes de la resolució dels contractacions administratives.

2. Consta informe de data 13/06/2008 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del secretari general i de l'interventor de Fons de la Corporació, relatiu a la procedència i legalitat d'acordar la resolució sol·licitada per l'entitat adjudicatària.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- La resolució del contracte administratiu formalitzat amb la mercantil Constructora Pirenaica, SA (COPISA), adjudicatària de les obres del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda, ratificant els acords a que va arribar el Servei d'Obres i COPISA.

Segon.- Cancel·lar l'aval núm. 00232591 per import de 515.147,27 € lliurat per l'entitat Banc Pastor i presentat per COPISA, SA com a garantia definitiva de les obres, procedint a la seva devolució a COPISA, SA.

Tercer.- Retenir l'aval provisional que per import de 71.998,59€ que va prestar COPISA, SA en el procediment de licitació de les obres, fins que COPISA, SA faci efectiu d'ingrés d'aquest import a favor de l'Ajuntament, com a compensació econòmica al desistiment de l'adjudicació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL€LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'EQUIPS TETRA PER A LA POLICIA LOCAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de terminals de trunking digital tetra per a la Policia Local de Mataró.

Atès l'informe emès per l'Inspector, cap accidental, del Servei de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a favor de l'empresa "Expocom, SA" fins un import de 167.183'84 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la consignació de la partida 20220/22213Z/62330 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de terminals de trunking digital tetra per a la Policia Local de Mataró ó, a favor de l'empresa "Expocom, SA" fins un import de 167.183'84 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 20220/22213Z/62330 de 2008 (doc. D núm. 23983).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 23990, de 19.116'16 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 6.687'35 €, equivalent al 4% de l'import d'adjudicació, i pagui l'import de 145'15 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT BRU I CRISTINA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina, entre el carrer de la Coma i el Rierot, incloent un tram del carrer del Portal de Valldeix, amb un pressupost d'execució per contracte de 278.683,07 €, IVA inclòs.

Els carrers de Sant Bru i Cristina es troben dins del barri Centre de la població de Mataró. El carrer Sant Bru té una llargària de 110 m i una amplada variable d'uns 7 m, i el carrer Cristina té una llargària de 100 m i una amplada variable d'uns 6,75 m.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn els dos carrers Sant Bru i Cristina, i el tram del carrer del Portal de Valldeix fins al carrer de la Coma, amb un total de superfície a urbanitzar de 1.600 m2.

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han d'instal·lar de nou afecten:

- el drenatge de les aigües pluvials

- clavegueram

- el serveis d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

- el servei d'electricitat

- el servei de telèfon

- l'enllumenat públic

- la pavimentació dels carrers

- la senyalització vertical

- mobiliari urbà

Els serveis existents són les línies aèries d'electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l'àrea d'actuació.

També existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable amb tub de 100 mm de fibrociment antiga que caldrà substituir, i tub de 110 mm de PER. La xarxa de clavegueram, està formada per dos col·lectors de DN 400 mm, que comencen a la cantonada amb la Baixada d'en Massot, que separa els carrers de Sant Bru i Cristima, i connecten amb les galeries dels carrers Portal de Valldeix i el Rierot, respectivament. La companyia responsable del seu manteniment, AMSA, procedirà a la substitució per un tub de PVC autoportant de DN 400 mm. Els embornals existents es renovaran, així com els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran i s'adaptaran a la rasant del nou carrer.

Es realitzaran nous pous de registre i s'anul·laran els existents. Es renovaran els embornals i escomeses existents. Les reixes i tapes seran de fosa dúctil i s'uniran al nou col·lector que realitzarà la companyia AMSA.

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim, amb una qualitat de llum suficient per al carrer. Es substitueixen els punts de llum existents en implantació sobre les façanes, i se'n col·loquen de nous, amb les següents característiques:

- Punts de llum sobre suport de braç mural de tub d'acer galvanitzat fixat amb pletina a la façama, i llumenera de fosa injectada d'alumini, model DELPHI 7852E de IGUZZINI o similar, de color negre, amb làmpades de VSAP de 100 w, i amb equip de doble nivell.

La senyalització es realitzarà segons les indicacions del Servei de Mobilitat del Departament de Via Pública. La senyalització vertical es formarà amb senyals de trànsit reflectores d'acer galvanitzat amb suports rectangulars formigonats a terra o bé suports a les façanes.

El termini d'execució previst per a aquestes obres és de 5 mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina, entre el carrer de la Coma i el Rierot, incloent un tram del carrer del Portal de Valldeix, amb un pressupost d'execució per contracte de 278.683,07 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 4640/2008 DE 3 DE JUNY DEL CONSELLER DELEGAT D'OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4640/2008 de 3 de juny, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment acordà aprovar inicialment el Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, redactat per la UTE Mercat Plaça de Cuba Unión Temporal de Empresas, que té per objecte la remodelació integral d'aquest espai comercial perquè sigui més operatiu i modern, mitjançant l'adequació estructural, física i comercial a la realitat del comerç, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.813.033,00 €, IVA inclòs, i un pressupost per a coneixement de l'administració de 5.485.833,00 €, IVA inclòs.

En el mateix decret es justificaven les raons que van portar al conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment a adoptar aquesta resolució i es disposava en l'acord quart que seria ratificada per la Junta de Govern Local, per tractar-se de l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el Decret 4640/2008 de 3 de juny, dictat pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"En data 30 de maig de 2008, l'empresa UTE Mercat Plaça de Cuba Unión Temporal de Empresas, representada per Fernando Mur Martí, ha presentat en el registre general municipal l'escrit 200080021878 acompanyat del Projecte bàsic i d'execució de la remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, en compliment de la clàusula tercera del contracte administratiu d'obres 4/2008, que té per objecte la contractació de la redacció del projecte executiu i l'execució de les obres d'aquest equipament comercial.

Examinat el Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, que té per objecte la remodelació integral d'aquest espai comercial perquè sigui més operatiu i modern, mitjançant l'adequació estructural, física i comercial a la realitat del comerç, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.813.033,00 €, IVA inclòs, i un pressupost per a coneixement de l'administració de 5.485.833,00 €, IVA inclòs.

El cap del Servei d'Obres, en data 2 de juny de 2008, ha informat favorablement aquest document tècnic, manifestant que no hi ha cap inconvenient que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Igualment l'Institut Municipal de Promoció Econòmica ha informat en data 30 de maig de 2008 que el projecte compleix amb les bases tècniques aprovades en data 7 de febrer de 20008 i, per tant, es recomana la seva aprovació inicial.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst a l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquests documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que, segons el calendari consensuat entre l'IMPEM i els operadors del mercat, les obres han de començar a finals del mes de juliol.

Atès que l'òrgan municipal competent per aprovar aquest projecte executiu és la Junta de Govern Local, i que, segons el calendari dels òrgans de govern, no esta previst que es celebri fins al dia 23 de juny, fet que implicaria començar les obres abans de superar el tràmit de la informació pública.

Fent ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDLegislatiu 781//1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l'Alcaldia de delegació de 16 de juny de 2007, modificat pel decret 3747 de 5 de maig de 2008,

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, redactat per la UTE Mercat Plaça de Cuba Unión Temporal de Empresas, que té per objecte la remodelació integral d'aquest espai comercial perquè sigui més operatiu i modern, mitjançant l'adequació estructural, física i comercial a la realitat del comerç, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.813.033,00 €, IVA inclòs, i un pressupost per a coneixement de l'administració de 5.485.833,00 €, IVA inclòs.

Abans de l'aprovació definitiva del projecte s'hauran de subsanar les deficiències indicades a l'informe del cap del Servei d'Obres, de data 2 de juny de 2008, i que són:

- D'acord amb una nova petició per part de l'IMPEM, s'haurà d'incorporar en el projecte el tractament d'aire fred per tal de millorar les condicions als mesos d'estiu

- S'han de completar alguns plànols de detall, referents a l'ascensor exterior, als nuclis de lavabos, a les diferents escales interiors, a les baranes i serralleria en general

- S'ha d'ajustar la redacció d'algunes partides d'obra segons la descripció que consta en els diferents plànols de detall

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al€legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar l'anterior acord als Serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Serveis i Mobilitat, a l'IMPEM, a l'empresa Mataró Energia Sostenible SA, i als legals representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, l'Associació Comercial plaça de Cuba i Rodalies, i el Grup Municipal de Convergència i Unió, als seus efectes.

Quart.- Ratificar els anteriors acords en la propera Junta de Govern Local que es celebri, donada la urgència relacionada amb el compliment del calendari acordat per les parts."

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Serveis i Mobilitat, a l'IMPEM, a l'empresa Mataró Energia Sostenible SA, i als legals representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, l'Associació Comercial plaça de Cuba i Rodalies, i el Grup Municipal de Convergència i Unió, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 4837/2008 DE 10 DE JUNY DEL CONSELLER DELEGAT D'OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT, RELATIVA AL FRACCIONAMENT EN FASES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE RODAFONDA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4837/2008 de 10 de juny, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment acordà aprovar el fraccionament del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.599.929,31 € IVA inclòs, en les fases següents:

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase de consolidació límit camp de futbol, amb un pressupost d'execució per contracte de 134.826,74 € IVA inclòs

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.465.102,57 € IVA inclòs

En el mateix decret es justificaven les raons que van portar al conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment a adoptar aquesta resolució i es disposava en l'acord quart que seria ratificada per la Junta de Govern Local, per tractar-se de l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el Decret 4837/2008 de 10 de juny, dictat pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"La Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2007 aprova inicialment el "Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda", amb un pressupost d'execució per contracte de 3.599.929,31 €, IVA inclòs.

Una vegada superat el tràmit de la informació pública, segons anunci inserit en el BOP número 302, de data 18/12/2007, es va aprovar definitivament per resolució número 1218, de 7/02/2008, del conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment al no haver-se presentat al€legacions ni reclamacions.

La Junta de Govern de data 31 de març de 2008 acorda adjudicar el concurs 135/2007, relatiu a les obres compreses en el Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda, a l'empresa Constructora Pirenaica SA (COPISA) pel preu de 2.575.736,66 euros IVA inclòs.

En data 6 de juny de 2008 l'adjudicatària COPISA manifesta la impossibilitat d'iniciar les obres, per causes imprevistes sobrevingudes a la constructora, i presenta la renúncia a l'adjudicació amb pèrdua de la garantia provisional, formalitzada en el tràmit de la licitació de l'obra, i accepta que l'Ajuntament de Mataró, a partir d'aquesta data, iniciï els procediments contractuals que siguin necessaris per recuperar els calendaris d'execució previstos inicialment, consistents en executar els treballs de delimitació del camp de futbol durant els mesos de juliol i agost de 2008 per tal de garantir l'inici de l'activitat esportiva de l'escola de Futbol Base a principi del mes de setembre.

Una de les actuacions descrites i valorades en el Projecte d'urbanització del parc de Rocafonda és la relativa a la construcció d'un mur de contenció de terres, a executar en un dels límits del camp de futbol municipal de Rocafonda, Actualment el servei de Manteniment està realitzant els treballs d'adequació de les instal€lacions i la pavimentació del camp amb gespa artificial..

Davant la situació plantejada pel desistiment de COPISA i la necessitat d'arribar a temps per construir el mur de contenció que necessita el camp de futbol esmentat per a la seva utilització, s'ha decidit fraccionar el projecte en dues fases independents.

L'article 14 del Reglament d'obres i serveis preveu aquesta possibilitat establint que, quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes separats relatius a cadascuna de les part que la integren, sempre que aquestes siguin susceptibles d'utilització independent per a l'ús general o per al servi, o puguin ser substancialment definides, com és el cas que ens ocupa.

Igualment, l'article 74.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, disposa que els contractes poden fraccionar-se si així es justifica degudament en l'expedient, quan el projecte admeti la realització independent de cada una de les seves parts, sempre que aquestes siguin susceptibles d'utilització i aprofitament per separat i constitueixi una unitat funcional .

Justificada la necessitat de fraccionar l'obra per tal de complir amb els terminis acordats amb el Patronat Municipal d'Esports, pel que fa a l'entrada en funcionament del camp de futbol municipal de Rocafonda al mes de setembre, els serveis tècnics municipals han segregat i redactat del projecte les fases següents:

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase de consolidació límit camp de futbol, amb un pressupost d'execució per contracte de 134.826,74 € IVA inclòs, que té per objecte consolidar el límit d'aquest equipament esportiu amb la construcció d'un mur que farà de contenció de la plataforma del camp de futbol de Rocafonda, que actualment executa el Servei de Manteniment i que pels compromisos adquirits ha d'entrar en funcionament a principis de setembre de 2008.

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.465.102,57 € IVA inclòs, que té per objecte l'execució de les obres necessàries per tal de potenciar la Riera de Sant Simó com un passeig verd continu, element unitari que lliga tot el recorregut, enllaçant el carrer de la Foneria i la Riera de Valldeix amb la carretera de Mata i la zona agrícola de les Cinc Sènies, el qual es vol recuperar com a espai d'ús i aprofitament del Barri de Rocafonda.

Atès que les esmentades fases disposen respectivament de la documentació tècnica que preveu l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis per a l'execució d'obres locals ordinàries.

Atès que el Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda ha superat favorablement el tràmit de la informació pública i, per tant, no cal repetir-lo tota vegada que l'objecte de les fases i l'àmbit territorial de les mateixes coincideixen totalment amb el projecte aprovat, ara desglossat.

Atès que l'article 14.2 del ROAS estableix que la resolució del fraccionament correspon a l'òrgan competent per contractar l'obra.

En aquest supòsit, i pels imports resultants del fraccionament, la fase de consolidació és competència del conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment i l'altra, la fase d'urbanització, de la Junta de Govern. Aleshores, per eficàcia administrativa i per la urgència que s'ha acreditat, s'ha optat per aprovar €lo per Decret del conseller delegat, a ratificar per la Junta de Govern.

Fent ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDLegislatiu 781//1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l'Alcaldia de delegació de 16 de juny de 2007, modificat pel decret 3747 de 5 de maig de 2008,

RESOLC:

Primer.- Fraccionar el Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda, aprovat inicialment en data 10 de desembre de 2007 i definitivament en data 7 de febrer de 2008, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.599.929,31 € IVA inclòs, en les fases següents:

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase de consolidació límit camp de futbol, amb un pressupost d'execució per contracte de 134.826,74 € IVA inclòs

- Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.465.102,57 € IVA inclòs

Aquestes actuacions figuren incloses dins del Projecte d'intervenció integral de Rocafonda, en el marc de la quarta convocatòria dels ajuts de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, que justifica també aquest fraccionament per tal de complir amb les bases que regulen els ajuts.

Segon.- Iniciar els procediments de contractació administrativa que requereixin cada una de les fases esmentades anteriorment, remetent al servei de Compres i Contractacions la documentació que segui necessària, demanant la màxima urgència en la tramitació de la fase relativa a la construcció del mur ja que l'obra ha d'estar acabada a finals del mes d'agost de 2008.

Tercer.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i al Patronat Municipal d'Esports, a GINTRA i a la Presidència del Pla Integral de Rocafonda-El Palau als seus efectes.

Quart.- Ratificar aquests acords per la Junta de Govern en la propera sessió que es celebri."

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i al Patronat Municipal d'Esports, a GINTRA i a la Presidència del Pla Integral de Rocafonda-El Palau als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE DESPESA A FAVOR DE L'EMPRESA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA, A RESULTES DE L'ADQUISICIÓ I LA INSTAL€LACIÓ DE DIVERS MOBILIARI A L'AV. AMÈRICA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de 12 de juny de 2006 aprova el Projecte de subministrament de mobiliari urbà a l'avinguda Amèrica, consistent en la instal·lació i ancoratge a terra de 5 pèrgoles, 21 jardineres, 63 bancs, 30 papereres, 3 fonts i 31 cadires i altre mobiliari infantil, elements que complementava les obres de transformació del Desviament i la posterior reurbanització de la superfície, executades per AMSA..

Donat que els operacions d'ancoratges, pavimentació i instal·lacions del mobiliari en la superfície de l'obra estaven condicionades les unes per les altres, i davant la impossibilitat de simultaneïtat de les actuacions per empreses diferents, es va decidir, per l'eficàcia de les dues actuacions (ancoratges i pavimentació), que fos la mateixa empresa constructora, Stachys SA, contractada per AMSA, la que s'encarregués d'executar també aquests treballs segons el ritme de l'obra i els trams a executar.

És per això que es va encarregar a AMSA l'adquisició i posterior instal·lació dels béns relacionats i valorats en el projecte de subministrament de mobiliari urbà de l'avinguda Amèrica i així es va recollir al contracte programa de 2007, formalitzat entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA.

Tanmateix, abans de l'acabament de les obres i vist l'estat de l'asfalt dels carrers limítrofs a l'actuació, es va demanar a AMSA que inclogués a la liquidació la partida de pavimentació asfàltica valorada als mateixos preus que la contracta aprovada i no prevista inicialment.

Vist l'informe de la Cap de l'Àrea de Serveis Territorials

Vist que les obres d'arranjament de la canalització del desviament estan acabades, el mobiliari urbà complementari de les obres instal·lat i les obres de reurbanització de la superfície finalitzades

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificat per Decret de l'Alcaldia de data 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 540.000,00 euros en concepte d'aportació de capital a favor de l'empresa Aigües de Mataró, SA., ADO, de 23 de maig de 2008 Num. Operació 2000800021870.

Segon.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i al servei municipal de Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

11 RENUNCIA A UNA PART DE L'AJUT ATORGAT INICIALMENT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA I COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TEATRE MONUMENTAL AL NO HAVER-.SE EXECUTAT LA TOTALITAT DE LES ACTUACIONS PREVISTES PER INCOMPATIBILITAT AMB LA PROGRAMACIÓ DE L'EQUIPAMENT.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"En data 22 d'abril de 2008, la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la subvenció d'un import de 344.116,82 euros, atorgada a l'Ajuntament de Mataró en base a la Resolució CLT/2945/2005, de 10 d'octubre, relativa a la convocatòria d'ajuts per a l'accés als programes d'inversions en equipaments culturals en el període 2005-2007, destinada a la rehabilitació del Teatre Monumental, ens ha comunicat que, degut al fet que l'Ajuntament no ha executat l'actuació relativa al "Projecte de reforma del vestíbul del Teatre Monumental" amb una previsió d'inversió de 200.000,00 euros, per incompatibilitat amb el calendari de programació de l'equipament, això comporta un reajustament de la subvenció concedida en el seu dia.

És a dir, el projecte presentat per l'Ajuntament de Mataró a la convocatòria esmentada comportava una despesa total de 860.292,04 euros d'inversió del detall següent:

- Projecte de nou teló tallafocs....................... 111.387,84 €

- Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica 128.404,20 €

- Projecte de renovació del pati de butaques. 420.500,00 €

- Projecte de reforma del vestíbul.................. 200.000,00 €

El Departament de Cultura, previ examen tècnic del projecte i de conformitat amb les bases de la convocatòria, acorda estimar com a pressupost elegible la totalitat dels 860.292,04 € i atorga un ajut de 344.116,82 €, import equivalent al 40% d'aquest pressupost inicial d'inversió prevista, que finançat mitjançant un crèdit amb ICF ascendeix a la quantitat de 402.206,30 € (58.089,40 € interessos del préstec).

El fet que l'Ajuntament de Mataró, una vegada executades les obres i justificada la inversió, notifica al Departament de Cultura que la reforma del teatre s'ha fet sense interrompre el calendari de programació i que per incompatibilitat amb aquest calendari, no s'ha dut a terme la reforma del vestíbul i que es deixa per a una altra intervenció i en tot cas per a una altra convocatòria, ha provocat la disminució en 110.806,32 euros el principal del crèdit vinculat a la subvenció.

Aquest import correspondria a la diferència entre l'import del principal del crèdit de 344.116,82 € calculat sobre el pressupost inicial, i el nou import del principal del crèdit de 233.310,50 € ,calculat a partir dels pressupostos efectivament executats.

Atès que el Departament de Cultura manifesta que no és possible mantenir la subvenció atorgada inicialment en la seva integritat, atesa la manca d'execució d'una part de la inversió prevista i que en conseqüència l'Ajuntament voluntàriament renunciï a una part de l'ajut concedit per tal de simplificar altres tràmits.

Vist l'informe favorable del president del Patronat Municipal de Cultura, de data 20 de maig de 2008.

Vista la conformitat prestada pel Servei de Gestió Econòmica a la disminució de l'import de la subvenció, en data 6 de juny de 2008.

Vistes les anteriors consideracions, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Renunciar voluntàriament a una part de l'ajut concedit per a la rehabilitació i adequació del Teatre Monumental pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, en base a la resolució CLT/2945/2005, de 10 d'octubre, relativa a la convocatòria d'ajuts per a l'accés als programes d'inversió en equipaments culturals en el període 2005-2007, tota vegada que no s'ha executat l'actuació relativa a la reforma del vestíbul de l'esmentat equipament cultural i que es va computar a l'hora d'establir l'ajut, consistent en una minoració en 110.806,32 euros, quedant l'ajut atorgat per un import de 233.310,50 euros i pendent de recalcular novament els interessos.

Segon.- Notificar l'anterior acord a la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya als efectes esmentats.

Tercer.- Igualment, comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i als serveis municipals de Gestió Econòmica i Ingressos als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

12 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 398/2008 DE 16/5/08, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DESESTIMANT EL RCA INTERPOSAT PER JOSEP RIERA PORTA CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL DEL GOLF DE LLAVANERES.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 398 de 16 de maig de 2008, per la qual DESESTIMA el recurs interposat per JOSEP RIERA PORTA contra el PLA ESPECIAL de EL GOLF DE LLAVANERES, aprovat definitivament per Resolució de la Generalitat de Catalunya el 17 d'abril de 2002 (Text Refós de 12 de març de 2003 i DOGC de 28/8/2003).

La Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat totes les al·legacions de la demandant, que en resum han estat les següents:

1. Infracció de la jerarquia normativa del Pla especial en relació a les prescripcions del Pla General.

La Sala desestima aquesta al·legació perquè els Plans especials, per la seva pròpia naturalesa, gaudeixen d'autonomia respecte el Pla General, en tots els aspectes que no són bàsics i, en el present cas, s'ha acreditat € a través dels informes tècnics municipals i del perit judicial- que el Pla especial no infringeix l'estructura del Pla General que li dona cobertura.

2. Existència de modificacions substancials entre l'aprovació inicial i provisional del Pla especial, sense informació pública posterior als canvis.

La Sentència, a la vista del dictamen pericial estima que els canvis introduïts durant la tramitació del Pla especial no són substancials i, per tant, no alteren l'estructura ni del Pla General ni del Pla especial, per la qual cosa, desestima l'al·legació.

3. Nul·litat del Conveni subscrit el 28 de juny de 2000 entre l'Ajuntament de Mataró i tercers, invocant la seva nul·litat.

Aquesta qüestió es considera impertinent pel Tribunal, tota vegada ja és una qüestió resolta durant un incident en el mateix procés.

4. Nul·litat del Pla especial per haver transformat una part del sòl amb valor agrícola en camp de golf.

La Sala desestima l'al·legació tota vegada el Pla General permet aquest canvi de qualificació que no es pot confondre amb un canvi de classificació (el sòl és manté com a sòl no urbanitzable).

5. Us abusiu de les aigües subterrànies perquè no queda clar l'origen de l'aigua del camp de golf.

La demandant no ha acreditat en cap moment aquesta al·legació i, en canvi, durant la tramitació del Pla especial i del projecte d'urbanització queda constància dels informes favorables de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per aquests motius la Sala desestima aquesta darrera al·legació.

Per tot el que s'ha exposat la Sentència confirma la legalitat dels actes impugnats, sense pronunciament en costes processals i vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 398 de 16 de maig de 2008 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual DESESTIMA el recurs interposat per JOSEP RIERA PORTA contra el PLA ESPECIAL de EL GOLF DE LLAVANERES, aprovat definitivament per Resolució de la Generalitat de Catalunya el 17 d'abril de 2002 (Text Refós de 12 de març de 2003 i DOGC de 28/8/2003).

Segon.- Comunicar els precedents acords a la Secció Tercera de la Sala del TSJC, al Club de Golf Llavaneres, i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Habitatge-

13 ACCEPTACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS NÚM. 395/2006, INTERPOSAT PER EXCLUSIVES ARMENGOL CONTRA EL REQUERIMENT D'AJUSTAR RÈTOL A LLICÈNCIA, AL C. DE LA REPUNTADORA, 2 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Sentència el 15 de maig de 2008, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 395/2006 A, interposat per EXCLUSIVES ARMENGOL, SL, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra el decret del conseller delegat d'Urbanisme, de 19 d'abril de 2006, que li requereix la retirada del rètol no ajustat a l'autoritzat en exp. 20041462 RET, al c. de la Repuntadora, 2, bxs.

La Sentència és favorable als interessos municipals.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Acceptar la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona de 15 de maig de 2008, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 395/2006 A, interposat per EXCLUSIVES ARMENGOL, SL, i confirma la legalitat de la resolució recorreguda per no ajustar-se a l'autoritzat el rètol del c. de la Repuntadora, 2, bxs.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 ORDRE D'ENDERROC DE COBERTS EN TERRAT A L'AV. CORREGIMENT, 86.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 7 de maig de 2008 ha estat incoat a la Comunitat de propietarisde l'av. Corregiment, 86, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables a la seva finca, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que:

a) Sorprèn que la denuncia de la veïna, Emília Díez, sigui de 2 d'abril de 2007 i fins el 22 de maig de 2008 la Comunitat de propietaris no ha estat informada ni ha pogut defensar els seus interessos.

b) La denunciant mai s'ha dirigit a la Comunitat per trobar una solució satisfactòria. La problemàtica es remunta a fa 15 anys quan es va construir el bloc i li va tapar el sol.

c) És mentida l'afirmació de la denunciat que la construcció dels coberta va finalitzar l'any 2007. El propi Ajuntament ha comprovat amb fotografies aèries que es van construir entre el 2003 i el 2005. També consta en l'informe tècnic d'inspecció que tenen més de 4 anys.

d) El cobert núm. 1 es va instal·lar l'any 1994 i la resta de coberts són de finals de l'any 2003. No conserva la factura perquè entre els veïns van comprar el material i es van construir amb ajuda d'un parent d'uns dels propietaris.

e) La primera denuncia de la veïna es va arxivar per constar que els coberts tenien més de 4 anys i les infraccions urbanístiques prescriuen pel transcurs del temps.

f) A causa d'un nou escrit de la denunciant es dedueix mitjançant fotografies aèries que es van construir entre l'any 2003 i l'agost del 2005, cosa que demostra que la denunciant mentia en la data de construcció entre 2006 i 2007, manifestada al seu escrit de 14 de novembre de 2007.

g) Sol·licita l'arxiu de l'expedient per prescripció, en haver-se construït a finals de l'any 2003.

Respecte a l'al·legació a) no va ser informada de la denuncia perquè, com ja manifesta al seu escrit, es va considerar que per l'antiguitat dels coberts havia prescrit la infracció urbanística

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per trobar-se en situació de volum disconforme. S'ha comprovat en fotografies aèries que l'any 2003 hi havia un petit cobert a la terrassa de l'edifici i que l'any 2005 el cobert s'ha ampliat fins a l'estat actual. La construcció actual del cobert s'ha realitzat entre els anys 2003 i 2005.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a la Comunitat de propietaris que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert de la terrassa de l'edifici, a l'av. Corregiment, 86, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 ORDRE D'ENDERROC DE PART DE LA NAU POSTERIOR A L'AV. MARESME, 33.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 16 de gener de 2008, es va requerir a Talleres Ronda 2 i Exterior, SL perquè en el termini de dos mesos ajustés les obres a la llicència concedida per decret de 4 de setembre de 2003, en exp. 20031010 MAJ, per l'ampliació d'edifici industrial entre mitgeres a l'av. Maresme, 33, i enderroqués les obres no autoritzades. La infracció consisteix en no haver enderrocat part de la nau posterior que s'excedeix de l'ocupació màxima permesa.

En visita d'inspecció de 23 de maig de 2008, el servei tècnic municipal comprova que no s'ha enderrocat allò ordenat per ajustar-se a llicència.

El servei tècnic ha informat que l'incompliment de la llicència és il·legalitzable per superar en un 10% l'ocupació màxima de las parcel·la que és del 90%, prevista per a la zona d'indústria entre mitgeres (clau 2a), amb infracció de l'article 301 de les Normes urbanístiques del Pla general.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Talleres Ronda 2 i Exterior, SL que en el termini màxim de dos mesos, s'ajusti a llicència i enderroqui la part de la nau posterior que s'excedeix en un 10% de l'ocupació màxima permesa, a l'av. Maresme, 33.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

16 ORDRE DE RETIRADA DE CASETA DE FUSTA, CARAVANA I ALTRES INSTAL€LACIONS EN LA COBERTA DEL C. BATISTA I ROCA, 42-63.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 24 d'abril de 2008, s'incoa a Promociones Molina Cinco, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres i instal·lacions sense llicència i il·legalitzables, al c. Batista i Roca, 42-63, i se li concedeix el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients. Les obres consisteixen en el tancament amb blocs de formigó i xarxa metàl·lica que divideix en dues parts la coberta destinada a aparcament, i en una d'aquestes zones la instal·lació d'una caravana, una caseta de fusta i una zona adaptada amb plantes, piscina de plàstic, dutxa, moqueta, hamaques i altres.

Promociones Molina Cinco, SL, el 17 d'abril de 2008, presenta escrit on exposa que en relació al tancament sol·licitarà llicència d'obres menors per a legalitzar-la, però respecte a la caravana i caseta de fusta estan instal·lades en zonas que no és de la seva propietat. Aporta còpia de l'escritura de venda de 62 places d'aparcament a Estampats Textils Germans Pérez, SL. El 16 de maig de 2008, presenta nou escrit on manifesta que sol·licitarà la llicència d'obres i adjunta certificat i plànols d'enginyer tècnic industrial, conforme el tancament que afecta als accessos del pàrking és legalitzable per complir amb el Reglament d'activitats de Mataró.

Per provisió de 24 d'abril de 2008, s'amplia la incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística a Estampats Tèxtil Germans Pérez, SL, i se li concedeix el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

Estampats Tèxtil Germans Pérez, SL, el 16 de maig de 2008, presenta al·legacions i documentació que les justifica. Sol·licita el desglossament de l'expedient en dos diferents en considerar que en allò que li afecta s'arxivarà. Respecte a la caseta manifesta que traurà la instal·lació en el termini de 30 dies. Pel que fa a la caravana no està habitada ni ho estarà, no es tracta d'un habitatge, únicament està estacionada per ús en càmping en èpoques de vacances, en zona de la seva propietat segons justifica amb còpia escriptura i rebuts de l'IBI de les places d'aparcament. La caravana té la classificació de vehicle segons criteris de construcció de l'Agència Tributària, pel que pot ocupar places d'aparcament, aporta la relació de codis, denominació i descripció del model 576, vers. 1.5 de l'Agència Tributària. Disposa d'autorització de la Comunitat de propietaris per a aquesta instal·lació, segons acredita amb escrit del secretari de la Comunitat. També aporta còpia d'un certificat seu conforme el mòdul que ocupa les places d'aparcament està estacionada fins trobar plaça en un càmping i no s'utilitza com habitatge, i còpia del contracte de compravenda del vehicle.

Empresa Universal de la Manga, SA, que havia iniciat l'expedient per denuncia d'obres sense llicència en haver-li perforat el sostre de la seva nau, el 16 de maig de 2008, presenta escrit on informa que la caravana no s'utilitza d'habitatge, que al no causar-li molèsties es retracta de la seva denuncia i sol·licita l'anul·lació de la denuncia.

Respecte a les obres de tancament de les que s'ha fet responsable Promociones Molina Cinco, SL, resulta que ha sol·licitat llicència el 16 de maig de 2008, exp. 20080723 MEN, per la qual cosa abans d'ordenar la retirada del tancament cal que es resolgui la seva petició, amb interrupció dels terminis de caducitat i prescripció, d'acord amb l'article 208 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (LUC).

Pel que fa a l'autorització de la Comunitat de propietaris per a les instal·lacions i el retracta del denunciant, són fets que no afecten a la legalitat urbanística, ni a l'exercici preceptiu de la potestat municipal per donar lloc a la restauració de la realitat física alterada o de l'ordre jurídic infringit, exigit a l'article 191 LUC.

En relació a la manifestació i certificació d'Estampats Tèxtil Germans Pérez, SL que retirarà la caseta de fusta en 30 dies i la caravana quan trobi una plaça en un càmping, es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar-les sigui contrari a l'anterior manifestació.

Respecte a que la caravana no s'utilitza com a vivenda i únicament està dipositada a l'aparcament mentre es troba plaça en un càmping, resulta que els signes externs que consten al reportatge fotogràfic del servei d'inspecció municipal contradiuen aquesta afirmació. Ara bé no cal que l'ús d'habitatge sigui continuat, el sòl fet d'utilitzar-lo esporàdicament en temps d'oci comporta un ús incompatible amb l'aparcament i la zona industrial.

Referent a la classificació de vehicle per criteris de construcció, la mateixa relació aportada de l'Agència Tributària, descriu l'auto caravana com ""Vehicle construït amb propòsit especial, inclou allotjament vivenda i conté, al menys, l'equip següent: seients i taula, llits o lliteres que poden convertir-se en seients, cuina i armaris o similars €". Així doncs, si bé té la consideració de vehicle per a poder circular, està destinada a ús de vivenda.

Per altra banda estan subjectes a llicència urbanística les construccions, instal·lacions, canvis d'ús i instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, entre d'altres, d'acord amb l'article 179.2 LUC.

El servei tècnic municipal ha informat que la caravana i la caseta de fusta són il·legalitzables, el Pla general d'ordenació regula la zona d'indústria aïllada, clau 2f1, en que l'ús d'habitatge és incompatible. A més superen l'edificabilitat de la parcel·la exhaurida amb la construcció dels edificis industrials.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents i els articles esmentats; l'article 306 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Estampats Tèxtil Germans Pérez, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri la caravana, la caseta de fusta, i tots els elements i instal·lacions auxiliars que no són propis d'un aparcament, que es troben a la coberta de l'edifici destinada a pàrking, al c. Batista i Roca, 42-63, en infringir la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Suspendre la tramitació de la reposició de la legalitat urbanística seguida a nom de Promociones Molina Cinco, SL per les obres sense llicència de tancament amb blocs de formigó i xarxa metàl·lica que divideix en dues parts la coberta destinada a pàrking, al c. Batista i Roca, 42-63, fins la resolució de la llicència sol·licitada que es tramita en exp. 20080723 MEN.

Tercer.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

17 ORDRE D'ENDERROC DE COBERT D'ALUMINI EN PLANTA COBERTA AL C. SANTA CATERINA, 5, 3R.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 28 d'abril de 2008 ha estat incoat a Juan Carlos Lobato Díaz expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres de construcció de cobert sense llicència i il·legalitzable, al c. Santa Caterina, 5, 3r, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que el cobert d'alumini d'uns 6,25 m. a nivell de planta tercera (coberta) sobresurt del volum màxima permès. El Pla general d'ordenació fixa el volum màxim de l'edifici per l'alçada reguladora màxima (10 m per a B+2), la profunditat edificable de 12 m i un pendent del 30% que arrenca de l'alçada reguladora màxima i inclou el forjat de coberta.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 103 a 105 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Juan Carlos Lobato Díaz que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert d'alumini en planta coberta, al c. Santa Caterina, 5, 3r, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RIERA FIGUERA MAJOR, 45, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 22 d'abril de 2008 ha estat incoat a Banco Español de Crédito, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la Riera Figuera Major, 45, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

En llicència concedida a l'entitat, el 9 d'abril de 2008, en exp. 20070860 MEN, per a reforma interior de local a la finca, s'excloïa expressament la instal·lació de banderoles.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Banco Español de Crédito, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la Riera Figuera Major, 45, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

19 ORDRE DE RETIRADA D'ANTENA PARABÒLICA A LA RDA. ROCA BLANCA, 47, 1R 1A.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 7 de maig de 2008 ha estat incoat a Federico Flores Tosar expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'antena parabòlica il·legalitzable, a la rda. Roca Blanca, 47, 1r 1a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'antena parabòlica és il·legalitzable per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa no podrà volar respecte el pla de façana i justificarà la seva integració en el conjunt de la façana.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Federico Flores Tosar que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'antena parabòlica, a la rda. Roca Blanca, 47, 1r 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

20 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES AL BARRI DE LA LLÀNTIA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

El Servei de Joventut disposa de tres Espais Joves que tenen per objectiu atendre les persones joves i adolescents fora de l'horari escolar per tal d'oferir activitats lúdiques i formatives.

L'Associació de Lleure i Cultura Enlleura't és una entitat de caràcter social i sense ànim de lucre, que té el seu àmbit d'actuació en el barri de la Llàntia i que té un gran coneixement dels joves, de les problemàtiques existents i de les actuacions a realitzar.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient donar suport a l'Associació de Lleure i Cultura Enlleura't per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de la Llàntia.

A més, l'entitat presenta enguany la proposta per a la realització d'un casal d'estiu en el seu àmbit d'actuació.

Per a l'any 2008 està previst realitzar una aportació econòmica a l'Associació de Lleure i Cultura Enlleura't, per un import total de 70.124,03 euros, d'acord amb la següent distribució:

a) 2.000 euros amb càrrec a la partida 60300 31312005 001 48900 de convenis i subvencions de lleure infantil, per a l'activitat d'esplai. Dels 2.000 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 662,66 euros.

b) 9.052,37 euros amb càrrec a la partida 60300 46213005 004 48900 de convenis i subvencions de lleure juvenil i associacionisme, per a activitats de Nit Oberta. Dels 9.052,37 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 1.456,28 euros.

c) 53.071,66 euros amb càrrec a la partida 60300 46212005 004 48900 de convenis i subvencions de suport als joves, per a l'activitat d'Espai Jove. Dels 53.071,66 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 2.881,65 euros.

d) 6.000 euros amb càrrec a la partida 60300 31312005 001 48900 de convenis i subvencions de lleure infantil, per a l'activitat de casal d'estiu.

L'efectivitat dels 5.000,59 euros dels 70.124,03 euros totals de l'aportació relativa al Servei de Joventut i Dona queda condicionada a la modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2008.

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Fonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de subvencions.

Articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Articles 239, 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

L'article 18 de les bases d'execució del pressupost de 2008 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

Per tot això, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, del següent acord:

Primer.- Aprovar la signatura del conveni regulador de la subvenció nominativa per a l'any de 2008 a favor de l'Associació de Lleure i Cultura Enlleura't, per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de la Llàntia, del qual s'adjunta còpia literal.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni per un import total de 70.124,03 euros, d'acord amb la següent distribució:

a) 2.000 euros amb càrrec a la partida 60300 31312005 001 48900 de convenis i subvencions de lleure infantil, per a l'activitat d'esplai. Dels 2.000 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 662,66 euros.

b) 9.052,37 euros amb càrrec a la partida 60300 46213005 004 48900 de convenis i subvencions de lleure juvenil i associacionisme, per a activitats de Nit Oberta. Dels 9.052,37 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 1.456,28 euros.

c) 53.071,66 euros amb càrrec a la partida 60300 46212005 004 48900 de convenis i subvencions de suport als joves, per a l'activitat d'Espai Jove. Dels 53.071,66 euros d'aquesta aportació, resten condicionats a la tramitació de l'oportuna modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2.008 un total de 2.881,65 euros.

d) 6.000 euros amb càrrec a la partida 60300 31312005 001 48900 de convenis i subvencions de lleure infantil, per a l'activitat de casal d'estiu.

L'efectivitat dels 5.000,59 euros dels 70.124,03 euros totals de l'aportació relativa al Servei de Joventut i Dona queda condicionada a la modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2008.

Tercer.- Facultar la consellera delegada de Joventut i Dona per a la signatura del conveni i de la resta de documentació necessària.

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'Associació de Lleure i Cultura Enlleura't per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.