Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 26/06/2008

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 26/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 26 de juny del 2008

Núm: 6

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

Hi assisteixen:

Oriol Batista i Gàzquez                                       Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan                                      Grup Municipal PSC

Javier Sánchez del Campo                                 Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra                                            Federació d'Associacions de Veïns

Jaume Bruguera i Pont                                       CTSA-Mataró Bus

Gregorio García Álvarez                                    Treballadors Mataró BUS

Antoni Fernández                                              Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo                          Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Albert Gragera i Lladó                                       Promoció del Transport Públic

Joan Soler Serratosa                                          Cap de l'Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia                                           Cap Servei de Mobilitat

Josep Ninou i Guàrdia                                       Enginyer del Servei de Mobilitat

Joan Campmajó Vallmajor                  Servei de Manteniment i Serveis

Salvador Serra Abellan                                      Secretari accidental del Consell de Mobilitat

Excusen la seva absència o no assisteixen:

Joan Antoni Baron i Espinar                            Ilm Sr. Alcalde-President

Octavi Nonell i Carulla                                       Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol                                         Grup Municipal ERC

Juan de Haro Marmolejo                                   Grup Municipal ICV- EUIA

Marc Fernàndez Domínguez                             Grup Municipal PP

Jordi Morales Rodríguez                                   Grup Municipal CUP

Francesc Teixidó i Pont                                     President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo                                                       Sindicat CCOO

Josep Filbà i Esquerra                                        Unió de Botiguers

Juan Balaguer                                                     Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Antoni Castellví                                                 Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano                                               Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera                                Gremi d'Hostaleria

Felix Colominas                                                   Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez                                             Reial Automòbil Club de Catalunya

Miguel García Cabrera                                       Taxistes de Mataró

Jordi Escobar Ruiz                                              Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza                                         Bombers de la Generalitat

Pere Badía Ribas                                                 Organització Nacional Cecs d'Espanya

Leonardo Ávila García                                       Cap Àrea Operativa Policia Local

Altres assistents no vocals:

Antoni Roca Juncà                                            Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Juan Giménez                                                      Grup Sarbus

Ordre del dia

1.       Aprovació de l'acta anterior

2.       Objectius del Programa d'Actuació Municipal 2009

3.       Proposta tècnica d'adjudicació de la nova concessió del servei Mataró Bus

4.       Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

5.       Temes sobrevinguts

6.       Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19.05 hores.

Aprovació de l'acta anterior

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada.

Objectius del Programa d'Actuació Municipal 2009

El cap de l'Àrea de Via Pública fa referència a la demanda del Consell de Participació de que en el si del Consell de Mobilitat es defineixin 3-4 grans eixos d'actuació per al PAM 2009. Posteriorment cada eix es concretarà amb accions més específiques. Els 4 eixos que proposa són:

A)    MILLORAR LA QUALITAT I L'OFERTA DEL TRANSPORT PÚBLIC, tant en els àmbits del bus urbà, del transport interurbà com del taxi

B)     INCREMENTAR L'ÚS DE LA BICICLETA COM A MITJÀ DE TRANSPORT, implementant sistemes de bicing, augmentar els carrils bicicleta i disposar més aparcaments per a bicicletes, obtenir les conclusions de l'auditoria Bypad....

C)     MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA I DELS VIANANTS I LA FLUÏDESA DEL TRÀNSIT, mitjançant la implantació de camins escolars i la pacificació del trànsit.

D)    EXECUTAR EL PLA D'APARCAMENTS 2007-2011, per tal de reduir la pressió dels vehicles sobre l'espai públic i contribuir a una mobilitat més sostenible.

Els assistents mostren el seu acord amb aquest plantejament, però fan diverses observacions. El Sr. Javier Sánchez considera  que aquests dos eixos referents al transport públic i al pla d'aparcaments estan suficientment avançats i desenvolupats, i que s'ha de fer especial incís en el vianant.  El Sr. Antoni Roca reclama reforçar l'accessibilitat universal. El Sr. Adolfo Pérez considera que s'han fet moltes actuacions en els darrers anys en la millora de l'accessibilitat.

El Sr. Javier Sánchez proposa la posta en marxa del bitllet escolar. El cap de l'Àrea de Via Pública li respon que amb la nova concessió del transport públic urbà s'implantarà definitivament i única el sistema tarifari integrat, que ja contempla títols per a joves i estudiants. Malgrat això, es concretarà en un estudi.

El Sr. Javier Sánchez demana concretar a quines escoles es farà el camí escolar. El Sr. Vice-President respon que aquest projecte es treballarà conjuntament amb l'Institut Municipal d'Educació, i que en el seu moment es concretaran les escoles que formaran part del projecte. De tota manera avança que hi ha interès en realitzar una actuació a la zona centre de la ciutat.   

El Sr. Albert Gragera esmenta que cal focalitzar esforços en el tema de la intermodalitat sobretot amb la bicicleta. Afegeix que creu que s'ha de definir com objectiu el repartiment modal de la mobilitat, ja que sense aquest objectiu no es poden definir els objectius del PAM.

El Sr. Jaume Bruguera considera que si es guanya velocitat comercial al transport públic, es poden guanyar freqüències de pas alhora que el consum de combustible baixi.

Per tal de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, el Sr. Javier Sánchez demana que tots els escossells dels arbres estiguin tapats, com a mínim els del voltant de les parades de l'autobús. El cap del Servei de Manteniment i Serveis informa que s'han realitzat unes actuacions en aquest sentit i que la voluntat és de poder-ne anar fent més o bé implementar reixes.

El Sr. Javier Sánchez exposa uns exemples de voreres que fa temps reclama es faci alguna actuació (Camí Ral, Camí Fondo, passeig Marítim). El Sr. Vice-President respon que a la darrera reunió del Consell es va informar sobre el Pla d'Accessibilitat Universal, treball molt extens  elaborat sota la coordinació de l'Àrea de Serveis Personals i que contempla l'adequació i l'accessibilitat per a tothom pels propers anys.

El Sr. Javier Sánchez proposa la renovació del Pacte per la Mobilitat. El cap de l'Àrea de Via Pública respon que és un tema a tractar dins la comissió de seguiment del Pacte.

El Sr. Javier Sánchez proposa l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana. El cap de l'Àrea de Via Pública respon que ja és un objectiu del PAM 2008 i que s'està en procés de revisió del PMU.

El Sr. Javier Sánchez proposa la participació a la comissió de l'Agenda 21. El Sr. Vice-President respon que tot i que és un tema que lidera Ciutat Sostenible, l'Àrea de Via Pública també hi participarà.

El Sr. Albert Gragera proposa fer incís en el tema ferroviari. El cap de l'Àrea de Via Pública proposa incloure dins el PAM de 2009 una actuació conjunta amb l'Àrea de Serveis Territorials en el sentit de vetllar per l'acompliment del pla ferroviari. El Sr. Antoni Roca ofereix la col·laboració del GIMM.

El Sr. Gregorio García pregunta sobre la possibilitat de construir una estació d'autobusos. El Sr. Vice-President informa que és una demanda que es va presentar en el Ple municipal, i que s'ha de fer un informe en aquest sentit. El cap del Servei de Mobilitat planteja les 2 lectures de la situació actual del transport interurbà: per una banda l'estrategia de penetració dins la ciutat amb parades que facilita l'accés als usuaris, i per l'altra que amb la situació actual de l'estació de ferrocarril no permet fer una estació d'autobusos propera que permeti l'intermodalitat, fet que s'ha de plantejar amb el nou escenari ferroviari.

Proposta tècnica d'adjudicació de la nova concessió del servei Mataró Bus

El Sr. Vice-President remarca la importància del procés participatiu en la definició dels criteris del plec de condicions, i presenta la proposta tècnica del servei de Mobilitat sobre l'adjudicació que en el mateix dia s'ha informat a la Mesa de Contractació per aprovar-se en Ple municipal el proper 3 de juliol.

El cap del Servei de Mobilitat procedeix a la presentació en pantalla de la proposta tècnica de forma esquemàtica dels diferents elements de valoració de les 7 propostes presentades per 6 empreses, tot remarcant les diferents filosofies de servei. L'estudi realitzat pel servei conclou que l'oferta més favorable pels interessos de l'Ajuntament pertany a la proposta presentada per l'empresa Corporación Española de Transporte amb les millores de servei presentades.

El Sr. Javier Sánchez puntualitza que el nou marc de seguretat viària pot promoure als ciutadans a deixar el vehicle privat en els seus desplaçaments d'oci nocturn.

El Sr. Albert Gragera considera que les propostes presentades podrien haver significat un major impuls al transport públic si la xarxa de vials de la ciutat s'hagués redefinit tenint en compte les necessitats de la xarxa de bus urbana.  Posa per exemple que no considera adient que els autobusos circulin pel carrer de la Coma. El Sr. Gregorio García respon que creu que seria un error deixar de passar pel carrer de la Coma ja que és l'únic vial possible d'aproximament a la zona de la plaça dels Bous i la part de vianants de la Riera per dalt. El Sr. Vice-President considera que amb petits exemples no es pot condicionar l'avenç i millora que representa el global de tota l'estructura de xarxa. El cap del Servei de Mobilitat informa que l'estructura no és rígida i es pot plantejar alguna modificació sempre i quan no hi hagi modificacions substancials que poguessin alterar el compromís de viatgers, tal i com ha informat l'empresa ofertant. El Sr. Jaume Bruguera ofereix la possibilitat que un tècnic pugui explicar al Consell de Mobilitat la proposta tècnica de la xarxa. El Sr. Albert Gragera conclou que troba que la feina realitzada és impecable, però que la xarxa resultant es podria millorar.

El Sr. Antoni Reniu exposa que qualsevol canvi pot crear reticències als usuaris pel que cal una campanya informativa i pedagògica de l'explicació de la nova xarxa. El cap de Via Pública respon que aquesta campanya de comunicació està prevista i que es treballarà conjuntament amb l'empresa que en resulti adjudicatària del servei.

El Sr. Gregorio García considera que a les noves zones de la ciutat caldria implementar més carrils bus.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

El cap de Via Pública recorda les dues línies sobre les que es vol incidir amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) de 2008 : El civisme i el treball amb les escoles.

Sobre el Civisme anuncia que s'inclourà en el butlletí municipal un article sobre aquest assumpte. També que es reeditarà la guia "Bellugar-se per Mataró". Les pantalles de TV a l'interior dels vehicles de Mataró Bus també serviran per donar informació durant la setmana, així com els plafons electrònics. Es farà incidència en la informació del transport nocturn ja que està estretament lligat amb l'oci nocturn. La seguretat dels vianants estarà relacionada amb activitats amb els casals d'avis. En col·laboració amb una fundació externa, es farà una campanya sobre la conducció i l'alcohol. També els cursos alternatius a la denúncia tindran el seu paper durant la setmana. Com a actuació permanent, s'executarà el carril-bici de la Via Europa.

El Grup d'Invàlids de Mataró i Maresme (GIMM) anunciarà la seva proposta d'activitat.

Respecte a les activitats a les escoles, s'ha proposat a l'IME l'adhesió a les activitats previstes en la "Campanya del Transport Públic", i en particular en el projecte de referendum sobre els 4 valors del transport públic: ambientalista, idealista, segur i estalviador. Cada classe podrà participar en una votació a través de la web que s'activarà del 22 al 29 de setembre. D'altra banda, està previst que el dia 23 de setembre la Policia Local organitzi una ruta d'estudiants amb Mataró Bus, en la que es destacaran els avantatges del transport públic per a una mobilitat més sostenible i segura.

En definitiva, es planteja una actuació positiva durant la Setmana de la Mobilitat, evitant actes com els de talls de carrer que sempre provoquen reticències per part de la ciutadania.

Temes sobrevinguts

a) Reforma del Reglament del Consell de Mobilitat.

El Sr. Javier Sánchez ha presentat la proposta de revisar el Reglament del Consell de Mobilitat. El Sr. Vice-President li respon que el grup municipal de CiU també va fer la mateixa demanda al Ple municipal per tal de permetre la participació del col·lectiu Mataró Sense Barreres (MASBA), grup que properament té concertada una entrevista amb el Servei de Mobilitat. El Sr. Vice-President conclou que hi ha la voluntat de permetre una major participació, però cal veure la fòrmula més idònia, ja que el Reglament actual es va aprovar recentment.

El Sr. Javier Sánchez també demana que en el Consell de Mobilitat hi hagi un representant del Servei d'Obres.

b) Pla Metropolità de Mobilitat de Barcelona i Pla de Transport de Viatgers de Catalunya

El Sr. Javier Sánchez considera que aquests dos plans són importants per a Mataró i pregunta quines accions ha fet l'Ajuntament en aquest sentit. El cap del Servei de Mobilitat respon que respecte el Pla Metropolità s'ha de realitzar una valoració conjunta amb els Serveis Territorials de l'Ajuntament, i que l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (a la qual està adherida la ciutat de Mataró) presentarà al·legacions de forma conjunta al Pla de transport de viatgers de Catalunya, si bé no afecta de forma significativa a la ciutat.

c) Pla de Desenvolupament Econòmic i Social

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre els aspectes de mobilitat del PDES i perquè no s'inclou al PAM 2009. El cap del Servei de Mobilitat li respon que  es tracta d'accions que constaven al PAM 2007, de les quals ja es va donar compte en aquest Consell de Mobilitat.

d) Nova Ordenança de Via Pública

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre la possibilitat d'editar en paper la nova Ordenança. El cap de l'Àrea de Via Pública respon que s'està fent l'edició en aquests moments, i que fins a principis de juliol no entra en vigor.

e) Connexions de la línia del Maresme de ferrocarril amb l'aeroport de Barcelona

El Sr. Antoni Reniu pregunta sobre la gestió d'aquesta reclamació. El cap de l'Àrea de Via Pública informa que des de l'Ajuntament ja s'ha reclamat, però la perspectiva és a llarg termini donada la impossibilitat física actual per establir l'esmentada connexió.

f) Ampliació de la cobertura de les línies de l'Empresa Casas

El Sr. Antoni Reniu proposa millorar la cobertura de les línies interurbanes a la zona de llevant de la ciutat aprofitant les futures noves connexions amb la variant. El cap del Servei de Mobilitat respon que el transport interurbà és competència de la Generalitat de Catalunya, si bé des de l'Ajuntament es pot fer la gestió de traslladar aquesta petició a la Generalitat.  El Sr. Antoni Fernández informa que la única subvenció que rep el transport interurbà és l'adequació dels vehicles al format Transports de Catalunya i que les línies interurbanes són a risc i ventura de les empreses. Per tant, els canvis a introduir en les línies hauran de tenir en compte el necessari equilibri financer.

 S'acaba la reunió a les 21.03 hores.

El conseller delegat de Via Pública.

(Vice-President del Consell )

 

 

 

 

Oriol Batista i Gàzquez.

L'enginyer del Servei de Mobilitat. (secretari accidental)

 

 

 

 

Salvador Serra Abellan.

Mataró, 26 de juny del 2008.