Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Assessor Urbanístic

Escoltar

Acta del Consell Assessor Urbanístic

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC DE MATARO

Data: 21 de juliol de 2008.
Núm. 1
Caràcter: Ordinari
Hora d'inici: 19 h. 35'
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament.

Hi assisteixen:

President:          Ramon Bassas

Vice-presid.        Francesc Teixidó

Vocals:              Diego Sáez (GMS)

                        Joan Mora (GM CIU)

                        Miquel Canal de Torres (GM ICV) € s'incorpora al punt 3

                        Noema Colomer (GM ERC)

                        Ivan Terra (GM CUP)

                        Sergi Francesc Marimon (GM PPC)

                        Roser Moré (repr. FAGEM)

                        Agustí Brullet (repr. Gremi de Constructors i Promotors)

                        Antonio Lorente (repr. UGT)

                        Jaume Roig (repr. CCOO)

                        Jesus Nieto (repr. Federació Associació de Veïns de Mataró)

                        Toni Floriach (repr. Col. Aparelladors i Arquitectes Tècnics)

                        Francesc Sabater (JP) € s'incorpora al punt 4

                        Antonio Alarcón (JP)

                        Genís Carbó (JP)

Secretaria:         M.Teresa Jubany 

Tècnics:            Angelina Català € Cap de l'Àrea de Serveis Territorials

                        Isidre Molsosa € Cap del Servei de Desenvolupament Urbà.

                        M. Teresa Jubany € Cap del Servei d'Urbanisme, amb funcions de    Secretaria.

Ha excusat la seva absència el Sr. Francesc Sutrias (JP).

Assumptes tractats i acords presos:

  1. Constitució del CAUM.

El president del consell Sr. Ramon Bassas, dóna la benvinguda a tots els membres del Consell Assessor Urbanístic de Mataró, presents a la reunió i agraeix la seva col·laboració.

Recorda quins son els objectius bàsics del Consell segons els estatuts recentment aprovats, recalcant  que aquest es un òrgan de participació ciutadana de la ciutat amb un doble vessant, el tècnic i el de participació.

Es fa una autopresentació de tots els membres del Consell.

  1. Règim de sessions i funcionament intern.

El President proposa que les reunions ordinàries del CAUM es realitzin cada 3 mesos .

El Sr. Jesús Nieto suggereix que es realitzin més sovint, tota vegada que hi ha molts temes per tractar.

El Sr. Joan Mora, demana poder tenir un programa amb calendari de tots els temes a tractar.

El Sr. Ramon Bassas indica que a la propera reunió es portarà una programació de temes que en principi comprendrà tots els del període 2007-2011.

El Sr. Joan Mora demana flexibilitat.

  1. Pla de treball (previsió/programació de temes que es presentaran a informe del Consell).

El Sr. Ramon Bassas parla del llistat de temes que s'ha adjuntat  a l'ordre del dia; indica que és un índex orientatiu dels assumptes que es tractaran en el si del Consell i que es programaran amb un calendari concret tal com s'ha dit en el punt anterior. El Sr. Isidre Molsosa, arquitecte Cap del Servei de Desenvolupament Urbà, fa una breu explicació de cada un d'ells.

Desprès d'analitzar tots els temes de la llista, el Sr. Agustí Brullet pregunta si es preveu una nova planta de tractament de residus sòlids urbans, a més a més de l'actual, indicant que si no es així, s'hi hauria de pensar.

El Sr. Ramon Bassas li respon en sentit negatiu.

El Sr. Joan Mora posa de manifest que troba a faltar a la llista el Pla Estratègic del Port, que serà un tema del present mandant.

El Sr. Ramon Bassas puntualitza que les actuacions que s'han de fer al Port es molt probable que s'acabin plasmant en un Pla especial i que molt possiblement passarà pel  Consell.

El Sr. Genís Carbó demana que els temes a tractar en aquest Consell siguin de caràcter estratègic per la ciutat i de caràcter mes ampli que els temes que es tracten en una Comissió Informativa de l'Ajuntament. Apunta que des del seu punt de vista no té massa sentit que es tractin temes de tràmit i del "dia a dia", sinó temes transcendents per la ciutat.

El Sr. Jesús Nieto reafirma la idea del Sr. Genís Carbó i recorda que el moviment veïnal ha reivindicat sempre un Consell per parlar de grans temes de ciutat.

El Sr. Ramon Bassas recorda que segons el reglament d'aquest Consell, els temes s'han de dictaminar, ja siguin importants o no. Indica així mateix que de moment el més estratègic es el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que es tractarà avui, igual que el tema de les Cinc Sènies que es tractarà en una altre reunió.

El Sr. Francesc Teixidó manifesta que coincideix amb l'opinió del Sr. Carbó, reiterant que s'han de tractar temes globals. Ho vincula, així mateix, amb la periodicitat de les reunions: si se'n fan moltes s'hauran de veure mes temes, inclosos els del "dia a dia". Fer-les trimestralment  encaixa amb el criteri de tractar temes mes globals i estratègics.

El Sr. Jesus Nieto proposa que s'estudiï la possibilitat de crear grups de treball.

  1. Informació sobre el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

L'arquitecte Isidre Molsosa fa una exposició esquemàtica del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, definint els seus aspectes bàsics i línies fonamentals que es basen en el Sistema d'Espais Oberts, Sistema d'Assentaments Urbans, el Sistema d'Infraestructures de Mobilitat i als Instruments de Gestió Supramunicipal.

Fa referència també a la incidència que cada un d'aquests apartats té sobre Mataró i el Maresme i finalitza amb les conclusions i suggeriments que l'Ajuntament de Mataró farà sobre el contingut  d'aquest Pla Territorial.

(S'annexa un informe a la present acta).

S'incorpora el Sr.  Sabaté.


El Sr. Alarcon, que coneix be el PTMB perquè ha treballat en la seva redacció puntualitza que s'ha de tenir en compte que estem davant d'un avantprojecte, que s'ha redactat a una escala molt gran i per tant alguns aspectes son poc precisos; indica també que hi ha temes de la comarca del Maresme que ja s'han millorat.

  1. Precs i preguntes.

A petició del Sr. Miquel Canal es concreta que les reunions del CAUM seran trimestrals i que es compaginaran temes de tràmit amb temes de caràcter mes global.

La reunió finalitza a les 21h.45'.

 

El president del CAUM

 

Ramon Bassas Segura.

La secretaria del CAUM

 

M.Teresa Jubany Claus

 

Mataró, 21 de juliol de 2008.