Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CMI Serveis Centrals. 23/10/2008

Escoltar

CMI Serveis Centrals. 23/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 23 d'octubre de 2008
Hora: 9'10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 16 d'octubre de 2008.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

5. Propostes al Ple

 

SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

 

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovar inicialment el Pressupost general de l'Ajuntament de Mataró  per l'exercici 2009, integrat pel Pressupost de l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Municipals i Ens Públics Empresarials.

SERVEI D'INGRESSOS

5.2 Aprovació provisional modificacions Ordenances general, reguladores d'impostos, taxes, preus públics i tarifes exercici 2009

SERVEI DE RECURSOS HUMANS


5.3 Aprovació inicial de la plantilla de l'Ajuntament per a l'any 2009.

5.4 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball del personal del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per a l'any 2009    

5.5 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica per a l'any 2009  

5.6 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Acció Cultural per a l'any 2009          

5.7 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2009    

5.8 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2009

5.9 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut d'Esports per a l'any 2009.


6. Precs i preguntes

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

 

Immaculada Pruna Ribas

 

Mataró, 20 d'octubre de 2008

 

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA