Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 20/10/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. 20/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8338/2008 de 16 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 d'octubre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  20 d'octubre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 d'octubre de 2008

 

2         DESPATX OFICIAL

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentat de la Sentència número 239/2008, de data 14 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 157/2007, interposat per la Sra. Maria Neus Brucet Brossa

4 Donar compliment de la Sentència de data 5 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 297/08, interposat per la Sra. Rosa Mompart Graupera

           -Servei de Compres i Contractacions-

5 Renúncia a la signatura del contracte de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

7 Adjudicació provisional del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8 Acceptació de la subvenció atorgada per  la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya  per la creació de places per a infants a l'escola bressol de Figuera Major.

9 Aprovació inicial  del Projecte  executiu de les instal€lacions del Servei de Manteniment, promogut per PUMSA,  i autorització per executar les obres.

           -Servei d'Urbanisme-

10 Aprovar inicialment la modificació de la divisió poligonal del pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt.

           -Servei de Serveis i Manteniment-

11 Ratificació dels decrets de sol€licitud a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya de subvencions per actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat destinades a la realització de diversos projectes.

12 Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

13 Aprovació de la modificació de l'Estudi d'ordenació ambiental lumínica del terme de Mataró - Proposta de zonificació i Pla d'actuació, d'acord amb les recomanacions fetes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

           -Servei d'Habitatge-

14       Ordre d'enderroc de cobert en terrat, al c. Tetuan, 70, 2n 2a.

15       Ordre de retirada de marquesina al c. Verge de la Fuensanta, 13-17.

16       Ordre de retirada de marquesina al c. Major, 34.

17       Ordre de retirada de rètol a la rda. Prim, 9, bxs.

18       Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 44, bxs

 

 

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor