Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 04/02/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 04/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

989/2008 de 31 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de febrer de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DILLUNS  4 DE FEBRER DE 2008, A LES 10 HORES DEL MATÍ, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de gener de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Llicències d'Activitats-

3         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2007, interposat per France Telecom España, SA

4         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 303/2005, interposat per Luis Poderoso Marina i Montserrat Font Astor

           -Nova Ciutadania-

5         Acceptació de la subvenció del Ministeri de Treball i Afers socials per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d'immigrants.

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de les calçades als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, i convocar licitació.

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de subhasta i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, i convocar licitació.

           -Servei de Recursos Humans-         

8         Convocatòria del procés d'arquitecte/a tècnic/a, nomenament de funcionari/ària interí/na, mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

           -Servei de Secretaria General-

9         Donar-se per assabentat de la Sentència número 455/2007, de data 10 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 673/2006-B, interposat pel Sr. Miquel Angel Casas Masedo.  (Expedient: AGC52/05)

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Habitatge-

10       Ordre d'enderroc d'altell d'estructura de fusta al Camí Fondo, 15, 2n 1a.

11       Ordre de retirada base de instal·lació de telefonia al c. Immaculada, 9.

12       Ordre de retirada de rètol al c. Sant Josep, 64, bxs. esquerra.

13       Ordre de retirada de rètol al c. Poeta Josep Punsola, 9-11, bxs.

14       Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64, local 5, 1r pis.

15       Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Via Europa, 186-190, 4t 5.

16       Ordre de retirada bastiment de la finestra a la Via Europa, 186-190, 3r 4a.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

17        Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per al projecte Xec Servei.

           -Institut Municipal d'Educació-

18        Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn corresponent al curs 2007-2008

           -Servei de Joventut i Dona-

19        Aprovar les bases particulars per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria

 

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor