Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 09/06/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 09/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4740/2008 de 5 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de juny de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  9 de juny de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  26 de maig de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   

           -Servei de Gestió Econòmica-

3         Donar compte del seguiment pressupostari del primer quadrimestre del   2008.

           -Servei d'Ingressos-

4         Ratificació del Decret 21709/2008, de 25 de febrer, d'acord d'atribució al Consell Comarcal del Maresme de la quantia corresponent a la participació del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2007, destinada al foment de la prestació supramunicipal de serveis

           -Servei de Compres i Contractacions-

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, pel procediment previst per a l'adjudicació de contractes basats en un acord marc, del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", i convocar licitació.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del subministrament i muntatge de tancaments d'àrees de jocs, i convocar licitació.

7         Adjudicar la contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms a favor de la mercantil OSIATIS, SA, per import de 527.800 €, IVA inclòs.

8         Adjudicar la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a favor de la mercantil ID Grup, SA, per import de 55.500,00 €, IVA inclòs.

9         Aprovar la signatura d'un conveni amb el Consorci Localret, el text del qual s'acompanya com annex, per a la compra agregada de programari Microsoft, per un import de fins a 74.763,60 €, IVA inclòs.(exp. 48/2008)

10        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre MA (Rda. del Cros i c. Mare de Déu de la Cisa)

11        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre AS (c. Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre)

12        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre OB (c. Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet)

13        Adjudicar les obres de reurbanització del carrer Massevà.

           -Servei de Secretaria General-

14        Donar-se per assabentat de la Sentència número 85/2008, de data 12 de març dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 45/2007, interposat pel senyor Juan Antonio Dos Santos Merino i un altre. (expedient AGC47/05)

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

15        Aprovació inicial  Projecte  executiu de  reurbanització  del  carrer  d'Amàlia.

16        Aprovació inicial  del Projecte de col€lector a la ronda Barceló, promogut per Aigües Mataró SA, i autorització per executar les obres.

           -Servei d'Urbanisme-

17        Donar compliment a la sentència 312 de 17/4/2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la que es desestima el recurs d'apel.lació interposat per Boter Alimentación SL contra la sentència nº 13 de 3/11/06  del Jutjat nº 13 de Barcelona relativa al projecte de compensació de la UA 37, Avda. Jaume Recoder-C/Churruca.

18        Aprovació inicial de l'estudi de detall "Alella 2".

           -Servei de Manteniment-

19        Ratificació del decret de sol€licitud a la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions per actuacions d'ordenació ambiental de la il€luminació exterior destinades a la realització de diverses obres de renovació de l'enllumenat públic (quadres "MC", "MA", "AS", "OB" i "AR").

20        Aprovació del Pla d'Actuació per a la construcció de tombes al cementiri de Les Valls.

           -Servei d'Habitatge-

21        Acceptar la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 75/2007, interposat per José López Martínez i Josefa Garrido Carpio, contra la concessió de llicència urbanística a la Comunitat de propietaris de l'av. Amèrica, 134, per a la instal€lació d'un ascensor hidràulic a la seva finca.

22        Ordre d'enderroc de consolidació, parets i ampliació volums disconformes al c. Palau, 8-10.

23        Ordre d'enderroc i reposició legalitat urbanística de varies infraccions al c. Riu Ebre, 5.

24        Ordre d'enderroc de construcció inacabada al terrat del c. Caseta, 18.

25        Ordre d'enderroc de l'excés de tanca de separació a veí al ptge. Sisternes, 18, 1r.

26        Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a l'av. Puig i Cadafalch, 205 bxs - c. Germà Doroteo, 1.

27        Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 77-79, bxs.

28        Ordre de retirada de rètols a la ctra. de Mata, 44-48, bxs.

29        Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 73-75, bxs.

30        Ordre de retirada de rètol al c. València, 19, bxs.

           CMI VIA PÚBLICA

31        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 114, de 3 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 42/2007, Secció 2B interposat pel senyor Benito Boira Buisan

32        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 110, de 21 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 222/06, interposat pel senyor Daniel Martín Gironés.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor