Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 13/05/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 13/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3900/2008 de 8 de maig

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 13 de maig de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 13 de maig de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 28 d'abril de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Llicències d'Activitats-

3         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 577/2006 A, interposat per France Telecom España, SA.

           CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

4         Adjudicació del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

           -Servei de Secretaria General-

5         Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l'empresa PROINOSA contra liquidació practicada en exercici de dret de repetició d'indemnització per danys.

6         Deixar sense efecte la liquidació practicada a l'associació Unió de Botiguers de Mataró en concepte d'indemnització per danys.

           -Servei de Recursos Humans-

7         Convocatòria per contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, mentre duri l'execució d'aquest projecte, entre personal funcionari de carrera o laboral fix amb  categoria de tècnic/a mitjà/na o superior, mitjançant concurs de mèrits.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8         Aprovació inicial del Projecte executiu  d'enderroc d'edifici al carrer Muntanya 1, cantonada carrer Transversal.

9         Aprovació inicial del Projecte d'equipament municipal a l'antiga fabrica Cabot Barba i encarregar l'execució de les obres a PUMSA com administració actuant del desenvolupament urbanístic del sector.

10        Aprovació del Projecte executiu dels treballs de millora i adequació de diferents espais  a nous usos del CEIP Anxaneta.

           CMI VIA PÚBLICA

           -Servei de Policia Local-

11        Concedir la medalla al Mèrit Professional de 2a. categoria al Sr. Leonardo Àvila García Sotsinspector cap de l'Àrea Operativa de la Policia Local de Mataró, en els termes dels Decrets 3175/2008 i 3321/2008.

12        Declarar extingit el conveni subscrit en el seu dia entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Localret per finalització del seu termini de durada i per pèrdua d'interès de l'objecte d'aquest .

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor